Pengajian malaysia

5,784 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
335
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengajian malaysia

 1. 1. PENGAJIAN MALAYSIAHUA 2013TOPIK : PERANAN DANKEDUDUKAN YDPA
 2. 2. PENGENALAN YDPA• Yang di-Pertuan Agong atau Raja Malaysiatulisan Jawi: - )ialah gelaranrasmi bagi ketua negara Malaysia. Gelaranrasmi yang penuh adalah Seri Paduka BagindaYang di-Pertuan Agong.• Oleh sebab Malaysia mengamalkan sistem rajaberperlembagaan, peranan Yang di-PertuanAgong kebanyakannya hanyalah sebagaiistiadat.
 3. 3. • Perlembagaan menyatakan dengan jelasbahawa kuasa eksekutif, secara teorinya dibawah kuasa ketua kerajaan, dilaksanakanoleh (atau dengan nasihat) Kabinet atauJemaah Menteri yang diketuai oleh PerdanaMenteri• Yang di-Pertuan Agong Malaysia sekarangialah Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah ibniAlmarhum Sultan Badlishah dari negeri Kedah.
 4. 4. SEJARAH YDPA• Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan hasildaripada Suruhanjaya Reid yang merangkaPerlembagaan Persekutuan.Cadangan jawatanYang Dipertuan Agong timbul berikutan tentanganterhadap penubuhan Malayan Union yang dilihatingin menghapuskan Institusi Raja-Raja Melayu.• Pada Ogos 1957, setelah memilih gelaran Yang di-Pertuan Agong dan menolak gelaran Yang di-Pertuan Besar yang dicadangkan sebelumitu, Majlis Raja-Raja telah bersidang untukmengundi pemegang takhta yang pertama.
 5. 5. PERLANTIKAN YDPA• Ciri yang unik di seluruh dunia dalam sistempemerintahan beraja Malaysia, jawatan inidigilirkan setiap lima tahun antara sembilanPemerintah Negeri Melayu.• Apabila menjawat jawatan Yang di-PertuanAgong, seorang kerabat diraja akan dilantiksebagai Pemangku dalam negeri tersebut.• Malaysia satu-satunya negara di dunia yangmengamalkan sistem penggiliran ketuanegara.
 6. 6. PEMILIHAN YDPASyarat yang akan diambil kira ialah:• Jawatan dalam di kalangan Sultan dan Raja.• Baginda berkenan untuk menjadi Agong.• Tidak mengalami kelemahan atauketidakupayaan mental.• Merupakan Raja yang berada di kedudukanteratas.• Mendapat sokongan sekurang-kurangnya limaRaja lain.
 7. 7. PERLANTIKAN YDPA• Yang di-Pertuan Agong melantik pelbagaipemegang jawatan berpangkat tinggi diPersekutuan di bawah terma Perlembagaandan Akta yang diluluskan oleh Parlimen.Perlembagaan menubuhkan prosedur untukpelantikan itu.
 8. 8. KEDIAMAN YDPA• Kediaman rasmi Yang di-Pertuan Agong adalahIstana Negara (National Palace) yang terletakdi Jalan Duta di ibu negara persekutuan KualaLumpur. Ia telah siap pada tahun 2011. Istanalama Negara akan dijadikan muzium diraja.Kediaman lain termasuk pengunduran diraja,Istana Melawati (Melawati Palace) diPutrajaya, pusat pentadbiran persekutuan. Iajuga merupakan tempat mesyuarat MajlisRaja-Raja (Malay: Majlis Raja-raja), yangmemilih Yang di-Pertuan Agong.
 9. 9. KUASA YDPA SEBAGAI RAJABERPELEMBAGAAN• Perkara 181 (1), Perlembagaan Persekutuanmenjamin kedaulatan dan kuasa raja terusberkekalan. Perlembagaan telahmemperuntukkan beberapa kuasa kepadaYang di-Pertuan Agong. Antaranya ialahbaginda diberi kuasa untuk memeliharakedudukan istimewa orang Melayu danbumiputera negeri-negeri Sabah dan Sarawakdan menjaga kepentingan kepentingan sahkaum-kaum lain. Baginda juga berperanansebagai ketua agama Islam bagi negara ini.
 10. 10. MAJLIS RAJA-RAJA• sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikutPerkara 38 Perlembagaan Persekutuan Malaysiasebagai tempat bagi Raja-Raja dan Yang di-Pertua - Yang di-Pertua Negeri bertemu danberbincang.• Perlembagaan Persekutuan memperuntukkankerajaan supaya memperolehi nasihat daripadaMajlis Raja-Raja.• Urusan pemilihan dan perlantikan Yang di-Pertuan Agong juga terletak pada Majlis Raja-Raja.
 11. 11. • majlis ini merupakan kuasa tertinggi dalam halehwal Islam di Malaysia.• Majlis ini dianggotai oleh semua sembilan RajaMelayu dan empat Yang di-Pertua Negeri diMalaysia. Mengikut peraturan hanya Duli YangMaha Mulia (DYMM) Raja-Raja sahaja yanglayak mempengerusikan mesyuarat dan iadipengerusikan mengikut giliran yang adadalam susunan sebagaimana yang ditetapkanoleh Majlis.
 12. 12. DOKTRIN PENGASINGAN KUASA• Sturuktur pentadbiran kerajaan Malaysiadiketuai oleh Yang di-Pertuan Agong sebagaiketua negara dalam pemerintahan yangberasaskan sistem demokrasi dan rajaberperlembagaan.• Dalam mengamalkan sistem demokrasi,menerusi peruntukan PerlembagaanPersekutuan, Malaysia membahagikan kuasapemerintahan kepada tiga badan utama iaitubadan Eksekutif (Pentadbiran) , badan Legislatif(Perundangan) dan badan Judisiari (Kehakiman).
 13. 13. BIDANG KUASA YDPA
 14. 14. KUASA EKSEKUTIF
 15. 15. KUASA EKSEKUTIF• Perkara 39 Perlembagaan Persekutuanmemperuntukkan bahawa kuasa eksekutifterletak pada yang dipertuan Agong. Namunbaginda bertindak atas nasihat Kabinet ataunasihat seorang menteri yang bertindak di bawahkuasa am Kabinet (biasanya Perdana Menteri)• Yang Dipertuan Agong berhak untuk memperolehimaklumat tentang pemerintahan persekutuandaripada kebinet.
 16. 16. KABINET/JEMAAH MENTERI• Kabinet Malaysia atau Jemaah Menteri ialahsebuah badan eksekutif kerajaan Malaysia.Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri danmerupakan sebuah majlis menteri-menteri yangbertanggungjawab kepada Parlimen. Seperti yangdiperuntukkan dalam Perkara 43 PerlembagaanPersekutuan Malaysia, anggota Kabinet hanyaboleh dipilih daripada mana-mana Majlis Parlimeniaitu Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara.
 17. 17. • Kebiasaannya, Yang di-Pertuan Agong melantiksemua menteri atas nasihat Perdana Menteri.Namun begitu, seorang Perdana Menterihendaklah dilantik terlebih dahulu dari DewanRakyat.• Anggota Kabinet sering dilantik daripada majlisterendah bagi Parliment, Dewan Rakyat.Walaupun Timbalan Menteri dan/atau SetiausahaParlimen dilantik mengikut setiap portfolio, tetapimereka tidak termasuk dalam Kabinet. Kabinetseringkali bermesyuarat secara mingguan, setiapRabu.
 18. 18. KUASA PERUNDANGAN
 19. 19. KUASA PERUDANGAN• Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satudaripada tiga unsur utama parlimen selain DewanRakyat dan Dewan Negara.• Yang di-Pertuan Agong berkuasa memanggilparlimen supaya bersidang serta menangguhkandan membubarkan parlimen. Baginda bolehmenyampaikan titah ucapan dalam mana-manaMajlis Parlimen.• Rang undang-undang yang diluluskan olehParlimen perlu mendapat persetujuan daripadaYang di-Pertuan Agong.
 20. 20. PARLIMEN MALAYSIA• Parlimen Malaysia merupakan badanperundangan kebangsaan Malaysia, berdasarkansistem Parlimen Westminster. Parlimen Malaysiaterdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara(atau Senat). Ahli Dewan Rakyat dikenali sebagaiahli Parlimen, manakala ahli Dewan Negara diberigelaran Senator.• Satu pilihan raya diadakan setiap empat atau limatahun untuk memilih wakil-wakil ke Dewan Rakyatmanakala ahli-ahli Dewan Negara iaitu senatoryang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong.
 21. 21. DEWAN NEGARA• Dewan Negara ialah senat bagi PersekutuanMalaysia. Ia bertindak sebagai dewanperwakilan rakyat yang tertinggi di Malaysiabagi Dewan Rakyat .• Seramai 70 ahli Dewan Negara atau senatordimana hanya 26 daripada 70 yang dipilihmelalui pengundian oleh negeri dengan 2senator setiap negeri di Persekutuan and 44lagi dilantik dan dipilih oleh Yang di-PertuanAgong.
 22. 22. DEWAN RAKYAT• Dewan Rakyat merupakan salah satu daripadadua dewan dalam Parlimen Malaysia. Semuarang undang-undang perlulah diluluskan olehkedua-dua dewan parlimen iaitu DewanRakyat dan Dewan Negara - sebelum dihantarkepada Yang di-Pertuan Agong untukmendapat perkenan diraja.• Ahli-ahli Dewan Rakyat juga dikenali sebagaiAhli Parlimen dan Ahli Yang Berhormat.
 23. 23. KUASA KEHAKIMAN
 24. 24. KUASA KEHAKIMAN• Yang di-Pertuan Agong melantik Ketua HakimNegara, Hakim-hakim Besar serta Hakim-hakim Mahkahmah tinggi atas nasihat PerdanaMenteri selepas berunding dengan MajlisRaja-raja .• Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasamengapunkan untuk kesalahan
 25. 25. • Kehakiman (kadang-kala juga dipanggiljudisiari)merupakan badan yangbertanggungjawab mentafsir danmelaksanakan undang-undang. Badan ini jugadikenali sebagai sistem perundangan danahlinya terdiri dari para hakim dan majistretyang biasanya dilantik oleh Ketua negaramasing-masing.
 26. 26. PERANAN KEHAKIMAN• Mentafsir undang-undang• Mengadili tindakan-tindakan sivil• Mengadili pendakwaan jenayah• Mendengar rayuan dari Mahkamah bawahan• Membuat dekri hal ehwal keluarga(perceraian, nafkah dll)• Pengurusan pusaka• Mengeluar waran tangkap
 27. 27. ADA SOALAN ?

×