Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Eindtijd – verlossingstijd
Telos
• 1 Thess. 2:14-16
14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de
 gemeenten Gods in Christus Jezus, die in ...
Leven we in de eindtijd?
• De eerste christenen verwachtten de
 onmiddellijke wederkomst van Jezus
1 Petrus 4
7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom
 tot bezinning en wees helder van geest,
      zodat u kunt b...
Luc. 20: 36-40
Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit.
 37 Toen hij op het punt stond de Ol...
Hand. 1: 6
6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem:
 ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het
 koningschap over I...
Hand. 1:9-11
9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen
 omhooggeheven en opgenomen in een wolk,
 zodat ze hem ni...
Hand. 2
• 14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met
 de elf andere apostelen, verhief zijn stem en
 sprak de menigte t...
Hand. 3
19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat
 uw zonden uitgedelgd worden, opdat er
 tijden van verademing mogen ko...
Matt. 28
18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen,
 zeggende: Mij is gegeven alle macht in de
 hemel en op [de] aarde....
Hand. 11
19 Zij dan, die verstrooid werden door de
 verdrukking, welke in verband met
 Stefanus plaats vond, trokken ver...
Het uitgestelde koninkrijk
Hand. 15
• 12 En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en
 Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen G...
Eindtijd - Verlossingstijd
Eindtijd - Verlossingstijd
Eindtijd - Verlossingstijd
Eindtijd - Verlossingstijd
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eindtijd - Verlossingstijd

2,227 views

Published on

De Eindtijd wordt gevreesd door veel christenen. Maar de Here Jezus maakt duidelijk dat de eindtijd verlossingstijd is. Met een hoofdrol voor Isaël om het licht te zijn voor de volkeren.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eindtijd - Verlossingstijd

 1. 1. Eindtijd – verlossingstijd
 2. 2. Telos • 1 Thess. 2:14-16 14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden van de gemeenten Gods in Christus Jezus, die in Judea zijn, omdat ook gij hetzelfde te verduren hebt gehad van uw eigen volksgenoten als zij van de Joden, 15 die zelfs de Here Jezus en de profeten gedood en ons tot het uiterste vervolgd hebben, die Gode niet behagen en tegen alle mensen ingaan, 16 daar zij ons verhinderen tot de heidenen te spreken tot hun behoud, waardoor zij te allen tijde (de maat) hunner zonden vol maken. De toorn is over hen gekomen tot het einde.
 3. 3. Leven we in de eindtijd? • De eerste christenen verwachtten de onmiddellijke wederkomst van Jezus
 4. 4. 1 Petrus 4 7 Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden.
 5. 5. Luc. 20: 36-40 Onderweg spreidden de leerlingen hun mantels voor hem op de grond uit. 37 Toen hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden gezien. 38 Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!’ 39 Enkele Farizeeën in de menigte zeiden tegen Jezus: ‘Meester, berisp uw leerlingen.’ 40 Maar hij antwoordde: ‘Ik zeg u: als zij zouden zwijgen, dan zouden de stenen het uitschreeuwen.’ Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen over het lot van de stad. 42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu. 43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. 44 Ze zullen je met de grond gelijk maken en je kinderen verdelgen, en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend.’
 6. 6. Hand. 1: 6 6 Zij die bijeengekomen waren, vroegen hem: ‘Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?’ 7 Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. 8 Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
 7. 7. Hand. 1:9-11 9 Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 10 Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11 Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
 8. 8. Hand. 2 • 14 Daarop trad Petrus naar voren, samen met de elf andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe: ‘U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. 15 Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. 16 Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël: • 17 “Aan het einde der tijden, zegt God, • zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten.
 9. 9. Hand. 3 19 Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, 20 en Hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende; 21 Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher.
 10. 10. Matt. 28 18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. 19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.
 11. 11. Hand. 11 19 Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaats vond, trokken verder tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, zonder tot iemand het woord te spreken dan alleen tot de Joden.
 12. 12. Het uitgestelde koninkrijk
 13. 13. Hand. 15 • 12 En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. 13 En nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! 14 Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: • 16 Daarna zal Ik wederkeren • en de vervallen hut van David weder opbouwen, • en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, • en Ik zal haar weder oprichten, • 17 opdat het overige deel der mensen de Here zoeke, • en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, • spreekt de Here, die deze dingen doet, • 18 welke van eeuwigheid bekend zijn.

×