Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webnatics th seminar Kay

765 views

Published on

งานสัมมนา เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างยอดขายผ่าน Google Adwords วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดย เว็บเนติกส์ Webnatics

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webnatics th seminar Kay

 1. 1. อยากจะเริ่มทำ Google Adwords วันนี้ ทำไงต่อ ? <ul><li>ลุยเดี่ยว </li></ul><ul><li>จ้างมืออาชีพ </li></ul>
 2. 2. Google Adwords ใครๆก็ทำได้ จริงหรือ ? <ul><li>อาการรายโรค </li></ul><ul><li>โฆษณาไม่ขึ้น </li></ul><ul><li>ขึ้นแต่ไม่เคยเห็น </li></ul><ul><li>ค่าคลิกแพงขึ้นตลอดๆ </li></ul><ul><li>ไม่มี Feedback </li></ul><ul><li>มี Feedback แต่แค่เช็คราคา </li></ul><ul><li>มี Feedback แต่ไม่ตรง </li></ul><ul><li>มี Feedback แต่ขายของไม่ได้ </li></ul><ul><li>ติด Account Review </li></ul><ul><li>ติด Editorial Decline </li></ul><ul><li>ติด Site Policy Violation </li></ul><ul><li>อาการโดยรวม </li></ul><ul><li>เสียเวลาในการทำธุรกิจ </li></ul><ul><li>ไม่มีความรู้ </li></ul><ul><li>ไม่มีเวลา monitor </li></ul><ul><li>ปรับแคมเปญเองไม่เป็น </li></ul><ul><li>ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน </li></ul><ul><li>ไม่มีคนให้คำปรึกษา </li></ul>
 3. 3. ปวดหัว
 4. 4. Presented by Introduction to Webnatics 184/68 Forum Tower, 16th Floor Ratchadapisek Rd, Huaykwang, Bangkok 10320 T +66 2645 2550 | F +66 2645 2551 www.webnatics.biz
 5. 5. เกี่ยวกับเรา Webnatics Overview <ul><li>ตั้งขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันมีสำนักงานอยู่ใน กรุงเทพ สิงค์โปร์ และ กัวลาลัมเปอร์ </li></ul><ul><li>บริการหลักคือบริการ Search Engine Marketing และยังให้บริการการตลาดบนอินเตอร์เน็ตอื่นๆครบวงจร </li></ul><ul><li>มีพนักงานทั้งหมดกว่า 100 คนใน 3 ประเทศ </li></ul>
 6. 6. About Webnatics Our Mission & Philosophy <ul><li>ความมุ่งมั่น : </li></ul><ul><ul><li>ประสิทธิภาพ เกิดผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดต้นทุน และ เกิดผลตอบแทนการลงทุน ( ROI) เแก่ธุรกิจ SME </li></ul></ul><ul><li>ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ : </li></ul><ul><ul><li>เห็นผล และวัดผลได้ชัดเจน </li></ul></ul><ul><ul><li>ประสิทธิภาพสูง ต้นทุนต่ำ </li></ul></ul><ul><ul><li>โปร่งใส ตรวจสอบได้ </li></ul></ul>
 7. 7. About Webnatics Affirmations & Accolade <ul><li>ได้รับรางวัล Google SME Agency of the Year ปี 2553 </li></ul><ul><li>ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorised Google Adwords Reseller ปี 2011 เป็นบริษัทแรกและเดียวในเอเชียที่ได้รับแต่งตั้งใน 2 ประเทศ ( ไทย & สิงค์โปร์ ) </li></ul><ul><li>ได้รับแต่งตั้งเป็น Authorised Yahoo Reseller ตั้งแต่ปี 2010 </li></ul>
 8. 8. About Webnatics Proven Track Record in B2C and B2B
 9. 9. หน้าที่ของ Authorised Google Adwords Reseller <ul><li>ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แคมเปญโฆษณาที่ถูกต้อง ไม่หมกเม็ด ตามมาตรฐาน Google </li></ul><ul><li>ให้บริการเรื่องการวางแผน และสร้างแคมเปญ วิเคราะห์ ปรับ ควบคุมแคมเปญโฆษณา ตามมาตรฐาน Google </li></ul><ul><li>โปร่งใสและเปิดเผยเรื่องการรายงานผล และค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าคลิก ตามมาตรฐาน Google </li></ul><ul><li>ให้บริการหลังการขาย ตามมาตรฐาน Google </li></ul><ul><li>รักษาฐานลูกค้าให้ Google ได้ในระยะยาว </li></ul>
 10. 10. ขบวนการการบริการ Google Adwords แบบมืออาชีพ ปรับและวัดผล ทำเอง ความสำเร็จอยู่ตรงนี้
 11. 11. โครงสร้างแคมเปญโฆษณา แบบมืออาชีพ ทำเอง
 12. 12. การวัดผล Online <ul><li>Google Analytics </li></ul><ul><ul><li>Pageview per visit </li></ul></ul><ul><ul><li>Ave Length of stay </li></ul></ul><ul><li>Conversions in Google Adwords </li></ul><ul><ul><li>จำนวน Enquiry Form, Registration, Application </li></ul></ul><ul><ul><li>จำนวน Download, Sign Up </li></ul></ul><ul><ul><li>จำนวน Purchase </li></ul></ul><ul><li>สถิติการคลิก Vs จำนวนเสียงโทรศัพท์ </li></ul><ul><li>สถิติการคลิก Vs สถิติใน Google Analytics </li></ul><ul><li>สถิติใน Google Analytics Vs จำนวนเสียงโทรศัพท์ </li></ul>
 13. 13. การวัดผล Offline <ul><li>สถิติการคลิก Vs จำนวนเสียงโทรศัพท์ </li></ul><ul><li>สถิติการคลิก Vs สถิติใน Google Analytics </li></ul><ul><li>สถิติใน Google Analytics Vs จำนวนเสียงโทรศัพท์ </li></ul><ul><li>คุณภาพของ Enquiry Form, เสียงโทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามา </li></ul><ul><li>จำนวนการปิดการขาย อัตราการปิดการขาย </li></ul>
 14. 14. ปรับแคมเปญโฆษณาอย่างไร <ul><li>เข้าใจเป้าหมาย + เข้าใจปัญหา </li></ul><ul><li>โครงสร้างแคมเปญโฆษณา คำโฆษณา คีย์เวิร์ด การตั้งค่าคีย์เวิร์ด จำนวนเงินประมูล รูปแบบการประมูล งบประมาณประจำวัน การแบ่งงบประมาณ พื้นที่ขึ้นโฆษณา เวลาขึ้นโฆษณา ช่องทางขึ้นโฆษณา </li></ul><ul><li>ปัญหาจากเว็บไซต์ของลูกค้าเอง </li></ul><ul><li>ปัญหาจากลูกค้า </li></ul><ul><li>การแข่งขัน ฤดูกาล กฎหมายเปลี่ยน </li></ul>
 15. 15. มุ่งมั่นขจัดปัญหาเรื่อง โฆษณาไม่มีประสิทธิภาพ <ul><li>ไม่มี Feedback </li></ul><ul><li>มี Feedback แต่แค่เช็คราคา </li></ul><ul><li>มี Feedback แต่ไม่ตรง </li></ul><ul><li>มี Feedback แต่ขายของไม่ได้ </li></ul>
 16. 16. บริหารเงินและแคมเปญโฆษณาของคุณให้เห็นผล มืออาชีพ <ul><li>Search Marketing คือธุรกิจหลักของเรา พนักงานทุกคนในบริษัทกว่า 100 คนใน 3 ประเทศทำงานให้คุณ </li></ul><ul><li>ทีม Support และดูแลลูกค้าหลังการขายที่แข็งแรงที่สุด ฝ่ายนี้แยกออกจากฝ่ายขาย อย่างสิ้นเชิง ทุกคนมีได้รับการฝึกอบรมและทดสอบโดย Google </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ 10+ ปีในตลาด ในทุกอุตสาหกรรม และประสบการณ์ทุก Search Engine ทั่วโลก </li></ul>
 17. 17. บริหารเงินและแคมเปญโฆษณาของคุณให้เห็นผล มืออาชีพ <ul><li>24/7 Support ทุกช่องทาง : Phone, Fax, Email, Mobile, Online, Social Media </li></ul><ul><li>บริการรวมถึงการปรับหน้าเว็บ , ติดตั้ง Google Analytics, ลงทะเบียน Google Place, ลงทะเบียน Google Map, ปรับหน้าเว็บไซต์ , การทดสอบ Web Optimizer Tool , การ Optimize เว็บไซต์ (SEO) </li></ul><ul><li>ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า โดยเรานำเครื่องมือจัดการแคมเปญโฆษณาบน Search Engine ทั่วโลกที่ชื่อว่า Kenshoo มาใช้ในการจัดการแคมเปญโฆษณาขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน </li></ul>
 18. 18. Kenshoo Universal Channel: View all Activity Centrally and Optimize Across Channels
 19. 19. Case Study: 200%+ Increase in ROI for Top 500 Internet Apparel Retailer <ul><li>ROI increased on average from $ 2.94 in the Original Campaigns </li></ul><ul><li>to $ 6.41 in Kenshoo RealTime Campaigns </li></ul>Original Campaigns RealTime Campaigns 2.6 Million Keywords and 1.5 Million Ads Created into Highly Granular Campaigns (categories, styles, SKUs)
 20. 20. Authorised Reseller Vs ผู้ให้บริการอิสระ <ul><li>คุณภาพบริการ ( Click – Visitor – Call - Client) </li></ul><ul><li>ความโปร่งใสในการให้คำปรึกษา </li></ul><ul><li>ความโปร่งใสในการรายงานผล </li></ul><ul><li>ความโปร่งใสเรื่องค่าใช้จ่ายที่คุณชำระมาล่วงหน้า </li></ul><ul><li>ลูกค้าได้ผลตอบรับที่คุ้มค่ากับการลงทุน </li></ul><ul><li>ความพึงพอใจระยะยาว </li></ul><ul><li>ผู้ให้บริการอิสระอาจไม่ทำให้ธุรกิจสำเร็จง่ายๆอย่างหวัง </li></ul>
 21. 21. รูปแบบการให้บริการ
 22. 22. ความสำเร็จจากประสบการณ์คนสร้างแคมเปญ <ul><li>เว็บไซต์ลูกค้า </li></ul><ul><li>การวัดผลตอบรับ </li></ul><ul><li>ลูกค้า </li></ul><ul><li>( เจ้าของธุรกิจ - ผู้บริหารธุรกิจ ) </li></ul>
 23. 23. Tip No. 1 : เว็บไซต์ <ul><li>ใช้งานง่าย สวยงาม เมนูเป็นระเบียบ </li></ul><ul><li>ข้อมูลครบถ้วน update ข้อมูลเสมอ </li></ul><ul><li>ไม่มี Broken Link </li></ul><ul><li>สื่อให้เห็นจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>ข้อมูลเป็น Text ไม่ใช่รูปภาพ </li></ul><ul><li>ข้อมูลติดต่อชัดเจน </li></ul><ul><li>สื่อให้เห็นชัดเจนว่าหน้าเว็บไซต์มีจุดประสงค์อะไร </li></ul><ul><li>Server คุณภาพดี Load เร็ว อยู่ในประเทศเป้าหมายที่ต้องการ </li></ul>
 24. 24. Tip No. 2 : การวัดผลตอบรับ <ul><li>ให้ความสำคัญต่อการวัดผล </li></ul><ul><li>สอบถามลูกค้าชัดเจนว่าเห็นจากสื่อใด </li></ul><ul><li>วัดชัดเจนว่าลูกค้ามาจาก Google จำนวนเท่าไหร่ </li></ul><ul><li>วัดชัดเจนว่าลักษณะลูกค้าจาก Google เป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>วัดชัดเจนว่าสามารถปิดการขายจาก Google ได้เท่าไหร่ </li></ul>
 25. 25. Tip No 3 : ตัวลูกค้าเอง <ul><li>รู้เป้าหมายในการทำโฆษณา Google Adword ว่าต้องการอะไร </li></ul><ul><li>รู้จักธุรกิจตัวเอง รู้จุดแข่ง จุดเด่น ความสามารถพิเศษ ของตัวเอง </li></ul><ul><li>รู้คู่แข่ง และอุตสาหกรรมตัวเองเป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>รู้กลุ่มเป้าหมาย Who Where What Why When </li></ul><ul><li>รู้เวลาขาขึ้น ขาลง Season ของธุรกิจตัวเอง </li></ul><ul><li>รู้งบประมาณของตัวเอง </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญความต่อเนื่องของโฆษณา </li></ul><ul><li>ทุกฝ่ายในองค์กรให้ความสำคัญและใส่ใจ </li></ul><ul><li>สื่อสารกับเราเยอะๆ </li></ul><ul><li>เปิดใจรับฟังคำอธิบายต่างๆจากเรา พร้อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลง </li></ul>
 26. 26. ตัวอย่าง <ul><li>PDF </li></ul><ul><li>HTML & Text </li></ul>
 27. 27. ตัวอย่าง <ul><li>Dynamic Site </li></ul><ul><li>Static Site </li></ul>
 28. 28. ตัวอย่าง เว็บไซต์หน้าตาอย่างไรจะดึงดูดลูกค้าแบบนั้น และการวัดผลที่ชัดเจน
 29. 29. ตัวอย่าง สำเร็จเพราะความต่อเนื่อง
 30. 30. ตัวอย่าง สำเร็จเพราะใช้คำโฆษณาที่แตกต่าง
 31. 31. สำเร็จ ด้วยความต่อเนื่อง
 32. 32. สำเร็จ ด้วยความต่อเนื่อง
 33. 33. ตัวอย่าง สำเร็จเพราะความต่อเนื่อง
 34. 34. ตัวอย่าง B2B สำเร็จเพราะการแข่งขันยังไม่สูง
 35. 35. B2B ก็สำเร็จได้ไม่ยาก
 36. 36. B2B ก็สำเร็จ
 37. 37. B2B ก็สำเร็จ
 38. 38. B2B ก็สำเร็จ
 39. 39. B2B ก็สำเร็จ
 40. 40. Success
 41. 41. Presented by โดย ภัทธิรา ( เก๋ ) จุธากรณ์ General Manager [email_address] 184/68 Forum Tower, 16th Floor Ratchadapisek Rd, Huaykwang, Bangkok 10320 T +66 2645 2550 | F +66 2645 2551 www.webnatics.biz

×