บทที่3internet

718 views

Published on

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ internet

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
718
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่3internet

 1. 1. Internetบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 2. 2. ประวต ประวัติ Internetบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 3. 3. ARPA Net พ ศ 2512 N t พ.ศ. boo m boo m boo m 3บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 4. 4. DARPA Defense Research Project Agency 4บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 5. 5. 2518 Defense Communications Agency 5บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 6. 6. พ.ศ.2526 ใหแยกเครอขายเปน เครอขาย พ ศ 2526 ใหแยกเครือขายเปน 2 เครือขาย TCP/IP  ARPA NET  MILNET Advanced  Ad d MILitary NETwork Research  Projects Agency 6บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 7. 7. พ.ศ. พ ศ 2529 สถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยแสตนฟอรด มหาวทยาลยแคลฟอรเนยทลอสแองเจลส มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแองเจลิส มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตาบารบารา มหาวิทยาลัยยูทาห 7บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 8. 8. พ.ศ.2530 ประเทศไทยใช พ ศ 2530 ประเทศไทยใช internet ครั้งแรก ครงแรก • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กัับ มหาวิทยาลัย เมลเบิรน ั • ความเร็็ว 2,400 bps 8บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 9. 9. พ.ศ. 2533 กําเนิด WWW ขึ้นบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 10. 10. WWWบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 11. 11. ตองแบบนส ตองแบบนี้สิบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 12. 12. ประเทศใดคด ประเทศใดคิด WWW ประเทศแรก ทวีปยุโรป สวตสเซอรแลนด สวิตสเซอรแลนดบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 13. 13. พ.ศ. พ ศ 2533บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 14. 14. Tim Berners-Lee Berners Leeบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 15. 15. Server เครื่องแรกของโลก เครองแรกของโลกบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 16. 16. หนาเว็บไซตแรกของโลก ็ ไ  โบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 17. 17. LHCบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 18. 18. สรางหลุมดํา ํบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 19. 19. พ.ศ.2533 พ ศ 2533 Nectec กอตัง thaisarn กอตง ้ จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ AIT สงขลานคริ นทร์ 19บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 20. 20. พ.ศ. พ ศ 2536 • ศูนยวิจย NCSA ั • Marc Andreessensบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 21. 21. บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 22. 22. ป พ.ศ. ป พ ศ 2537บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 23. 23. Pirate of Browser NCSA  Source code  Mosaic  Source code  spyglass  spyglass Mosaic  M i Microsoft Internet  Explorerบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 24. 24. Internet Explorer 1 0 1.0บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 25. 25. สดสวนการใชปจจุบ สัดสวนการใชปจจบันบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 26. 26. พ.ศ. พ ศ 2538 กอตัง ISP Internet thailand กอตง ้ 26บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 27. 27. พ.ศ. พ ศ 2541 750,000 เว็บไซตที่เปนเชิงธุรกิจเกิดขึ้นบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 28. 28. พ.ศ. พ ศ 2544บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 29. 29. พ.ศ. พ ศ 2549บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 30. 30. ปจจุบนยค ปจจบันยุค Internet ก็ยังเฟองฟอย กยงเฟองฟูอยูบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 31. 31. การเชื่อมตอ internetบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 32. 32. การเชอมตอ การเชื่อมตอ internet internet แบบมีสาย internet แบบไรสาย 32บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 33. 33. การเชอมตอ iinternet แบบมสาย ชื่  t t ีส 33บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 34. 34. Dial Modem • ความเร็ว 56 Kbps • ตองใชคูสาย • การคิดคาบริการสวนใหญ คิดตามจริงเวลาใชงาน 34บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 35. 35. ติดตังภายนอก ้ ใชกับ notebook ติดตังภายใน ้ 35บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 36. 36. ISDN (Integrated Service Digital Network) • สามารถคุยและเลน internet ใในเวลา เดยวกนได เดียวกันได • ชองล 64 kb ชองละ kbps • มี 2 ช  ล ชองขอมู 36บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 37. 37. Cable Modem , Leased Line • เหมา กับบริษัทที่มี เหมาะกบบรษททม ผู ช ผใช internet มาก • โรงเรียน โรงเรยน มหาวทยาลย มหาวิทยาลัย • ราคาแพง 37บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 38. 38. ADSL • ตอไดตลอดเวลา • ราคาคุมคา • 256Kbpsขึ้นไป 38บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 39. 39. การเชอมตอ การเชื่อมตอ internet แบบไรสาย แบบไรสาย 39บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 40. 40. โทรศพทบานเคลอนท โทรศัพทบานเคลื่อนที่ PCT • ใชไดในเขตกรุงเทพ และ ปรมณฑล ปิ • ตอกับ Pocket pc ตอกบ notebook และ pc ได p • ใชลักษณะการหมุุน โทรศัพทตอเขาไป 40บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 41. 41. GPRS (General Packet Radio Service) • 8-80 kbps • ยุค 2 G 41บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 42. 42. EDGE • ความเร็ว 236 kbsps • ยุค 3G 42บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 43. 43. 14.4 Mbpsบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 44. 44. Satellite Internet • ตนทุนสูง • ใชกันมากบนภูเขา เกาะ ทีี่หางไกล • ถาฝนตกหนักใชงาน ไไมได ไ 44บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 45. 45. Internet Browser • Opera •S f i Safari • Internet explorer • Mozilla Firefox • Netscape • Chrome 45บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 46. 46. Opera Browser 46บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 47. 47. Safari 47บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 48. 48. Internet explorer 48บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 49. 49. Mozilla Firefox 49บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 50. 50. Netscape 50บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 51. 51. Chromeบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 52. 52. บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 53. 53. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail) จดหมายอเลกทรอนกส Username@domain_nameบทที่ 3 Internet pises@kbu.ac.th 53 CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 54. 54. แบงลักษณะการใชงาน email แบงลกษณะการใชงาน • Corporate e-mail –@dusit.ac.th @kbu.ac.th • Free e-mail –Hotmail, Yahoo Mail, Thai Mail และ Gmail 54บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 55. 55. ขอดของ e-mail ขอดีของ e mail • ประหยัดคาสงจดหมาย • สงไดรวดเร็ว • สามารถแนบสื่ออื่น ๆ เขาไปกับ email ได • มีความปลอดภัย 55บทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 56. 56. รูปแบบการใชงาน รปแบบการใชงาน emailบทที่ 3 Internet CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts

×