ข้อมูลในการทาโครงการ MINI Project “ตัวเล็ก คิดใหญ่ เพื่อสังคม”               โดย เครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮ...
11.การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน: วิธีการประเมินผล ตัวชี้วัดและวิธีการที่จะใช้วัดความสาเร็จของโครงการนี้       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อมูลในการทำโครงการ Mini project

3,010 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,010
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลในการทำโครงการ Mini project

 1. 1. ข้อมูลในการทาโครงการ MINI Project “ตัวเล็ก คิดใหญ่ เพื่อสังคม” โดย เครือข่ายเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ๗ สถาบัน1.หลักการและเหตุผล: บอกเล่าที่มาที่ไปของโครงการ ตั้งแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุ-ปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน และเหตุผลที่กลุ่ม/องค์กรอยากเข้าไปทาโครงการในพื้นที่นี้2.วัตถุประสงค์ : สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากทาโครงการสาเร็จ ควรระบุให้ชัดเจนที่สุด โดยแสดงถึงสิ่งที่วัดผลและประเมินผลได้ นอกจากนั้นจะต้องคานึงถึ งคุณค่าที่ส่งผลกระทบต่อสังคมด้ว ย (เช่น ต้องการให้เกิดผลอะไรขึ้นบ้าง มากน้อยเพียงไร ผลนั้นจะเกิดกับใคร ด้วยเงื่อนไขเวลาอย่างไร)3.ประเด็นการทางานของโครงการ :เช่น แอลกออล์ บุหรี่ อุบัติเหตุ เป็นต้น4.กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับประโยชน์ : ระบุช่วงอายุ จานวน พื้นที่ และสาเหตุที่เลือกกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม(อาจมีกลุ่มเป้าหมายหลักและรอง)5.รายละเอียดกิจกรรม : ระบุชื่อกิจกรรมแต่ละอย่าง เนื้อหาและแนวทางการดาเนินกิจกรรมที่จะทาตลอดระยะเวลาของโครงการนี้แต่ละกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ6.การทางานร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรในท้องถิ่น: ระบุหน่วยงาน/องค์กรในท้องถิ่น (ไม่ใช่เฉพาะ อบต./อบจ.) เช่น ชุมชน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรเอกชนต่างๆ ฯลฯ ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ กิจกรรม หน่วยงานระดับท้องถิ่นที่เข้าร่วม ลักษณะความร่วมมือ7.แนวทาง/ตารางการดาเนินงานและระยะเวลา: แสดงแผนการดาเนินงานอย่างละเอียด เป็นขั้นตอน ตามลาดับเวลา โดยระยะเวลาในการทาโครงการ8.แผนการใช้งบประมาณ: แจกแจงงบประมาณที่สอดคล้องกับกิจกรรมตามแผนงานอย่างละเอียด แบ่งหมวดงบประมาณตามกิจกรรมโดยคานึงหลักการประหยัด สมเหตุสมผล และการจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด **ในกรณีที่ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นอีกขอให้ระบุรายละเอียดและเงื่อนไขด้วย** (ไม่มีผลต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ)9.นวัตกรรม: โครงการนี้มีสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จนเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมหรือไม่ โปรดอธิบายโดยสรุป10.ผลกระทบต่อสังคม (ผลที่คาดว่าจะได้รับ) เป็นสิ่งสาคัญมากสาหรับโครงการ Mini Project “ตัวเล็กคิดใหญ่ เพื่ อ สั ง คม” ดั ง นั้ น ช่ ว ยอธิ บ ายคร่ า วๆ ว่ า โครงการนี้ จ ะสร้ า งผลกระทบอะไรให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สั ง คม /กลุ่มเป้าหมาย
 2. 2. 11.การติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน: วิธีการประเมินผล ตัวชี้วัดและวิธีการที่จะใช้วัดความสาเร็จของโครงการนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รบ ั ตัวชี้วด ั วิธีในการวัดผล12.ความยั่งยืนของโครงการ/กลุม และการดาเนินงานต่อไปในอนาคต ่: หลังสิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการตามแผนที่วางไว้ โครงการนี้จะมีความยั่งยืนต่อไปอย่างไร ทั้งในด้านกิจกรรม,แนวคิด, กลุ่มผู้ดาเนินงาน และผลจากโครงการจะสามารถนาไปขยายผลต่อได้หรือไม่ อย่างไร13.การสนับสนุนอื่นๆ ที่ต้องการ นอกเหนือจากงบประมาณ: เช่น ที่ปรึกษา อุปกรณ์ การฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางที่จาเป็นกับโครงการ ฯลฯวิธีการส่งใบสมัครและโครงการ o ส่งทาง E-mail : Stopdrinknews2011@gmail.com o ส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ (พร้อมแนบ File ประกอบ)โครงการเสริมสร้างเครือข่ายเรียนรู้ในกลุ่มเยาวชน-นักศึกษา เพื่อแก้ไขและเฝ้าระวังภัยปัญหา การดื่มเหล้า –เบียร์ในกลุ่มเยาวชน – นักศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 89 หมู่ที่ 1 ตาบล ป่าสัก อาเภอเมือง จังหวัด ลาพูน หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยของโครงการ เมื่อส่งใบสมัครมาแล้ว สามารถโทรแจ้งทีมงานให้ตั้งหน้าตั้งตารอรับโครงการของคุณได้ที่ 082-1901637(หนุ่มใหญ่) , 089-6514696(ปกรณ์) หรือหากมีข้อสงสัยใดๆ โทรมาสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขเดียวกัน

×