Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zondag 24 Mei 2009 Ochtend

622 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zondag 24 Mei 2009 Ochtend

 1. 1. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger. Ds Pflaum Organist: Johannes de Vries Thema: Je Schepper roept
 2. 2. Heer, ik hoor van rijke zegen Elb 147 Vers 1, 4 en 6
 3. 3. 1 Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer. Laat ook van die milde regen dropp'len vallen op mij neer. Ook op mij, ook op mij, dropp'len vallen ook op mij.
 4. 4. 4 Wil m'o Heiland, niet voorbij gaan. Doe mij leven U nabij; zie mij zuchtend aan uw zij staan; roept Gij and'ren, roep ook mij. Ja, ook mij, ja, ook mij; roept Gij and'ren, roep ook mij.
 5. 5. 6 Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij. Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and'ren, maar ook mij. Ja, ook mij, ja, ook mij, zegen and'ren, maar ook mij.
 6. 6. Welkom bij deze ochtenddienst Voorganger. Ds Pflaum Organist: Johannes de Vries Thema: Je Schepper roept
 7. 7. Heer, God, U loven wij Opw 7
 8. 8. Heer, God, U loven wij. Heer, U belijden wij. Vader in eeuwigheid, zingt 't gans heelal uw naam. Aarde en hemel, Heer, zingen uwe naam ter eer, heel uw schepping door, E_____euwig met 't engelenkoor:
 9. 9. Heilig, heilig, heilig is onze God, de Heer Ze-ebaoth. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Hemel en aarde zijn van uw grootheid vol. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Amen.
 10. 10. Votum en Groet & Klein Gloria Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
 11. 11. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam Opw 70
 12. 12. 1 Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam, die U ons noemt door sterren, zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van uw heerlijkheid.
 13. 13. 2 Heer, onze God, die aard' en hemel schiep, zeeën en land met macht te voorschijn riep. Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?
 14. 14. 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid: leven om Jezus' wil in eeuwigheid!
 15. 15. 4 Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn, dat in ons zingt met eindeloos refrein. Prijzend uw liefde, heffen wij het aan: Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam!
 16. 16. Gebed
 17. 17. Ik zag een kuikentje
 18. 18. Ik zag een kuikentje Dat bij zijn moeder zat Onder haar vleugels Waar het veilig zat Tegen regen, tegen zonneschijn Heer, zo wil ik bij U zijn
 19. 19. In de schaduw van Uw vleugels Wil ik schuilen, wil ik schuilen In de schaduw van uw vleugels Wil ik schuilen, o Heer
 20. 20. U bent mijn toevlucht U bent mijn sterkte U bent mijn schuilplaats U o Heer
 21. 21. In de schaduw van Uw vleugels Wil ik schuilen, wil ik schuilen In de schaduw van uw vleugels Wil ik schuilen, o Heer
 22. 22. Ik zag een kuikentje Dat bij zijn moeder zat Onder haar vleugels Waar het veilig zat Zoals dat kuikentje Klein en teer Wil ik schuilen, o Heer
 23. 23. Alles wat adem heeft love de Here Gezang 21 Vers 1, 4 en 7
 24. 24. 1 Alles wat adem heeft love de Here, zinge de lof van Isrels God! Zolang ik hier in het licht mag verkeren, roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. Die lijf en ziel geschapen heeft worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!
 25. 25. 4 Hij is 't, die hemelen, zeeën en aarde, die al wat is tot aanzijn riep, de enige God die zijn macht openbaarde, - Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. Hij, die het al heeft in zijn hand, houdt ook ons zwak geloof in stand. Halleluja! Halleluja!
 26. 26. 7 Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen Hem die zo grote dingen doet. Alles wat adem heeft, roepe nu amen, zinge nu blijde: God is goed! Love dan ieder die Hem vreest Vader en Zoon en Heilge Geest! Halleluja! Halleluja!
 27. 27. Schriftlezing Psalm 33 Vers 5 - 11
 28. 28. Psalm 33 5 De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de HERE. 6 De hemelen werden door het woord van de HERE gemaakt; alles wat er in is, ontstond door Zijn adem. 7 Hij brengt het water in de zeeën bijeen en slaat al het water op in Zijn schatkamers.
 29. 29. Psalm 33 8 Laat de hele aarde ontzag hebben voor de HERE; alle bewoners van de aarde moeten met eerbied voor Hem buigen. 9 Want God sprak en toen was het er. Op Zijn gebod stond alles er.
 30. 30. Psalm 33 10 De HERE doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens. 11 De wil van de HERE blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen. 12 Gelukkig is het volk dat de HERE als zijn God heeft; het volk dat Hij Zich als erfdeel koos.
 31. 31. Psalm 33 13 De HERE kijkt uit de hemel neer en let op alle mensen. 14 Vanuit Zijn woning kijkt Hij naar alle bewoners op aarde. 15 Hij, die hen zelf heeft gemaakt, weet precies waarom zij doen wat zij doen.
 32. 32. Van U zijn alle dingen Gezang 479 Vers 1, 3 en 4
 33. 33. 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile bergen, koele meren, het vaste land, de onzeekre zee. Van U getuigen dag en nacht. Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
 34. 34. 3 Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat Gij uw schepping niet vergeet. 't Is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis.
 35. 35. 4 Laat dan mijn hart U toebehoren en laat mij door de wereld gaan met open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan. Dan is het aardse leven goed, omdat de hemel mij begroet.
 36. 36. Collecte 1ste st. Mensenkinderen 2de voor de kerk
 37. 37. 19 Want die mensen kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hun Zelf bekend-gemaakt. 20 God is wel onzichtbaar, maar Zijn werk (alles wat Hij heeft geschapen) bewijst Zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is Zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat Hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging.
 38. 38. 21 Hoewel de mensen in staat waren God te kennen, wilden zij Hem niet de eer geven die Hem toekomt en Hem niet eens danken voor alles wat Hij heeft gedaan. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster.22 Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. 25 Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig. Rom 1: (Het Boek)
 39. 39. Rom. 1: 22 Zij beweren de wijsheid in pacht te hebben…..
 40. 40. 22 Hoewel zij dachten dat ze alles wisten, waren zij in werkelijkheid dom. 25 Zij ruilden Gods waarheid in voor de leugen. Zij vereerden de dingen die God gemaakt heeft in plaats van God Zelf. Hij is toch de Maker! Hem komt alle eer toe, voor altijd en eeuwig.
 41. 41. 1 Een psalm van David voor de koordirigent. HERE, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben. 2 U weet het als ik zit en als ik weer opsta; Vanuit de hemel weet U wat ik denk. 3 U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend. 4 Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE. 5 U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. 6 Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog.
 42. 42. 13 U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven. 14 Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. 15 U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt. 16 U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven. 17 Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God. Zij zijn ontelbaar.
 43. 43. Juicht, want Jezus is Heer Opw 174
 44. 44. Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.
 45. 45. Liefde bedekt zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras. Zou Hij dan jou vergeten, Jezus, die blinden genas, verrees.
 46. 46. Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.
 47. 47. Wees als een boom die vrucht draagt, ieder seizoen op zijn tijd. Drink van het levend water, Jezus, de bron voor altijd, verrees.
 48. 48. Juicht, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijdt u ter ere van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft, Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.
 49. 49. Gebed
 50. 50. Kroon Hem met gouden kroon Opw 366
 51. 51. Kroon Hem met gouden kroon het Lam op zijne troon! Hoor, hoe het hemels loflied al verwint in heerlijk schoon. Ontwaak! Mijn ziel en zing van Hem, die voor u stierf. En prijs Hem in all' eeuwigheen die 't heil voor u verwierf.
 52. 52. Kroon Hem, der liefde Heer! Aanschouw Hem, hoe Hij leed. Zijn wonden tonen 't gans heelal wat Hij voor 't mensdom deed. De eng'len om Gods troon, all' overheid en macht, zij buigen dienend zich terneer voor zulke wond're pracht.
 53. 53. Zegen
 54. 54. Kroon Hem, de Vredevorst! Wiens macht eens heersen zal van pool tot pool, van zee tot zee. 't Klinke over berg en dal. Als alles voor Hem buigt en vrede heerst alom, wordt d'aarde weer een paradijs. Kom, Here Jezus, kom!
 55. 55. Vanavond gaat ons voor ds Wiekeraad Thema: 2 Koningen 3 : 1 t/m 27

×