WACANA UNDANG-UNDANG : BERKAITAN HAK DAN PENGEMBANGAN AGAMA LAIN KE ATAS ORANG ISLAM

1,394 views

Published on

Dibentangkan oleh Tuan Musa Awang pada 20 Ogos 2011 di Kolej Dar Al-Hikmah, Sg. Ramal Dalam, Kajang Selangor.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

WACANA UNDANG-UNDANG : BERKAITAN HAK DAN PENGEMBANGAN AGAMA LAIN KE ATAS ORANG ISLAM

 1. 1. WACANA UNDANG-UNDANG :BERKAITAN HAK DANPENGEMBANGAN AGAMA LAIN KEATAS ORANG ISLAM20 Ogos 2011Dewan Kolej Dar Al-Hikmah,Sungai Ramal Dalam, KajangTuan Musa Bin AwangTimbalan Presiden, PGSM
 2. 2. ISU KUPASAN1.Islam agama Persekutuan2.Kebebasan beragama3.Sekatan4.Tinjauan - Pemeriksaan JAIS ke Gereja DUMC, 3 Ogos 2011.
 3. 3. 1. Islam agama PersekutuanPERKARA 3. UGAMABAGI PERSEKUTUAN.(1) Ugama Islam ialahugama bagiPersekutuan; tetapiugama-ugama lainboleh diamalkan denganaman dan damai dimana-mana bahagianPersekutuan.
 4. 4. Islam agama Persekutuan Islam adalah agama persekutuan, BUKAN agama rasmi. Mendefinisikan Islam sebagai “agama rasmi” negara adalah tidak tepat. Islam diiktiraf oleh Perlembagaan sebagai agama tertinggi berfaktor dari fakta sejarah.
 5. 5. Islam agama PersekutuanRaja/Sultan Ketua Agama NegeriPerkara 3(2) - Dalam tiap-tiap Negeri melainkanNegeri-negeri yang tidak mempunyai Raja,kedudukan Raja sebagai Ketua ugama Islamdalam Negerinya secara dan setakat manayang diakui dan diisytiharkan oleh PerlembagaanNegeri itu, dan juga, tertakluk kepadaperlembagaan Negeri itu, segala hak,keistimewaan, hak kedaulatan dan kuasa yangdinikmati olehnya sebagai Ketua ugama Islamtidaklah tersentuh dan tercacat, tetapi dalamapa-apa perbuatan, amalan atau upacara yangtelah dipersetujui oleh Majlis Raja-Raja supayameliputi seluruh Persekutuan, maka tiap-tiaporang Raja lain hendaklah atas sifatnya sebagaiKetua ugama Islam membenarkan Yang di-Pertuan Agong mewakilinya.
 6. 6. Islam agama PersekutuanYDPA sebagai Ketua AgamaPerkara 3 (3) - Perlembagaan-perlembagaan bagiNegeri-negeri Melaka, Pulau Pinang, Sabah danSarawak hendaklah masing-masing membuatperuntukan bagi memberi kepada Yang di-PertuanAgong kedudukan sebagai Ketua ugama Islamdalam Negeri itu.Perkara 3 (5) - Walau apa-apa jua dalamPerlembagaan ini, Yang di-Pertuan Agonghendaklah menjadi Ketua ugama Islam dalamWilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,Labuan dan Putrajaya; dan bagi maksud iniParlimen boleh dengan undang-undang membuatperuntukan-peruntukan bagi mengadakan peraturanmengenai hal-ehwal ugama Islam dan bagimenubuhkan suatu Majlis untuk menasihatkan Yangdi-Pertuan Agong mengenai perkara-perkaraberhubung dengan ugama Islam.
 7. 7. Islam agama PersekutuanPengiktirafan KehakimanDalam kes Azalina Jailani (Lina Joy) lwn MajlisAgama Islam Wilayah Persekutuan & 2 YangLain [2007] 3 AMR 693, Ketua Hakim NegaraTun Ahmad Fairuz memberi makna Islam sebagai“bukan sahaja suatu himpunan dogma-dogma danritual-ritual tetapi ianya juga suatu cara hidupyang lengkap merangkumi semua bidang aktivitimanusia, persendirian dan awam, perundangan,politik, ekonomi, sosial, budaya, moral ataukehakiman”.
 8. 8. Islam agama PersekutuanPerkara 3 amat bersangkut paut dengankelangsungan kuasa Raja-raja Melayu,sebagai ketua agama Islam di persekutuandan di negeri-negeri.Perkara 3 tidak mudah untuk dipinda,kerana ia perlu mendapat perkenan MajlisRaja-raja, walaupun setelah mendapatsokongan dua pertiga ahli parlimen.
 9. 9. 2. Kebebasan beragamaPerkara 3 (1) - “Islam ialahugama bagi Persekutuan ; tetapiugama-ugama lain bolehdiamalkan dengan aman dandamai di mana-manabahagian Persekutuan.”Perkara 11 (1) - “Tiap-tiaporang adalah berhakmenganuti dan mengamalkanugamanya dan, tertaklukkepada Fasal (4),mengembangkan ugamanya.”
 10. 10. Kebebasan beragamaPerkara 11 (2) - Tiada sesiapa pun boleh dipaksa membayarapa-apa cukai jika pendapatan dari cukai itu adalahdiuntukkan khas sama ada kesemuanya atau sebahagiannyabagi maksud-maksud sesuatu ugama yang lain daripadaugamanya sendiri.Perkara 11 (3) - Tiap-tiap kumpulan ugama adalah berhak -(a) menguruskan hal-ehwal ugamanya sendiri;(b) menubuh dan menyenggara yayasan-yayasan bagimaksud-maksud ugama atau khairat; dan(c) memperolehi dan mempunyai harta serta memegang danmentadbirkannya mengikut undang-undang.
 11. 11. 3. Sekatan-sekatanKebebasan mengamal agama bukanmutlak, iaitu :-1. Penganut agama-agama bukan Islam TIDAK boleh sebarkan agama mereka kepada penganut agama Islam. Ini adalah sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama tertinggi Negara. [Perkara 11 (4)]2. Tidaklah sehingga membenarkan apa-apa perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, mendatangkan masalah kepada kesihatan awam dan akhlak individu yang lain. [Perkara 11 (5)]
 12. 12. 3. Sekatan-sekatanPerkara 11 (4) - “Undang-undang Negeri danmengenai Wilayah-Wilayah Persekutuan KualaLumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undangpersekutuan boleh mengawal atau menyekatpengembangan apa-apa iktikad ataukepercayaan ugama antara orang-orang yangmenganuti ugama Islam.”- memberi kuasa kepada kerajaan negeri ataukerajaaan persekutuan untuk menggubal undang-undang bagi mengawal atau menyekat penganutagama bukan Islam menyebarkan ataumengembangkan ajaran atau kepercayaan merekakepada orang-orang Islam.
 13. 13. 3. Sekatan-sekatanPerkara 11 (5) – “Perkara ini tidaklahmembenarkan apa-apa perbuatanyang berlawanan dengan undang-undang am mengenai ketenteramanawam, kesihatan awam atau akhlak.”
 14. 14. Undang-Udang yang telah diluluskanmenurut Perkara 11 (4) PP : 1. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Terengganu, 1980 (Enakmen No. 1/1980) 2. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Kelantan, 1981 (Enakmen No. 11/1981) 3. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Kedah, 1988 4. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Melaka, 1988 (Enakmen No. 1/1988) 5. Enakmen Kawalan Dan Sekatan (Pengembangan Agama Bukan Islam) Perak, 1988 (Enakmen No. 10/1988)
 15. 15. Undang-Udang yang telah diluluskanmenurut Perkara 11 (4) :6. Enakmen Kawalan Dan Sekatan(Pengembangan Agama Bukan Islam)Selangor, 1988 (Enakmen No. 1/1988)7. Enakmen Kawalan Dan Sekatan(Pengembangan Agama Bukan Islam)Pahang, 1989 (Enakmen No. 5/1989)8. Negeri Sembilan: Enakmen KawalanDan Sekatan (Pengembangan AgamaBukan Islam) Negeri Sembilan, 19919. Enakmen Kawalan Dan Sekatan(Pengembangan Agama Bukan Islam)Johor, 1991 (Enakmen No. 12/1991)
 16. 16. Hanya Wilayah Persekutuan, Pulau Pinang,Sabah, Sarawak dan Perlis yang belummenggubal undang-undang sedemikian, walaupunkuasa telah diberikan oleh Perlembagaan, dan ketuaagama bagi keempat-empat negeri ini adalah YangDiPertuan Agong.Masalah :Dalam kes Azalina Jailani (Lina Joy) lwn MajlisAgama Islam Wilayah Persekutuan & 2 YangLain [2007] 3 AMR 693, seorang wanita Melayutelah dibaptiskan di sebuah gereja di Kuala Lumpur.Akan tetapi, tindakan tidak boleh diambil terhadapbeliau dan mereka yang terlibat kerana di WilayahPersekutuan belum wujud Akta Agama Bukan Islam(Kawalan Pengembangan di Kalangan Orang Islam).
 17. 17. ENAKMEN 9 TAHUN 1991KAWALAN DAN SEKATAN (PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM DI KALANGAN ORANG ISLAM) (NEGERI SEMBILAN) 1991TERDAPAT ENAM (6) JENIS KESALAHAN :Fasal 4. Kesalahan memujuk, mempengaruhi, memaksa atau menghasutseorang Islam untuk menjadi seorang pengikut atau anggota dsb. suatuagama bukan Islam. [Denda <RM10,000.00 @ penjara <3 thn @ kedua2]Fasal 5. Kesalahan mendedahkan seorang yang beragama Islam dibawah umur lapan belas tahun kepada pengaruh-pengaruh suatu agamabukan Islam. [Denda <RM10,000.00 @ penjara <3 thn @ kedua2]Fasal 6. Kesalahan mendekati seorang yang beragama Islam untukmendedahkannya kepada apa-apa ucapan atau pertunjukan apa-apaperkara mengenai suatu agama bukan Islam. [Denda <RM5,000.00 @penjara <2 thn @ kedua2]Fasal 7. Kesalahan menghantar atau menyerahkan terbitan-terbitanmengenai apa-apa agama bukan Islam kepada seorang yang beragamaIslam. [Denda <RM5,000.00 @ penjara <2 thn @ kedua2]Fasal 8. Kesalahan membahagikan apa-apa terbitan atau bahan publisitimengenai agama bukan Islam kepada orang yang beragama Islam.[Denda <RM3,000.00 @ penjara <1 thn @ kedua2]Fasal 9. Kesalahan berhubung dengan penggunaan perkataan-perkataandan perbahasaan-perbahasaan tertentu yang bersumber Islam. [Denda<RM1,000.00 @ penjara <6 bln @ kedua2]
 18. 18. * Undang-undang kawalan bukan sahaja bolehdikenakan terhadap bukan Islam, tetapi juga bolehdikenakan ke atas orang Islam yang bersekongkoldengan bukan Islam menyebarkan dakyah agamamereka.* Orang Islam juga boleh didakwa menurutSeksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah negeri, iaitukesalahan menghina atau menyebabkan agamaIslam dipandang hina, yang jika disabitkan bolehdidenda tidak melebihi RM5000.00 ataudipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tigatahun atau kedua-duanya.
 19. 19. KES –Tahun 2002,di Negeri Pahang, kes Pendakwarayav Krishnan a/l Muthu, tertuduh seorang bukanIslam telah didakwa kerana melakukan kesalahanmenyalahi Seksyen 4 (2) (i) Enakmen Kawalan DanSekatan (Pengembangan Ugama Bukan Islam)Pahang 1989. Tertuduh telah disabitkan bersalahdan dihukum dipenjara selama 20 hari dan didendaRM1,500.00.
 20. 20. 4. Tinjauan – Pemeriksaan JAIS terhadap DUMCPemeriksaan JAIS pada 3 Ogos,2011 lalu ke Gereja MethodistDamansara Utama (DUMC),dalam konteks penguatkuasaanundang-undang Syariah :Adakah JAIS menceroboh?Adakah JAIS guna kekerasan?Adakah JAIS silap?
 21. 21. MAKLUMAT• Seksyen 9 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 – maklumat awam• Seksyen 57 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 – bertindak atas maklumat• Seksyen 10 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1991 - kesalahan boleh tangkap (seizable offence)• Seksyen 18 (a) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 – kuasa menangkap
 22. 22. MEMASUKI PREMISSeksyen 11 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah(Negeri Selangor) 2003 – kuasa memasuki premisPEMERIKSAANSeksyen 15 Enakmen Enakmen Tatacara JenayahSyariah (Negeri Selangor) 2003 – kuasa memeriksapesalah & sita barang buktiSeksyen 23 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah(Negeri Selangor) 2003 – kuasa melepaskan denganbonSeksyen 41 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah(Negeri Selangor) 2003 - waran tangkap.
 23. 23. SEKIAN.TERIMA KASIH20 Ogos 2011

×