Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Word 3 heseg

6,302 views

Published on

 • Be the first to comment

Word 3 heseg

 1. 1. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ БАРИМТЫГ БАГАНАЧЛАХБаримтын харагдах байдлыг сайжруулах зорилгоор хэд хэдэнбаганад хуваан байрлуулж болдог. Үүнийг сонин сэтгүүл,танилцуулах хуудас, шүлэг гэх зэрэгт ихэвчлэн ашигладаг.Баримтыг баганад хуваахдаа:1. Баримтын цонхны Print layout горимд шилжүүлнэ.2. Баганад оруулах текстээ идэвхжүүлнэ.3. Page layout багцын Page setup бүлгийн Columnsхэрэглүүрийг сонгоно. Нээгдэх талбараас тохирох сонголтыгхийнэ. Хэрэв нэмэлт тохиргоо хийх бол More columnsкомандыг сонгоно. 4. Нээгдэх харилцах цонхны Presets бүлэгт баганы хэлбэрийг тодорхойлно 5. Number of columns талбарт хэдэн баганад хуваахаа тодорхойлно 6. Width and spacing бүлгийн бүлгийн Width талбарт баганы өргөнийг, spacing талбарт багана хоорондын зайг тодорхойлно 7. Багануудын өргөнийг ижил байхаар тохируулах бол Equal column width хяналтын товчийг идэвхжүүлнэ 8. Line between хяналтын товчийг идэвхжүүлж багана хооронд зураас зурна. 9. ОК командын товч дарна. Нэгэнт байгуулсан текстэн багануудын хэлбэр, баганы тоог өөрчлөх бол багануудаа сонгон1|Page
 2. 2. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВидэвхжүүлээд дахин Columns харилцах цонхны Presets талбараастохирох хэлбэрээ, Number of columns талбарт өөрчлөх баганы тоогтодорхойлно. Хэрвээ текстээ олон баганад хуваан байршуулахшаардлаггүй гэж үзвэл багануудаа идэвхжүүлээд columns харилцахцонхны Present талбараас One сонголтыг хийнэ. ЗУРГИЙН ОБЪЕКТТЭЙ АЖИЛЛАХ Word програмын баримтанд бэлэн зураг (picture) болон зургийнобъект (drawing object) гэсэн график объектуудыг оруулж болдог.drawing object буюу зургийн объект нь бэлэн дүрс (shapes) word Artмуруй болон шулуун шугамаас бүрддэг. Drawing tools/ Formatбагцын хэрэглүүрүүдийг ашиглаж уг график объектийн өнгө, дэвсгэрфон, хүрээ, бусад эффектүүдийг сайжруулан өөрчлөх боломжтой.Бэлэн зураг гэдэгт өөр програм дээр боловсруулсан зургийн файлуудоруулж ойлгоно.  SHAPES АШИГЛАН БЭЛЭН ДҮРС ОРУУЛАХ Word програмд баримтанд ашиглаж болохоор бэлэн дүрсүүдийн багц байдаг.Эдгээр дүрснүүдийн өнгө, хэмжээг өөрчлөх, эргүүлэх хуваах, хэд хэдэн дүрсийг нийлүүлэн дүрс үүсгэх гэх мэтээр өөрчилж болно. Үүний тулд insert багцын illustrations бүлгийн shapes хэрэглүүрийг сонгоно.shapes нь бэлэн дүрсүүдийг ангилсан багц2|Page
 3. 3. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВбөгөөд тухайлбал үндсэн дүрсүүд болох гурвалжин, дөрвөлжин,цилиндр, төрөл бүрийн шугамууд, зөв биш дүрсүүд, янз бүрийнхэлбэртэй сумнууд гэх зэрэг бусад дүрсүүд байдаг. БАРИМТАНД ГОЁМСОГ ТЕКСТ ОРУУЛАХWord art нь зураг байдлаар эффект оруулсан тусгай текстийнзагварууд бөгөөд энэ нь баримтанд лого, онцолсон гарчиг зэргийнтекстийг гоѐмсог байдлаар оруулдаг. WORD ART-ИЙГ АШИГЛАХ 1. Insert багцын Text бүлгийн word art хэрэглүүрийг сонгоно. 2. Нээгдэх талбараас текст бичих загвараа сонгоно 3. Нээгдэх Edit Word art Text харилцах цонхны текст бичих талбарт бичвэрээ оруулна. ОК командын товч дарна.Баримтанд оруулсан гоѐмсог текстээ сонгоход Word art Tools8 Formatбагц нэмэгдэх ба энд текстийн формат, эффектийг өөрчилж болно.3|Page
 4. 4. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ ОБЪЕКТ ЧИМЭГЛЭХDrawing tools/ Format багц хэрэглүүрийн мөн дэх хэрэглүүрүүдийг ашиглан идэвхтэй обеъктыг хурданформатлаж болно....Insert Shapes бүлгийн жагсаалтаас сонгож бэлэн дүрс оруулна. Edit Shapes хэрэглүүрээр Shapes-ийн Curve Freeform, Scribbleхэрэглүүрээр байгуулсан дүрсийг өөрчлөн засварладаг. Edit Shapesхэрэглүүрийг сонгоход идэвхтэй дүрсийн зогсолт бүр дээр жижигхэнхар дөрвөлжин дүрс үүсэх бөгөөд үүн дээр хулганы заагуурыгбайрлуулан чирэх замаар дүрсийн хэлбэрийг өөрчилнө. Edit text хэрэглүүрээр дүрсэнд текст нэмж оруулахбуюу засварлана Идэвхтэй объектын засварShapes Styles бүлгийн дүрсийн формат бүрхий сангаас сонгонбайгуулсан дүрсийн форматыг өөрчилдөг. Энэ үед хуучин дүрсэндбайсан текст шинэ дүрсэнд шилжсэн байдаг . Харин төрөл бүрийншугамыг энэ командаар өөрчлөх боломжгүй .Shapes Fill хэрэглүүрээр нээгдэх өнгөний талбараас сонгон дүрсэнддэвсгэр фон оруулна. Хэрвээ объектод оруулсан фоныг арилгах болNo fill командыг сонгоно. Мөн объектын дэвсгэр фоныг More Fillcolors командыг сонгон өнгөний талбарт байхгүй өнгөөр, Pictureкомандаар зурган, Gradient командаар өнгөний шатлал, Textureкомандаар бэлэн загвар, Pattern командаар төрөл бүрийн хээ оруулжболно.4|Page
 5. 5. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ SHADOW, 3D ТУСГАЙ ЭФФЕКТShadow, 3d тусгай эффектүүд нь зургийн объектын дизайныг илүүтааламжтай болгодог. Харин энэ 2 төрлийн эффиктийг нэг объектодзэрэг хэрэглэх боломжгүй. Хэрвээ Shadow эффектийг оруулсандүрсэнд 3-d эффект оруулбал Shadow эффект нь арилдаг. Эдгээрэффектүүдийг оруулахдаа Format багцын Shadow effect, 3D Effectsбүлгийн хэрэглүүрүүдийг ашиглана. Shadow effects хэрэглүүрийгсонгоход төрөл бүрийн сүүдрийн загвар бүхий талбар нээгдэх баэндээс сонгон идэвхтэй объектод сүүдэр оруулдаг. Сүүдрийн өнгийгөөрчлөх бол нээгдэх талбараас сүүдэр оруулдаг. Хэрэв сүүдэртнэмэлт тохиргоо хийх бол Shadow effects бүлгийн хэрэглүүрүүдээссонгоно. SHADOW SETTINGS ХЭРЭГЛҮҮРҮҮДНэр ҮүрэгShadow on/off Объектын сүүдрийг гаргах/арилгахNudge shadow Up Объектын сүүдрийг доош нь шилжүүлэхNudge shadow down Объектын сүүдрийг дээш нь шилжүүлэхNudge shadow Left Объектын сүүдрийг зүүн тийш нь шилжүүлэхNudge shadow Right Объектын сүүдрийг баруун тийш нь шилжүүлэх3-D effects хэрэглүүрийг сонгоход төрөл бүрийн эффект бүхийнжагсаалт нээгдэх ба эндээс сонгон идэвхтэй объектод 3 хэмжээстэффект оруулдаг. 3 хэмжээст эффектийн өнгийг өөрчлөх бол нээгдэхталбараас 3-D color, уртын хэмжээг тодорхойлох бол Depth,чиглэлийг өөрчлөх бол Direction, гэрлийн тусгалыг өөрчлөх бол5|Page
 6. 6. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВLighting гадна талыг өөрчлөх бол Surface командыг сонгоно. Өөрнэмэлт тохиргоо хийх бол 3-D settings бүлгээс тохирох хэрэглүүрийгсонгоно. ОБЪЕКТУУДЫГ ЭРЭМБЭЛЭХDrawing tools/Format багц хэрэглүүрийн мөрийн Arrange бүлэгтобъект холбоотой бусад тохиргоонууд багтдаг . баримтын объектыгтекстийн урд талд , мөн давхардсан объектуудыг байрлуулахдаа:1. Байрлалыг нь өөрчлөх объектоо сонгоно.2. Arrange бүлгийн Bring to front хэрэглүүрээр дэд цэс нээнэ. Bring to front-командаар идэвхтэй объектыг объектуудынхамгийн урд талд Bring Forward- командаар идэвхтэй объектыг нэг объектын өмнө Bring in front text- командаар текстийн өмнө3. Arrange бүлгийн Sent to back хэрэглүүрээр дэд цэс нээнэ. Sent to back- командаар идэвхтэй объектыг объектуудынхамгийн ард талд байрлуулна. Send Backward – командаар идэвхтэй объектыг нэг объектын ардбайрлуулна. Send behind text –командаар идэвхтэй объектыг текстийн ардбайрлуулна. ОБЪЕКТУУДЫГ НЭГТГЭХ БА ЗАДЛАХ Зургийн объектоо байгуулж дууссан бол эдгээр объектуудаа нэгтгэн нэг объект болгох шаардлагатай. Нэгтгэсэн объектыг форматлахад групп дотор байгаа бүх объектод энэ формат үйлчилнэ.  ОБЪЕКТУУДЫГ НЭГТГЭХ: 1. Нэгтгэх объектуудаа идэвхжүүлнэ.6|Page
 7. 7. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ2. Drawing tools/ format багцын Arrange бүлгийн Group товчиндээр дарж Group командыг сонгоно. БЭЛЭН ЗУРАГТАЙ АЖИЛЛАХCLIP ART БУЮУ ЗУРГИЙН САНГААС ЗУРАГ ОРУУЛАХ Clip art зураг нь ихэвчлэн нэгтгэсэн объект байдаг. Хэрвээ баримтанд оруулсан clip art зурганд өөрчлөлт хийх бол зургийг задлаж болно. Clip art-д зургийн цуглуулгаас гадна дуу авиа, видео, фото зургийн цуглуулгууд байдаг. Мөн энэ сан руу зураг, дуу авиа зэргийг нэмж оруулж болдог. CLIP ART-ААС БАРИМТАНД ЗУРАГ ОРУУЛАХДАА: 1. Зургийн объект оруулах газраа курсороо байрлуулна. 2. Insert багцын illustration бүлгийн Clip art хэрэглүүрийг сонгоно. 3. Нээгдэх clip art туслах цонхноос оруулах зургийнобъектоо сонгоход баримтанд зураг орсон байна. ЗУРГИЙН ФАЙЛ ОРУУЛАХ Clip art-аас гадна хадгалах төхөөрөмжүүдэд хадгалсан өөр програмд боловсруулсан, сканнердсан зургийн файлыг баримтанд7|Page
 8. 8. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВоруулж болно. Үүний тулд:1. Insert багцын illustration бүлгийн picture хэрэглүүрийг сонгоно2. Нээгдэх харилцах цонхонд файл байрлах замыг, file nameталбарт файлын нэрийг тодорхойлно.3. Insert командыг сонгоно. ЗУРГИЙГ ЗАСВАРЛАХБаримтанд оруулсан зургийг picture tools/ format багцынхэрэглүүрүүдийг засварлаж болно. Нэр Үүрэг Brightness Гэрлийг нэмэгдүүлэх, багасгах Contrast Өнгийг ихэсгэх, бууруулах Recolor Бэлэн загвараас сонгон зургийн өнгийг өөрчлөх Compress picture Зургийн файлын хэмжээг өөрчөх Change picture Идэвхтэй зургийн хэмжээ, форматыг нь хэвээр үлдээн өөр зургаар солих Reset picture Зургийн хуучин8|Page
 9. 9. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ форматыг нь сэргээх Picture Styles Зурагт бэлэн загвар оруулах Picture Shape Бэлэн дүрсийн сангаас сонгон зургийн хэлбэрийг өөрчлөх Picture border Зургийн гадуур хүрээ шугам оруулах Picture effects Зурагт эффект оруулах Crop Дүрсийг тэгш өнцөгт хэлбэрээр таслах ДИАГРАМ БОЛОН ГРАФИКТАЙ АЖИЛЛАХ Smart art график нь таны мэдээлэл ба шинэ санааг визуал байдлаар илэрхийлдэг. Word 2007 програмд та мэргэжлийн дизайнер биш ч гэсэн хулганы хэдхэн даралтаар л богино хугацаанд, мэргэжлийн түвшинд сонирхолтой, чанартайсхем байгуулах боломжтой болсон. Схем байгуулах батүүнд текст оруулах1. Insert багцын Illustrations бүлгийн Smart art хэрэглүүрийгсонгоно2. Нээгдэх Choose a smart art graphic харилцах цонхноос загвараасонгоод ОК командын товч дарна9|Page
 10. 10. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ3. Талбаруудад текстээ оруулна. Дараах аргуудаар текстээ оруулна. [Text] гэсэн бичиг бүхий текст талбарт шивж оруулна Хэрэв өөр байдлалаас текст оруулах бол тухайн текстээ хуулахкоманд өгөн [Text] гэсэн талбарыг сонгон Paste командыг өгнө. СХЕМД ДҮРС НЭМЭХ, УСТГАХ1. Схемээ сонгоно.2. Шинээр дүрс нэмж оруулах талбарыг сонгон идэвхжүүлнэ.3. Smart art tools/ Design багцын Create Graphic бүлгийн Add Shapeхэрэглүүрийг сонгоно. Хэрэв Smart art tools/ Design багцхэрэглүүрийн мөр харагдахгүй байвал схемээ идэвхжүүлсэн эсэхээшалгаарай4. Нээгдэх талбараас тохирох хэрэглүүрийг сонгоно. Үүнд : Add Shape After-идэвхтэй дүрсийн ард дүрс нэмэх Add Shape Before- идэвхтэй дүрсийн өмнө дүрс нэмэх Схемээсдүрс устгахдаа устгахыг хүссэн дүрсээ сонгон гараас Deleteтовчлуурыг дарна.10 | P a g e
 11. 11. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ СХЕМИЙН ӨНГӨ ӨӨРЧЛӨХ1. Схемээ сонгоно2. Smart art tools/ Design багц Smart art Styles бүлгийн Smart artStyles хэрэглүүрийг сонгож нээгдэх талбараас бэлэн загвараасонгоно. БЭЛЭН TEMPLATE АШИГЛАХWord програмд өмнө үүсгэн хадгалсан форматууд буюу Styleашиглан текстийг хэвжүүлж болно. Үүсгэсэн Style буюу хэв маягийгWord програмд Normal.dot гэсэн template файлд хадгалдаг. Хэвмаягийг дараах 2 төрөлд хуваадаг Тэмдэгтийн хэв маяг Параграфын хэв маягТэмдэгтийн хэв маягт үсгийн шрифт, хэмжээ, бусад эффектүүд,байрлал, тэмдэгт хоорондын зай орно. Харин параграфын хэв маягтпараграф хооронды зай, дугаарлалт, хүрээ, догол, параграмфыгхэрхэн хуудас дамнуулан байрлуулах гэх мэт форматууд орно.11 | P a g e
 12. 12. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВTEMPLATE БУЮУ БАРИМТЫН БЭЛЭН ЗАГВАР АШИГЛАХШинэ баримтыг нээх үед баримтын форматын тохиргоо, стиль,агуулгын бэлэн загвар гарч ирэх бөгөөд үүнийг Template гэнэ. Бүхбаримт нь Template дээр суурилсан байдаг ба Blank document буюушинэ баримтын хуудас нь Normal Template юм. Word програмдбаримтын Normal Template ээс бусад бэлэн загварыг хэрэглэхдээдараах дарааллыг гүйцэтгэнэ.1. Office Button цэсний New командыг сонгоход New documentнэртэй харилцах цонх нээгдэнэ. Энэ цонхны Templates бүлгээсхаанаас бэлэн загварыг ашиглахаа сонгоно. Үүнд: Microsoft Office Online –интернетид байрлах баримтын бэлэнзагвар Installed Templates –Office програмд байх бэлэн загвар My Templates –Хэрэглэгчийн үүсгэсэн бэлэн загвар2. Нээгдэх цонхноос шинээр баримт үүсгэхийг хүссэн баримтынбэлэн загварыг сонгоно.3. Create new бүлгийн document сонголтын товч нь идэвхтэй бэлэнзагварт үндэслэсэн шинэ баримт үүсгэх, Template-ийг нээнэ4. Create командын товчийг дарна. БАРИМТЫГ ХЯЛБАР УДИРДАХ БОЛОМЖУУДWord 2007 програм нь их хэмжээний баримтыг хялбар удирданажиллах боломжтой. Жишээ нь: зүүлт оруулах, нэрийн хэлхээ үүсгэх,гипер холболт үүсгэх гэх мэт ЗҮҮЛТ ХИЙХWord програм нь бусад эх сурвалжуудаас авсан ишлэл болонтовчилсон үг зэрэгт зүүлт оруулах боломжийг олгоно. Зүүлтийгтухайн хуудасны доор (Footnote) болон баримтын төгсгөлд (Endnote)12 | P a g e
 13. 13. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВоруулж болно. Зүүлт хийсэн тэмдэгт болон тайлбар нь хоорондоохолбоотой байдаг бөгөөд тэмдэгт нь текстийн ард, уг тэмдэгтийнтайлбар нь хуудасны доор эсвэл баримтын төгсгөлд байрладаг. Зүүлтхийх тэмдэгт, дугааруудын форматыг өөрчлөх, тэдгээрийг дахиншинээр дугаарлах, устгах, нэмэг зэрэг боломжтой.  ЗҮҮЛТ ХИЙХДЭЭ:1. Баримтын харагдах байдлыг Print Layout, эсвэл Draft горимдтохируулсан байна.2. Reference багцын footnotes бүлгийг нээнэ 3. Нээгдэх footnote and endnote харилцах цонхонд шаардлагатай тохиргоог хийнэ. Үүнд:  Location –бүлэгт зүүлтийн тайлбарыг хаана гаргахыг тодорхойлно.  Footnotes; Bottom of Page тухайн хуудасны доор, Below text угхуудасны текстийн төгсгөлд гарах Endnotes; End of document баримтын төгсгөлд, эсвэл End ofsection бүлгийн төгсгөлд гаргах Format бүлэгт зүүлтийн тэмдэгтийн формат болон хэдээс эхлэндугаарлахыг тохируулна. Number format; зүүлтийн дугаарын форматыг сонгоно Custom Mark зүүлтийн тэмдэгтийг оруулна. Хэрвээ гар дээрбайхгүй тэмдэгтээр тэмдэглэх бол Symbol командыг сонгоно. Start at : Зүүлтийн дугаарыг хэдээс эхлүүлэхийг тодорхойлно Numbering : зүүлтийн дугаарыг Continuous- үргэлжлүүлэх,Restart each page-хуудас бүрт , Restart each section-бүлэг бүрт шинээрэхлүүлэх эсэхийг тодорхойлно.13 | P a g e
 14. 14. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ4. Insert командын товч дарна5. Хуудасны доод ирмэгт зүүлтийн тэмдэгт гарна. Түүний араастайлбар текстээ оруулж баримтын дурын хэсэгт хулганы заагуурыгбайрлуулан дарна. Баримтанд хавчуурга хийхИх хэмжээний баримттай ажиллах явцад тухайн хэсэгт хурданшилжин очих боломжийг олгох зорилгоор хавчуургыг хийж болно.Хавчуурга хийх1. Хавчуурга хийхийг хүссэн объект, хүснэгт,график, текстийгидэвхижүүлнэ.2. Insert багцыг Links бүлгийн Bookmark хэрэглүүрийг сонгоно. 3. Нээгдэх вookmark харилцах цонхны вookmark name талбарт хавчуургын нэрийг бичнэ. 4. Add командын товч дарна. Хавчуургыг устгах1. Bookmark харилцах цонхны хавчуургуудын жагсаалтаас устгаххавчуургын нэрийг сонгоно.2. Delete командын товч дарна.14 | P a g e
 15. 15. КОМПЬЮТЕРИЙН ХЭРЭГЛЭЭ О.ГАЛЖАВ НОМ ЗҮЙ ҮҮСГЭХMicrosoft office word 2007 програмд эх сурвалжуудын мэдээлэлдсуурилсан ном зүйг автоматаар үүсгэх боломжтой. НОМ ЗҮЙ ҮҮСГЭХ1. Ном зүй оруулахыг хүссэн газраа курсороо байрлуулна. 2. References багцын Citations and Bibliography бүлгийн Bibliography хэрэглүүрийг сонгоно. 3. Нээгдэх талбараас баримтанд оруулах ном зүйн форматыг сонгоно.15 | P a g e

×