Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

News Nov 2-8

401 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

News Nov 2-8

 1. 1. NOV 02 Digital News Update 08
 2. 2. dtac feat. Armchair ฉลองครบล้ าน Like 06 DigitalNOV LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/dtac-onemillion/ตามสูตร CRM ผ่านหลักล้ านแล้ วก็ต้องฉลองกันหน่อย แบรนด์เพจทัวโลกก็ทาแคมเปญฉลองกันมาหลายเคสแล้ วแต่ส่วนใหญ่ ก็ทาแบบสบายๆไม่หวือหวาเปรี ยงปร้ า งมาก อาจเป็ น ่ ้เพราะอยากได้ ”ใจ”ของแฟนๆในปั จจุบนมากกว่าหาแฟนใหม่เพิ่ม ครั ้งนี ้ dtac เองก็เช่นกัน โดยชวนวงดนตรีแนวใสๆอย่าง Armchair มาทาเพลงขอบคุณแฟนๆให้ ผสมกับเทคนิคดึง ัรุปโปรไฟล์มาแปะใน MV 1
 3. 3. Give For Change ส่ งโอกาส…เปลี่ยนชีวิต 05 DigitalNOV LocalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/give-for-change-truemove-h-3g/โอกาสของเด็กนักเรียนทัวประเทศกาลังรอคุณด้ วยความหวัง ทรูมฟ เอช ชวนคุณร่วมกิจกรรมดีๆ ด้ วยการคลิกโหวตส่งโอกาสถึงโรงเรี ยนต่างจังหวัด 7 แห่ง ยิ่งโหวตยิ่งเพิ่มโอกาสให้ เด็ก ่ ูเหล่านี ้ได้ เข้ าถึงความรู้รวดเร็ว และสร้ างคุณภาพทางการศึกษาให้ สดใสมีอนาคต โดยผ่านแอร์ การ์ ด และอินเทอร์ เน็ต บนเครือข่าย 3G+ ที่เร็ว แรง และครอบคลุมมากที่สดในไทย ุ 2
 4. 4. Windows 8 โชว์ UI ใหม่ ด้วยประสบการณ์ จริง 07 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/windows-8-live-tile/ จากวิดีโอข้ างต้ นจะเห็นรูปแบบของลูกเล่นการกดปุ่ มไอค่อนต่างๆ แล้ วพลิกเหมือนการเปิ ดแผ่นปาย (Tile) ซึงถือเป็ นจุดขายของดีไซน์นี ้ และเพื่อโปรโมทจุดขายของดีไซน์นี ้ ทางทีมงาน ้ ่ไมโครซอฟท์จงนาเอาประสบการณ์หรือรูปแบบของการเปิ ดพลิกไอค่อนนี ้มาใช้ กบโลกจริง ึ ัจึงเกิดเป็ น “ผับชัวคราว” ที่เมื่อคนไปยืนยังปุ่ มรูปดนตรี ที่ติดตั ้งไว้ หน้ าประตูผบ พักเดียวประตูผบก็เปิ ดออกมาเอง โดยตั ้งใจเลียบแบบการกดคลิกไอค่อนนันเอง ผลก็คือ คนๆ นั ้นตะลึง ่ ั ั ่อย่างสุดขีด ซึงก็ตั ้งใจจะหมายถึงประสบการณ์ใหม่ของการใช้ วินโดวส์ 8 นันเอง ่ ่http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mof-Dq3hvWs 3
 5. 5. Google เตรียมเปิ ดตัว Google Wallet รุ่ นบัตรแข็ง 07 DigitalNOV GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/11/google-wallet-card/แนวคิดที่อยู่เบื ้องหลังโครงการนี ้คือบัตร Google Wallet card จะทาการ sync หรือเชื่อมโยงข้ อมูลกับบัตรเครดิตที่ผ้ ใช้ เลือกชาระไว้ ในบริการ Google Wallet แล้ ว ซึงใน ู ่กรณีที่ผ้ ใช้ ไม่สามารถหรือไม่ต้องการจ่ายเงินด้ วยการแตะโทรศัพท์ศพท์ มือถือ ก็จะสามารถใช้ บริการผ่านบัตรแข็ง Google Wallet card นี ้ได้ แทน ู ั 4
 6. 6. Instagram เปิ ดตัวเว็บแล้ ว ! ดูผ่านคอมฯได้ 06 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/instagram-web/จากนี ้ไปผู้ใช้ อินสตาแกรมจะเข้ าดูรูปของตัวเองและเพื่อนๆได้ จากหน้ าโปรไฟล์ โดยไม่ต้องดูผ่านมือถือก็ได้หน้ าโปรไฟล์นี ้ มีลกษณะคล้ ายๆหน้ าโปรไฟล์ของเฟซบุ๊ค (ที่มาเข้ าซื ้อกิจการไม่นานมานี ้) แต่ว่าเน้ นรูป ก็เพราะว่าอินสตาแกรมนั ้นเป็ นเครือข่ายแชร์ ภาพถ่าย ัเข้ าไปแล้ วก็สามารถสามารถกด Like และ Comment ได้ คล้ ายบน Facebook 5
 7. 7. โค้ กออกแอปฯ ถ่ ายรูปโปรโมทความสุขจากคนทั่วโลก 06 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/coke-happy-places/โค้ กส่งความสุข ไม่เพียงแต่เป็ นสโลแกน แต่ยงหมายถึง “ดีเอ็นเอ” ของแบรนด์น ้าดื่มนี ้อีกด้ วย ล่าสุดเพื่อไม่ให้ ตกเทรนด์ จึงได้ ออกแอปฯ เพื่อโปรโมทสารโฆษณานี ้อีกครั ้งในชื่อแอปฯ ว่า ัHappy Places by cocacolaตัวแอปฯ Happy Places มีความสามารถหลักคือ การเป็ นแอปฯอัปโหลดรูป แล้ วแชร์ ขึ ้นเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ได้ (สนใจดาวน์โหลดฟรีได้ ที่นี่)วิธีการใช้ แอปฯ เพียงเข้ าสูระบบด้ วยเฟซบุ๊ก จากนั ้นเลือกหัวข้ อที่ตวเองสนใจติดตาม (ซึงก็คือ #hastag) นันเอง เช่น #Cocacola #beautiful เป็ นต้ น จากนั ้นก็กดปุ่ มอัปโหลด ่ ั ่ ่รูปที่แสดงถึงความสุขของเราในขณะนั ้นๆ เพื่ออวดชาวโลกได้ ทนที ั 6
 8. 8. โฟล์ กโปรโมทความกว้ างของรถจิ๋วด้ วยเว็บฝากไฟล์ 06 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/volkswagen-up-filesharing/เพื่อโปรโมท Big idea ที่ว่า “รถคันนี ้กว้ างกว่าที่คิด” ทาง DDB สต็อกโฮล์มจึงทาทาโฆษณาบนสือใหม่ออกมาในรูปของโปรแกรมฝากไฟล์ ซึงเมื่อติดตั ้งโปรแกรม Up! it ลงฝนเครื่อง ่ ่แล้ ว ก็จะได้ ไอค่อนที่เป็ นโลโก้ รถโฟลก์ จากนั ้นเมื่อเปิ ดขึ ้นมามันก็สามารถทาหน้ าที่เหมือนโปรแกรมฝากไฟล์ทวไป คือ ยัดไฟล์ใดๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ภาพ เพลง เอกสาร วิดีโอ ฯลฯ แล้ วรวมเป็ น ั่ไฟล์เดียว สามารถส่งให้ ผ้ รับผ่านอีเมล์ได้ อย่างง่ายดาย ู 7
 9. 9. ภาพรวมปี 2012 ทั่วโลกของ Facebook 04 DigitalNOV GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-social-media-digital/facebook-2012/- การเข้ าใช้ งานเฉลียนั ้นครั ้งละ 20 นาที ่- จากกว่า 1 พันล้ าน user นั ้น มีราว 600 ล้ านคนที่เข้ าใช้ ผ่านมือถือด้ วย- ผู้ใช้ งานเป็ นผู้หญิง 57% ผู้ชาย 43%- แต่ละวัน มีภาพถูกส่งขึ ้นวันละ 300 ล้ านภาพ- แต่ละวัน มีการปฏิสมพันธ์ Like และ Comment 3.2 ล้ านครั ้ง ั 8
 10. 10. Digital Campaign ใหม่ Vodafone BufferBusters ตามล่ าเจ้ าตัวสร้ างความช้ าให้ มือถือ 04 DigitalNOV GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/digital-campaign/vodafone-bufferbusters/#.UJs7km_Mhx0Campaign ลักษณะการใช้ Mobile Application แล้ วทากิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองๆ นั ้น มีมาหลาย Campaign แล้ วครับแต่ที่เห็นจะแจกรางวัลยิ่งใหญ่ที่สดเห็น ุจะเป็ นของ Mini ที่แจกรถเอาไปเลย Execution ของ Vodafone ใช้ วิธีการเดียวกันคือให้ ผ้ เู ล่น ลง Application แล้ วเปิ ดดูตาแหน่งของ “Buffer Monsters” ซึงอยู่ ่ตามพิกดต่างๆกัน และให้ ผ้ เู ล่นไล่เก็บ “Buffer Monsters” โดยไปยังพิกดนั ้นแล้ วใช้ App หา App จะทาหน้ าที่เป็ น AR แสดง มอสเตอร์ ให้ เราได้ เก็บครับ พร้ อมสามารถเก็บ ั ัBadge ได้ ด้วยhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MnWWEA7an0I 9

×