บทที่2newmedia

585 views

Published on

บทที่2newmedia วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับงานนิเทศศาสตร์

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บทที่2newmedia

 1. 1. New Mediaบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 2. 2. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 3. 3. สอใหม สื่อใหม ?บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 4. 4. โตเถยงกนอยางมาก โตเถียงกันอยางมากบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 5. 5. ความหมายของ New Media New Media หมายถึงสื่อที่ใชวิธีการนําเสนอใหม ๆ ตางไปจากเดิม อาจจะเปนการนําสื่อ Tradition Media มาผสมก็็ได เพืื่อสรางความสนใจ และสาร ใ ใหกบกลุ เปาหมาย ใหกับกลมเปาหมายบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 6. 6. อะไรเปนสอใหมบาง อะไรเปนสื่อใหมบางบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 7. 7. ชองทาง ชองทาง New Media 1. เว็บไซต 2. 2 Search Engine 3. อีเมล 4. โทรศัพทเคลื่อนที่ 5. 5 เกม 6. จอภาพดิจิตอล 7. IPTVบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 8. 8. Websiteบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 9. 9. กวาจะเปนทนยม กวาจะเปนที่นิยม 35 ป 26 ป 22 ปบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 10. 10. 13 ป 7ป 7ปบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 11. 11. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 12. 12. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 13. 13. The Web is a Graphical Hypertext Information System.บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 14. 14. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 15. 15. The Web is Cross-Platform Cross Platform.บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 16. 16. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 17. 17. The Web is Distributed. Distributedบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 18. 18. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 19. 19. The Web is interactive. interactiveบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 20. 20. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 21. 21. เราอยู ุคไหน เราอยยคไหน WEB 1.0 WEB 1 0 WEB 2.0 WEB 2 0 WEB 3.0 WEB 3 0บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 22. 22. 22บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 23. 23. ความหมายของ WEB 1 0 1.0 • คือยคการนําเสนอขอมลฝายเดียวหรือทาง คอยุคการนาเสนอขอมูลฝายเดยวหรอทาง เดียว หรือ Static Web 2539 - 2548บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 24. 24. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 25. 25. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 26. 26. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 27. 27. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 28. 28. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 29. 29. เว็บไหนอีกบางเปนเว็บ 1.0 ?บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 30. 30. ขอดี และขอเสียของ web 1.0บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 31. 31. ขอดของ ขอดีของ Web 1 0 1.0 ขอเสยของ ขอเสียของ Web 1.0 • ลงทุนต่ําในชวงแรก • ผูใชมสวนรวมนอย ี • สรางงาย • เจาของเว็บเหนื่ือยเอง ็ • เหมาะกับเว็บที่ไม ตองการการตอบโตบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 32. 32. 32บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 33. 33. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 34. 34. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 35. 35. ความหมายของ WEB 2 0 2.0 • คือยุดที่มีการสื่อสามารทั้งสองทิศทาง ทั้งจาก ผูนําเสนอ และบุคคลทั่วไป ี่สนใจ หรืือ ั ไปที ใ Dynamic Web ซึ่งทําใหผอานหรือผสนใจ ซงทาใหผู านหรอผู สามารถแสดงความคดเหนได สามารถทจะสราง สามารถแสดงความคิดเห็นได สามารถที่จะสราง เนื้อหาหรือ content ชนิดตางๆ ได ทําใหขอมููล ตางๆ มีมากขึ้น มีการแบงปนความรูกันมากขึ้นบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 36. 36. Web 1 0 และ Web 2 0 1.0 2.0 Web 1.0 แกไขอพเดต W b 1 0 แกไขอัพเดต Web 2.0 สามารถสอสาร W b 2 0 สามารถสื่อสาร ขอมูลตางๆในหนาเว็บได ู ตอบโตไดทั้งผูสรางเว็บและ ู เฉพาะ Webmaster หรือ ผูใชเว็บ ดังเชน Blog คนดูแลเว็บไซตเ ทานั้น ็ หรืือการโพสตกระทูตางๆ  36บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 37. 37. Web 1 0 และ Web 2 0 1.0 2.0 Web 1.0 สรางเรตติงแบบ ้ Web 2.0 สามารถสราง ปากต ปากได ป อป ไ ยาก ปรากฏการณแบบปากตอ ป ป เนืองจากสือสารทางเดียว ่ สอส ร ่ ยว ป ปากไดดงไฟลามทุง ั ฟล 37บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 38. 38. Web 1 0 และ Web 2 0 1.0 2.0 Web 1.0 ใหขอมูลความรู Web 2.0 สามารถตอยอด แบบตายตัว การ ขอมูลตางๆออกไปไดไม เปลี่ยนแปลงแกไขขึนอยูกับ ป ี ป ้ึ จํํากัด และขอมูลจะถูก ั  Webmaster ตรวจสอบคัดกรองอย รว สอบ รอ อยู ตลอด 38บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 39. 39. ผลกระทบของ web2.0 ในงานโฆษณาและ ประชาสัมพันธบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 40. 40. 86% ของผูบริโภค ไมเชื่อผูผลิตบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 41. 41. 78% ของผบรโภค เชื่อผบริโภคดวยกันเอง ของผู ริโภค เชอผู รโภคดวยกนเองบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 42. 42. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 43. 43. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 44. 44. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 45. 45. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 46. 46. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 47. 47. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 48. 48. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 49. 49. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 50. 50. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 51. 51. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 52. 52. ลองหา แคมเปญที่ใช WEB 2 0 แคมเปญทใช 2.0บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 53. 53. แนวโนมการใชงาน แนวโนมการใชงาน internet Blog Bl Social  Social Search S h Identityบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 54. 54. ประเทศไทยมคนใช ก ประเทศไทยมีคนใช FB กี่ Account ? Country Audience: 10,113,420 Percent of Global Audience: 1.48%บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 55. 55. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 56. 56. การนา ไปใชในดานAD&PR การนํา FB ไปใชในดานAD&PRบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 57. 57. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 58. 58. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 59. 59. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 60. 60. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 61. 61. Snickers Thailand 7 วัน 60 000 Likes วน 60,000บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 62. 62. เพอนมากกไดกนขนม เพื่อนมากก็ไดกินขนมบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 63. 63. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 64. 64. Twitterบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 65. 65. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 66. 66. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 67. 67. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 68. 68. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 69. 69. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 70. 70. เครองมอวเคราะห เครื่องมือวิเคราะห • http://www.twitalyzer.com/ • http://twist.flaptor.com/ • http://tweetstats.com/บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 71. 71. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 72. 72. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 73. 73. คนไมดงล จ ดงใน คนไมดังละ จะดังใน Twitter ไดไหม ไดไหมบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 74. 74. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 75. 75. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 76. 76. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 77. 77. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 78. 78. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 79. 79. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 80. 80. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 81. 81. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 82. 82. พฤตกรรมทเปลยนไป พฤติกรรมที่เปลียนไป ่ •ผูใชเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใชเว็บทาเปนเว็บ สืบคน •การใช Affiliate Programบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 83. 83. กจกรรมทผู ช กิจกรรมที่ผใช Internet ทํามากที่สด 50 ทามากทสุ 1. email 2. การคนหาขอมูล 3. สนทนาบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 84. 84. กจกรรมทผู ช กิจกรรมที่ผใช Internet มากที่สด 51 มากทสุ 1. การคนหาขอมูล 2. email 3. ติดตามขาวบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 85. 85. กจกรรมทผู ช กิจกรรมที่ผใช Internet มากที่สด 53 มากทสุ 1. email 2. การคนหาขอมูล 3. ติดตามขาวบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 86. 86. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 87. 87. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 88. 88. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 89. 89. รกไมมวนตาย ดอกสมสทอง รักไ  ีวั ตาย VS ดอกส สีทองบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 90. 90. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 91. 91. เพลงใดตอไปนดงทสุ เพลงใดตอไปนี้ดังที่สด ?บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 92. 92. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 93. 93. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 94. 94. Affiliate Programบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 95. 95. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 96. 96. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 97. 97. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 98. 98. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 99. 99. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 100. 100. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 101. 101. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 102. 102. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 103. 103. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 104. 104. ผลวิจัย "นีลเส็น" 47% คนใชเน็ต จองซอ สมารทโฟน จองซื้อ "สมารทโฟน"บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 105. 105. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 106. 106. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 107. 107. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 108. 108. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 109. 109. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 110. 110. การตลาดบนมอถอ การตลาดบนมือถือบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 111. 111. การใชเทคโนโลยี GPS บนมือถือบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 112. 112. การใชปายโฆษณา Bluetooth บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 113. 113. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 114. 114. บทที่ 2 สื่อใหม QR code CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 115. 115. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 116. 116. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 117. 117. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 118. 118. การตลาดดวยมอถอ การตลาดดวยมือถือ • การใชโครงขายแบบเฉพะพื้นที่สงขาวสาร  • การสงขาวเชญเขารวมงานเปดตวสนคา พรอมบอกดวย การสงขาวเชิญเขารวมงานเปดตัวสินคา พรอมบอกดวย วาเพื่อนของเรามีใครไปบาง • การใชเทคโนโลยีี GPS บนมืือถือ ใ โ โ ื • การใชปายโฆษณาที่มีเครื่องกระจายสัญญาณ Bluetooth ญญ • เมื่อเรานําโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่มีกลองไปสองกับ QR-code • Check Ch k iinบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 119. 119. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 120. 120. เจาของสินคาซื้อโฆษณาสถานทีใ่ นเกมบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 121. 121. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 122. 122. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 123. 123. การใชสนคาเปนเนื้อเรื่องหลักในเกม ิบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 124. 124. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 125. 125. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 126. 126. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 127. 127. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 128. 128. การใชเกมสรางรายไดจากการขายสินคาบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 129. 129. การซอพนทโลกในเกม การซื้อพื้นทีโ่ ลกในเกมบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 130. 130. Digital Signageบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 131. 131. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 132. 132. จอภาพบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 133. 133. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 134. 134. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 135. 135. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 136. 136. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 137. 137. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 138. 138. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 139. 139. •จอภาพทีี่อยูในลิฟท ิ •จอภาพตูเ บิิกถอนเงินสด ิ •จอภาพทอยู ลงเบาะ •จอภาพที่อยหลังเบาะ Taxi •จอภาพจาก Kiosk •จอภาพที่สถานีบริการน้ํามัน จอภาพทสถานบรการนามน •จอภาพที่ชนสินคา จอภาพทชนสนคา ั้ •จอภาพริมทาง,จอภาพริม •จอภาพเมนูอิเลคทรอนิกส ถนน •จอภาพแบบเคลื่อนยายไดบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 140. 140. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 141. 141. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 142. 142. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 143. 143. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 144. 144. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 145. 145. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 146. 146. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 147. 147. ใชเวลา 21 ชาติในการดูบทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 148. 148. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 149. 149. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 150. 150. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 151. 151. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 152. 152. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 153. 153. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 154. 154. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 155. 155. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 156. 156. บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts
 157. 157. จ ใชปร โยชนจาก จะใชประโยชนจาก NEW MEDIA ?บทที่ 2 สื่อใหม CA. 206 Introduction to Computer for Communication Arts

×