Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lap ke-hoach-kinh-doanh

1,046 views

Published on

Lap ke-hoach-kinh-doanh

Published in: Business
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Lap ke-hoach-kinh-doanh

 1. 1. LËp kÕ ho¹ch kinh doanh Siêu thị điện máy Việt Long www.vietlongplaza.com.vn
 2. 2.
 3. 3. Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: Siêu thị điện máy Việt Long www.vietlongplaza.com.vn
 4. 4. Tæng quan vÒ KHKD <ul><li>KHKD lµ g×? </li></ul><ul><li>T¹i sao ta cÇn KHKD? </li></ul><ul><li>KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD? </li></ul><ul><li>Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? </li></ul>
 5. 5. KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g×?
 6. 6. T¹i sao ta cÇn KHKD?
 7. 7. Khi nµo cÇn KHKD?
 8. 8. Tæng quan quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh
 9. 9. KÕt cÊu KHKD <ul><li>Tãm t¾t tæng quan </li></ul><ul><li>M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu </li></ul><ul><li>M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch marketing </li></ul><ul><li>KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ </li></ul><ul><li>KH qu¶n lý </li></ul><ul><li>KH tµi chÝnh </li></ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty </li></ul><ul><li>Phô lôc </li></ul>
 10. 10. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®­îc mét KHKD cã chÊt l­îng <ul><li>X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD </li></ul><ul><li>Ph©n bæ thêi gian vµ nguån lùc xøng ®¸ng cho KHKD </li></ul><ul><li>Chia sÎ kinh nghiÖm vµ hái ý kiÕn ng­êi kh¸c vÒ KHKD </li></ul><ul><li>LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp b¹n </li></ul>
 11. 11. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®­îc mét KHKD cã chÊt l­îng <ul><li>LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn kÕ ho¹ch tr­íc khi viÕt </li></ul><ul><li>H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña b¹n lµ ®¸ng tin cËy </li></ul><ul><li>H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng </li></ul>
 12. 12. Doanh nghiÖp ®ang m¹nh TriÕt lý kinh doanh tèt KÕ ho¹ch kinh doanh tèt Huy ®éng vèn Thµnh c«ng
 13. 13. Tãm t¾t tæng quan <ul><li>Môc tiªu: </li></ul><ul><ul><li>Gióp hiÓu nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng vµ thu hót sù chó ý </li></ul></ul><ul><li>Khi nµo vµ ë ®©u? </li></ul><ul><ul><li>§Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD </li></ul></ul><ul><ul><li>§­îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD </li></ul></ul><ul><ul><li>-Tr¸nh m¬ hå vµ n«ng c¹n </li></ul></ul><ul><ul><li>-Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ </li></ul></ul>
 14. 14. C«ng ty <ul><li>LÞch sö thµnh lËp </li></ul><ul><li>Chñ së h÷u </li></ul><ul><li>Nh©n sù chñ chèt vµ nh©n viªn </li></ul><ul><li>C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý </li></ul><ul><li>S¶n phÈm / DÞch vô </li></ul><ul><li>Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ </li></ul><ul><li>ThÞ tr­êng </li></ul><ul><li>Møc ®é thµnh c«ng </li></ul>
 15. 15. S¶n phÈm vµ dÞch vô <ul><li>M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mµ c«ng ty sÏ cung cÊp </li></ul><ul><ul><li>C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt (bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>C«ng dông vµ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt </li></ul></ul><ul><ul><li>Giai ®o¹n ph¸t triÓn </li></ul></ul><ul><li>Ng¾n gän vµ trung thùc trong m« t¶ vµ gi¶i thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vµ dÞch vô nh­ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt </li></ul>
 16. 16.
 17. 17. §Æc ®iÓm dÞch vô <ul><li>V« h×nh </li></ul><ul><li>S¶n xuÊt vµ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi </li></ul><ul><li>Kh«ng l­u gi÷ ®­îc </li></ul><ul><li>Cã sù tham gia trùc tiÕp cña ng­êi mua </li></ul><ul><li>Khã ®o l­êng kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng </li></ul>
 18. 18.
 19. 19. TÝnh kh¸c biÖt (thªm th¾t)
 20. 20. Ph©n tÝch thÞ tr­êng <ul><li>M« t¶ kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Quy m« thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch c¹nh tranh </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc marketing </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p b¸n hµng </li></ul><ul><li>Tæ chøc b¸n hµng </li></ul><ul><li>§Þnh gi¸ </li></ul>
 21. 21. Ph©n tÝch thÞ tr­êng <ul><li>S¶n phÈm / dÞch vô cã c«ng dông tèt vµ hÊp dÉn nh­ng cã thÓ kh«ng b¸n ®­îc v×: </li></ul><ul><li>Gi¸ cao </li></ul><ul><li>Kh«ng an toµn </li></ul><ul><li>Kh«ng phï hîp nhu cÇu </li></ul>
 22. 22. T×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh <ul><li>Ai lµ, vµ sÏ lµ ®èi thñ c¹nh tranh víi s¶n phÈm / dÞch vô cña ta? </li></ul><ul><li>Nh÷ng ¶nh h­ëng nµo hä cã kh¶ n¨ng g©y ra cho doanh nghiÖp ta </li></ul><ul><li>§iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña hä lµ g×? </li></ul><ul><li>§iÓm m¹nh ®Æc biÖt cña doanh nghiÖp ta (s¶n phÈm / dÞch vô) trong thÞ tr­êng môc tiªu? </li></ul><ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng cña ta nhËn ra ®iÓm m¹nh ®ã? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó duy tr× vµ t¨ng c­êng lîi thÕ c¹nh tranh ®ã? </li></ul></ul>
 23. 23. ChiÕn l­îc marketing <ul><li>VÝ dô vÒ c¸c chiÕn l­îc marketing c¹nh tranh </li></ul><ul><ul><li>Gi¸ thÊp </li></ul></ul><ul><ul><li>ChÊt l­îng cao </li></ul></ul><ul><ul><li>DÞch vô hoµn h¶o </li></ul></ul><ul><ul><li>§éc quyÒn trong mét thÞ tr­êng ng¸ch nhá </li></ul></ul><ul><li>Mçi chiÕn l­îc trªn ®Òu ®­îc hç trî bëi c¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch qu¶n lý, tæ chøc vµ vËn hµnh thÝch hîp </li></ul>
 24. 24. Hai lçi th­êng gÆp <ul><li>Ta kh«ng nh×n s¶n phÈm / dÞch vô theo ph­¬ng diÖn kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Kh«ng tËp trung vµo kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm / dÞch vô ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong ®o¹n thÞ tr­êng ®· ®­îc x¸c ®Þnh </li></ul>
 25. 25. Ch×a kho¸ thµnh c«ng <ul><li>TÝnh cô thÓ: </li></ul><ul><ul><li>§¸p øng c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt cña mét nhãm ng­êi tiªu dïng hÑp vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc </li></ul></ul><ul><li>TÝnh kh¸c biÖt: </li></ul><ul><ul><li>Cung cÊp hµng ho¸ / dÞch vô kh¸c biÖt mét c¸ch t­¬ng ®èi ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®ã </li></ul></ul><ul><li>TÝnh hoµn h¶o: </li></ul><ul><ul><li>Cung cÊp dÞch vô mét c¸ch hoµn h¶o </li></ul></ul>
 26. 26. KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ <ul><li>Ph¸t triÓn s¶n phÈm/dÞch vô: </li></ul><ul><ul><li>Laäi s¶n phÈm/dÞch vô </li></ul></ul><ul><li>KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: </li></ul><ul><ul><li>Qu¸ tr×nh vËn hµnh s¶n xuÊt hay cung cÊp dÞch vô </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhµ m¸y, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vµ lao ®éng cÇn thiÕt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng c¶n trë </li></ul></ul><ul><li>KÕ ho¹ch ®Çu t­: </li></ul><ul><ul><li>Dù kiÕn ®Çu t­: S¶n phÈm/dÞch vô/c¬ së h¹ tÇng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy m« ®Çu t­: T¨ng s¶n l­îng/doanh thu/n¨ng lùc </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguån lùc vµ c¶n trë </li></ul></ul><ul><li>C¸c ¶nh h­ëng bªn ngoµi: </li></ul><ul><ul><li>LuËt m«i tr­êng, lao ®éng, phóc lîi,... </li></ul></ul>
 27. 27. KH qu¶n lý <ul><li>Ban qu¶n lý vµ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý (n¨ng lùc cña nh÷ng ng­êi gi÷ vai trß chñ chèt trong doanh nghiÖp) </li></ul><ul><ul><li>Nh÷ng ng­êi s¸ng lËp </li></ul></ul><ul><ul><li>Nh÷ng nhµ ®Çu t­ </li></ul></ul><ul><ul><li>Nh÷ng nh©n viªn chñ chèt </li></ul></ul><ul><ul><li>Nh÷ng nhµ t­ vÊn vµ ®èi t¸c chÝnh,... </li></ul></ul>
 28. 28. KH qu¶n lý <ul><li>S¬ ®å tæ chøc: </li></ul><ul><ul><li>Mèi quan hÖ vµ sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm trong tæ chøc </li></ul></ul><ul><li>ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch tæ chøc, tuyÓn dông: </li></ul><ul><ul><li>H­íng dÉn lùa chän, ®µo t¹o vµ ®·i ngé nh©n viªn </li></ul></ul>
 29. 29. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : S¶n xuÊt <ul><ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®· ®­îc thùc hiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KÕt qu¶ mang l¹i tõ nh÷ng c¶i tiÕn nµy nh­ thÕ nµo? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn nµo trong s¶n xuÊt ®­îc dù kiÕn tr­íc? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn dù kiÕn nµy? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong lÜnh vùc s¶n xuÊt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B¹n cã kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy? </li></ul></ul></ul>
 30. 30. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : Marketing vµ b¸n hµng <ul><li>B¹n ®· thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng b¸n hµng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chi phÝ b¸n hµng (chØ râ ®¬n vÞ chi phÝ vµ thêi gian) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sè ng­êi tham gia n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sù c¶i tiÕn ®­îc khëi x­íng ë c«ng ty b¹n nh­ thÕ nµo? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>. Nh÷ng c¶i tiÕn nµy ®· cã hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng dù kiÕn? </li></ul><ul><li>CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn dù kiÕn? </li></ul><ul><li>Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong lÜnh vùc b¸n hµng vµ Marketing? </li></ul><ul><li>B¹n cã kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy? </li></ul>
 31. 31. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : Tµi chÝnh <ul><li>M« t¶ kÕ ho¹ch cña b¹n nh»m c¶i tiÕn hÖ thèng kÕ to¸n c«ng ty? </li></ul><ul><li>HiÖn nay, b¹n vay hoÆc huy ®éng tiÒn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><li>Cã nh÷ng c¶i tiÕn g× cã thÓ thùc hiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ hÖ thèng kÕ to¸n vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty? </li></ul>
 32. 32. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : S¶n phÈm/dÞch vô míi <ul><li>M« t¶ c¸c s¶n phÈm/dÞch vô míi ®· ®­îc ph¸t triÓn hay ®ang ®­îc xem xÐt ®Ó giíi thiÖu </li></ul><ul><li>M« t¶ nh÷ng thay ®æi b¹n dù ®Þnh thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh hay hÖ thèng ph¸t triÓn s¶n phÈm /dÞch vô cña c«ng ty </li></ul>
 33. 33. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : Qu¶n lý vµ nguån nh©n lùc <ul><li>KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh vÒ mÆt tæ chøc? </li></ul><ul><li>B¹n cã cÇn thuª c¸c chuyªn gia hay qu¶n lý míi kh«ng? </li></ul><ul><li>H·y chØ ra c¸c kÕ ho¹ch n©ng cao kü n¨ng vµ kiÕn thøc cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ ng­êi lao ®éng? </li></ul>
 34. 34. KH tµi chÝnh <ul><li>Môc tiªu: tr×nh bµy ®Çy ®ñ vµ tin cËy c¸c dù b¸o vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. </li></ul><ul><ul><li>D÷ liÖu (ph­¬ng ph¸p dù b¸o) ®­îc sö dông </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c ph­¬ng ¸n ph¶i ®­îc xem xÐt ®Ó h¹n chÕ rñi ro </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¶i ®­îc tæng kÕt vµ ®iÒu chØnh ®Þnh kú khi thÝch hîp </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¶i nhÊt qu¸n víi c¸c phÇn kh¸c cña KHKD </li></ul></ul>
 35. 35. Nhu cÇu tµi chÝnh <ul><li>§Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh: </li></ul><ul><ul><li>Nhµ x­ëng (®Êt ®ai vµ nhµ), thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn phôc vô h¹ tÇng </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ thö nghiÖm, nghiªn cøu thÞ tr­êng, s¶n xuÊt thö </li></ul></ul>
 36. 36. Nhu cÇu tµi chÝnh <ul><li>Chi phÝ l­u ®éng </li></ul><ul><ul><li>L­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn (chi phÝ ban ®Çu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vèn l­u ®éng vµ l­u kho </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi phÝ marketing vµ b¸n hµng </li></ul></ul><ul><ul><li>B¶o d­ìng vµ c¸c dÞch vô hç trî </li></ul></ul><ul><ul><li>ThuÕ, chi phÝ thuª ngoµi, chi phÝ kh¸c </li></ul></ul>
 37. 37. Dù b¸o thu nhËp <ul><li>Nªu râ rµng vµ nhÊt qu¸n c¸c gi¶ ®Þnh ®· ®­îc sö dông trong dù b¸o ®Ó: </li></ul><ul><ul><li>Gióp ng­êi ®äc hiÓu vµ kiÓm tra c¸c dù b¸o </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng c­êng sù tin t­ëng trong dù b¸o </li></ul></ul><ul><li>Dù b¸o b¸n hµng ph¶i tr×nh bµy: </li></ul><ul><ul><li>Theo kú (th¸ng, quý, n¨m) </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo s¶n phÈm vµ dÞch vô </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo nhãm kh¸ch hµng </li></ul></ul><ul><li>Cung cÊp nhiÒu ph­¬ng ¸n vµ ph©n tÝch (nÕu... th×...) </li></ul><ul><li>L­u ý sù ¶nh h­ëng cña b¸n hµng tr¶ chËm </li></ul>
 38. 38. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh <ul><li>B¸o c¸o thu nhËp: </li></ul><ul><ul><li>M« t¶ chªnh lÖch gi÷a doanh thu (b¸n hµng) vµ chi phÝ </li></ul></ul><ul><li>B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ : </li></ul><ul><ul><li>Tr×nh bµy thay ®æi luång tiÒn cña c«ng ty trong mét kho¶ng thêi gian </li></ul></ul><ul><ul><li>§¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña vËn hµnh DN (tr¸nh rñi ro vÒ tµi chÝnh) </li></ul></ul><ul><ul><li>Chó ý: dßng tiÒn vµo  thu nhËp (doanh thu) </li></ul></ul><ul><li>dßng tiÒn ra  chi tiªu (chi phÝ) </li></ul><ul><li>B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: </li></ul><ul><ul><li>Tr×nh bµy vÒ tµi s¶n, nî (vèn vay) vµ vèn chñ së h÷u t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cho thÊy tiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty </li></ul></ul>
 39. 39. B¸o c¸o thu nhËp <ul><li>Doanh thu b¸n hµng - gi¸ vèn = l·i gép </li></ul><ul><li>L·i gép - khÊu hao-chi phÝ qu¶n lý, BH - l·i vay =Lîi nhuËn tr­íc thuÕ </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn tr­íc thuÕ - thuÕ = Lîi nhuËn sau thuÕ (L·i rßng) </li></ul>
 40. 40. B¸o c¸o thu nhËp <ul><li>Tæng doanh thu </li></ul><ul><li>Gi¸ vèn </li></ul><ul><li>L·i gép </li></ul><ul><li>KhÊu hao </li></ul><ul><li>Chi phÝ qu¶n lý vµ b¸n hµng </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay </li></ul><ul><li>Tr¶ l·i vay </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn tr­íc thuÕ </li></ul><ul><li>Nép thuÕ </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn sau thuÕ (rßng) </li></ul>
 41. 41. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ <ul><ul><li>TiÒn ®Çu kú </li></ul></ul><ul><ul><li>+ TiÒn chuyÓn vµo trong kú </li></ul></ul><ul><ul><li>+ TiÒn ®ang chuyÓn </li></ul></ul><ul><ul><li>- Chi tiªu </li></ul></ul><ul><ul><li>TiÒn cuèi kú </li></ul></ul><ul><li>Chó ý: L­u chuyÓn tiÒn ©m cho thÊy cã vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh, nÕu doanh nghiÖp kh«ng t×m ®­îc c¸c nguån tµi trî, c¾t gi¶m chi tiªu hoÆc chuyÓn c¸c chøng kho¸n thµnh tiÒn </li></ul>
 42. 42. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n N¨m 1 N¨m 2 Nguån vèn N¨m 1 N¨m 2 TSL§ Vèn vay Céng Céng TSC§ Vèn chñ Céng Céng Tæng Tæng
 43. 43. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n <ul><li>Tµi s¶n: </li></ul><ul><ul><li>Tµi s¶n cè ®Þnh: QuyÒn sö dông ®Êt, nhµ x­ëng, v¨n phßng, thiÕt bÞ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tµi s¶n l­u ®éng: TiÒn mÆt, tiÒn trong tµi kho¶n, chi phÝ tr¶ tr­íc, tån kho (nguyªn vËt liªu, hµng ho¸, c«ng cô dông cô) </li></ul></ul><ul><li>Vèn vay: </li></ul><ul><ul><li>Ng¾n h¹n: Vay ng¾n h¹n, ký c­îc, l­¬ng tr¶ chËm </li></ul></ul><ul><ul><li>Vay dµi h¹n </li></ul></ul><ul><li>Vèn chñ: Vèn ®Çu t­ ban ®Çu, lîi nhuËn ®Ó l¹i </li></ul>
 44. 44. KÕ ho¹ch tµi chÝnh: 4 c©u hái chÝnh <ul><li>Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><ul><li>B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o thu nhËp, c¸c chØ sè tµi chÝnh </li></ul></ul><ul><li>Doanh nghiÖp ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo trong t­¬ng lai? </li></ul><ul><ul><li>B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, b¸o c¸o thu nhËp dù tÝnh, c¸c chØ sè tµi chÝnh </li></ul></ul>
 45. 45. KÕ ho¹ch tµi chÝnh: 4 c©u hái chÝnh <ul><li>Nh÷ng rñi ro cã thÓ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®­¬ng ®Çu víi nã? </li></ul><ul><ul><li>Ph©n tÝch rñi ro, ph©n tÝch ®é nh¹y c¶m </li></ul></ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó thu hót tµi chÝnh, c¸ch hoµn tr¶? </li></ul><ul><ul><li>KÕ ho¹ch vèn, l·i suÊt vµ thêi h¹n tr¶ </li></ul></ul>
 46. 46. ThÝ dô vÒ LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh Gi¶ thiÕt: Doanh thu kú b¸o c¸o: 25.280 triÖu ®ång Doanh thu kú kÕ ho¹ch t¨ng 7%
 47. 47. Dù b¸o thu nhËp <ul><li>B­íc 1: Dù b¸o doanh thu cho mçi giai ®o¹n kú kÕ ho¹ch </li></ul><ul><li>B­íc 2: X¸c lËp lÞch thu tiÒn </li></ul><ul><li>B­íc 3: Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ </li></ul><ul><li>B­íc 4: Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî (n¨m kÕ ho¹ch) </li></ul><ul><li>B­íc 5: Tæng hîp biÓu nhËn vµ tr¶ + tiÒn ®Çu vµ cuèi kú </li></ul>
 48. 48. B­íc 1 Dù b¸o doanh thu cho mçi giai ®o¹n kú kÕ ho¹ch
 49. 49. B­íc 2 X¸c lËp lÞch thu tiÒn
 50. 50. B­íc 3 Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ
 51. 51. B­íc 4 Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî (kú kÕ ho¹ch)
 52. 52. B­íc 5 Tæng hîp nhËn vµ tr¶ + tiÒn mÆt ®Çu vµ cuèi kú
 53. 53. B¸o c¸o thu nhËp kú kÕ ho¹ch (triÖu ®ång) Gi¶ thiÕt : - TØ lÖ khÊu hao kh«ng ®æi - Kh«ng ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ míi
 54. 54. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch
 55. 55. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch ( ch­a hoµn chØnh )
 56. 56. C©n ®èi B¸o c¸o kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch <ul><li>16173 + ? (§TNH) = 15768 + ?? (VNNH) </li></ul><ul><li> VNNH - §TNH = 16173 - 15768 = 405 </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>NÕu: §TNH = 0 th×: VNNH = 405 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 57. 57. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch ( hoµn chØnh )
 58. 58. C¸c chØ sè tµi chÝnh <ul><li>ChØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n: </li></ul><ul><ul><li>So s¸nh tµi s¶n l­u ®éng(TSL§) víi nî ng¾n h¹n(NNH): </li></ul></ul><ul><ul><li>TSL§/NNH </li></ul></ul><ul><ul><li>§o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n </li></ul></ul><ul><li>ChØ sè nî: </li></ul><ul><ul><li>So s¸nh vèn chñ vµ vèn vay: (Vèn nî/ Tæng vèn) </li></ul></ul><ul><ul><li>§o sù æn ®Þnh vµ kh¶ n¨ng thu hót tµi chÝnh </li></ul></ul><ul><li>ChØ sè thanh to¸n nhanh </li></ul><ul><ul><li>So s¸nh tiÒn mÆt dù b¸o ®ang cã víi nî ®Õn h¹n </li></ul></ul><ul><ul><li>§o kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp </li></ul></ul>
 59. 59. Nguån tµi chÝnh <ul><li>Vèn chñ: </li></ul><ul><ul><li>Vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc </li></ul></ul><ul><ul><li>Vèn gãp cña c¸c ®èi t¸c </li></ul></ul><ul><ul><li>Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (Lîi nhuËn ®Ó l¹i) </li></ul></ul>
 60. 60. Nguån tµi chÝnh <ul><li>Vèn vay: </li></ul><ul><ul><li>Vay ODA </li></ul></ul><ul><ul><li>Vay tÝn dông ­u ®·i </li></ul></ul><ul><ul><li>Hä hµng, b¹n bÌ vµ c¸c chñ ®Çu t­ gi¸n tiÕp </li></ul></ul><ul><ul><li>Vay ng©n hµng </li></ul></ul><ul><ul><li>TÝn dông (tõ nhµ cung cÊp) </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuª tµi chÝnh </li></ul></ul>
 61. 61. Quan ®iÓm cña ng©n hµng tr­íc khi cho vay <ul><li>§Æc ®iÓm: </li></ul><ul><ul><li>N¨ng lùc thùc tÕ, trung thùc, tÝn nhiÖm... cña chñ doanh nghiÖp </li></ul></ul><ul><ul><li>KÕt qu¶ ho¹t ®éng trong qu¸ khø vµ lÞch sö tÝn dông </li></ul></ul><ul><li>Dßng tiÒn: </li></ul><ul><ul><li>ThÝch hîp ®Ó ®¸p øng dÞch vô cho vay vµ tr¶ nî </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã ®ñ tiÒn mÆt ®Ó ®èi phã víi bÊt ®Þnh cña thÞ tr­êng </li></ul></ul><ul><li>B¶o ®¶m tiÒn vay </li></ul><ul><li>Cam kÕt tr¶ nî: </li></ul><ul><ul><li>Thêi gian vµ tiÒn vèn cña doanh nghiÖp </li></ul></ul>
 62. 62. §¸nh gi¸ kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo quan ®iÓm ng©n hµng <ul><li>KHKD cã tÝnh kinh tÕ vµ kh¶ thi? </li></ul><ul><ul><li>C¸c chi phÝ ®­îc nhËn biÕt vµ ­íc l­îng ®óng kh«ng? </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c rñi ro cã ®­îc nhËn ra vµ ®èi phã kh«ng? </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c dù b¸o b¸n hµng vµ lîi nhuËn cã thùc tÕ kh«ng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã khã kh¨n g× trong l­u chuyÓn tiÒn tÖ kh«ng? </li></ul></ul>
 63. 63. Ph©n tÝch rñi ro <ul><li>Rñi ro: nh÷ng sù kiÖn bÊt th­êng cã thÓ x¶y ra ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp </li></ul><ul><ul><li>T¨ng gi¸ nguyªn vËt liÖu bÊt th­êng </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¸ch hµng lín vµ trung thµnh bÞ ph¸ s¶n </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay ®æi bÊt th­êng trong nh©n sù... </li></ul></ul><ul><li>Lîi Ých cña viÖc ph©n tÝch rñi ro? </li></ul>
 64. 64. Phô lôc <ul><li>B¶n sao c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c ph©n tÝch kh¸c mµ ng­êi xem cÇn thiÕt </li></ul><ul><li>GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh </li></ul><ul><li>B»ng chøng vÒ tµi s¶n, c¸c b»ng chøng kh¸c </li></ul><ul><li>Tãm t¾t lý lÞch c¸c nhµ qu¶n lý </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch tµi chÝnh chi tiÕt vµ dù b¸o </li></ul>
 65. 65. Tãm l¹i <ul><li>Theo b¹n, mét b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh ®Þnh h­íng thÞ tr­êng kh¸c víi b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh truyÒn thèng nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><li>S¸t nhu cÇu h¬n </li></ul><ul><li>Cã xem xÐt rñi ro </li></ul><ul><li>Linh ho¹t h¬n </li></ul><ul><li>Logic h¬n, cã tÝnh tæng qu¸t </li></ul><ul><li>KH tµi chÝnh cã t¸c dông h¬n ®èi víi kÕ ho¹ch chung </li></ul><ul><li>TÝnh khoa häc </li></ul><ul><li>C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®­îc xem xÐt toµn diÖn h¬n </li></ul><ul><li>T¹o lËp c¬ së ®Ó xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ </li></ul>

×