News Mar 2-8

310 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
310
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Mar 2-8

 1. 1. Di g i t a l 02M A R 08 News Update
 2. 2. 04 Naiin.com เปิ ดโปรโมชั่นให้ DigitalMAR LocalThumbsup ดาวน์ โหลด e-Magazine บน iPad ฟรีhttp://thumbsup.in.th/2012/03/naiin-free-download-e-magazine-on-ipad/ร้ านหนังสือชื่อดังอย่าง “ร้ านนายอินทร์ ” เดี๋ยวนี ้ไม่ได้ อยูแต่บนกระดาษและบนเว็บไซต์แล้ ว แต่เดี๋ยวนี ้เริ่ มอินเทรนด์กบเขาบ้ างด้ วยการเปิ ดตัวแอพพลิเคชัน Naiin App บนระบบปฎิบติ ่ ั ่ ัการ iOS บน iPad และเปิ ดให้ แฟนๆ สามารถดาวน์โหลด e-Magazine ทุกฉบับทุกเล่มได้ ฟรี จนถึงฉบับประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 นี ้ 1
 3. 3. 04 DigitalMAR LocalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/03/h-sharp-rising-fan-page/สาหรับเพจที่ชื่อว่า H# นี ้มีอตราการเติบโตวันละ 100,000 คน หลังจากเปิ ดตัวไปเพียง 28 วัน ยอดแฟนขึ ้นทะลุถึง 1 ล้ านคน ัปรากฏการณ์เพจ H# จะเห็นได้ วา Key Success Factor มาจากเรื่ อง Content หลักที่มาจากแอพพลิเคชัน ที่มีลกษณะของการการดูดวงหาคู่ และการวาง Positioning ่ ่ ัให้ เป็ นเรื่ องของคนโสดที่ตอบ Insight ของคนไทย (โดยเฉพาะสาวๆ ) ซึงเป็ นหนึงในเรื่ องยอดนิยมอมตะเรื่ องหนึงของคนไทย แต่ที่นาสนใจ คือ อาจเป็ นครังแรกที่ได้ เห็นเพจที่มีการ ่ ่ ่ ่ ้เติบโตอย่างก้ าวกระโดดที่ไม่ได้ มา จากเรื่ องของ External Trigger (อย่างเช่นเรื่ องข่าวที่เป็ นกระแส) แต่เป็ นเรื่ องที่มาจาก Internal Trigger คือเรื่ องราวของความเหงาจากความโสดที่โดนใจอยูลกๆ ของคนหมูมากให้ จดกลายเป็ นกระแสขึ ้นมา ่ ึ ่ ุ 2
 4. 4. 08 DigitalMAR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/the-new-ipad/Apple เปิ ดตัว iPad รุ่น 3 โดยไม่ได้ ตงชื่อว่า iPad 3 แต่เรี ยกกันว่า “The New iPad” โดยภาพยนตร์ โฆษณา (TVC) The New iPad เน้ นรื่ องของ Retina Display ั้ตัวเครื่ องจะวางจาหน่ายอย่างเป็ นทางการในสหรัฐอเมริ กาในวันที่ 16 มีนาคม 2012 นี ้iPad ตัวใหม่นี ้สามารถรองรับการใช้ งานแบตเตอร์ รี่ได้ 10 ชม.มีขนาดความหนาที่ 9.4mm และน ้าหนัก 1.4 ปอนด์รองรับ Retina Display มาพร้ อมกับจอภาพแบบเรตินา ด้ วยขนาด 2047x1536 ละเอียด 3.1ล้ านพิกเซล 3
 5. 5. Key trends at the Mobile World Congress 08 DigitalMAR GlobalCampaignasiahttp://www.campaignasia.com/Article/293091,key-trends-at-the-mobile-world-congress.aspxMobile payments, Google’s Android operating system, NFC, and Cheaper smartphones dominated this year’s MobileWorld Congress in Barcelona. 4
 6. 6. Mercedes-Benz ช่ วยคนใช้ รถหาที่จอดผ่ าน Twitter 08 DigitalMAR GlobalVeedvihttp://www.veedvil.com/news/mercedes-benz-tweet-fleet/Mercedes-Benz นาข้ อดีของ Social Media อย่าง Twitter มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ใช้ รถใช้ ถนน ดังนันทีมงาน Benz จึงนาระบบ GPS ติดตังในรถตรวจการณ์ที่จะ ู ้ ้คอยวนเพื่อหาที่จอดรถว่างๆ จากนันระบบจะส่งข้ อความผ่านการทวีตไปยัง follower แสดงตาแหน่งของที่จอดรถที่วางนัน พร้ อมทังยังแสดงแผนที่มาที่จอดรถได้ อีกด้ วย ้ ่ ้ ้ 5
 7. 7. [Infographic] 08 DigitalMAR GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/one-day-internet-data-traffic/• ในหนึงวันมี User เข้ าเยี่ยมชมเว็บไซต์โซเชี่ยลมีเดียดังนี ้ 1.Facebook 172 ล้ านคน 2.Twitter 40 ล้ านคน 3.LinkedIn 22 ล้ านคน ่• แถมมีการอัพเดต status เป็ นจานวนมากถึง 532 ล้ านอัพเดตเลยทีเดียว มีจานวน 250 ล้ านรูปที่ถกอัพโหลดขึ ้น Facebook ู• มีการอัพโหลดวีดีโอลง YouTube จานวน 864,000 ชัวโมง ่• มียอดการดาวน์โหลดแอพฯที่สดใหม่จานวน 1,288 แอพฯ แต่ถ้านับการดาวน์โหลดทังหมด (เก่า+ใหม่) จะมีจานวนมากถึง 35 ล้ านแอพฯต่อวัน ้ 6
 8. 8. Groupon Social Commerce ตัวแม่ ..เปิ ดตัวแล้ วในไทย 07 DigitalMAR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/groupon-thai/วันนี ้ Groupon พร้ อมให้ บริ การแล้ ว ความต่างของ Groupon กับเว็บไซต์ดีลอื่นๆ คือ ดีลที่เกิดจาก Groupon นันจะต้ องเกิดจาก Group Buy เท่านัน คือจะต้ องมีจานวน ้ ้คนซื ้อขันต่าหรื อที่กาหนดไว้ ก่อน ทุกคนถึงจะได้ ราคาดีลพิเศษนันร่วมกัน เรี ยกว่าเป็ น Social Commerce ตัวจริ ง! ซึงต่างจาก Ensogo, DealDidi และเว็บไซต์ดีลอื่นๆ ที่ 1 ้ ้ ่คนก็สามารถซื ้อดีลนันได้ ในทันที ้ 7
 9. 9. Android Market ปรับโฉม+ 07 DigitalMAR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/google-play/นับจากเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 Android Market จะมีหน้ าตาใหม่ และจะถูกเปลียนชื่อเป็ น Google Play Store ซึงจะเป็ นทัง้ App Store ที่ให้ บริ การครบทุก ่ ่Digital content ทัง้ Android App, E-Book, Movie และ Musicลองแวะไปดูที่ http://play.google.com 8
 10. 10. Ford ส่ง แฟลชไดร์ ฟให้ ลกค้ า ู อัปเดทรถ 06 DigitalMAR GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/ford-touch-systems-get-upgraded-via-flash-drives/ถือเป็ นมิติใหม่ของวงการรถยนต์โลก เมื่อ Ford แจ้ งเกิดวิธีการล่าสุดในการอัปเดทระบบข้ อมูลและความบันเทิงในรถยนต์ซง Ford ให้ ชื่อว่า MyFord Touch หรื อเรี ยกอีกชื่อว่า ึ่MyLincoln Touch ซึงใช้ ในรถหรูซีรียส์ Lincoln โดย Ford ปิ๊ งไอเดียจัดส่งไดรฟ์ ยูเอสบีที่มีซอฟต์แวร์ รุ่นใหม่ไปให้ ลกค้ าในสหรัฐฯทางไปรษณีย์ หวังอานวยความสะดวกให้ คนที่ ่ ูขี ้เกียจขับรถไปอัปเดทระบบที่ศนย์บริ การ ู 9
 11. 11. 05 DigitalMAR Global Square RegisterMarketingoops แอป iPad ปฏิวัตร้านค้ า ิhttp://www.marketingoops.com/news/tech-mobile/square-debuts-register-ipad-app-and-analytics/เราเคยได้ ยินชื่อ Square มานานในฐานะบริ การที่มีผ้ สร้ างรายเดียวกับ Twiiter ล่าสุด Square ตัดสินใจเพิ่มคุณสมบัติจากแอปพลิเคชัน iPad เดิมที่เริ่ มให้ บริ การตังแต่ปีที่แล้ ว ู ้โดยเปลียนชื่อมาเป็ น Square Register แล้ วให้ บริ การฟรี ท่ามกลางหน้ าตาโปรแกรมหรื อ UI ใหม่ซงสามารถทางานร่วมกับระบบรับชาระเงิน Card Case ได้ ดีกว่าเดิม ่ ึ่จุดเด่นคือร้ านค้ าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายได้ ดีกว่า ทังหมดนี ้ทาให้ 1 ล้ านร้ านค้ าในสหรัฐฯ ตอบรับใช้ แพลตฟอร์ มชาระเงินที่รองรับเครดิตการ์ ดได้ กบ Square ในช่วงปี 2011 ที่ ้ ัผ่านมา 10
 12. 12. 05 โฆษณาขนาดใหญ่ บน Facebook ถูก DigitalMAR GlobalThumbsup ซือแล้ วด้ วย Bing อย่ างเป็ นทางการ ้http://thumbsup.in.th/2012/03/advertising-facebook-bing/โฆษณาขนาดใหญ่บน Facebook ถูกซื ้อแล้ วด้ วย Bing อย่างเป็ นทางการ โดยจะปรากฏภาพและช่องการค้ นหาของ Bing บนหน้ าแรกของ Facebook ก่อนและหลัง Log-inและ Log-out เข้ าใช้ งาน ซึง Bing ถือเป็ นเจ้ าแรกสาหรับผู้ครองพื ้นที่การโฆษณาขนาดใหญ่บนหน้ าแรกของ Facebook ซึงทันทีที่มีการค้ นหาผ่านช่องค้ นหาบนโฆษณา เว็บจะทา ่ ่การเปิ ดหน้ าต่างใหม่เพื่อแสดงผลการค้ นหาทังหมด ้ 11
 13. 13. 05 DigitalMAR GlobalVeedvihttp://www.veedvil.com/ad-infographic/5-digital-tools-to-boost-your-brand-in-2012/5 digital tools ที่วากันว่าเหมาะกับแบรนด์ที่ต้องการสร้ างให้ เกิดแฟนเพิ่มขึ ้นในยุคนี ้เชื่อว่าที่ผานมาหลายแบรนด์คงได้ ใช้ Facebook, Twitter, YouTube และเครื่ องมือ ่ ่อื่นๆกันมาแล้ ว แต่นี ้คือเครื่ องมือยุคใหม่ที่เหมาะจะนาไปใช้ เป็ นอย่างยิ่งได้ แก่ Social Bookmarking, F-Commerce, Digital Coupons, Mobile PhotoSharing, Gamification 12
 14. 14. 04 ผู้ใช้ โทรศัพท์ มือถือในจีนแตะ DigitalMAR GlobalThumbsup พันล้ านราย และสถิตอ่ ืนๆ ที่น่าสนใจ ิhttp://thumbsup.in.th/2012/03/china-telecom-internet-statistic/Chief Engineer แห่ง MIIT Wang Xiujun เปิ ดเผยว่าในปี ที่ผานมาตลาดสือสารโทรคมนาคมของจีนเติบโตขึ ้นประมาณ 10% และรายได้ ก็เพิ่มสูงขึ ้น 15.5% นอกจากนี ้ยังมี ่ ่สถิติอื่นๆ ในสิ ้นปี 2011 ที่นาสนใจอย่าง ่มีผ้ ใช้ โทรศัพท์สงถึง 1.27 พันล้ านราย ู ูมีผ้ ใช้ โทรศัพท์มือถือสูงถึง 986 ล้ านราย ถือเป็ นผู้ใช้ 3G 128 ล้ านราย และมีผ้ รับชมวีดีโอจากโทรศัพท์มือถือกว่า 59 ล้ านราย ู ูมีผ้ ใช้ IPTV อยูที่ 13.5 ล้ านราย (ตัวเลขนี ้ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะทิศทางของธุรกิจทีวีทวโลกก็กาลังจะเปลียนแปลงไปในทิศทางนี ้เช่นกัน ) ู ่ ั่ ่ 13
 15. 15. 02 มาแล้ ว! ระบบโฆษณาใหม่ ของ DigitalMAR GlobalMarketingoops Facebookhttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-releases-new-advertising-infrastructure/Facebook ให้ ชื่อเรี ยกโปรแกรมโฆษณาใหม่วา Premium Offers and Ads โดยการันตีวาแบรนด์ธุรกิจจะมีภาพลักษณ์ที่เป็ นมิตรมากกว่าเดิม สามารถสือสารได้ มากขึ ้น ่ ่ ่และมีความใกล้ ชิดกับลูกค้ าและกลุมเปาหมายมากขึ ้น เพราะ Premium Offers and Ads จะถูกแสดงใน Facebook ได้ ถึง 4 รูปแบบ ได้ แก่ พื ้นที่แสดงโฆษณาด้ านขวาของ ่ ้หน้ า, News feed บนเพจ, News feed ในอุปกรณ์พกพา และหน้ าพิเศษ Log-out experience 14
 16. 16. 02 A typical Facebook DigitalMAR GlobalDigital-stats post only reaches 16% of friendshttp://digital-stats.blogspot.com/2012/03/typical-facebook-post-only-reaches-16.htmlFacebook revealed that the average news feed story from a user profile reaches just 16 percent of their friends. Youractively shared links, photos, and status updates probably reach much higher than 16 percent of your friends, while moreinane auto-generated posts about new friendships, wall posts, and articles you read may only be seen by your closestbuddies. 15
 17. 17. 02 Facebook rolls out new DigitalMAR GlobalChicagotribune ads to woo Madison Avenue before IPOhttp://www.chicagotribune.com/news/nationworld/la-fi-tn-facebook-advertising-mobile20120229,0,1825854.storyFacebook wooed Madison Avenue on Wednesday with new ways for advertisers to connect with its 845 million users.Facebook is under pressure to make more money from ads as it prepares to sell its stock to the public at a valuation thatcould top $100 billion. The bulk of Facebooks $3.7 billion in revenue last year came from online advertising. Revenuegrew as the number of ads Facebook showed users increased 42% and the average price per ad increased 18%. 16
 18. 18. New Facebook Timelines Will Benefit Luxury Brands 02 DigitalMAR Globall2thinktankhttp://www.l2thinktank.com/new-facebook-timelines-will-benefit-luxury-brands/2012/The rollout of Timeline offers luxury brands the opportunity to more richly convey their history, workmanship andaesthetic. Because prestige brands are so closely associated with, even defined by the beautiful imagery of theirproducts, the opportunity to integrate these visuals with engaging, regularly updated content within the new profilepage will be extremely effective.For travel-oriented luxury, brand timelines can be used to more effectively sell the experience, not just the products andservices. 17

×