21  Digital News UpdateD E C 27
27                                                            ...
จานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์ มือถือในจีนทะลุ 1,100 ล้ านคนแล้ ว              27                 ...
สถิติท่งสุดของ Facebook-Twitter-Instagram-                        ึ                ...
Nike+ Presents: NikeFuel Missions Game         26                                ...
สรุ ป A-Z สาหรับโซเชียลมีเดียปี 2012            26                              ...
เทรนด์ การตลาดบนสมาร์ ทโฟน “ช่ วงเทศกาล” รู้ไว้ ใช้ ได้ จริ ง              26                ...
25                                                            ...
Skittles: Telekinize The Rainbow          22                                   ...
Facebook ให้ อัพโหลดภาพด้ วยวิธี Drag and drop ลง   บนช่ อง Update Status แล้ ว             21       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

News Dec 21-27

222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Dec 21-27

 1. 1. 21 Digital News UpdateD E C 27
 2. 2. 27 DigitalDEC Global มายองเนส กินกับอะไรดี?Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/hellmann-mayo-supermarket/“เมนูจากใบเสร็ จ” ทางทีมงานเข้ าไปในระบบการชาระเงิน ก่อนที่จะพิมพ์ใบเสร็ตก็จะสแกนดูว่าลูกค้่ าซื ้อสินค้ าอะไรบ้ างในตระกร้ า โดยหนึงในนั ้นเมื่อมีมายองเนส Hellmann ่จากนั ้นก็ทาการพิมพ์เมนูอาหารจานพิเศษ ที่แนะนาส่วนผสมของการใช้ มายองเนสกับวัตถุดิบที่เพิ่งช้ อปจากซุปเปอร์ ฯhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WyGZ5tP5E8s 1
 3. 3. จานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์ มือถือในจีนทะลุ 1,100 ล้ านคนแล้ ว 27 DigitalDEC GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/12/china-now-has-1-104b-mobile-users/รายงานจากหน่วยงานรัฐของจีนระบุชดเจนว่าในขณะนี ้ จานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์มือถือในจีนพุ่งสูงถึง 1,104 ล้ านคนแล้ ว ส่งให้ มลค่าของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเภทโทรศัพท์มือถือ ั ูในจีนสูงถึง 116,260 ล้ านเหรียญสหรัฐฯ ตัวเลขมหาศาลนี ้ทาให้ นกธุรกิจทัวโลกมองตาเป็ นมันเลยทีเดียว ั ่ตลาดในจีนถูกมองว่าเป็ นตลาดที่มีอตราเติบโตสูงมากที่สดมาระยะหนึงแล้ ว โดยผลวิเคราะห์จากสานัก Flurry ที่เก็บข้ อมูลตั ้งแต่เดือนตุลาคมปี ที่แล้ ว จนถึงตุลาคมปี นี ้เผยให้ เห็นอัตรา ั ุ ่การเติบโตของจานวนผู้ใช้ งานโทรศัพท์ มือถือในจีนสูงถึง 293% ซึงภายในระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมาของปี นี ้ ประเทศจีนมีจานวนผู้ใช้ โทรศัพท์ มือถือเพิ่มขึ ้นถึง 118 ล้ านคน แสดงให้ เห็น ่ว่าประชากรของประเทศจีน 82% มีโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ งาน 2
 4. 4. สถิติท่งสุดของ Facebook-Twitter-Instagram- ึ Pinterest ตลอดปี ที่คุณอาจยังไม่ ร้ ู [INFOGRAPHIC] 26 DigitalDEC GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/alltwittersocial-stats-2012/สถิติทงสุดของ 5 เครือข่ายสังคมยักษ์ ใหญ่ประจาปี 2012 ที่คณอาจยังไม่ร้ ูนั ้นมีหลากหลายแง่มม อย่างเช่น เชื่อหรือไม่ว่าตั ้งแต่เปิ ดบริการ Twitter ครั ้งแรกในปี 2006 ถึงเวลานี ้มี ึ่ ุ ุข้ อความมากกว่า 1.63 แสนล้ าน tweet แล้ วที่ถกส่งไปมาบนเครือข่ายสังคม micro-blogging ูนอกจากนี ้ ผู้ใช้ Facebook มากกว่า 25% นั ้นเปลือยตัวเองโดยไม่มีการตั ้งค่าความเป็ นส่วนตัวใดๆ ขณะเดียวกัน ปุ่ ม +1 ของเครือข่าย Google+ ที่เห็นว่าเงียบเหงาในสายตานักวิเคราะห์ กลับถูกกดมากกว่า 5 ล้ านครั ้งต่อวัน 3
 5. 5. Nike+ Presents: NikeFuel Missions Game 26 DigitalDEC GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/nike-presents-nikefuel-missions-video-game/You’ll play the game by earning NikeFuel points to help progress your character through the levels, and it works withspecific timed challenges where you’ll have to head out and earn real-world Fuel points before syncing your device tohelp get your character to the next levelhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WHU7einzO9E 4
 6. 6. สรุ ป A-Z สาหรับโซเชียลมีเดียปี 2012 26 DigitalDEC GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/12/a-to-z-for-social-media-2012/ช่วงสิ ้นปี ข่าวและบทความบน thumbsup โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในแนวสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ ้นมาในรอบปี และสาหรับบทความแปลนี ้จะมาแบบเบาๆ สบายๆ กับการสรุปตัวอักษร A ถึงZ ที่เกี่ยวข้ องและเกี่ยวการใช้ งานโซเชียลมีเดียที่เราน่าจะผ่านตากันเกือบหมดแล้ ว ลองมาดูครับว่าจะตรงกับที่เราคิดไว้ เยอะไหม 5
 7. 7. เทรนด์ การตลาดบนสมาร์ ทโฟน “ช่ วงเทศกาล” รู้ไว้ ใช้ ได้ จริ ง 26 DigitalDEC GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/12/mobile-holiday-marketing/การสารวจของ Rise Interactive ในสหรัฐฯ พบว่า โดยปกติกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ผ้ ใช้ สมาร์ ทโฟนที่นิยมทากันมากที่สด ก็คือ การเสิร์ชหาข้ อมูลเกี่ยวกับสินค้ าและบริการ 96% ู ุรองลงมาเป็ นการหาข้ อมูลขณะอยู่ในร้ านค้ า 78% ตามด้ วยการใช้ อินเทอร์ เนตทั่วไปในชีวิตประจาวัน 66% และการซื ้อสินค้ าหลังจากเสิร์ชข้ อมูล 53% การซื ้อสินค้ าผ่านโทรศัพท์มือถือตามมาเป็ นลาดับสุดท้ าย 35% 6
 8. 8. 25 DigitalDEC Global โทรศัพท์ หาซานต้ ากันดีกว่ าMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/qi-christmas/Qi บริษัทเทเลคอมจากบราซิลออกแคมเปญหน้ ารักฉลองวันคริสต์มาสสุดทันสมัย ไม่ต้องเขียนจดหมายถึงซานต้ า แต่ใช้ การโทรศัพท์หาแทน โดยทางบริ ษัทจัดตู้โทรศัพท์พิเศษไว้ กลางเมืองริโอ เดอ จาเนโร ดึงดูดใจให้ เด็กๆ เข้ าไปยกหูคยกับซานต้ าครอส ุhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4oY1he71EoM 7
 9. 9. Skittles: Telekinize The Rainbow 22 DigitalDEC GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/skittles-telekinize-the-rainbow/Here’s a new way to play with Skittles in a campaign from Australia called ‘Telekinize The Rainbow’. A Facebook app thatallows you to control a single Skittle with your mind… Err… Eyes, in an interactive, multi-user experience created by theguys at Clemenger BBDO in Sydney.The campaign plays into the global creative framework, and spits out a pretty interesting idea that I haven’t seen before,complete with a very complex electronics set-up to power the mind-controlled-skittles.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iDR-3KQTgvw 8
 10. 10. Facebook ให้ อัพโหลดภาพด้ วยวิธี Drag and drop ลง บนช่ อง Update Status แล้ ว 21 DigitalDEC GlobalVeedvilhttp://www.veedvil.com/news/facebook-drag-and-drop-upload-photos/เฟสบุ๊คปรับการอัพโหลดภาพใหม่ให้ ง่ายกว่าเดิมอีกแล้ ว ซึงวันนี ้ได้ ประกาศฟี เจอร์ นี ้ออกมาหลังที่เรากด Update status หรือ Sort ข้ อมูลบน Newsfeed ก็จะพบกับการแนะนา ่การอัพโหลดตัวใหม่นี ้บนหน้ าเว็บ การทางานก็คือว่าเราสามารถ Drag and Drop ภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ของเรา (อัพโหลดได้ หลายภาพ) มาปล่อยบนช่อง UpdateStatus ได้ เลย 9

×