Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power point 2007

23,104 views

Published on

Power point 2007

 1. 1. POWER P POINT 2007 Presentation буюу илтгэл, танилцуулга у у уу бэлтгэхэд зориулагдсан програм юм.
 2. 2. Илтгэл, танилцуулга нь өнгөт ба хар цагаан байна айна. Хэд хэдэн сл лайдаас бүрдэнэ. бүрдэнэ Слайд бүрий өвөрмөц өнгө, үр йг р дизайн, эфф фекттэй, гарчиг, текст, зураг г ф график, хүснэгт зэргийг ч хөддөлгөөнд оруулж хийж болно.
 3. 3. HOME ҮНДСЭ ЦЭС O ҮНДСЭ ДСЭН ЭС
 4. 4. Clipboard – paste, cut, copy Slides – шинээр слайд нэмэх д Font – текстийн хэлбэ эржүүлэлт Paragraph – дугаарлал текстийн байршуулалт гм лт, лт Drawing – дүрс, б й шил, хурдан өнгө өгөх, D i байрш хүрээний өнгө, хэлбэр эффект өгөх р, Editing – хайлт, солих, тэмдэглэх
 5. 5. INSERT ЦЭС ЦЭС
 6. 6. Table – дурын хүснэгт о оруулах Picture – зураг оруулах Clip art – бэлэн зурагна сонгон оруулах аас Photo album – фото аль ьбом бэлтгэх Smart art – бэлэн дүрсл лэлүүдээс оруулж ажлаа хөнгөвчилнө Chart – график оруулах х Hyperlink – холболт хий /файл дуудаж харуулж болно, йнэ эсвэл интернэтийн сайттай холболт хийнэ./ Text box – техт оруулах box-ийг оруулна х Header& footer – хөл, тоолгой оруулна Word Art – бэлэн тексти дизайнуудаас сонголт хийнэ ийн Date & Time – он сар өд оруулна дөр Slide number – слайдыг дугаарлана г Symbol – тусгай тэмдэг оруулна гт Object – power p j p point дотр д троос бусад программуудтай у д р р ууд харилцан ажиллана Movie – кино, клипний ф файлууд оруулах Sound – дуу авиа оруул лах
 7. 7. Зураг оруулах руулах р 1. 1 Insert -> Picture > 2. Оруулах зурагныхаа замыг зааж өгнө. 3. Insert команд өг
 8. 8. Клип ар К артны з р зургыг а ашиглах а Insert -> Clip Art Search f S h for хэсэгт хайх зургийн нэрээ өгнө. өгнө Go товчлуур дарна Слайд руугаа чирч авчирна
 9. 9. Фото альбом үүсгэх ом о Мөн зураг тус бүрийн гэрэл сүүдрийг тохируулж, тохируулж
 10. 10. Дурын дүрс оруулах дүрс Дурын дүрс Шугам Дөрвөлжин Сумнууд Үйлдлийн тэмдгүүд Диаграм Д Үйлдэл гүйцэтгэх д ү ц дурын дүрс
 11. 11. Smart Art бэл графикууд лэн р ф ууд оруулах Төрөл б Т бүрийн й диаграммууд д р ууд оруулах /мод хэлбэрийн, хэлбэрийн хүснэгтэн хэлбэрийн, цикл хэлбэрийн гэх мэт/
 12. 12. График оруулах уулах у Графикад өгөгдсөн автомат өнгийг өөрийнхөө й сонирхолд нийцүүлэн сольж болно Ер нь excel дээр графикаа сайн байгуулаад уу д сурчихсан байхад power point дээр ижилхэн зарчимтай
 13. 13. Линктэй хо олбох Файл дуудах Action
 14. 14. Insert цэсний Text хэсэг Текст box ору уулах Хөл Х толгойн х й хэсэг оруулах Он сар өдөр о оруулах Слайдыг дуга р у аарлах Тусгай тэмдэг оруулах ⅓ ♫ ‫ﻼ‬ гт Обьект оруулах Word Art
 15. 15. Видео фай оруулах йл JHFDGJ KFJHKGF GKLJHLF GFH HKL
 16. 16. DESIGN ЦЭС ЭС Э
 17. 17. P t й й Page setup – слайдны өргөн өндрийн хэмжээ, хэдээс эхлэн дугаарлах тохируулга, босо хэвтээ эсэх сонголт оо Slide orientation – босоо х хэвтээ эсэх тохируулга Themes - Дизайны сонголт хийх т Colors - Слайдны өнгөний зохицуулалт - сонголт хийх Fonts - Үсгийн фонт сонгол лт Effects - Эффект Background styles - Арын фон сонголт
 18. 18. ANIMATION ЦЭС N
 19. 19. Preview – слайдыг үзү үүлэх Animations – хөдөлгөө оруулах хэлбэрүүд өн Transition to this Slide - Хуудас шилжилт хийх e хөдөлгөөний шилжилт түүд Transition Sound - Хуу удас шилжилт хийхэд дуу авиа ашиглах Transition Speed - Шилжилтийн хурд Custom Animation - ЭЭффектүүд /->, ихэсч багасах, <-, дурын чиглэлд сонг госон обьектууд шилжих/
 20. 20. SLIDE SHOW ЦЭС OW O
 21. 21. Start slide show – слайдыг эхлүүлэх Set up – слайдыг автоматаар эргэлдүүлэх тохи ируулга хийх • Rehearse timing – үзүүлбэрийн нийт хичнээн минутад багтаж байг гааг урьдчилан бэлтгэх, repeat-аар давтуулах t • Record narrition – нийт бичлэгийн талаар мэдээлэл Monitors дэлгэций тохиргоо /use current йн resolution-г автом матаар сонгох нь дээр/ р д р
 22. 22. REVIEW ЦЭС
 23. 23. VIEW ЦЭС С
 24. 24. Presentation view – энгийн хэлб P t ti i й лбэрээр харуулах, олноор нь, тэмдэглэл хийх талбартайгаар харуулах, слайд шоу үзүүлэх Slide master – мастер слайд б бэлтгэх Handout master – тарааж өгөх материал хэлбэрээр бэлтгэх х Ruler Ruler- хэмжээст шугам гаргах Grid – торлосон дэлгэц гаргах р д ц р Өнгөт, хар цагаан, саарлаар ха аруулах Window – цонхтой ажиллах баг командууд гц Macros - макро хэл ашиглан за арим боломжуудыг өргөтгөх
 25. 25. АНХААРАЛ ТАВЬСАНД Л БАЯР РЛАЛАА

×