Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

компьютерийн техник хангамж

24,867 views

Published on

компьютерийн техник хангамж

 1. 1. Компьютерийн техник хангамж <ul><li>Компьютерийн техник хангамжийг 5 хэсэгт хуваадаг. </li></ul><ul><li>Оролтын </li></ul><ul><li>Боловсруулалт хийх </li></ul><ul><li>Мэдээлэл хадгалах </li></ul><ul><li>Гаралтын </li></ul><ul><li>Холболтын </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Оролтын төхөөрөмжийн гол үүрэг нь өгөдлийг боловсруулах боломжтой болгон компьютерт оруулж хөрвүүлэх явдал юм. </li></ul><ul><li>Товчлуур буюу гар </li></ul><ul><li>Хулгана </li></ul><ul><li>Микрофон </li></ul>Оролтын төхөөрөмж
 3. 3. Боловсруулалт хийх төхөөрөмж <ul><li>Боловсруулалт хийх төхөөрөмж нь компьютерийн программ хангамжаас ирж буй командыг хүлээн авч, гүйцэтгэх үүрэгтэй. Боловсруулалт хийдэг 2 төхөөрөмж байдаг. </li></ul><ul><li>Шуурхай санах ой </li></ul><ul><li>Төв боловсруулах төхөөрөмж </li></ul>
 4. 4. Төв боловсруулах төхөөрөмж <ul><li>Системийн блок/эх бие/ </li></ul><ul><li>ПК-ийн доод төхөөрөмж </li></ul><ul><li>Эх хавтан </li></ul><ul><li>Эх хавтан дээр </li></ul><ul><li>Процессор (CPU) </li></ul><ul><li>Үндсэн шугам </li></ul><ul><li>Шуурхай санах ой /ШСО-RAM/ </li></ul><ul><li>Тогтмол санах ой /ТСО- ROM/ </li></ul><ul><li>Микросхемүүдийн багц </li></ul><ul><li>Нэмэлт төхөөрөмж суулгахад зориулсан суурь/слот-Slot/ </li></ul>
 5. 5. Процессор Процессор болгон CPU буюу микро процессортой байдаг. Процессорын гол тодорхойлогч шинж чанар бол импульсэн /хэмнэлийн/ давтамж /мегагерц(MHz)/ гегагерц(GHz)-р хэмжигдэнэ.
 6. 6. <ul><li>Гадаад санах ой: </li></ul><ul><li>Уян соронзон диск(FD-FLOPPY DISKETTE) </li></ul><ul><li>Хатуу дискийн төхөөрөмж(HDD-HARD Disk DRIVE) </li></ul><ul><li>Оптик диск(лазерийн диск) </li></ul><ul><li>Видео тоон диск(DVD-Digital Video Disk) </li></ul><ul><li>Flash- санах ой дээр суурилсан төхөөрөмж </li></ul>Өгөгдлийг хадгалах төхөөрөмж
 7. 7. Гаралтын төхөөрөмж Гаралтын төхөөрөмжийн үүрэг нь компьютерт боловсруулсан мэдээллийг хэрэглэгчдэд ямар нэгэн байдлаар хүргэх явдал юм. А. Монитор Б. Принтер В. Чанга яригч(Speaker)
 8. 8. Холболтын төхөөрөмж Холболтын төхөөрөмжийг нэг компьютероос нөгөө руу холбон мэдээлэл солилцоход ашигладаг. Холбох порт :Принтер, сканер, гар, хулгана гэх мэт төхөөрөмжүүдтэй холбохын тулд порт байна. Портын төгсгөлд суурь байдаг. Порт нь ердийн суурийг бодвол өөртөө мекросхемтэй, програмаар удирдагддаг илүү нийлмэл төхөөрөмж юм.
 9. 9. Холболтын төхөөрөмж <ul><li>Дараалсан порт /112Кбит/с хурдтай/ - нд модем, хулгана зэрэг хурд шаарддаггүй төхөөрөмж залгадаг. </li></ul><ul><li>Паралель порт /нэгэн зэрэг 8 бит буюу1байт/-ын хамгийн их хурд нь 5 Мбайт/с. Принтер ихэвчлэн залгадаг. Орчин үед бүх компьютер нь USB порт/ 12Мбайт/с /- той болсон. </li></ul><ul><li>Мөн хулгана, гар 2-ланг нь залгах зориулалттай PS/2 порт байдаг </li></ul>
 10. 10. Холбох порт А ,В: гар ба хулганы OS/2 порт С: USB порт D: Сүлжээний кардын порт Е: дараалсан порт(com1) G: дараалсан порт(com2) F: паралель порт(LPT/1) H: Дисплей кардын порт
 11. 11. Холбох порт
 12. 12. Тест Доор дурьдсанаас аль нь компьютерийн техникийн үндсэн бүрдэлд ордог вэ? а. Принтер б. Гар в. Дууны өсгөгч г. Сканер 2. Шуурхай санах ойд мэдээлэл ямар хугацаанд хадгалагдах вэ? а. Цаг б. Компьютер унтраах хүртэл в. Өдөр г. Сар 3. Процессорын үндсэн үзүүлэлтүүдийг тэмдэглэнэ үү? а. Дискийн сул зай б. Хэдэн битээр үйлдэл хийдэг в. RAM-н хэмжээ г. Инпульсэн давтамж 4. Эх хавтан дээр юу байрладаггүй вэ? а. Процессор б. Соронзон уян дискийн төхөөрөмж в. Тогтмол санах ойн төхөөрөмж г. Шуурхай санах ой 5.Оруулах, гаргах төхөөрөмжид юу хамаарахгүй вэ? а. Монитор б. Принтер в. Хулгана г. Модем 6 . Гар ба хулганы хоёуланд нь зориулсан ямар тусгай порт байдаг вэ? а. Паралель б. Дараалсан в. USB г. PS/2

×