News Jan 11 -17

246 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Jan 11 -17

 1. 1. 11 Digital News UpdateJ A N 17
 2. 2. 16 DigitalJAN Local สารวจพฤติกรรมผู้ใช้ โทรศัพท์ มือถือคนไทย ผ่ าน inMobiMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/thai-mobile-behavior/nMobi ผู้ให้ บริการ Mobile Advertising Network เผยสารวจพฤตกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถือของคนไทย โดยร่วมมือกับบริษัท Decision Fuel ทาสารวจกับผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 20,000 รายจาก 20 ประเทศหลักๆ ทัวโลก โดยมีคนไทยที่ตอบแบบสอบถาม 817 ราย ซึงการสารวจนี ้เป็ นการสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้ โทรศัพท์มือถือทั ้งผ่าน ่ ่ทางแอพพลิเคชันและโมบายเว็บไซต์ ่ 1
 3. 3. โค้ กไม่ โกหก…บอกเรื่องแคลลอรี่ในวิธีท่ คน OK ี 18 DigitalJAN GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/coke-ok-ads/โฆษณาชิ ้นนี ้ชี ้ให้ เห็นชัดว่าโค้ กมีแคลอรี่ สงก็จริง แต่เราก็มีอีกหลายวิธีสนุกๆ ที่จะจัดการกับมัน เท่ากับว่าแฟนๆ โค้ กก็ได้ สมผัสถึงความแมน และความรักของแบรนด์นี ้ยิ่งขึ ้นไปอีก ู ัทางโค้ กจึงได้ ออกโฆษณาชี ้ให้ เห็นชัดว่า “ฉันทาอะไรบางอย่างเพื่อให้ สงคมดีขึ ้น” ดูโฆษณาชิ ้นที่สอสารตรงสุดๆ ของโค้ กได้ ที่นี่ ั ื่http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yfh0BeNMxGY 2
 4. 4. 17 DigitalJAN Global นีเวียยกเครื่ องดีไซน์ แพคเกจใหม่ เทรนด์ ดีและดูดี ้Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/nivea-new-package/บรรจุภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ของนีเวีย ช่วยลดต้ นทุน และเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม เพราะสามารถนาไปรีไซเคิลได้ และใช้ วตถุดิบในการผลิตน้ อยกว่ าเดิม 15% ตรงตามเปาหมายขององค์ กรแม่ที่ ่ ั ้ต้ องการลดการสร้ างคาร์ บอนให้ กบโลกนันเอง ั ่http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=o3jki-by_qw 3
 5. 5. 17 DigitalJAN GlobalDigitalbuzzblog McDonald’s: TrackMyMacca’s Apphttp://www.digitalbuzzblog.com/mcdonalds-trackmymaccas-app/TrackMyMacca’s is a world first for McDonald’s as it takes Australians ‘behind the scenes’ of their meal, showing themwhere their food has come from. This app uses technology that accesses McDonald’s supply-chain and augmented realityto deliver interactive information about McDonald’s food. It’s a nice way to get customers to interact with the brand andto let them find out more about the produce used in Macca’s meals.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zBnqg_KTSIc 4
 6. 6. 17 DigitalJAN GlobalDigitalbuzzblog BMW iWindow Installationhttp://www.digitalbuzzblog.com/bmw-iwindow-installation/Using digital projection and motion detection technology they projected concept cars in real-time on a giant window. Thecars were made to look like the real, future reflections of the cars passing by on 6th avenue, NY. In one week the windowtransformed 248,000 cars into BMWi concept cars which would be enough to save commuters over $493 million in fuel.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=12B63umLkWU 5
 7. 7. เฟสบุ๊คเปิ ดตัว Graph Search ระบบค้ นหาข้ อมูล บนโซเซียลแบบใหม่ 16 DigitalJAN GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/facebook-graph-search/เฟสบุ๊คจัดงานแถลงข่าวระบบใหม่ที่คาดว่าจะเป็ นตัวสาคัญอีกตัวหลังประสบความสาเร็จมาจาก Newsfeed และ Timeline มาแล้ ว โดยส่วนที่เพิ่มเข้ ามาใหม่นี ้คือระบบ GraphSearch ที่จะทาให้ ผ้ ใช้ เฟสบุ๊คสามารถค้ นหาข้ อมูลของเพื่อนของเราได้ อย่างแม่นยามากกว่าการค้ นหา (Search) แบบทัวไปที่เราจะได้ ผลลัพธุ์มาในรูปแบบของ Link ให้ กดไปดูต่อ ู ่เอง แต่ฟีเจอร์ Graph Search นี ้จะช่วยให้ เราเห็นข้ อมูลที่มีความเกี่ยวข้ องกับข้ อมูลของเพื่อนๆเราที่ระบุเอาไว้ แล้ วแสดงผลออกมาให้ เราทราบในมุมมองใหม่ๆต่างจากผลค้ นหาโดยทัวไปที่เคยๆเห็นกันมาก่อน ่ 6
 8. 8. 16 DigitalJAN GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2013/01/social-networking-statistics-facts-2012/เว็บไซด์ Creotivo.com รวบรวมสถิติที่น่าสนใจออกมาเป็ น Infographic ชิ ้นนี ้ เริ่มต้ นด้ วยเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง Facebook ที่กระแสยังแรงไม่ตกและมีจานวนผู้ใช้ งานทัวโลกรวมกันมากกว่า 1,000 ล้ านคนแล้ วในตอนนี ้ โดยการสารวจพบว่าหากเรานาเวลาของคนทัวโลกที่ใช้ Facebook ในแต่ละวันมารวมกัน ก็จะคิดเป็ นเวลาได้ มากถึง ่ ่20,000 ปี (1.05 หมื่นล้ านนาที) จุดนี ้พบว่าในแต่ละวัน มีการใช้ งาน Facebook ผ่านสมาร์ ทโฟนมากถึง 50% 7
 9. 9. 14 DigitalJAN GlobalDigitalbuzzblog Delta: The Fly Delta iPad App Experiencehttp://www.digitalbuzzblog.com/delta-the-fly-delta-ipad-app-experience/Delta Airlines has launched an entirely new iPad experience this week called ‘Fly Delta’ and it delivers a little more thanyou’d typically expect. With everything from the latest deals, a completely socially connected experience, intelligentrecommendations, localised entertainment, flight check-ins, boarding passes and a pretty cool ‘Glass Bottomed Jet’feature that shows your exact position over a map, then once you’ve arrived, the built in destination guide completesprocesshttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PoGgMXx_Fic 8
 10. 10. 13 DigitalJAN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/soap-2013-top-digital-trends-predictions/This time it’s Soap looking at the top 10 digital trends and predictions for digital in 2013 9

×