SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
09
M A R 15
       Di g i t a l
      News Update
12
                                                                                             Digital
MAR                            เมโทรมอลล์ รุกออนไลน์ มาร์ เก็ตติง้
                                                                                         Local
Naewna
                              เจาะกลุ่มคนไทย-เอเชีย-ยุโรป

http://www.naewna.com/news.asp?ID=304614

แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จากัด ผู้ดแลรับผิดชอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ บริ ษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ บีเอ็มซีแอล ผู้ให้ บริ การรถไฟฟ้ าใต้ ดิน (เอ็มอาร์ ที) เปิ ดเผยว่า
                  ู
แผนการตลาดในส่วนของ "เมโทรมอลล์" ปี 2555 นี ้บริ ษัทจะเน้ นการทาการตลาดผ่านออนไลน์ มาร์ เก็ตติ ้งมากขึ ้น

เน้ นการขายสินค้ าผ่าน อินเตอร์ เนตหรื อการบรรจุสนค้ าลงไปในเว็บไซต์ เพื่อให้ นกท่องเที่ยวได้ ดรายละเอียด สินค้ าก่อนที่จะเดินทางมายังเมโทรมอลล์ ในปี 2555 นี ้ยังจะชูคอนเซ็ปต์เดิม
                         ิ               ั        ู
โดยการมุงเน้ นให้ เมโทรมอลล์เป็ นจุดนัดพบของ นักท่องเที่ยวทังไทยและต่างประเทศ
     ่                         ้                                                                                              1
11
                                                                                 Digital
MAR                        Aloft Bangkok – Sukhumvit
                                                                             Local
Thumbsup                      11 โรงแรมไลฟสไตล์ ลาๆ ที่ทุกอย่ างคุมได้ ด้วย
                                ์   ้
                          สมาร์ ทโฟน
http://thumbsup.in.th/2012/03/aloft-sukhumvi11-smart-phone/

Aloft Bangkok – Sukhumvit 11 แนะนาระบบล ้าหน้ าที่เรี ยกว่า Fingi เป็ นครังแรกในภูมิภาค เปลียนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนของ Samsung ที่ใช้ ระบบปฏิบติการ
                                              ้  ่                         ั
Android ให้ กลายเป็ นอุปกรณ์ควบคุมแบบพกพาที่ตอบทุกโจทย์ที่คณต้ องการตลอดการพักที่โรงแรม ทันทีที่เช็คอิน แขกที่เลือกพักห้ อง Touch Room จะได้ รับอุปกรณ์ดงกล่าวมา
                                   ุ                                         ั
หนึงตัว ซึงอุปกรณ์ตวนี ้จะเริ่ มทางานทันที ซึงการใช้ งานแรกเลยก็คือ การทาตัวเป็ นคีย์การ์ ด
  ่   ่    ั             ่
                                                                                  2
10
                                                                                Digital
MAR
                                                                            Local
Marketingoops
                             แสนสิริ + ยูนิเซฟ
http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/sansiri-unicef/

แสนสิริ ร่วมกับ UNICEF THAILAND จัดกิจกรรมผ่านสือ Social Network ภายใต้ โครงการ “เล่นด้ วยกัน ปั นให้ น้อย” เป็ นโครงการที่ทางแสนสิริจะบริ จาคอุปกรณ์กีฬาให้ กบ
                          ่                                                     ั
โรงเรี ยนที่ขาดแคลน โดยสมาชิก Facebook เป็ นส่วนสาคัญในการช่วยทาให้ โครงการนี ้สาเร็ จ เพราะทุกๆ 500 Like บนแฟนเพจของ Unicef Thailand แสนสิริจะบริ จาค
อุปกรณ์กีฬา หนึงชุด ให้ กบหนึงโรงเรี ยน
         ่    ั ่
                                                                                 3
09
                                                                                         Digital
MAR
                                                                                     Local
Naewna
http://www.naewna.com/news.asp?ID=304254

บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ได้ ทาการเปิ ดตัว "โตโยต้ า สมาร์ ท จี-บุ๊ค" แอพพลิเคชันอัจฉริ ยะ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้ า ซึงประเทศไทยถือเป็ นการเปิ ดตัวเป็ นประเทศ
                                                ่                     ่
แรกของโลก นอกประเทศญี่ปน เทคโนโลยีอจฉริ ยะใหม่ "Toyota smart G-BOOK" เป็ นระบบเทเลมาติกส์ บนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ซึงพัฒนาภายใต้ แนวคิด
               ุ่     ั                                                          ่
"Fun to Drive" หรื อ การสร้ าง แรงบันดาลใจให้ ผ้ ใช้ รถรู้สกสนุก และเป็ นอิสระในการเดินทาง
                          ู    ึ                                                                                          4
14
                                                                                       Digital
MAR
                                                                                  Global
Thumbsup
                                          เมื่อ Facebook
                                          กาลังจะเปลี่ยนโฆษณาให้ เป็ นเนือหา
                                                         ้
http://thumbsup.in.th/2012/03/facebook-ads-to-be-content/

โดยปกติแล้ วโฆษณาจะมีขึ ้นเฉพาะเวลาเราเปิ ดบนหน้ าเว็บผ่านเบราว์เซอร์ เท่านัน แต่ในคราวนี ้มันจะถูกเปลียนให้ อยูในรูปแบบเนื ้อหาแทน โดยเนื ้อหาและภาพนันได้ มาจากการเขียนบน
                                      ้             ่    ่                   ้
Page ของเรานันเอง ซึงรูปแบบเดิมนันจะขึ ้นเพียงโฆษณาและมีใครบ้ างที่อยูในรายชื่อของเรากด Like แต่ในรูปแบบใหม่จะแสดงผลที่ Sponsored Story เราสามารถกด Like,
        ่  ่       ้                    ่
เขียน Comment หรื อกด Share ณ พื ้นที่ที่แสดงโฆษณาได้ เลย โดยการแสดงผลของโฆษณาจะยึดตามข้ อมูลความชอบของเราเองที่กรอกลงไป, การกด Like ของเราและเพื่อนที่
อยูในรายชื่อบน Facebook และกลุมเปาหมายเหมือนเดิม
  ่                ่ ้

และถือเป็ นครังแรกที่ Facebook จะนามีโฆษณาไปแสดงอยูบน Facebook App บน Smartphone อีกด้ วย โดยจะอยูในรูปแบบของ News Feed โดย Facebook
        ้                       ่                  ่
อ้ างว่าจะมีอตราการกดเข้ าชมหน้ า Page สูงขึ ้นกว่าเดิม 5-10 เท่า
       ั

                                                                                        5
14
                                                                Digital
MAR
                                                           Global
                    PG Tips is 'most engaged with
Brandrepublic             UK brand on Facebook
http://www.brandrepublic.com/news/1121956/pg-tips-most-engaged-with-uk-brand-facebook/

PG Tips, Bang & Olufsen and Jaguar have the highest brand "engagement levels" on Facebook according to new research
from performance marketing agency iProspect. Engagement Index shows the level to which people interact with brands
on Facebook.

Social media measurement is still very much in the nascent stages, with "likes" and "followers" being the most-used
metrics. However the industry has been calling for better ways to measure social media, since user bases are often
bought, making it difficult for brands to understand the true value of a "like."

                                                                 6
14
                                                                                       Digital
MAR
                                                                                  Global
Marketingoops                      DVD เตรียมเกิดใหม่ ใน Walmart

http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/dvd-walmart-convert/

Walmart ยักษ์ ใหญ่ค้าปลีกอเมริ กนหวังปฏิวติวิถีการเป็ น”เจ้ าของภาพยนตร์ ดิจิตอล” ด้ วยการเปิ ดตัวบริ การใหม่ลาสุด “Disc to Digital” ขีดเส้ นวันที่ 16 เมษายนให้ ชาวอเมริ กน
                 ั    ั                                  ่                              ั
เริ่ มนาคอลเลคชัน DVD มาที่ร้าน Walmart แล้ ว Copy หรื อทาสาเนาวิดีโอไว้ บนบัญชี VUDU ซึงเป็ นยริ การวิดีโอออนไลน์ที่ Walmart เข้ าซื ้อกิจการเมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว
                                                  ่
                                                                                        7
Uniqlo ดีไซน์ เว็บแนวใหม่ สไตล์ แผนที่


             14
                                                                                       Digital
MAR
                                                                                  Global
Marketingoops
http://www.marketingoops.com/design/uniqlo-google-map-web-design/

เว็บไซต์สวนใหญ่แทบทุกที่ มักจะหนีไม้ พ้นดีไซน์แบบมีแถบเมนูหลักด้ านบน แถบเมนูรองด้ านซ้ าย แต่ลาสุดแบรนดืเสื ้อผ้ า Uniqlo บุกเบิกทาเว็บดีไซน์แปลกใหม่เมื่อเทียบกับเว็บโชว์
      ่                                          ่
สินค้ าอื่นๆที่เคยมีมา ที่ undercover.uniqlo.com โดยทาแนวล้ อสไตล์ของ Google Map

โมเดลนี ้ทาให้ สนค้ าหลากหลายถูกเข้ าถึงได้ งาย เหมาะที่เว็บไซต์โชว์สนค้ าที่มีรายการสินเค้ าเยอะมากๆและมีหลายหมวด
        ิ              ่            ิ


                                                                                        8
Remote control
 Banner ad
         13
                                                              Digital
MAR
                                                          Global
Adverbloghttp://www.adverblog.com/2012/03/13/remote-control-banner-ad/

Beacon Tokyo created an interactive banner and gave people a chance to control a virtual drone with their iPhone (via QR
code hookup). The banner ad creates an experience similar to that of the product rather than trying to sell the product
with pure messaging.

VDO Link:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=88aWyz3Gijk#!


                                                               9
13         Fashion brands
                                                               Digital
MAR
                                                          Global
Contagiousmagazine
                    mix digital and physical experiences
                    to encourage community spirit

http://www.contagiousmagazine.com/2012/03/bonds_ted_baker_adidas.php

Australian underwear and clothing brand Bonds have launched a new website that creates The Birthday Project
celebrates the fact that 'Aussies have grown up in Bonds since 1915' and seeks to find one person born on each of the
35,301 days it has existed.

In Japan adidas aimed to bring people together in the hot summer following the earthquake and tsunami on March 11 by
offering a discount to the particular clothing range that was activated whenever the temperature rose above 35 degrees
Celsius.
                                                                10
13
                                                                                    Digital
MAR
                                                                                Global
Thumbsup
http://thumbsup.in.th/2012/03/gamemaki-startup/

 GameMaki หรื อ “Your life is a game” เปิ ดกว้ างให้ ใครๆ ก็สามารถเข้ ามาสร้ างเกมสารพัดรูปแบบได้ เมื่อตังกฎกติกาเสร็ จก็เปิ ดท้ าทายให้ เพื่อนๆ มาร่วมเล่นเกมกันได้
                                                     ้
เลย เช่น ให้ ถ่ายรูปตามสถานที่ที่กาหนดแล้ วโพสเพื่อรับแต้ ม ทากิจกรรมแปลกๆ ที่ไม่เคยทามาก่อน

GameMaki กาลังทาตัวเป็ นแพลตฟอร์ มดึงบริ ษัทต่างๆ ที่สนใจอยากจัดแคมเปญโดยใช้ กลไกแบบ Gamification ดึงคนเข้ ามามีสวนร่วมโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องลงทุนในการพัฒนา
                                                         ่
แอพฯ แยกต่างหาก อาทิเช่น ร้ าน Standing Sushi Bar ในช่วงเวลาอาหารค่าให้ ขอถ่ายรูปกับ Sushi Chef และให้ ถามถึง GameMaki จะได้ กินเมนูนนๆ ฟรีั้

                                                                                     11
12
                                                                                  Digital
MAR
                                                                              Global
Marketingoops


                     The Invisible Children พลังจากสื่อ Social Network
http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/kony-2012/

พลังของ Social Network และความตังใจของนักศึกษาชาวอเมริ กน 3 คนในประเทศแอฟริ กา ที่มีโอกาสได้ เห็นความทุกข์ยากและความลาบากของกลุมคนแอฟฟริ กากลุมหนึง ที่
                      ้         ั                                     ่        ่ ่
ต้ องตกเป็ นทาสความโหดร้ ายของนาย Joseph Kony หัวหน้ าผู้ก่อการร้ ายของอูกนดัน ทาให้ วนนี ้ทังประธานาธิบดีบารัค โอบามา และดาราฮอลลีว๊ ดแถวหน้ า ต่างออกมาช่วยกัน
                                     ั      ั ้                       ู
สนับสนุนโครงการนี ้ และได้ ช่วยวางแผนเข้ าจับกุม Joseph Kony ใน 2012                                                                                   12
Angry Birds Space
 Game: NASA announcement            12
                                                                                  Digital
MAR
                                                                             Global
Thai SmartPhone
Users’ Grouphttp://www.tpug.org/?p=2874

วีดีโอเปิ ดตัวเกมส์ Angry Birds Space แบบสุดเจ๋ง ที่ใช้ นกบินอวกาศมาช่วยพูดเปิ ดตัวเกมส์บนสถานีอวกาศจริ ง ๆ พร้ อมกับแสดงการยิงนก Angry Birds แบบไร้ แรงดึงดูดให้
                             ั
ดูกนด้ วย เริ่ ม 22 มีนาคม http://www.youtube.com/watch?v=lxI1L1RiSJQ&feature=youtu.be
  ั
                                                                                   13
11
                                                                                Digital
MAR
                                                                            Global
Marketingoops
http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/citibank-clear-24-7/

Citibank สิงคโปร์ เปิ ดตัวเครดิต Clear Platinum ที่มาพร้ อมแคมเปญ Clear 24.7 บน Mobile Application และ Web Application ให้ ลกค้ าบัตรเครดิต
                                                              ู
Clear Platinum เช็คอิน สะสม Badges พร้ อมแชร์ โปรโมชันดีๆ จาก Citibank ผ่าน Facebook
                             ่

การเช็คอินจะเป็ นตัวเติมแต้ มสะสม ที่ลกค้ าสามารถนามาแลกของรางวัล หรื อและเป็ นเงินผ่านบนบัตรเครดิตของ Citibank และยิ่งใช้ app มาเท่าไหร่คะแนนของ Social Rank
                   ู
ก็จะมีมากขึ ้น และมีสทธ์รับของรางวัลจาก Citibank ได้ มากขึ ้นเช่นกัน
           ิ

                                                                                 14
America Express ทาเก๋
ด้ วยการเชื่อมทวิตเตอร์ ให้ Privillage ลูกค้ า
            09
                                                                            Digital
MAR
                                                                        Global
Blog.butthun
http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/america-express-twitter-privillage/

American Express ผู้ให้ บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รายใหญ่ของโลกขยับสร้ างสีสนในเรื่ อง Loyalty Program แบบใหม่ ที่ผนวกกับ Twitter
                                       ั

เพียง Sync ตัว Twitter Application ที่ http://sync.americanexpress.com/twitter
เวลาทวีตอะไรก็ตามที่อยากได้ โดยติด Tag #AMEX_____ ตามสิงที่อยากได้ หรื อชื่อร้ านค้ าชันนาก็ได้ จะได้ สวนลดพิเศษ เช่น McDonald , Zappos, The
                            ่                ้        ่
Cheesecake Factory, Best Buy,Virgin American และ Whole Food

                                                                             15
Walgreens And foursquare
Make It Simple To Check In And
Save         09
                                                                Digital
MAR
                                                           Global
The Kmiec Ramblingshttp://www.thekmiecs.com/marketing-advertising/walgreens-and-foursquare-make-it-simple-to-check-in-and-save/

With a concept of Check In, Scan and Save…Amazing, it is the first time EVER when you check in at a Walgreens on
foursquare, you’ll receive a scannable coupon for Arizona Iced Tea, directly in the check in. No text to get a coupon. No
print out an offer. No show the check in deal to the cashier. Nope, just check in, scan and pay                                                                 16
09
                                                            Digital
MAR
                                                        Global
                  Your Kinect
The Kmiec Ramblings
Slate               Is Watching You


http://www.slate.com/articles/technology/gaming/2012/03/kinect_research_the_amazing_disturbing_things_your_gam
ing_console_can_learn_about_you_.single.html

Though Kinect’s designed for gaming, it can be modified to track other behaviors as well, non-verbal communication.
People choose to post personal information on Facebook and Google but unaware of movements and gestures that may
seem harmless to share with others. Psychological research demonstrate that the way you move is more revealing than
what you say.

                                                             17

More Related Content

Viewers also liked

How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...
How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...
How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...
Alfulthe847
 
Pe pam boaster 8
Pe pam boaster 8Pe pam boaster 8
Pe pam boaster 8
Deddie Bns
 
Rodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red Hat
Rodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red HatRodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red Hat
Rodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red Hat
Fabiano Franz
 

Viewers also liked (6)

Ppt..ap (1)
Ppt..ap (1)Ppt..ap (1)
Ppt..ap (1)
 
Black hawk mines
Black hawk minesBlack hawk mines
Black hawk mines
 
About Me
About MeAbout Me
About Me
 
How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...
How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...
How-To Buy Your Blogs Website Nourish Classified By Google ! Along With Live ...
 
Pe pam boaster 8
Pe pam boaster 8Pe pam boaster 8
Pe pam boaster 8
 
Rodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red Hat
Rodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red HatRodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red Hat
Rodando *qualquer coisa* na nuvem com OpenShift, o PaaS open source da Red Hat
 

Similar to News Mar 9-15

News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8
nuthorn
 
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...
Software Park Thailand
 
News Nov 2-8
News Nov 2-8News Nov 2-8
News Nov 2-8
nuthorn
 
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
asdasd สถิตแสงบนดวงจันทร์
 
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554
NIMT
 
News Jul 6-19
News Jul 6-19 News Jul 6-19
News Jul 6-19
nuthorn
 
News June 8-14
News June 8-14 News June 8-14
News June 8-14
nuthorn
 

Similar to News Mar 9-15 (19)

News Mar 2-8
News Mar 2-8News Mar 2-8
News Mar 2-8
 
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...
Smart Industry Vol.16/2011 "อุตสาหกรรมท่องเที่ยว น่านน้ำสีน้ำเงิน ของซอฟต์แวร...
 
News Nov 2-8
News Nov 2-8News Nov 2-8
News Nov 2-8
 
Samsung Selfie Type
Samsung Selfie TypeSamsung Selfie Type
Samsung Selfie Type
 
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
ความท้าทายใหม่ในยุคของดิจิตอลธุรกิจสิ่งพิมพ์
 
Smart industry Vol. 21/2556
Smart industry Vol. 21/2556Smart industry Vol. 21/2556
Smart industry Vol. 21/2556
 
Mobile Commerce
Mobile CommerceMobile Commerce
Mobile Commerce
 
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
 
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ และผลกระทบกับองค์กร
 
02 passakon-prathombutr-royin-20190831
02 passakon-prathombutr-royin-2019083102 passakon-prathombutr-royin-20190831
02 passakon-prathombutr-royin-20190831
 
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย 2554
 
SYSCON & MOBI CON2011 Press Conference
SYSCON & MOBI CON2011 Press ConferenceSYSCON & MOBI CON2011 Press Conference
SYSCON & MOBI CON2011 Press Conference
 
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ไอซีทีกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
 
News Jul 6-19
News Jul 6-19 News Jul 6-19
News Jul 6-19
 
Smart Industry Newsletter Vol.28
Smart Industry Newsletter Vol.28Smart Industry Newsletter Vol.28
Smart Industry Newsletter Vol.28
 
News June 8-14
News June 8-14 News June 8-14
News June 8-14
 
Fact sheet TSPA & Members
Fact sheet TSPA & MembersFact sheet TSPA & Members
Fact sheet TSPA & Members
 
E-Commerce Trends 2013
E-Commerce Trends 2013E-Commerce Trends 2013
E-Commerce Trends 2013
 
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For BrandDAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
DAAT DAY : Digital Trend Spotting 2016 & Implication For Brand
 

More from nuthorn

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27
nuthorn
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6
nuthorn
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14
nuthorn
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17
nuthorn
 
News jan 4 -10
News jan 4 -10News jan 4 -10
News jan 4 -10
nuthorn
 
News Dec 21-27
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27
nuthorn
 
News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13
nuthorn
 
News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6 News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6
nuthorn
 
News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13
nuthorn
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29
nuthorn
 
News oct 19 25
News oct 19  25News oct 19  25
News oct 19 25
nuthorn
 
News Aug 10-16
News Aug 10-16News Aug 10-16
News Aug 10-16
nuthorn
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26
nuthorn
 
News June 22-Jul 5
News June 22-Jul 5 News June 22-Jul 5
News June 22-Jul 5
nuthorn
 
News June 1-7
News June 1-7 News June 1-7
News June 1-7
nuthorn
 
News May 18-24
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24
nuthorn
 
News May 11-17
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17
nuthorn
 
News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10
nuthorn
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19
nuthorn
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12
nuthorn
 

More from nuthorn (20)

News Jun 21-27
News Jun 21-27News Jun 21-27
News Jun 21-27
 
News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6News May 31 - Jun 6
News May 31 - Jun 6
 
News feb 8 14
News feb 8 14News feb 8 14
News feb 8 14
 
News Jan 11 -17
News Jan 11 -17News Jan 11 -17
News Jan 11 -17
 
News jan 4 -10
News jan 4 -10News jan 4 -10
News jan 4 -10
 
News Dec 21-27
News Dec 21-27News Dec 21-27
News Dec 21-27
 
News Dec 7-13
News Dec 7-13 News Dec 7-13
News Dec 7-13
 
News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6 News Nov 30 - Dec 6
News Nov 30 - Dec 6
 
News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13 News Dec 7 - Dec 13
News Dec 7 - Dec 13
 
News Nov 23-29
News Nov 23-29News Nov 23-29
News Nov 23-29
 
News oct 19 25
News oct 19  25News oct 19  25
News oct 19 25
 
News Aug 10-16
News Aug 10-16News Aug 10-16
News Aug 10-16
 
News Jul 20-26
News Jul 20-26News Jul 20-26
News Jul 20-26
 
News June 22-Jul 5
News June 22-Jul 5 News June 22-Jul 5
News June 22-Jul 5
 
News June 1-7
News June 1-7 News June 1-7
News June 1-7
 
News May 18-24
News May 18-24News May 18-24
News May 18-24
 
News May 11-17
News May 11-17News May 11-17
News May 11-17
 
News May 4-10
News May 4-10News May 4-10
News May 4-10
 
News Apr 13-19
News Apr 13-19News Apr 13-19
News Apr 13-19
 
News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12News Apr 6 - 12
News Apr 6 - 12
 

News Mar 9-15

 • 1. 09 M A R 15 Di g i t a l News Update
 • 2. 12 Digital MAR เมโทรมอลล์ รุกออนไลน์ มาร์ เก็ตติง้ Local Naewna เจาะกลุ่มคนไทย-เอเชีย-ยุโรป http://www.naewna.com/news.asp?ID=304614 แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จากัด ผู้ดแลรับผิดชอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ บริ ษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรื อ บีเอ็มซีแอล ผู้ให้ บริ การรถไฟฟ้ าใต้ ดิน (เอ็มอาร์ ที) เปิ ดเผยว่า ู แผนการตลาดในส่วนของ "เมโทรมอลล์" ปี 2555 นี ้บริ ษัทจะเน้ นการทาการตลาดผ่านออนไลน์ มาร์ เก็ตติ ้งมากขึ ้น เน้ นการขายสินค้ าผ่าน อินเตอร์ เนตหรื อการบรรจุสนค้ าลงไปในเว็บไซต์ เพื่อให้ นกท่องเที่ยวได้ ดรายละเอียด สินค้ าก่อนที่จะเดินทางมายังเมโทรมอลล์ ในปี 2555 นี ้ยังจะชูคอนเซ็ปต์เดิม ิ ั ู โดยการมุงเน้ นให้ เมโทรมอลล์เป็ นจุดนัดพบของ นักท่องเที่ยวทังไทยและต่างประเทศ ่ ้ 1
 • 3. 11 Digital MAR Aloft Bangkok – Sukhumvit Local Thumbsup 11 โรงแรมไลฟสไตล์ ลาๆ ที่ทุกอย่ างคุมได้ ด้วย ์ ้ สมาร์ ทโฟน http://thumbsup.in.th/2012/03/aloft-sukhumvi11-smart-phone/ Aloft Bangkok – Sukhumvit 11 แนะนาระบบล ้าหน้ าที่เรี ยกว่า Fingi เป็ นครังแรกในภูมิภาค เปลียนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนของ Samsung ที่ใช้ ระบบปฏิบติการ ้ ่ ั Android ให้ กลายเป็ นอุปกรณ์ควบคุมแบบพกพาที่ตอบทุกโจทย์ที่คณต้ องการตลอดการพักที่โรงแรม ทันทีที่เช็คอิน แขกที่เลือกพักห้ อง Touch Room จะได้ รับอุปกรณ์ดงกล่าวมา ุ ั หนึงตัว ซึงอุปกรณ์ตวนี ้จะเริ่ มทางานทันที ซึงการใช้ งานแรกเลยก็คือ การทาตัวเป็ นคีย์การ์ ด ่ ่ ั ่ 2
 • 4. 10 Digital MAR Local Marketingoops แสนสิริ + ยูนิเซฟ http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/sansiri-unicef/ แสนสิริ ร่วมกับ UNICEF THAILAND จัดกิจกรรมผ่านสือ Social Network ภายใต้ โครงการ “เล่นด้ วยกัน ปั นให้ น้อย” เป็ นโครงการที่ทางแสนสิริจะบริ จาคอุปกรณ์กีฬาให้ กบ ่ ั โรงเรี ยนที่ขาดแคลน โดยสมาชิก Facebook เป็ นส่วนสาคัญในการช่วยทาให้ โครงการนี ้สาเร็ จ เพราะทุกๆ 500 Like บนแฟนเพจของ Unicef Thailand แสนสิริจะบริ จาค อุปกรณ์กีฬา หนึงชุด ให้ กบหนึงโรงเรี ยน ่ ั ่ 3
 • 5. 09 Digital MAR Local Naewna http://www.naewna.com/news.asp?ID=304254 บริ ษัท โตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ได้ ทาการเปิ ดตัว "โตโยต้ า สมาร์ ท จี-บุ๊ค" แอพพลิเคชันอัจฉริ ยะ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี โตโยต้ า ซึงประเทศไทยถือเป็ นการเปิ ดตัวเป็ นประเทศ ่ ่ แรกของโลก นอกประเทศญี่ปน เทคโนโลยีอจฉริ ยะใหม่ "Toyota smart G-BOOK" เป็ นระบบเทเลมาติกส์ บนโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ซึงพัฒนาภายใต้ แนวคิด ุ่ ั ่ "Fun to Drive" หรื อ การสร้ าง แรงบันดาลใจให้ ผ้ ใช้ รถรู้สกสนุก และเป็ นอิสระในการเดินทาง ู ึ 4
 • 6. 14 Digital MAR Global Thumbsup เมื่อ Facebook กาลังจะเปลี่ยนโฆษณาให้ เป็ นเนือหา ้ http://thumbsup.in.th/2012/03/facebook-ads-to-be-content/ โดยปกติแล้ วโฆษณาจะมีขึ ้นเฉพาะเวลาเราเปิ ดบนหน้ าเว็บผ่านเบราว์เซอร์ เท่านัน แต่ในคราวนี ้มันจะถูกเปลียนให้ อยูในรูปแบบเนื ้อหาแทน โดยเนื ้อหาและภาพนันได้ มาจากการเขียนบน ้ ่ ่ ้ Page ของเรานันเอง ซึงรูปแบบเดิมนันจะขึ ้นเพียงโฆษณาและมีใครบ้ างที่อยูในรายชื่อของเรากด Like แต่ในรูปแบบใหม่จะแสดงผลที่ Sponsored Story เราสามารถกด Like, ่ ่ ้ ่ เขียน Comment หรื อกด Share ณ พื ้นที่ที่แสดงโฆษณาได้ เลย โดยการแสดงผลของโฆษณาจะยึดตามข้ อมูลความชอบของเราเองที่กรอกลงไป, การกด Like ของเราและเพื่อนที่ อยูในรายชื่อบน Facebook และกลุมเปาหมายเหมือนเดิม ่ ่ ้ และถือเป็ นครังแรกที่ Facebook จะนามีโฆษณาไปแสดงอยูบน Facebook App บน Smartphone อีกด้ วย โดยจะอยูในรูปแบบของ News Feed โดย Facebook ้ ่ ่ อ้ างว่าจะมีอตราการกดเข้ าชมหน้ า Page สูงขึ ้นกว่าเดิม 5-10 เท่า ั 5
 • 7. 14 Digital MAR Global PG Tips is 'most engaged with Brandrepublic UK brand on Facebook http://www.brandrepublic.com/news/1121956/pg-tips-most-engaged-with-uk-brand-facebook/ PG Tips, Bang & Olufsen and Jaguar have the highest brand "engagement levels" on Facebook according to new research from performance marketing agency iProspect. Engagement Index shows the level to which people interact with brands on Facebook. Social media measurement is still very much in the nascent stages, with "likes" and "followers" being the most-used metrics. However the industry has been calling for better ways to measure social media, since user bases are often bought, making it difficult for brands to understand the true value of a "like." 6
 • 8. 14 Digital MAR Global Marketingoops DVD เตรียมเกิดใหม่ ใน Walmart http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/dvd-walmart-convert/ Walmart ยักษ์ ใหญ่ค้าปลีกอเมริ กนหวังปฏิวติวิถีการเป็ น”เจ้ าของภาพยนตร์ ดิจิตอล” ด้ วยการเปิ ดตัวบริ การใหม่ลาสุด “Disc to Digital” ขีดเส้ นวันที่ 16 เมษายนให้ ชาวอเมริ กน ั ั ่ ั เริ่ มนาคอลเลคชัน DVD มาที่ร้าน Walmart แล้ ว Copy หรื อทาสาเนาวิดีโอไว้ บนบัญชี VUDU ซึงเป็ นยริ การวิดีโอออนไลน์ที่ Walmart เข้ าซื ้อกิจการเมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว ่ 7
 • 9. Uniqlo ดีไซน์ เว็บแนวใหม่ สไตล์ แผนที่ 14 Digital MAR Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/design/uniqlo-google-map-web-design/ เว็บไซต์สวนใหญ่แทบทุกที่ มักจะหนีไม้ พ้นดีไซน์แบบมีแถบเมนูหลักด้ านบน แถบเมนูรองด้ านซ้ าย แต่ลาสุดแบรนดืเสื ้อผ้ า Uniqlo บุกเบิกทาเว็บดีไซน์แปลกใหม่เมื่อเทียบกับเว็บโชว์ ่ ่ สินค้ าอื่นๆที่เคยมีมา ที่ undercover.uniqlo.com โดยทาแนวล้ อสไตล์ของ Google Map โมเดลนี ้ทาให้ สนค้ าหลากหลายถูกเข้ าถึงได้ งาย เหมาะที่เว็บไซต์โชว์สนค้ าที่มีรายการสินเค้ าเยอะมากๆและมีหลายหมวด ิ ่ ิ 8
 • 10. Remote control Banner ad 13 Digital MAR Global Adverblog http://www.adverblog.com/2012/03/13/remote-control-banner-ad/ Beacon Tokyo created an interactive banner and gave people a chance to control a virtual drone with their iPhone (via QR code hookup). The banner ad creates an experience similar to that of the product rather than trying to sell the product with pure messaging. VDO Link:http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=88aWyz3Gijk#! 9
 • 11. 13 Fashion brands Digital MAR Global Contagiousmagazine mix digital and physical experiences to encourage community spirit http://www.contagiousmagazine.com/2012/03/bonds_ted_baker_adidas.php Australian underwear and clothing brand Bonds have launched a new website that creates The Birthday Project celebrates the fact that 'Aussies have grown up in Bonds since 1915' and seeks to find one person born on each of the 35,301 days it has existed. In Japan adidas aimed to bring people together in the hot summer following the earthquake and tsunami on March 11 by offering a discount to the particular clothing range that was activated whenever the temperature rose above 35 degrees Celsius. 10
 • 12. 13 Digital MAR Global Thumbsup http://thumbsup.in.th/2012/03/gamemaki-startup/ GameMaki หรื อ “Your life is a game” เปิ ดกว้ างให้ ใครๆ ก็สามารถเข้ ามาสร้ างเกมสารพัดรูปแบบได้ เมื่อตังกฎกติกาเสร็ จก็เปิ ดท้ าทายให้ เพื่อนๆ มาร่วมเล่นเกมกันได้ ้ เลย เช่น ให้ ถ่ายรูปตามสถานที่ที่กาหนดแล้ วโพสเพื่อรับแต้ ม ทากิจกรรมแปลกๆ ที่ไม่เคยทามาก่อน GameMaki กาลังทาตัวเป็ นแพลตฟอร์ มดึงบริ ษัทต่างๆ ที่สนใจอยากจัดแคมเปญโดยใช้ กลไกแบบ Gamification ดึงคนเข้ ามามีสวนร่วมโดยที่ไม่จาเป็ นต้ องลงทุนในการพัฒนา ่ แอพฯ แยกต่างหาก อาทิเช่น ร้ าน Standing Sushi Bar ในช่วงเวลาอาหารค่าให้ ขอถ่ายรูปกับ Sushi Chef และให้ ถามถึง GameMaki จะได้ กินเมนูนนๆ ฟรีั้ 11
 • 13. 12 Digital MAR Global Marketingoops The Invisible Children พลังจากสื่อ Social Network http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/kony-2012/ พลังของ Social Network และความตังใจของนักศึกษาชาวอเมริ กน 3 คนในประเทศแอฟริ กา ที่มีโอกาสได้ เห็นความทุกข์ยากและความลาบากของกลุมคนแอฟฟริ กากลุมหนึง ที่ ้ ั ่ ่ ่ ต้ องตกเป็ นทาสความโหดร้ ายของนาย Joseph Kony หัวหน้ าผู้ก่อการร้ ายของอูกนดัน ทาให้ วนนี ้ทังประธานาธิบดีบารัค โอบามา และดาราฮอลลีว๊ ดแถวหน้ า ต่างออกมาช่วยกัน ั ั ้ ู สนับสนุนโครงการนี ้ และได้ ช่วยวางแผนเข้ าจับกุม Joseph Kony ใน 2012 12
 • 14. Angry Birds Space Game: NASA announcement 12 Digital MAR Global Thai SmartPhone Users’ Group http://www.tpug.org/?p=2874 วีดีโอเปิ ดตัวเกมส์ Angry Birds Space แบบสุดเจ๋ง ที่ใช้ นกบินอวกาศมาช่วยพูดเปิ ดตัวเกมส์บนสถานีอวกาศจริ ง ๆ พร้ อมกับแสดงการยิงนก Angry Birds แบบไร้ แรงดึงดูดให้ ั ดูกนด้ วย เริ่ ม 22 มีนาคม http://www.youtube.com/watch?v=lxI1L1RiSJQ&feature=youtu.be ั 13
 • 15. 11 Digital MAR Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/campaigns/citibank-clear-24-7/ Citibank สิงคโปร์ เปิ ดตัวเครดิต Clear Platinum ที่มาพร้ อมแคมเปญ Clear 24.7 บน Mobile Application และ Web Application ให้ ลกค้ าบัตรเครดิต ู Clear Platinum เช็คอิน สะสม Badges พร้ อมแชร์ โปรโมชันดีๆ จาก Citibank ผ่าน Facebook ่ การเช็คอินจะเป็ นตัวเติมแต้ มสะสม ที่ลกค้ าสามารถนามาแลกของรางวัล หรื อและเป็ นเงินผ่านบนบัตรเครดิตของ Citibank และยิ่งใช้ app มาเท่าไหร่คะแนนของ Social Rank ู ก็จะมีมากขึ ้น และมีสทธ์รับของรางวัลจาก Citibank ได้ มากขึ ้นเช่นกัน ิ 14
 • 16. America Express ทาเก๋ ด้ วยการเชื่อมทวิตเตอร์ ให้ Privillage ลูกค้ า 09 Digital MAR Global Blog.butthun http://blog.butthun.com/marketing-2/digital-marketing/america-express-twitter-privillage/ American Express ผู้ให้ บริ การผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รายใหญ่ของโลกขยับสร้ างสีสนในเรื่ อง Loyalty Program แบบใหม่ ที่ผนวกกับ Twitter ั เพียง Sync ตัว Twitter Application ที่ http://sync.americanexpress.com/twitter เวลาทวีตอะไรก็ตามที่อยากได้ โดยติด Tag #AMEX_____ ตามสิงที่อยากได้ หรื อชื่อร้ านค้ าชันนาก็ได้ จะได้ สวนลดพิเศษ เช่น McDonald , Zappos, The ่ ้ ่ Cheesecake Factory, Best Buy,Virgin American และ Whole Food 15
 • 17. Walgreens And foursquare Make It Simple To Check In And Save 09 Digital MAR Global The Kmiec Ramblings http://www.thekmiecs.com/marketing-advertising/walgreens-and-foursquare-make-it-simple-to-check-in-and-save/ With a concept of Check In, Scan and Save…Amazing, it is the first time EVER when you check in at a Walgreens on foursquare, you’ll receive a scannable coupon for Arizona Iced Tea, directly in the check in. No text to get a coupon. No print out an offer. No show the check in deal to the cashier. Nope, just check in, scan and pay 16
 • 18. 09 Digital MAR Global Your Kinect The Kmiec Ramblings Slate Is Watching You http://www.slate.com/articles/technology/gaming/2012/03/kinect_research_the_amazing_disturbing_things_your_gam ing_console_can_learn_about_you_.single.html Though Kinect’s designed for gaming, it can be modified to track other behaviors as well, non-verbal communication. People choose to post personal information on Facebook and Google but unaware of movements and gestures that may seem harmless to share with others. Psychological research demonstrate that the way you move is more revealing than what you say. 17