Quản Trị chiến lược 2 - TS Lê Thị Thu Thủy - ĐH Ngoại Thương

1,180 views

Published on

Shared by mienatys@gmail.com http://102shop.com

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
186
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quản Trị chiến lược 2 - TS Lê Thị Thu Thủy - ĐH Ngoại Thương

 1. 1. Ch­¬ng 2: ph©n tÝch m«i tr­êng
 2. 2. Ph©n tÝch m«i tr­êng <ul><li>Ph©n tÝch SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) </li></ul>ph©n tÝch néi bé P/tÝCH mt bªn ngoµi §iÓm m¹nh §iÓm yÕu Th¸ch thøc C¬ héi N¨ng lùc riªng biÖt Ch×a kho¸ thµnh c«ng chiÕn l­îc
 3. 3. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi <ul><li>Môc ®Ých: </li></ul><ul><li>X¸c ®inh vµ hiÓu râ ®­îc c¸c yÕu tè cña m«i tr­êng kinh doanh, t¸c ®éng cña chóng ®Õn ho¹t ®éng cña DN tõ ®ã x¸c ®Þnh c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc (®e d¹o) mµ doanh nghiÖp sÏ gÆp ph¶i </li></ul><ul><li>M«i tr­êng bªn ngoµi gåm: M«i tr­êng vÜ m« </li></ul><ul><li>M«i tr­êng ngµnh </li></ul>
 4. 4. Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi ChÝnh trÞ / ph¸p luËt Tù nhiªn Kinh tÕ C«ng nghÖ V¨n ho¸ x·héi M«i tr­êng ngµnh §èi thñ c¹nh tranh
 5. 5. <ul><li>Kinh tÕ </li></ul><ul><ul><li>T×nh tr¹ng kinh tÕ: T¨ng tr­ëng, suy tho¸i, khñng ho¶ng…t¸c ®éng ®Õn c¸c vÊn ®Ò nh­ l·i suÊt, ®Çu t­, thu nhËp, l¹m ph¸t.-> c¬ héi, th¸ch thøc ®èi víi DN </li></ul></ul><ul><ul><li>tû lÖ l¹m ph¸t: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ DN: Tû lÖ l¹m ph¸t cao -> chi phÝ t¨ng -> DN, LN gi¶m -> nguy c¬ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>+ Ng­êi tiªu dïng: lam ph¸t cao -> søc mua gi¶m ->nhu cÇu tiªu dïng gi¶m -> nguy c¬ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>tû lÖ l·i suÊt: T¸c ®éng ®Õn møc cÇu ®èi víi s¶n phÈm, ®Õn chi phÝ vèn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tû gi¸ hèi ®o¸i: gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn trong n­íc gi¶m -> T¨ng c¬ héi XK </li></ul></ul><ul><li>ChÝnh trÞ / ph¸p luËt </li></ul><ul><li>- C¸c qui ®Þnh chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc </li></ul><ul><li>- §­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, chiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi </li></ul><ul><li>- M«i tr­êng chÝnh trÞ trong n­íc vµ quèc tÕ </li></ul>Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi C¸c yÕu tè cña m«i tr­êng vÜ m«
 6. 6. <ul><li>V¨n ho¸-x· héi </li></ul><ul><ul><li>Quan niÖm vÒ ®¹o ®øc, thÈm mü, lèi sèng, nghÒ nghiÖp </li></ul></ul><ul><ul><li>Phong tôc, tËp qu¸n truyÒn thèng </li></ul></ul><ul><ul><li>Tr×nh ®éi nhËn thøc, häc vÊn chung cña XH </li></ul></ul><ul><li>C«ng nghÖ </li></ul><ul><ul><li>s¶n phÈm míi, quy tr×nh míi, vËt liÖumíi </li></ul></ul><ul><ul><li>-> T¨ng ­u thÕ c¹nh tranh cña s¶n phÈm thay thÕ, ®e däa s¶n phÈm truyÒn thèng </li></ul></ul><ul><ul><li>->S¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt víi chÊt l­îng tèt h¬n, nhiÒu tÝnh n¨ng h¬-> </li></ul></ul><ul><ul><li>T¹o thÞ tr­êng míi cho SP/DV cña DN </li></ul></ul><ul><li>Tù nhiªn: </li></ul><ul><ul><li>§iÒu kiÖn tù nhiªn nh­ vÞ trÝ ®Þa lý, khÝ hËu, nguån tµi nguyªn… </li></ul></ul><ul><ul><li>-> TK vµ sö dông tµi nguyªn, sö dông vËt liÖu nh©n t¹o, b¶o vÖ m«i tr­êng, xö lý chÊt th¶i… </li></ul></ul>Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi C¸c yÕu tè cña m«i tr­êng vÜ m«
 7. 7. M«i tr­êng ngµnh Ph©n tÝch m«i tr­êng ngµnh: M« h×nh 5 ¸p lùc c¹nh tranh cña M.Porter. Ngµnh KD: C¸c DN cïng cung cÊp c¸c SP/DV cã thÓ thay thÕ ®­îc cho nhau nh»m tháa m·n mét nhu cÇu nµo ®ã cña ng­êi tiªu dïng. M«i tr­êng ngµnh §èi thñ c¹nh tranh
 8. 8. M« h×nh 5 ¸p lùc cña M. Porter
 9. 9. QuyÒn lùc ®µm ph¸n cña kh¸ch hµng <ul><li>§¸nh gi¸ quyÒn lùc ®µm ph¸n cña kh¸ch hµng : </li></ul><ul><ul><ul><li>Kh¸ch hµng cã tËp trung kh«ng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ngµnh ho¹t ®éng cã lµ ng­êi cung cÊp chñ yÕu cña kh¸ch hµng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng t×m s¶n phÈm thay thÕ ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Switching cost cã cao kh«ng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Quy m« t­¬ng ®èi cña kh¸ch hµng vµ c¸c doanh nghiÖp cña ngµnh ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kh¸ch hµng cã nhiÒu th«ng tin kh«ng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SP cña DN cã kh¸c biÖt hãa hay kh«ng? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> Khi nµo ¸p lùc tõ phÝa kh¸ch hµng cao? </li></ul></ul></ul><ul><li>Kh¸ch hµng cã thÓ g©y søc Ðp vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng s¶n phÈm, ®iÒu kiÖn giao hµng, ®iÒu kiÖn thanh to¸n, vv </li></ul>
 10. 10. QuyÒn lùc ®µm ph¸n cña ng­êi cung cÊp <ul><li>§¸nh gi¸ quyÒn lùc ®µm ph¸n cña ng­êi cung cÊp : </li></ul><ul><ul><ul><li>Ng­êi cung cÊp cã tËp trung kh«ng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ngµnh ho¹t ®éng cã lµ kh¸ch hµng chÝnh cña c¸c nhµ cung cÊp nµy kh«ng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng t×m s¶n phÈm thay thÕ ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Switching cost cã cao kh«ng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C¸c s¶n phÈm cña c¸c nhµ cung cÊp cã kh¸c nhau kh«ng ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng héi nhËp däc ng­îc chiÒu ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> Khi nµo ¸p lùc tõ phÝa ng­êi cung cÊp cao? </li></ul></ul></ul>Ng­êi cung cÊp cã thÓ g©y søc Ðp vÒ gi¸ c¶, chÊt l­îng s¶n phÈm, ®iÒu kiÖn giao hµng, ®iÒu kiÖn thanh to¸n, vv
 11. 11. §e do¹ cña SP thay thÕ S¶n phÈm víi gi¸ c¶ vµ gi¸ trÞ sö dông tèt h¬n s¶n phÈm hiÖn t¹i S¶n phÈm tho¶ m·n cïng nhu cÇu sÏ lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nhtranh cña s¶n phÈm hiÖn t¹i Ch×a kho¸ ®¸nh gi¸ SP thay thÕ : §e do¹ tõ s¶n phÈm thay thÕ rÊt khã ®¸nh gi¸ vµ rÊt nguy hiÓm ==> cÇn th­êng xuyªn theo dâi
 12. 12. §e do¹ cña ®èi thñ tiÒm Èn Rµo c¶n nhËp ngµnh - DN cã kh¶ n¨ng tham gia c¹nh tranh trong ngµnh nÕu gia nhËp ngµnh - §èi thñ tiÒm Èn ®e do¹ lµm t¨ng c­êng ®é c¹nh tranh trong néi bé mét ngµnh Ch×a kho¸ ®¸nh gi¸ ®èi thñ tiÒm Èn : Kh¶ n¨ng ph¶n øng cña c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh
 13. 13. Rµo c¶n nhËp ngµnh <ul><ul><li>rµo c¶n th­¬ng m¹i: kh¶ n¨ng tiÕp cËn kªnh ph©n phèi </li></ul></ul><ul><ul><li>rµo c¶n kü thuËt: c«ng nghÖ sö dông, sù kh¸c biÖt hãa s¶n phÈm… </li></ul></ul><ul><ul><li>rµo c¶n tµi chÝnh: ®ßi hái vÒ vèn, lîi thÕ kinh tÕ theo qui m«… </li></ul></ul><ul><ul><li>rµo c¶n nguån lùc: b¶n quyÒn, nguån nguyªn liÖu, nh©n lùc chÊt l­îng cao, chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ… </li></ul></ul>Lµ nh÷ng yÕu tè ng¨n trë c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo mét ngµnh: chi phÝ tèi thiÓu mµ mét DN ph¶i bá ra ®Ó tham gia ho¹t ®éng trong mét ngµnh nµo ®ã
 14. 14. C¹nh tranh néi bé ngµnh Rµo c¶n rót lui C¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cïng ho¹t ®éng trong mét ngµy lu«n gay g¾t vµ cÇn ®­îc theo dâi th­êng xuyªn §¸nh gi¸ c­êng ®é c¹nh tranh néi bé : C¬ cÊu ngµnh ( quy m« vµ sè l­îng ®èi thñ ) CÇu cña ngµnh: nhu cÇu cao -> t¹o c¬ héi
 15. 15. Rµo c¶n rót lui <ul><li>Nh÷ng yÕu tè ng¨n trë mét doanh nghiÖp rót lui khái mét ngµnh . </li></ul>Chi phÝ cè ®Þnh cho rót lui (vd... cam kÕt lao ®éng) * C«ng cô s¶n xuÊt ®Æc thï * * Rµng buéc x· héi * Quy ®Þnh cña nhµ n­íc * Rµng buéc chiÕn l­îc
 16. 16. C¹nh tranh néi bé ngµnh X¸c ®Þnh chiÕn l­îc cña ®èi thñ c¹nh tranh §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña ®èi thñ Dù tÝnh nh÷ng b­íc ®i s¾p tíi cña ®èi thñ
 17. 17. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh B­íc 1: X¸c ®Þnh chiÕn l­îc cña ®èi thñ <ul><li>NhËn d¹ng ®èi thñ </li></ul><ul><li>c¸c ®èi thñ ë ®©u trong ngµnh </li></ul><ul><li>môc tiªu chiÕn l­îc cña hä </li></ul><ul><li>c¸c lîi thÕ c¹nh tranh cña hä . </li></ul>
 18. 18. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh B­íc 2: §¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña ®èi thñ <ul><li>TËp trung vµo nh÷ng ®èi thñ cã tiÒm n¨ng </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh vÞ thÕ c¹nh tranh cña c¸c ®èi thñ </li></ul><ul><li>Chó ý ®Õn c¸c doanh nghiÖp cã quy m« nhá </li></ul>
 19. 19. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh B­íc 3: Dù tÝnh nh÷ng b­íc ®i s¾p tíi cña ®èi thñ <ul><li>Thu thËp nh÷ng th«ng tin cho phÐp dù ®o¸n ý ®Þnh chiÕn l­îc cña c¸c ®èi thñ </li></ul><ul><li>n¨ng lùc cña ®èi thñ m¹nh ®Õn ®©u </li></ul><ul><li>®èi thñ ph¶i chÞu nh÷ng søc Ðp nµo </li></ul><ul><li>Chó ý : </li></ul><ul><li>®èi thñ nãi g× vÒ t×nh tr¹ng cña hä </li></ul><ul><li>phong c¸ch hµnh ®éng vµ l·nh ®¹o trong qu¸ khø cña hä </li></ul><ul><li>th«ng tin tõ ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng </li></ul><ul><li>kh¶ n¨ng hµnh ®éng trong viÖc t¹o ra nh÷ng thay ®æi chiÕn l­îc cña ®èi thñ </li></ul>
 20. 20. ChiÕn l­îc hiÖn t¹i vµ môc tiªu s¾p tíi Ph©n tÝch c¹nh tranh §èi thñ tiÒm n¨ng chÝnh B­íc ®i s¾p tíi ? §èi thñ cña chóng ta sÏ lµm g× trong t­¬ng lai? Lîi thÕ c¹nh tranh cña chóng ta ë ®©u? Mèi quan hÖ cña chóng ta víi ®èi thñ sÏ thay ®æi nh­ thÕ nµo?
 21. 21. Ch×a kho¸ thµnh c«ng (KFS) <ul><li>Ch×a kho¸ thµnh c«ng lµ c¸c n¨ng lùc, nguån lùc mµ mét doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®Ó cã thÓ thµnh c«ng trong mét ngµnh nhÊt ®Þnh. </li></ul><ul><li>5 lo¹i KFS chñ yÕu : </li></ul><ul><ul><li>VÞ thÕ trªn thÞ tr­êng cã thÓ thÓ hiÖn qua thÞ phÇn, hoÆc t¨ng tr­ëng </li></ul></ul><ul><ul><li>VÞ trÝ cña doanh nghiÖp vÒ mÆt chi phÝ (cung øng, s¶n xuÊt, th­¬ng m¹i, vv.) </li></ul></ul><ul><ul><li>H×nh ¶nh cña s¶n phÈm </li></ul></ul><ul><ul><li>N¨ng lùc c«ng nghÖ vµ kh¶ n¨ng lµm chñ c«ng nghÖ </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng tµi chÝnh . </li></ul></ul>
 22. 22. Doanh nghiÖp cÇn lµm g× Doanh nghiÖp cã thÓ lµm g× M«i tr­êng bªn ngoµi M«i tr­êng vÜ m« M«i tr­êng ngµnh M«i tr­êng néi bé Nguån lùc N¨ng lùc Lîi thÕ c¹nh tranh bÒn v÷ng
 23. 23. N¨ng lùc Ph©n tÝch néi bé doanh nghiÖp Nguån lùc * H÷u h×nh * V« h×nh Kh¶ n¨ng KÕt hîp c¸c nguån lùc Nguån cña lîi thÕ c¹nh tranh riªng biÖt Nhê n¨ng lùc riªng biÖt Lîi thÕ c¹nh tranh bÒn v÷ng Ph©n tÝch néi bé
 24. 24. Nguån lùc DN cã thÓ lµm g× víi: C¸c tµi s¶n cña m×nh , kÓ c¶ con ng­êi vµ gi¸ trÞ cña tªn, nh·n hiÖu Nguån lùc bao gåm c¸c ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña doanh nghiÖp ... Nh­ lµ thiÕt bÞ, tay nghÒ cña ng­êi lao ®éng, nh·n hiÖu, tµi chÝnh còng nh­ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o Ph©n tÝch néi bé
 25. 25. Nh÷ng g× DN cã ... Nguån lùc Nguån lùc h÷u h×nh Tµi chÝnh * VËt chÊt * Lao ®éng * Tæ chøc * Nguån lùc v« h×nh C«ng nghÖ * §æi míi * Nh·n hiÖu * V¨n ho¸ DN *
 26. 26. N¨ng lùc Nh÷ng g× DN lµm ... N¨ng lùc trë nªn quan träng khi chóng ®­îc phèi hîp ®Ó t¹o ra nh÷ng n¨ng lùc ®Æc thï nh»m t¹o ra gi¸ trÞ chiÕn l­îc. Kh¶ n¨ng phèi hîp c¸c nguån lùc cña doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu mong muèn.
 27. 27. N¨ng lùc riªng biÖt : Cã gi¸ trÞ HiÕm Kh«ng thay thÕ ®­îc N¨ng lùc kh«ng cã gi¶i ph¸p t­¬ng tù (bÝ quyÕt, quan hÖ, ...) N¨ng lùc mµ DN kh¸c kh«ng thÓ khai th¸c mét c¸ch dÔ dµng N¨ng lùc mµ Ýt ®èi thñ cã hoÆc sÏ cã N¨ng lùc cho phÐp DN khai th¸c c¸c c¬ héi t¹o ra gi¸ trÞ cho kh¸ch hµng hoÆc ®èi phã víi nh÷ng ®e do¹ cña m«i tr­êng Khã b¾t ch­íc
 28. 28. Chuçi gi¸ trÞ (value chain) C¬ së h¹ tÇng cña doanh nghiÖp Qu¶n trÞ nh©n lùc Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn (R&D) Mua s¾m Cung øng néi bé DÞch vô Marketing vµ b¸n hµng Cung øng bªn ngoµi S¶n xuÊt L·i L·i Ho¹t ®éng chÝnh (Line) T¹o ra gi¸ trÞ Ho¹t ®éng bæ trî (Staff), gióp c¸c ho¹t ®éng t¸c nghiÖp gia t¨ng gi¸ trÞ inputs outputs Cho phÐp DN x¸c ®Þnh nguån nµo cã thÓ t¹o ra gi¸ trÞ chiÕn l­îc
 29. 29. C¸c ho¹t ®éng chÝnh <ul><li>Cung øng ®Çu vµo: nhËn, tån tr÷ vµ qu¶n lý c¸c yÕu tè ®Çu vµo </li></ul><ul><li>S¶n xuÊt: ChuyÓn c¸c yÕu tè ®Çu vµo thµnh SP/DV cuèi cïng </li></ul><ul><li>Cung øng ®Çu ra: §­a SP/DV ®­îc t¹o ra ®Õn kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Marketing vµ b¸n hµng: sp, gi¸, ph©n phèi, qu¶ng c¸o, xóc tiÕn… </li></ul><ul><li>DÞch vô: hç trî cho kh¸ch hµng sau khi b¸n </li></ul>
 30. 30. C¸c ho¹t ®éng bæ trî <ul><li>C¬ së h¹ tÇng cña DN: c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n, ph¸p lý, qu¶n lý chung… </li></ul><ul><li>Qu¶n trÞ nguån nh©n lùc: tuyÓn dông, ®µo t¹o, sö dông, th¨ng tiÕn… </li></ul><ul><li>Nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn: SP/DV, qui tr×nh ho¹t ®éng… </li></ul><ul><li>Mua s¾m: c¸c yÕu tè ®Çu vµo sö dông cho ho¹t ®éng chung cña doanh nghiÖp </li></ul>
 31. 31. B¶ng ph©n tÝch SWOT Ph©n tÝch c¹nh tranh C¬ héi §e do¹ O1 O2 T1 T2 Ph©n tÝch néi bé §iÓm m¹nh S1 S2 ... W1 W2 ... §iÓm yÕu S1 + O2 => P1 A C D B

×