Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แผนการสอนJm100

2,049 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แผนการสอนJm100

  1. 1. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต แผนการสอน คณะนิเทศศาสตร์รหัส/ชื่อวิชา (ภาษาไทย) วส.๑๐๐ การออกแบบเพื่องานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ (ภาษาอังกฤษ) JM.๑๐๐ DESIGN FOR JOURNALISM AND NEW MEDIAจํานวน 3 (2-2-6) หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554อาจารย์ผู้สอน อ.พิเศศ ตันติมาลาSection 011 วันพุธ / 12:30-14:30 น. ห้อง R2826 วันพุธ / 14:30-16:30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์วารสารศาสตร์และสื่อใหม่1. คําอธิบายรายวิชา งานออกแบบเพื่องานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ การจัดวางองค์ประกอบ การใช้สี การร่างแบบ การวาดเส้น การใช้ที่ว่างในการออกแบบ ทฤษฏีการออกแบบอื่นๆ และ ทิศทางการออกแบบในปัจจุบันและอนาคต เพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตงานวารสารและสื่อใหม่2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถร่างภาพเพื่อใช้ในการออกแบบวารสารและสื่อใหม่ได้ 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์ได้ 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตวารสารและหนังสือ ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีจริยธรรม 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนภาพประกอบได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหา 5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดงานนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานของนักศึกษาได้3. รายชื่อหนังสือ/บทความวิชาการ/เอกสารประกอบการสอน ตําราหลัก 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วส.๑๐๐ การออกแบบเพื่องานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ โดย พิเศศ ตันติมาลา หนังสือ/บทความวิชาการ/เอกสารประกอบการสอน 1. เกียรติพงษ์ บุญจิตร,คู่มือ Photoshop CS5 Professional Guide ฉบับสมบูรณ์,กรุงเทพฯ : บ.ไอดีซี พรีเมียร์ จํากัด ,2554 2. กนิษฐ์ ฉินสิน,การวาดการ์ตูนตามแผน, กรุงเทพ: ดี.เค. บุ๊ค ดิสทริบิวเตอร์, บจก. ,2551 3. คู่มือการรายงานข่าว ICT . พิมพ์ครั้งที่ 2 โดยชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2552. 4. ทัศยาภรณ์ เกื้อหนุน ,เทคนิคแต่งภาพวิวสวยด้วย PHOTOSHOP, กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น ,2552
  2. 2. -2- 5. บัณฑิต ประดิษฐานุวงษ์, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, กรุงเทพ:ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคม ,2542 6. ป่าน นิตตา ,วาดเล่น ,กรุงเทพ : ลายจุด,2552 7. รุ่งเรือง เพชรมุณี ,เทคนิค Sketch ภาพด้วยปากกา, กรุงเทพฯ : 1. รุ่งเรือง เพชรมุณี,2553 8. วัชรี วัชรสินธุ์, เทคนิคการเขียนภาพลายเส้นในงานสถาปัตยกรรม ,กรุงเทพ:สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,2553 9. วิษณุ สุวรรณเพิ่ม. นิตยสาร. พิมพ์ครั้งที่ 9 กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2540. 10. ศิวะภาค เจียรวนาลี. The Secret of Pocket Book. กรุงเทพฯ : เดย์ โพเอทส์, 2552 11. สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ 8. นนทบุรี : สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536. 12. สุรยุทธ พันธ์เผือก,ฝึกระบายด้วยสีน้ํา,กรุงเทพ : วาดศิลป์,2552 13. สุรวงศ์ หาทรัพย์, เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ,การเขียนทัศนียภาพ : Perspective Training, กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์ ,2553 14. Alisa Golden,Making Handmade Books: 100+ Bindings, Structures & Forms,USA:Lark Crafts,2011 15. David Neat,Model-Making: Materials and Methods,English:Crowood Press,2008 16. Doug Sahlin, How to Do Everything with Adobe Acrobat 8, USA : McGraw-Hill Osborne Media,2549 17. Gwen Diehn,Live & Learn: Real Life Journals: Designing & Using Handmade Books,English:Lark Books,20101. วิธการเรียนการสอน ี 1. การบรรยาย 20% 2. การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 40% 3. การฝึกปฏิบติในชั้นเรียน กิจกรรม/รายงาน ั 40%2. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 1. คะแนนภาคปฏิบติ / งานกลุ่มกิจกรรม ั 70% 2. คะแนนความตรงต่อเวลา / ความสนใจ 10% 3. คะแนนสอบปลายภาค 20% รวมคะแนนตลอดภาค 100%
  3. 3. -3-4. รายละเอียดเนื้อหาวิชา สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอนและเนื้อหาวิชาโดยสังเขป กิจกรรมการเรียนการสอน 1 พื้นฐานภาพร่างและศิลปะ - แนะนําเนื้อหาวิชา - หลักสุนทรียศาสตร์ - อธิบายแผนการสอนและการ - อุปกรณ์ การใช้งาน วิธีใช้ ในงาน การร่างภาพรูปทรง ประเมิน - เรขาคณิต ลงแสงเงา ความเข้าใจเรื่องของมิติ - บรรยายโดยโดยสไลด์นําเสนอ - การฝึกการมอง การสังเกต ฝึกประสาทสัมผัส อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - การนําพื้นฐานของการวาดรูปทรงเรขาคณิตมาประยุกต์ - ให้ผู้เรียนวาดรูปทรงตามที่ ในการวาดรูปทรงพื้นฐานใกล้ตัว กําหนดให้ 2 การวาดภาพทัศนียภาพ - บรรยายโดยโดยสไลด์นําเสนอ - เทคนิคการวาดภาพทิวทัศน์ สิ่งก่อสร้าง perspective สอดแทรกกรณีตัวอย่าง และ - ความเข้าใจเรื่องระยะ ใกล้ กลาง ไกล อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - การใส่เงาวัตถุและตกกระทบ - ให้ผ้เรียนวาดภาพสถานที่ ู สิ่งก่อสร้างพร้อมใส่องค์ประกอบ 3 การวาดรูปคน - บรรยายโดยโดยสไลด์นําเสนอ - โครงสร้างการวาดรูปคน สอดแทรกกรณีตัวอย่าง และ - โครงการการวาดรูปสัตว์ รถ และวัตถุต่าง ๆ อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - เทคนิคการลงสีภาพ - แบ่งกลุ่ม ให้ผ้เรียนวาดรูปการ ู เคลื่อนไหว ของคนในท่าต่าง ๆ ตามที่กําหนดให้ 4 การออกแบบอัตลักษณ์ - บรรยายโดยโดยสไลด์นําเสนอ - ทฤษฏีออกแบบ Logo สอดแทรกกรณีตัวอย่าง และ - การตีความเชิงสัญลักษณ์ อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - ออกแบบ logo ประจําตัวที่สื่อถึง ตัวตนของนักศึกษาหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนเสนอความคิดเห็น 5 การออกแบบปกนิตยสารและนิตยสาร - บรรยายโดยสไลด์นําเสนอ - ทฤษฏีสี สอดแทรกกรณีตัวอย่าง และ - ความหมายของสี อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - อิทธิพลของสีที่มีต่อการออกแบบ - ค้นคว้ารูปตามองค์ประกอบสี - การจัดกลุ่มคู่สีและการเลือกใช้สี - เตรียมกิจกรรม “ GURU Printing “ 6  หลักการและการฝึกปฏิบัติลงสี - บรรยายโดยสไลด์นําเสนอ - การเลือกวัสดุสีให้เหมาะกับการลงสีแต่ละประเภท สอดแทรกกรณีตัวอย่าง และ - ฝึกปฏิบัติใช้สีหมึก อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - ฝึกปฏิบัติใช้สีน้ํา - กิจกรรม “ GURU Printing “ - ฝึกปฏิบัติใช้สีไม้ - วิทยากรภายนอกมาให้คําแนะนํา - ฝึกปฏิบัติใช้สีโปสเตอร์ ด้านการลงสี ช่วงสอบกลางภาค ( วิชานี้ไม่มีสอบกลางภาคในตาราง)
  4. 4. -4-สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอนและเนื้อหาวิชาโดยสังเขป กิจกรรมการเรียนการสอน 7 ภาพประกอบในงานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ - บรรยายโดยโดยสไลด์นําเสนอ - ภาพประกอบในงานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ สอดแทรกกรณีตัวอย่าง และ - การวาดภาพประกอบ อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - การลงสีภาพประกอบ - ให้ผู้เรียนวาดภาพประกอบโดย - ตัวอย่างภาพประกอบในงานวารสารศาสตร์และสื่อใหม่ ตีความจากเนื้อหาที่ผู้สอนกําหนด - ให้ผู้เรียนให้ข้อคิดเห็นในผลงาน ของผู้อ่น ื 8 หนังสือทางเลือก - บรรยายโดยสไลด์นาเสนอ ํ - วิวัฒนาการหนังสือทางเลือก สอดแทรกกรณีตัวอย่าง และ - ประเภทของหนังสือทางเลือก อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน - การผลิตหนังสือทางเลือก - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการผลิตหนังสือ ทางเลือก โดยนําข้อมูลเนื้อหาจาก ที่ผู้สอนกําหนด นํามาออกแบบ และเข้าเล่ม - ให้ผู้เรียนรวบรวมเนื้อหาจากการ ลงพื้นที่และเก็บข้อมูลมาทําเป็น วารสาร 9 วารสารทางเลือก 1 - แบ่งกลุ่มปฏิบัติการผลิตวารสาร - หลักการผลิตวารสารทางเลือก ทางเลือก โดยนําข้อมูลที่ผู้เรียนได้ - การทําdummyหน้าวารสาร ไปรวมรวมมา วิเคราะห์เขียน - ปฏิบัติการผลิตวารสารทางเลือก ภาพประกอบ ออกแบบ โดยใช้ เทคนิคการตัดแปะ 10 วารสารทางเลือก 2 - แบ่งกลุ่มปฏิบัตการผลิตวารสาร ิ - วารสารทางเลือกกับความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ทางเลือก โดยนําวารสารที่ได้ทํา - ปฏิบติการผลิตวารสารทางเลือก ั เมื่อครั้งที่แล้วพัฒนาต่อ โดยเน้น การลงสี และตรวจสอบคุณภาพ 11 การสร้างภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ - แบ่งกลุ่มปฏิบติการใช้โปรแกรม ั - การลอกภาพประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ กราฟิกลอกภาพประกอบ จาก - การใช้โปรแกรม จัดการภาพ ภาพประกอบที่นักศึกษาได้เคยวาด ไว้ 12 การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตงานวารสาร - แบ่งกลุ่มปฏิบติการใช้โปรแกรม ั - การใช้โปรแกรม MS Word ผลิตงานวารสาร MS Word นําเนื้อหาที่จดเตรียม ั - การติดตั้ง Font ไว้มาผสมกับภาพประกอบจัดทํา - การแปลงไฟล์เพื่อนําไปใช้ในสื่ออื่น วารสาร - ออกแบบปกด้วยโปรแกรม Photoshop - ให้นักศึกษาแปลงไฟล์วารสารให้ อยู่ในรูปแบบ PDF เพื่อนําไป นําเสนอบนอินเทอร์เน็ต 13 เตรียมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน - ให้นักศึกษาแบ่งหน้าที่ในการจัด - ทฤษฏีการจัดนิทรรศการ นิทรรศการแสดงผลงานของ - ตัวอย่างการจัดนิทรรศการแบบสร้างสรรค์ นักศึกษา ตามจํานวนหัววารสาร ๔ - การออกแบบนิทรรศการด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่อง - ผู้สอนให้ความรู้ด้านการออกแบบ
  5. 5. -5- สัปดาห์ที่ หัวข้อการสอนและเนื้อหาวิชาโดยสังเขป กิจกรรมการเรียนการสอน นิทรรศการกับกลุ่มที่รับผิดชอบ เรื่องสถานที่ 14 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน - ผู้สอนสังเกต การทํางานของ - นําเสนอนิทรรศการสู่สาธารณะ ผู้เรียน - ประเมินความรับผิดชอบและการมี ส่วนร่วมของผู้เรียน 15 ทบทวนเนื้อหา - อภิปรายและซักถามในชั้น เรียน - สรุปผลการจัดนิทรรศการ สอบปลายภาค7. แหล่งวิทยาการ (ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง)- ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา- Internet- ห้องสมุด TK-Park

×