Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is God hardhorend?

1,977 views

Published on

Bijbelstudie van stichting In Perspectief
Wim Hoogendijk

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Is God hardhorend?

 1. 2. Is God hardhorend?
 2. 3. 1 Sam. 1:26 <ul><li>26 En zij zeide: Och, mijn heer! zo waarachtig als uw ziel leeft, mijn heer! Ik ben die vrouw, die hier bij u stond, om den HEERE te bidden. </li></ul>
 3. 4. Ps. 95:6 <ul><ul><li>6 Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de HERE, onze Maker; </li></ul></ul><ul><ul><li>7 ¶ want Hij is onze God, en wij zijn het volk dat Hij weidt, de schapen zijner hand. Och, of gij heden naar zijn stem hoordet! </li></ul></ul>
 4. 5. Job 23:13 <ul><li>13 ¶ Maar Hij blijft Zichzelf gelijk; wie kan Hem keren? Wat Hij begeert, voert Hij uit. </li></ul>
 5. 6. 1Sam. 15:29 <ul><li>29 Ook liegt de Onveranderlijke Israëls niet en Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben. </li></ul>
 6. 7. Jes. 14:27 <ul><li>27 Want de HERE der heerscharen heeft een besluit genomen; wie zal het verijdelen? En zijn hand is uitgestrekt; wie zal haar afwenden? </li></ul>
 7. 8. Jes. 46:9-11 <ul><li>9 Denkt aan hetgeen vroeger, vanouds, gebeurde; Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; {} {} </li></ul><ul><li>10 Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen; </li></ul><ul><li>11 die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit; Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering. {} </li></ul>
 8. 9. Mal. 3:6 <ul><li>6 Voorwaar, Ik, de HERE, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd. </li></ul>
 9. 11. Math. 26:36-39 <ul><li>36 ¶ Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. </li></ul><ul><li>37 En Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mede en Hij begon bedroefd en beangst te worden. </li></ul><ul><li>38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij. </li></ul><ul><li>39 En Hij ging een weinig verder en Hij wierp Zich met het aangezicht ter aarde en bad, zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. </li></ul>
 10. 12. Ef. 1:19-22 <ul><li>19 en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, </li></ul><ul><li>20 die Hij heeft gewrocht in Christus, door Hem uit de doden op te wekken en Hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, </li></ul><ul><li>21 boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. </li></ul><ul><li>22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, </li></ul>
 11. 13. Fill. 2:8-11 <ul><li>8 En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. </li></ul><ul><li>9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, {} </li></ul><ul><li>10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, </li></ul><ul><li>11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader! </li></ul>
 12. 14. Math. 6:31-34 <ul><li>31 Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? </li></ul><ul><li>32 Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij dit alles behoeft. </li></ul><ul><li>33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. </li></ul><ul><li>34 Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. {} </li></ul>
 13. 15. 1 Joh. 5:14 <ul><li>14 ¶ En dit is de vrijmoedigheid, die wij tegenover Hem hebben, dat Hij, indien wij iets bidden naar zijn wil, ons verhoort. </li></ul>
 14. 16. Ef. 1:9-10 <ul><li>9 door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, </li></ul><ul><li>10 om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten, </li></ul>
 15. 17. Coll. 1:15-20 <ul><li>15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, </li></ul><ul><li>16 want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; {} {} </li></ul><ul><li>17 en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; </li></ul><ul><li>18 en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. </li></ul><ul><li>19 Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, </li></ul><ul><li>20 en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. </li></ul>
 16. 18. Jac. 5:17-18 <ul><li>17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; </li></ul><ul><li>18 en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. </li></ul>
 17. 19. 1 Kon. 17:1 <ul><li>1 ¶ Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de HERE de God van Israel, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. {} {} </li></ul>
 18. 20. 1 Kon. 18:1 <ul><li>1 ¶ Toen er geruime tijd verstreken was, kwam in het derde jaar het woord des HEREN tot Elia: Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen op de aardbodem geven. </li></ul>
 19. 21. Gen. 25:21 <ul><li>21 Nu bad Isaak de HERE voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar; en de HERE liet Zich door hem verbidden, en zijn vrouw Rebekka werd zwanger. {} </li></ul>
 20. 22. 2 Sam. 24:25 <ul><li>25 En David bouwde daar een altaar voor de HERE en bracht brandoffers en vredeoffers. Toen liet de HERE Zich verbidden ten gunste van het land, en de plaag werd van Israel weggenomen. {} </li></ul>
 21. 23. Ez. 36: 33-37 <ul><li>33 Zo spreekt de Here HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen de puinhopen herbouwd worden; {} </li></ul><ul><li>34 het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. {} </li></ul><ul><li>35 En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin lagen, zijn weer versterkt en bewoond. {} </li></ul><ul><li>36 Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten, dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik zal het doen. {} </li></ul><ul><li>37 Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis Israels laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen; {} {} </li></ul>
 22. 24. Jes. 19:22-23 <ul><li>22 Zo zal de HERE Egypte geducht slaan en genezen, en zij zullen zich tot de HERE bekeren, en Hij zal Zich door hen laten verbidden en hen genezen. </li></ul><ul><li>23 Te dien dage zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur de HERE dienen . </li></ul>
 23. 25. Ef. 6:18-20 <ul><li>18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; </li></ul><ul><li>19 ¶ ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, </li></ul><ul><li>20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken. </li></ul>
 24. 26. Hand. 23:11 <ul><li>11 En de volgende nacht stond de Here bij hem en zeide: Houd moed, want zoals gij te Jeruzalem van Mij getuigd hebt, moet gij ook te Rome getuigen. {} </li></ul>
 25. 27. Math. 6:5-8 <ul><li>5 ¶ En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. </li></ul><ul><li>6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u {in het openbaar} vergelden. </li></ul><ul><li>7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden. </li></ul><ul><li>8 Wordt hun dan niet gelijk, want God uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt. </li></ul>
 26. 28. Rom. 8:26-28 <ul><li>6 ¶ En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. {} </li></ul><ul><li>27 En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. {} </li></ul><ul><li>28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. </li></ul>
 27. 29. Fill. 4:5-7 <ul><li>5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. </li></ul><ul><li>6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; </li></ul><ul><li>7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. </li></ul>
 28. 30. 1 Thes. 5:17-18 <ul><li>17 bidt zonder ophouden, </li></ul><ul><li>18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. </li></ul>

×