News June 22-Jul 5

330 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

News June 22-Jul 5

 1. 1. J U N 22 DigitalJUL 5 News Update
 2. 2. ค่ ายมือถืออังกฤษออกโมเดลธุรกิจใหม่ ดูโฆษณาแลกค่ าเน็ตบนเว็บ-แท็ปเบล็ต 05 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/sambamobile/•ใช้ บริ การจะต้ องซื ้อซิม หรื อไมโครซิม ราคา 260 บาทจากเครื อข่ายก่อน จากนันก็จะได้ รับ USB Dongle สาหรับเล่นเน็ตผ่านโน้ ตบุ๊ก หรื อลงแอปฯ พิเศษในไอแพด รวมถึงติดตังปลักอินที่ ้ ้ ๊เบราว์เซอร์ ด้วย เพื่อให้ ทางค่ายสามารถส่งโฆษณาต่างๆ มาให้ คณเลือกคลิกชม ุ•ปั จจุบนแซมบ้ าได้ ลกค้ ารายใหญ่ๆ อย่าง Volvo, Xbox Kinect, Dell และ Clinique. แล้ ว ั ู 1
 3. 3. 04 DigitalJUL GlobalAdverblog Grandma Hilda’s Renault 4http://www.adverblog.com/2012/07/04/grandma-hildes-renault-4/•The concept centred on a classic Renault 4 owned by the character Grandma Hilda. As she wasn’t able to drive itanymore, she decided to give it away to the most ardent Renault fan online.•The key to her ‘beauty in the barn’ was said to be somewhere in Grandma Hilda’s house. Renault Netherlands Facebookfans were invited to see if they could find it and tag the location correctly. Grandma Hilde was there to help with frequentcontent updates.•http://www.youtube.com/watch?v=JR3RgtAj0ts&feature=player_embedded 2
 4. 4. Martini ชวนนักดื่มเป่ าแล้ วส่ งเข้ าเฟซบุ๊ค 04 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-application/martini-breathalyzer/•มาร์ ตินี่ได้ เซ็ตเครื่ องเป่ าเวอร์ ชนพิเศษ มีกล้ อง มีจอมอนิเตอร์ มีซอฟต์แวร์ พิเศษ และเชื่อมต่อเข้ าเฟซบุ๊ค วางไว้ หลายๆไนท์คลับ ในรัสเซีย นักเที่ยวคนไหนสนใจก็ไปเป่ าได้ ั่• ผลออกมาบนจอจะมีคาแนะนาแถมด้ วยว่า ดื่มต่อได้ หรื อควรหยุดพักแล้ ว หรื อว่าควรรี บเรี ยกแท๊ กซี่กลับบ้ านจะดีกว่า หรื อว่าอย่างหนักก็ โทรบอกที่บ้านให้ มารับเลย•และลูกเล่นเด่นสุดคือ เครื่ องนี ้จะไปเชื่อมต่อกับ Facebook App ที่ทางมาร์ ตินี่สร้ างขึ ้น ให้ ผ้ เู ป่ าสามารถกด Facebook Login ส่งผลการเป่ าและภาพถ่ายตอนเป่ าขึ ้นเฟซบุ๊คส่วนตัวได้ ทนที ั•LINK: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WHMe1UgHmxw 3
 5. 5. ไนกีเ้ ปิ ดตัวโฆษณาใหม่ ใช้ คนเป็ นมาริโอ้ 03 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/nike-game-on/•การเปิ ดตัวแคมเปญใหม่ GAME ON, World แคมเปญที่เน้ นรูปแบบการออกกาลังกายที่สดไฮเทค ซึงมาพร้ อมกับ รองเท้ ารุ่นใหม่ และแอปฯ ที่ทนสมัย ุ ่ ั•นอกจากนี ้ทางไนกี ้ยังเปิ ดตัวแอปฯฟรี Nike+Trainning ที่มีนกกีฬาดังจากประเภทกีฬายอดฮิตมาถ่ายคลิปวิดีโอแนะนาวิธีการฝึ กซ้ อมอย่างแชมปเปี ยนด้ วย ไม่วาจะเป็ น ชกหมัด ั ์ ้ ่หนักอย่างปาเกียว กระโดดชู้ทลูกบาสอย่างเลอบอร์ น เป็ นต้ น•LINK: http://www.youtube.com/watch?v=SjpYA95oxyA&feature=player_embedded 4
 6. 6. ตอกยา”เพศแม่ ”คือพลังหลักบนโลกโซเชียล ้ 02 DigitalJUL GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/research/moms-most-influenced-brand-likes-on-facebook-infographic/•บริ ษัท Burst Media ทาสารวจเรื่ อง How we follow brands on social media? ไว้ ได้ อย่างน่าสนใจ โดยการสารวจพบว่ากลุมคุณแม่คือกลุมหลักที่มีการคลิก ่ ่Like แบรนด์สนค้ าบน Facebook โดย 58% ของกลุมคุณแม่ยอมรับว่าติดตามหรื อ follow แบรนด์สนค้ าในเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม ิ ่ ิ 5
 7. 7. Missing Children: The Social Search Party 30 DigitalJUN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/missing-children-the-social-search-party/•Missing Children Society of Canada aiming to create the world’s most valuable social network, by allowing people inCanada to donate their Facebook and Twitter accounts to the cause, so that when a child is reported missing, it activateseach of the donated account and uses them somewhat like a sort of government warning system to raise awareness andhopefully, because it’s location based, can help find that child faster… It also just picked up a Lion in Cannes•VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=sDkwLp477Lk&feature=player_embedded 6
 8. 8. Google Now อีกหนึ่งผู้ช่วยบอกข้ อมูลคู่แข่ ง Siri 28 DigitalJUN GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/google-now/•การเปิ ดตัวแท๊ ปเล็ตใหม่ Nexus 7 และ Nexus Q กูเกิลยังเปิ ดตัวบริ การใหม่ที่จะมาอยูในระบบ Android 4.1 Jelly Bean อีกด้ วยนันคือบริ การ Google Now ซึงพูดให้ เห็นง่ายๆว่ามัน ่ ่ ่เป็ นบริ การคูแข่งของอะไรนันก็คงต้ องเทียบกับ Siri ในฝั่ งแอปเปิ ลนันเอง แม้ จะไม่ได้ สงงานผ่านเสียงอย่างชัดเจนอย่าง Siri แต่การแสดงผลลัพธ์นนก็ไม่ตางกัน ่ ้ ้ ่ ั่ ั้ ่•http://www.youtube.com/watch?v=pPqliPzHYyc&feature=player_embedded 7
 9. 9. iTunes Store เปิ ดขายเพลงและหนังในเอเชียเพิ่มอีก 12 ประเทศแล้ ว (มีไทยด้ วย) 27 DigitalJUN GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/itunes-in-asia/•Apple ได้ แถลงข่าวเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการแล้ วในฮ่องกงว่าเปิ ดให้ บริ การ iTunes ใน 12 ประเทศได้ แก่ Hong Kong, Singapore, Taiwan, Brunei, Cambodia, Laos, Macau,Malaysia, Philippines, Thailand, Sri Lanka และ Vietnam พร้ อมให้ ดาวน์โหลดเพลงกว่า 20 ล้ านเพลง และบริ การซื ้อภาพยนต์จากค่ายหนังชันนาอย่าง 20th Century Fox, Paramount ่Pictures, Sony Pictures Home Entertainment, The Walt Disney Studios และ Warner Bros. Pictures ในรูปแบบ HD 8
 10. 10. UNIQLO: The Pinterest Dry Mesh Project 27 DigitalJUN GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/uniqlo-the-pinterest-dry-mesh-project/•The UNIQLO “Dry Mesh Project” on Pinterest, designed as the first-ever branded mosaics to wake Pinterest users fromtheir scrolling slumber.•http://www.youtube.com/watch?v=e5FM-VcE7UA&feature=player_embedded 9
 11. 11. 22 DigitalJUN GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/06/22/tweets-for-sweets/•From Toyota Etios in South Africa comes this sweet window installation driven by tweets. It rewarded South Africans forstopping and tweeting with the right hashtag (#etiossmile). Then the sweet released by the tweet and rolling through theRube Goldberg-style machine was theirs.•http://www.youtube.com/watch?v=Kgw51_PtDSs&feature=player_embedded 10
 12. 12. FORD TAPS SEACREST FOR SOCIAL LAUNCH CAMPAIGN FOR 2013 FUSION 22 DigitalJUN GlobalFastcocreatehttp://www.fastcocreate.com/1681029/ford-taps-seacrest-for-social-launch-campaign-for-2013-fusion•Random Acts of Fusion campaign’s introduction video has to reach 1,000 likes to unlock the next pieces of content,ultimately leading to a broad reveal that will allow consumers to experience the new Fusion before it hits showrooms inthe fall with a dedicated site, interactive elements, and celebrity appearances.•http://www.youtube.com/watch?v=crWHplUbeWg&feature=player_embedded 11

×