Quản Trị chiến lược 1 - TS Lê Thị Thu Thủy - ĐH Ngoại Thương

6,970 views

Published on

Shared by mienatys@gmail.com http://102shop.com

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Nick: dvluanvan ( Hãy add nick yahoo để đươc chúng tôi hỗ trợ ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • bị bể font chữ, đọc chẳng được
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
517
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Quản Trị chiến lược 1 - TS Lê Thị Thu Thủy - ĐH Ngoại Thương

 1. 1. Quản trị chiến lược Strategic management Gi ảng viên: TS. LÊ THỊ THU THỦY Khoa QTKD-ĐHNT
 2. 2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chương 1
 3. 3. I- Giới thiệu chung 1- Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña qu¶n trÞ chiÕn l­îc <ul><li>Cuèi nh÷ng n¨m 60: Giai ®o¹n khëi ®Çu KÕ ho¹ch hãa chiÕn l­îc- ®­a ra c¸c xu h­íng ph¸t triÓn dùa vµo viÖc ph©n tÝch qu¸ khø. </li></ul><ul><li>1970-1980: Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc - chó träng ®Õn vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó chiÕn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh. Lý thuyÕt chiÕn l­îc c¹nh tranh cña M.Porter. </li></ul><ul><li>Gi÷a nh÷ng n¨m 80: Qu¶n trÞ chiÕn l­îc - cïng víi ho¹ch ®Þnh chó träng c¶ ®Õn triÓn khai vµ kiÓm so¸t chiÕn l­îc. </li></ul>
 4. 4. I- Giới thiệu chung 2- Một số khái niệm 2.1- Chiến lược <ul><li>CL xác định những mục tiêu cơ bản, dài hạn của DN, lựa chọn phương thức hoặc tiến trình hành động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu đó – Alfred Chandler (ĐH Harvard) </li></ul><ul><li>CL để đương đầu với cạnh tranh là sự kết hợp giữa mục tiêu cần đạt đến và các phương tiện mà DN cần tìm để thực hiện được các mục tiêu đó – M.Porter. </li></ul><ul><li>Chiến lược là tổng thể các quyết định , các hành động liên quan đến việc lựa chọn các phương tiện và phân bổ nguồn lực nhằm đạt được một mục tiêu nhất định </li></ul>
 5. 5. 2- Một số khái niệm 2.1- Chiến lược <ul><li>Định hướng chiến lược - ba vấn đề chính: </li></ul><ul><li>1. Hiện nay chúng ta đang ở đâu? </li></ul><ul><li>2. Chúng ta đang muốn đi đến đâu? </li></ul><ul><ul><li>Lĩnh vực kinh doanh sẽ tham gia và vị thế đạt được trên thị trường. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhu cầu khách hàng cần đáp ứng </li></ul></ul><ul><ul><li>Kết quả cần đạt được </li></ul></ul><ul><li>3. Chúng ta đi đến đó bằng cách nào? </li></ul><ul><ul><li>Trả lời cho câu hỏi “Chúng ta đi đến đó bằng cách nào” chính là chiến lược. </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Làm thế nào để làm hài lòng khác hàng ? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để đối phó với những thay </li></ul><ul><li>đổi của thị trường ? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để chiến thắng đối thủ </li></ul><ul><li>cạnh tranh? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để phát triển hoạt động kinh doanh? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để quản lý các hoạt động chức năng và phát triển các năng lực cần thiết? </li></ul><ul><li>Làm thế nào để đạt được các mục tiêu tài chính và chiến lược? </li></ul>Xác định chiến lược của doanh nghiệp ChiÕn l­îc lµ Lµm thÕ nµo ®Ó . . .
 7. 7. 2- Một số khái niệm 2.2- Qu¶n trÞ chiÕn l­îc <ul><li>Qu¶n trÞ chiÕn l­îc lµ tËp hîp c¸c quyÕt ®Þnh vµ hµnh ®éng qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng l©u dµi cña doanh nghiÖp. </li></ul><ul><li>Tập hợp các quyết định và biện pháp hành động dẫn đến việc hoạch định và thực hiện các chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. </li></ul><ul><li>Quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổ chức; đề ra, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quyết định nhằm đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại cũng như tuơng lai. </li></ul><ul><li>Quản trị chiến lược là quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm soát chiến lược nhằm đạt được các mục tiêu của tổ chức. </li></ul>
 8. 8. 3. TÇm quan träng cña QTCL <ul><li>Giúp các tổ chức thấy rõ mục đích và hướng đi của mình </li></ul><ul><li>Thích ứng một cách chủ động với sự thay đổi nhanh chóng và phức tạp của môi trường kinh doanh </li></ul><ul><li>Sử dụng tốt nhất các nguồn lực bên trong và bên ngoài của tổ chức </li></ul><ul><li>Nâng cao vị thế cạnh tranh và xây dựng tiềm lực thành công lâu dài của công ty </li></ul><ul><li>Các nghiên cứu cho thấy: các công ty vận dụng QTCL thì đạt được kết quả tốt hơn nhiều so với trước đó và so với các công ty không vận dụng QTCL . </li></ul>
 9. 9. Ba loại tiềm lực thành công <ul><li>Vị thế mạnh trong các thị trường hấp dẫn: chiếm thị phần đáng kể trong các thị trường phục vụ hoặc thị trường thích hợp (niche). Thị trường hấp dẫn: quy mô, mức tăng trưởng, cường độ cạnh tranh. </li></ul><ul><li>Lợi thế cạnh tranh dài hạn trong phối thức thị trường: chất lượng sản phẩm và dịch vụ, quảng cáo, giá,.... </li></ul><ul><li>Lợi thế cạnh tranh dài hạn về nguồn lực: công nghệ, tài chính, nhân lực, văn hoá công ty, hình ảnh và thương hiệu công ty, năng lực đổi mới, hợp tác, khả năng thay đổi, .... </li></ul>
 10. 10. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc X¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu chiÕn l­îc Ph©n tÝch m«i tr­êng Lùa chän ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc KiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®iÒu chØnh chiÕn l­îc Giai ®o¹n ho¹ch ®Þnh CL Thùc hiÖn CL KiÓm so¸t CL
 11. 11. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 1. X¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu chiÕn l­îc <ul><li>Mission - nhiÖm vô </li></ul><ul><li>NhiÖm vô (sø m¹ng) ®­îc hiÓu lµ lý do tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty, nhiÖm vô tr¶ lêi cho c©u hái “C«ng viÖc cña chóng ta lµ g×?”. </li></ul><ul><li>Tuyªn bè vÒ nhiÖm vô cña c«ng ty th­êng ph¶i ®Ò cËp ®Õn s¶n phÈm, thÞ tr­êng, kh¸ch hµng, c«ng nghÖ, sù quan t©m ®Õn lîi nhuËn, ®Õn h×nh ¶nh céng ®ång, ®Õn nh©n viªn, triÕt lý kinh doanh. </li></ul>
 12. 12. 9 c©u hái ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô <ul><li>1. Khách hàng: Ai là khách hàng của công ty? </li></ul><ul><li>Chúng tôi tin rằng trách nhiệm đầu tiên mà chúng tôi phục vụ đó là các bác sĩ, y tá, bệnh nhân, các bà mẹ và tất cả những người nào sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. (Công ty Johnson & Johnson) </li></ul><ul><li>2. Sản phẩm hoặc dịch vụ: Sản phẩm và dịch vụ chính của công ty là gì? </li></ul><ul><li>Tạo dựng thương hiệu hàng đầu qua việc mang đến cho người thưởng thức cà phê và trà nguồn cảm hứng sáng tạo và niềm tự hào trong phong cách Trung Nguyên đậm đà văn hóa Việt ( Trung Nguyên) </li></ul><ul><li>3. Thị trường: công ty tập trung cạnh tranh tại đâu? </li></ul><ul><li>Đánh bại Reebok (NIKE) </li></ul><ul><li>4. Công nghệ: Công nghệ có là mối quan tâm hàng đầu ? </li></ul><ul><li>Công nghệ áp dụng cho những khu vực này là công nghệ bao phủ hạt rời. (Tập đoàn Nashua) </li></ul><ul><li>5. Quan tâm đến sự tồn tại, tăng trưởng và lợi nhuận : Tổ chức có cam kết đạt được tăng trưởng và ổn định tài chính không? </li></ul><ul><li>Sự tăng trưởng và phát triển của công ty đồng hành với việc góp phần vào sự phồn thịnh của thế giới và hạnh phúc cho loài người. ( Canon ) </li></ul>
 13. 13. 9 c©u hái ®Ó x¸c ®Þnh nhiÖm vô <ul><li>6. Triết lý kinh doanh : Niềm tin cơ bản, các giá trị thừa nhận, nguyện vọng và những ưu tiên về đạo đức kinh doanh của tổ chức là gì? </li></ul><ul><li>Với trách nhiệm của một nhà công nghiệp, chúng ta hiến dâng cho sự tiến bộ và phát triển của xã hội và cho hạnh phúc của mọi người bằng các hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống trên toàn thế giới ( Panasonic ) </li></ul><ul><li>7. Tù ®¸nh gi¸: Lợi thế cạnh tranh và năng lực đặc biệt của tổ chức là gì? </li></ul><ul><li>Sản phẩm Vinamilk với chất lượng quôc tế luôn hướng tới sự đáp ứng hoàn hảo nhất cho người tiêu dùng (Vinamilk) </li></ul><ul><li>8. Sự quan tâm đến hình ảnh trước cộng đồng: Tổ chức đáp ứng những yêu cầu về những vấn đề môi trường và xã hội như thế nào? </li></ul><ul><li>Dược Hậu Giang cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu bảo vệ sức khỏe vì hạnh phúc của mỗi người. (Dược Hậu Giang) </li></ul><ul><li>9. Sự quan tâm đối với nhân viên : Tổ chức có xem nhân viên của mình là tài sản quý giá hay không? </li></ul><ul><li>Bama tìm kiếm những nhân viên sẵn sàng học hỏi và cống hiến cho môi trường hoạt động chung của tổ chức. Chúng tôi cung cấp một môi trường làm việc an toàn, tạo cơ hội công bằng cho mọi nhân viên, tập trung phát triển và duy trì nguồn nhân lực, phát huy tinh thần tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa các nhân viên cũng như chú trọng vào việc thăng tiến cho họ. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến của từng nhân viên. (Tập đoàn Bama) </li></ul>
 14. 14. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 1. X¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu chiÕn l­îc <ul><li>Môc tiªu chiÕn l­îc: </li></ul><ul><li>Nh÷ng kÕt qu¶ cô thÓ mµ c«ng ty muèn ®¹t ®­îc trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh </li></ul><ul><li>Sù cÇn thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh môc tiªu chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>Cô thÓ hãa nhiÖm vô thµnh c¸c môc tiªu kÕt qu¶ cô thÓ. </li></ul><ul><li>Đ­a ra ®Þnh h­íng cho c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ vµ h×nh thµnh tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ thµnh qu¶ c«ng viÖc. </li></ul><ul><li>Yªu cÇu: </li></ul><ul><li>Nªu râ cÇn ®¹t ®Õn kÕt qu¶ nµo, bao nhiªu, trong thêi gian nµo? </li></ul>
 15. 15. <ul><li>H­íng ®Õn viÖc n©ng cao kÕt qu¶ tµi chÝnh </li></ul><ul><li>H­íng ®Õn viÖc n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña c«ng ty </li></ul>II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 1. X¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu chiÕn l­îc Môc tiªu tµi chÝnh Môc tiªu chiÕn l­îc Hai nhãm môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp $
 16. 16. VÝ dô: Môc tiªu cña mét sè c«ng ty cña Hoa Kú Nguồn: A.A Thompson Jr & A.J. Strickland III, Strategic Management (New York: McGraw-Hill/Irin, 2001), tr.43 <ul><li>Môc tiªu chiÕn l­îc </li></ul><ul><li>Thị phần lớn hơn </li></ul><ul><li>Vị thế trong ngành cao và ổn định </li></ul><ul><li>Chất lượng sản phẩm cao </li></ul><ul><li>Chi phí SX thấp hơn so với các đối thủ chính </li></ul><ul><li>Dòng sản phẩm đa dạng và hấp dẫn </li></ul><ul><li>Danh tiếng tốt đối với khách hàng </li></ul><ul><li>Chất lượng dịch vụ tuyệt hảo </li></ul><ul><li>Được công nhận luôn đi dầu trong kỹ thuật và phát triển sản phẩm mới </li></ul><ul><li>Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế </li></ul><ul><li>Môc tiªu tµi chÝnh </li></ul><ul><li>Doanh thu tăng trưởng nhanh </li></ul><ul><li>Tăng trường lợi nhuận cao </li></ul><ul><li>Cổ tức cao </li></ul><ul><li>Lợi nhuận trên vốn đầu tư cao </li></ul><ul><li>Dòng tiền lớn </li></ul><ul><li>Giá cổ phần tăng </li></ul><ul><li>Được đánh giá là công ty hiệu qủa </li></ul><ul><li>Nguồn doanh thu đa dạng </li></ul><ul><li>Lợi nhuận ổn định trong những giai đoạn suy thoát kinh tế </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Ph©n lo¹i môc tiªu: </li></ul><ul><li>Môc tiªu ng¾n h¹n </li></ul><ul><ul><li>KÕt qu¶ cÇn hoµn thµnh ngay </li></ul></ul><ul><ul><li>Lµ c¸c mèc hoÆc c¸c b­íc ®Ó ®¹t ®Õn kÕt qu¶ dµi h¹n </li></ul></ul><ul><li>Môc tiªu dµi h¹n </li></ul><ul><ul><li>KÕt qu¶ cÇn ®¹t ®­îc trong vßng 3-5 n¨m </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c ho¹t ®éng hiÖn thêi sÏ cho phÐp </li></ul></ul><ul><ul><li>®¹t ®Õn môc tiªu dµi h¹n vÒ sau. </li></ul></ul>II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 1. X¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu chiÕn l­îc
 18. 18. <ul><li>X¸c ®Þnh môc tiªu cho c¸c cÊp trong c«ng ty </li></ul><ul><li>1. Môc tiªu cña c«ng ty </li></ul><ul><li>2. Môc tiªu cña ®¬n vÞ kinh doanh </li></ul><ul><li>3. Môc tiªu cña c¸c phßng, bé phËn chøc n¨ng </li></ul><ul><li>4. Môc tiªu cña mçi c¸ nh©n </li></ul>II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 1. X¸c ®Þnh nhiÖm vô, môc tiªu chiÕn l­îc
 19. 19. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 2. Ph©n tÝch m«i tr­êng <ul><li>Ph©n tÝch m«i tr­êng bªn ngoµi </li></ul><ul><ul><li>X¸c ®Þnh c¸c c¬ héi vµ nguy c¬ </li></ul></ul><ul><li>Ph©n tÝch m«i tr­êng néi bé </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña DN </li></ul>
 20. 20. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 2. Ph©n tÝch m«i tr­êng <ul><li>Ph©n tÝch m«i tr­êng bên ngoài </li></ul><ul><li>- Môi trường vĩ mô: Các yếu tố kinh tế, chính trị, văn hóa, pháp luật, tự nhiên, môi trường, công nghệ… </li></ul><ul><li> - Môi trường ngành: các yếu tố tạo nên áp lực cạnh tranh trong ngành </li></ul>
 21. 21. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 2. Ph©n tÝch m«i tr­êng <ul><li>Ph©n tÝch m«i tr­êng néi bé </li></ul><ul><li>- Cung cấp những thông tin quan trọng về những nguồn lực và khả năng mà tổ chức đó có: </li></ul><ul><li> - đánh giá chính xác các nguồn lực của một tổ chức (nguồn vốn, sự am hiểu công nghệ, nguồn lao động lành nghề, đội ngũ quản trị giàu kinh nghiệm…). </li></ul><ul><li>- chỉ ra khả năng của tổ chức trong việc thực hiện những công việc chức năng khác nhau như marketing, sản xuất, nghiên cứu và phát triển, hệ thống thông tin, tài chính, kế toán, quản lý nguồn nhân lực </li></ul><ul><li> - Bất kỳ hoạt động nào mà tổ chức thực hiện tốt hoặc bất kỳ nguồn lực nào có tính đặc biệt đều được xem là điểm mạnh của tổ chức đó. Điểm yếu là các hoạt động mà tổ chức không làm tốt hoặc những nguồn lực tổ chức cần nhưng không có. </li></ul>
 22. 22. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 3. Lùa chän c¸c ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc <ul><li>Dùa trªn kÕt qu¶ ph©n tÝch m«i tr­êng </li></ul><ul><li>Dùa trªn môc tiªu ®· x¸c ®Þnh </li></ul><ul><li>Lùa chän ph­¬ng ¸n chiÕn l­îc cho c¸c cÊp: </li></ul><ul><ul><li>X©y dùng vµ ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc cÊp c«ng ty, ®¬n vÞ kinh doanh, chøc n¨ng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lùa chän nh÷ng chiÕn l­îc phï hîp </li></ul></ul>
 23. 23. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 3. Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn l­îc <ul><ul><li>ThiÕt lËp c¸c môc tiªu th­êng niªn </li></ul></ul><ul><ul><li>§¸nh gi¸, huy ®éng vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc </li></ul></ul><ul><ul><li>§iÒu chØnh c¬ cÊu tæ chøc cho phï hîp víi chiÕn l­îc </li></ul></ul><ul><ul><li>Thùc hiÖn c¸c hoạt động chức năng </li></ul></ul>
 24. 24. II. Qui tr×nh qu¶n trÞ chiÕn l­îc 4. KiÓm so¸t chiÕn l­îc <ul><ul><li>Xem xÐt l¹i c¸c yÕu tè m«i tr­êng </li></ul></ul><ul><ul><li>§¸nh gi¸ møc ®é thùc hiÖn </li></ul></ul><ul><ul><li>Thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu chØnh, söa ®æi cÇn thiÕt </li></ul></ul>
 25. 25. III. C¸c cÊp chiÕn l­îc trong doanh nghiÖp Công ty đa ngành Đơn vị kinh doanh chiến lược 2 Đơn vị kinh doanh chiến lược 1 Đơn vị kinh doanh chiến lược 3 Nghiên cứu & phát triển Sản xuất Marketing Nguồn nhân lực C ấ p ®¬n vÞ kinh doanh Business strategy CÊp chøc năng Functional strategy CÊp c«ng ty Corporate strategy Tài chính
 26. 26. III. C¸c cÊp chiÕn l­îc trong doanh nghiÖp 1. ChiÕn l­îc cÊp c«ng ty <ul><li>Xác định những lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp nên tham gia hoặc sÏ tham gia vào. </li></ul><ul><li>Xác định cách thức mà công ty sẽ tiến hành hoạt động và vai trò của mỗi đơn vị kinh doanh trong c«ng ty trong việc theo đuổi cách thức hoạt động đó </li></ul>
 27. 27. III. C¸c cÊp chiÕn l­îc trong doanh nghiÖp 1. ChiÕn l­îc cÊp c«ng ty <ul><li>N©ng cao kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh riªng biÖt </li></ul><ul><li>H­íng ®Õn viÖc ®a d¹ng hãa ho¹t ®éng </li></ul><ul><li>T¹o ra sù céng h­ëng gi÷a c¸c ho¹t ®éng kinh doanh </li></ul><ul><li>X¸c ®Þnh lÜnh vùc ­u tiªn ®Çu t­ vµ ph©n bæ nguån lùc cña c«ng ty gi÷a c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c nhau. </li></ul>
 28. 28. III. C¸c cÊp chiÕn l­îc trong doanh nghiÖp 2. ChiÕn l­îc cÊp ®¬n vÞ kinh doanh <ul><li>Chiến lược cấp ®¬n vÞ kinh doanh ( chiến lược cạnh tranh ) xác định cách thức mỗi đơn vị kinh doanh sẽ cạnh tranh như thế nào với các đối thủ cạnh tranh trong cùng lĩnh vực hoạt động. </li></ul><ul><li>Các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực sẽ có nhiều chiến lược kinh doanh khác nhau. </li></ul>
 29. 29. III. C¸c cÊp chiÕn l­îc trong doanh nghiÖp 3. ChiÕn l­îc cÊp chøc n¨ng <ul><li>Chiến lược cấp chức năng nhằm hỗ trợ việc thực hiện chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. </li></ul><ul><li>Chiến lược chức năng: sản xuất, marketing, nhân sự, nghiên cứu và phát triển,… </li></ul>

×