Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
กําหนดการ
การประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University
ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553
ณ ศูนยกีฬากาญจนาภ...
- 2 -
22.00 น. - การอําลาตําแหนงของดาว-เดือน ประจําป 2552
- ประกาศผลรางวัลพิเศษตาง ๆ ของการประกวด
- ประกาศผลรางวัลตําแห...
กําหนดการ
กิจกรรมเก็บตัวผูเขาประกวด Cowboy & Cowgirl Star
Search 2010 Maejo University
ระวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2553...
- 2 -
15.10 น. เดินทางบานคุณ.......................................อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
- ผูเขารวมประกวด ลูก...
กําหนดการ
งานแถลงขาวการประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University
ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553
ณ หอง COWB...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

กำหนดการการประกวด

880 views

Published on

Published in: Sports, Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

กำหนดการการประกวด

  1. 1. กําหนดการ การประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University ในวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแมโจ ………….....*******…………... 16.00 น. - ผูเขารวมชมการประกวดเขาสูศูนยกีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 16.30 น. - รายงานตัวผูเขารวมประกวด cowboy & cowgirl 17.00 น. - พิธีเปดการประกวด cowboy & cowgirl โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ - นายกองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ กลาวตอนรับประธานในพิธี - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ กลาวรายงานตอประธานในพิธีและ แขกผูมีเกียรติ - ประธานในพิธีกลาวเปดการประกวด - ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกใหกับผูสนับสนุนโครงการ - ประธานในพิธี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ คณาจารย ผูใหการ สนับสนุนโครงการ คณะกรรมการจัดทําโครงการ ผูเขารวมประกวดและ แขกผูมีเกียรติทุกทานรวมถายภาพหมู 17.30 น. - รอบแนะนําตัวผูเขาประกวด 17.50 น. - การแสดงของผูเขาประกวดชุดคาวบอยแดนซ - การเตนประกอบเพลงเพลงฟตหัวใจ : แคขยับ=ออกกําลังกาย ของผูเขาประกวด และขับรองโดยนายพงศธร ศรีสุริยวงศ นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ 18.30 น. - รอบแสดงความสามารถพิเศษของผูเขาประกวด 20.30 น. - รับชมมินิคอนเสิรตจากtrue move 21.30 น. - ประกาศผลผูเขาประกวดรอบแรก 21.45 น. - รอบตอบคําถามผูเขาประกวดที่ผานรอบแรก
  2. 2. - 2 - 22.00 น. - การอําลาตําแหนงของดาว-เดือน ประจําป 2552 - ประกาศผลรางวัลพิเศษตาง ๆ ของการประกวด - ประกาศผลรางวัลตําแหนง cowboy & cowgirl - ถายภาพหมู 23.00 น. เสร็จสิ้นการประกวด หมายเหตุ : - ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม - ผูเขารวมชมการประกวดแตงกายชุดคาวบอย+สติงไทด - STAFF แตงกายชุดกองประกวด
  3. 3. กําหนดการ กิจกรรมเก็บตัวผูเขาประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University ระวางวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2553 ………….....*******…………... กิจกรรม Walk Rally สวนสัตว กับการสรางเสริมสุขภาพ วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ณ สวนสัตวเชียงใหม (แตงกายชุดกองประกวด) 07.00 น. ผูเขารวมประกวดลงทะเบียน รับอาหารวางและขึ้นรถบริเวณหนาโรงอาหาร 07.30 น. เดินทางไปสวนสัตวเชียงใหม 08.00 น. ชี้แจงและเตรียมความพรอมกิจกรรม 09.00 น. - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ กลาวรายงาน - ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม กลาวตอนรับและใหโอวาท - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ มอบของที่ระลึก - ผูอํานวยการ คณะกรรมการจัดทําโครงการ และผูเขารวมประกวดรวมถายภาพหมู 09.30 น. กิจกรรม Walk Rally สวนสัตว และถายทําวีดีทัศนผูเขาประกวด 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. กิจกรรม Walk Rally สวนสัตว และถายทําวีดีทัศนผูเขาประกวด (ตอ) 16.30 น. ชี้แจงและสรางความเขาใจในกิจกรรมวันที่สอง 17.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมลูกแมโจเติมรัก เติมใจใหสังคมดวยการทําความดี ตามรอยพอแหงแผนดิน วันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2553 ณ .................................... (แตงกายชุดเสื้องานหนัก) 07.00 น. ผูเขารวมประกวดลงทะเบียน รับอาหารวางและขึ้นรถบริเวณหนาโรงอาหาร 07.30 น. เดินทางไปรวมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ............................. 09.00 น. เขารวมกิจกรรมลูกแมโจเติมใจ : ปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับเทศบาลตําบลหนองหาร 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. เดินทางไปศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม - ผูเขารวมประกวด ลูกแมโจเติมรัก : เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 15.00 น. รับประทานอาหารวาง
  4. 4. - 2 - 15.10 น. เดินทางบานคุณ.......................................อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม - ผูเขารวมประกวด ลูกแมโจเติมรัก : เรียนรูชุมชนและการทําขนมขาวแตน 16.30 น. เดินทางไปถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม 17.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผอนตามอัธยาศัย บริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย 18.00 น. ชี้แจงกิจกรรมเปดกลอง บริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย 18.30 น. เดินเปดกลองรับบริจาคเงินเพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยงอาหารเด็กผูพิการ 20.30 น. รวบรวมกลองเงิน และชี้แจงและสรางความเขาใจในกิจกรรมวันที่สอง 21.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแมโจ กิจกรรมหนุม-สาวคาวบอยจิตอาสา สรางรอยยิ้มผูดอยโอกาส วันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนบานศรีสังวาลเชียงใหม และหองอาคม กาญจนประโชติ (แตงกายชุดคาวบอย) 08.00 น. ผูเขารวมประกวดลงทะเบียน รับอาหารวางและขึ้นรถบริเวณหนาโรงอาหาร 08.30 น. เดินทางไปโรงเรียนบานศรีสังวาลเชียงใหม 09.00 น. - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ กลาวรายงาน - ผูอํานวยการโรงเรียนบานศรีสังวาลยเชียงใหมกลาวตอนรับและใหโอวาท - ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ มอบของที่ระลึก - ผูอํานวยการ คณะกรรมการจัดทําโครงการ และผูเขารวมประกวดรวมถายภาพหมู 09.30 น. กิจกรรมสันทนาการ “ สรางรอยยิ้มแหงความสนุกสนาน” โดย ทีมงาน EQ GROUP 11.00 น. กิจกรรมเลี้ยงอาหาร “ สรางรอยยิ้มเมื่ออิ่มทอง ” 12.00 น. กิจกรรมฝากรอยยิ้มแหงความสุข โดย ทีมงาน EQ GROUP 12.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยแมโจ 13.00 น. รับประทานอาหารลางวัน 14.00 น. กิจกรรมเวทีสุนทรียสนทนา “ ความดี ยิ่งพูด ยิ่งมีพลัง” โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ 15.30 น. กิจกรรมถอดบทเรียน โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ 16.30 น. ชี้แจงและสรางความเขาใจในกิจกรรมวันประกวด 17.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรมเก็บผูเขาประกวด หมายเหตุ : - ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
  5. 5. กําหนดการ งานแถลงขาวการประกวด Cowboy & Cowgirl Star Search 2010 Maejo University ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ณ หอง COWBOY THEATERมหาวิทยาลัยแมโจ ………….....*******…………... 08.00 น. - ผูเขารวมการประกวดลงทะเบียน 08.30 น. - กิจกรรมปฐมนิเทศผูเขารวมการประกวดcowboy & cowgirl Maejo 2010 โดย นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการ 10.00 น. - รับประทานอาหารวาง 10.15 น. - บรรยายหัวขอ “ การพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนยุวทูตสรางเสริมสุขภาพ โดย คุณสงกรานต ปญญาดี ผูเชี่ยวชาญดานบุคลิกภาพ 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมงานแถลงขาว และสื่อมวลชน 13.30 น. งานแถลงขาวการประกวด cowboy & cowgirl Maejo 2010 โดย 1. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 2. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ (ประธานโครงการเพิ่มขีดความสามารถ สูมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ) 3. ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา 4. ประธานคณะกรรมการจัดทําโครงการประกวดยุวทูตสรางเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยแมโจ 5. ผูแทนบริษัทtrue move 6. ผูแทนบริษัท เพียวริคุ 14.30 น. การแสดงคาวบอยแดนซ จากชมรมคาวบอยแดนซ 15.00 น. เสร็จสิ้นงานแถลงขาวการประกวดและรับประทานอาหารวาง 15.15 น. ถายรูปผูเขารวมประกวดแบบเฉพาะบุคคล คู และกลุมผูเขาประกวด หมายเหตุ : - ตารางเวลาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม - ผูเขารวมงานแถลงขาวการประกวดแตงกายชุดคาวบอย+สติงไทด

×