Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

News Apr 6 - 12

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

News Apr 6 - 12

 1. 1. 06A P R 12 Digital News Update
 2. 2. 10 DigitalAPR Local Clear ประเทศไทย Marketingoops กับงานปาร์ ตีโ้ ปรโมทแชมพูสูตรใหม่http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/clear-party/• แชมพู Clear ประเทศไทยจัดงานคอนเสริ ตเปิ ดตัวแชมพูสตรใหม่ พร้ อมกิจกรรมผ่านสือทาง Facebook และ Instagram ซึงมีขึ ้นในคืน 7 เมษายน ู ่ ่• โดยมีตีมหลักในการสือสารคือ การฟิ วชันของพลังธรรมชาติกบเทคโนโลยี ส่วนประกอบหลักของกิจกรรม Clear Herbal Fusion Party มีดงนี ้ ่ ่ ั ั• Get Free Ticket: เป็ นมินิเกมให้ ร่วมสนุกรับบัตรร่วมงานปาร์ ตี ้ โดยสมมติวาผู้เล่นเป็ น DJ ที่กาลังเปิ ดแผ่นเพลงธรรมชาติ กับเพลงแนวเทคโน โดยมีสวิตช์บงคับให้ สดท้ าย ่ ั ุ ต้ องมิกซ์ฟิวชันทังสองเพลงรวมกันหนึงเดียว เพื่อรับโค้ ดสาหรับเข้ างานแบบฟรี ๆ ่ ้ ่• Help Artists: โดยสมมติวาแต่ละวงถูกมือดีมาปิ ดปากไม่ให้ ร้องเพลง ถึงเวลาที่แฟนคลับทุกคนจะได้ รวมพลังฟิ วชันกันช่วยให้ วงโปรดของคุณได้ เปิ ดปากร้ อ งเพลงอีกครัง เพียง ่ ่ ้ แชร์ เพจนี ้ผ่าน application ใน tab นี ้• Live Stream: งานปาร์ ตี ้จะถูกแสดงสดผ่าน Facebook มีไว้ ให้ กบคนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง ั• Livestagram: โดยจะเก็บภาพผ่าน Instagram (แอพพลิเคชันแชร์ ภาพชื่อดังผ่านสมาร์ ทโฟน) ซึงผู้แชร์ ภาพจะร่วมกันใส่ hashtag #ClearConcert เพื่อรวมภาพ ่ ่ ไว้ ที่เดียวกัน 1
 3. 3. เอไอเอส จับมือ โซนี่มวสิค ิ ขยายตลาดดิจตอลมิวสิคบนสมาร์ ทโฟน ิ 10 DigitalAPR LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/ais-sony-music/• เอไอเอส จับมือกับ Sony Music เปิ ด “2PM on AIS Music Store” และหลากหลายเพลงสากลต่างประเทศจากศิลปิ นสุดฮ็อต ทัง้ Full Song และ MV มาเอาใจ ลูกค้ า ผ่าน AIS Music Store (load play share ไม่จากัด ไม่คิดค่า data) พร้ อมลุ้นบินลัดฟ้ ากับตู่-ภพธร ไปชมสุดยอดคอนเสิร์ต 2PM ที่ประเทศญี่ปน ุ่ 2
 4. 4. 11 Brilliant “Death” DigitalAPR Global By Flash Mob Simplyzesty Highlights Bad Breath Campaignhttp://www.simplyzesty.com/advertising-and-marketing/brilliant-death-by-flash-mob-highlights-bad-breath-campaign-video/• French mint company Tic Tac with a brilliant new Flash Mob campaign that shows a whole city center ‘dying’ after smelling the breath of a passer by.• It is a great way of explaining that the mints do such a good job of making your mouth ‘fresh’ again.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Sh30EIkgE4o 3
 5. 5. 11 DigitalAPR Global Krafts Connecting brand and Adverblog consumers in a special wayhttp://www.adverblog.com/2012/04/11/kraft-meet-the-old-birds-social-campaign/#more-12258• Kraft handed over responsibility for Kraft Mac and Cheese’s entire social network to two older ladies – Frankie (87) and Dottie (86) – who have been eating KMC for 75 years. It’s part of their 75 year anniversary campaign.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nmH8kO6iZlQ 4
 6. 6. Tippex + Bear + Hunter Are Back With New Interactive Youtube Experience 11 DigitalAPR Global Adverbloghttp://www.adverblog.com/2012/04/11/tippexperience-2-the-hunter-and-the-bear-are-back/• the Hunter vs Bear campaign for Tipp-Ex,• Tippex have created a campaign to mark the two year birthday• After clicking through from the original video you are given the option of typing in the year you were born and it starts revealing some hilarious little interactive games and videos that will keep you clicking through the ad and engaging with the content for a few minutes.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eQtai7HMbuQ 5
 7. 7. 11 DigitalAPR Global Simplyzestyhttp://www.simplyzesty.com/social-media/skippable-video-adverts-coming-soon-to-a-screen-near-you/• In US, the latest addition to online advertising is the opportunity to skip certain video ads, AdAge report.• US TV streaming site “Hulu” has a system called ‘Ad Selector’ where viewers can select from three ads, so that the ads viewed are more relevant to them. 6
 8. 8. 11 DigitalAPR Googles paid search clicks from Global Digital-stats mobile devices increased by 132% in 2011http://digital-stats.blogspot.com/2012/04/googles-paid-search-clicks-from-mobile.html• Consumers are much more engaged with search ads on smartphones and tablets as opposed to desktops, as evidenced by click through rates that are respectively 72% and 31% higher. 7
 9. 9. 11 DigitalAPR Global Mashable 5 Ways to Market Your Brand With Location-Based Networkshttp://mashable.com/2012/04/10/marketing-location-networks/1. Push Notification Integration2. Loyalty Programs: Giving rewards to loyal customers for continuing to check in via a location-based networks3. Geofencing: Lets use Starbucks as an example. If a person crosses a Starbucks geofence, they will receive a message from their location-based app highlighting an offer, coupon, or just a reminder to stop by.4. Mixed Media: For instance, GetGlue allows a user to check in and share a favorite book, song or TV show.5. Better Content: For instance, Foursquare’s “explore” feature is fairly new and allows a user to discover food, nightlife, shops, and more based on broad categories. 8
 10. 10. 11 DigitalAPR Global Here’s one Smart use of TwitterTNW as the ‘first Twitter commercial’http://thenextweb.com/socialmedia/2012/04/11/now-heres-one-really-smart-use-of-twitter/• Please do a favor. Go to Smart Car’s official Twitter account for Argentina.• In fact, no advertising placement for brands in Twitter.• But Smart Car can make one. By scrolling down the page, you’ll see a bit of digital art come to life, much in the same vein of those little flip books we used to play with as kids. 9
 11. 11. เข้ าซือกิจการ Instagram แล้ ว ้ 10 DigitalAPR Global Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-social-media-digital/facebook-acquires-instagram/• Instagram บริ ษัทเจ้ าของแอพเครื อข่ายแชร์ รูปชื่อดัง ถูก facebook เข้ าซื ้อกิจการเรี ยบร้ อยแล้ ว ด้ วยมูลค่า 1 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ• โดยจะยังให้ มีแอพและชื่อ Instagram อยูตอไปและผลักดันให้ แพร่หลายขึ ้นไปอีก , จะยังคงเมนูการแชร์ ผาน social network อื่นๆเช่น Twitter , ฯลฯ ไว้ อย่างเดิม , ่ ่ ่ และระบบการ follower/following แบบเดิมก็จะยังคงไว้ ไม่นามารวมกับของ facebook 10
 12. 12. 10 DigitalAPR Global Consumer Confidence l2thinktank Rising in Online & Mobile Adshttp://www.l2thinktank.com/consumer-confidence-rising-in-online-mobile-ads/2012/• In just the past three years, consumers all over the world (56 countries represented in the study) are reporting higher levels of trust in everything from digital video ads and mobile ads to information on company websites and in company-generated emails. 11
 13. 13. 09 DigitalAPR Global จัดกลุ่มเพจที่สนใจ ไม่ พลาดทุกความเคลือนไหวMaxions บน Facebook ด้ วย Interest Listshttp://blog.maxions.com/facebook-interest-list/• สามารถจัดกลุมเพจที่เราสนใจได้ แถมดู new feeds แยกได้ เลย หมดปั ญหาทาให้ เราหลุด หรื อ พลาดข้ อความที่เพจนันๆ อัพเดทไป ่ ้• โดยเลือกที่เมนูด้านซ้ ายมือเลยครับ หลังจากนัน เราสามารถ สร้ าง list ขึ ้นมาใหม่ได้ พร้ อมทัง้ add page ที่เราเป็ นแฟนอยูแล้ วเข้ าไปได้ ด้วย ถือเป็ นการจัดกลุมไปในตัวเลย ้ ่ ่ 12
 14. 14. 09 DigitalAPR Global Facebook ปรับวิธีนับ check-in Marketingoops ใหม่ ในหน้ า placehttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-social-media-digital/place-checkin-count/• จากเดิม ซึงในหน้ าเพจสาหรับสถานที่ (Place Page) จะโชว์จานวนคนที่เคยอยูที่นน ”total check-in” นับจากจานวนคนที่เช็คอิน บวกด้ วยคนที่ถ่ายภาพแล้ วระบุ ่ ่ ั่ location• กฏใหม่นี ้จะเพิ่มจานวนคนที่ถก tag ในรูปนันเข้ าไปด้ วย เมื่อเป็ นเช่นนี ้ บรรดารูปคู,่ ภาพหมูทงหลายที่เคยถูกบันทึกไว้ ในสถานที่นนๆแล้ วมีการ tag คนมากมาย ก็จะทาให้ ตวเลข ู ้ ่ ั้ ั้ ั คนที่เคยอยูที่นน “total check-in” มากขึ ้น ่ ั่ 13
 15. 15. 07 DigitalAPR โนเบิลฯ เปิ ดตัวฟรี แอพ “Noble ID” Global Marketingoops iPad Applicationhttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/noble-id-ipad-app/• โนเบิลฯ เปิ ดตัวฟรี แอพ “Noble ID iPad Application” ห้ องสมุดไอเดียบนโลกออนไลน์ ตอกย ้าภาพลักษณ์ Inspiration Brand แบรนด์แห่งแรงบันดาลใจ เข้ าถึง ผู้บริ โภคด้ วย ศิลปะ, สถาปั ตย์ และการออกแบบ• โดยเนื ้อหาใน Noble ID iPad Application จะเปรี ยบเสมือนห้ องสมุดไอเดียที่ช่วยให้ ทกคนค้ นหาเรื่ องราวแห่งแรงบันดาลใจใหม่ๆ ที่ถกรวบรวมจากทัวโลก ซึงเนื ้อหาใน ุ ู ่ ่ แอพพลิเคชันจะถูกรวบรวมเป็ น 6 หมวดประกอบด้ วย Design &Style, Art&Culture, Technology, Food&Drink, Travel และ Noble News โดย ่ ห้ องสมุดไอเดียในรูปแบบแอพพลิเคชันนี ้จะมีการอัพเดทเนื ้อหาใหม่ๆ ให้ กบสมาชิกทุกๆ สัปดาห์ โดยไม่มีคาใช้ จ่ายใดๆ ่ ั ่ 14
 16. 16. 06 DigitalAPR Global Facebook e-commerce: Reuters the next big thing?http://www.reuters.com/article/2012/04/05/net-us-facebook-ecommerce-idUSBRE8340FF20120405• Some entrepreneurs and investors increasingly think "f-commerce" - meaning e-commerce on Facebook - is the answer.• Start-ups such as BeachMint, Yardsellr, Oodle and Fab.com are coming up with novel ways to persuade Facebook users to not just connect with friends on the social network, but to shop as well. 15

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

325

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×