Lập kế hoạch kinh doanh

4,023 views

Published on

Lập kế hoạch kinh doanh

Published in: Business, Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • bị lỗi font rồi bạn. Fix lại dùm nha
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,023
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
235
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lập kế hoạch kinh doanh

 1. 1. LËp kÕ ho¹ch kinh doanh http://digiworldhanoi.vn
 2. 3. Theo b¹n, sau khi kÕt thóc kho¸ häc, b¹n cã thÓ: http://digiworldhanoi.vn
 3. 4. Tæng quan vÒ KHKD <ul><li>KHKD lµ g×? </li></ul><ul><li>T¹i sao ta cÇn KHKD? </li></ul><ul><li>KÕt cÊu chung cña b¶n KHKD? </li></ul><ul><li>Tiªu chuÈn cña mét KHKD tèt? </li></ul>
 4. 5. KÕ ho¹ch kinh doanh lµ g×?
 5. 6. T¹i sao ta cÇn KHKD? http://digiworldhanoi.vn
 6. 7. Khi nµo cÇn KHKD?
 7. 8. Tæng quan quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch kinh doanh http://digiworldhanoi.vn
 8. 9. KÕt cÊu KHKD <ul><li>Tãm t¾t tæng quan </li></ul><ul><li>M« t¶ c«ng ty: LÞch sö, sø mÖnh, së h÷u, môc tiªu </li></ul><ul><li>M« t¶ s¶n phÈm/dÞch vô </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch marketing </li></ul><ul><li>KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ </li></ul><ul><li>KH qu¶n lý </li></ul><ul><li>KH tµi chÝnh </li></ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn dù ®Þnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty </li></ul><ul><li>Phô lôc </li></ul>
 9. 10. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®­îc mét KHKD cã chÊt l­îng <ul><li>X¸c ®Þnh râ môc tiªu x©y dùng KHKD </li></ul><ul><li>Ph©n bæ thêi gian vµ nguån lùc xøng ®¸ng cho KHKD </li></ul><ul><li>Chia sÎ kinh nghiÖm vµ hái ý kiÕn ng­êi kh¸c vÒ KHKD </li></ul><ul><li>LËp mét KHKD ®Æc thï cña doanh nghiÖp b¹n </li></ul>
 10. 11. Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng ®­îc mét KHKD cã chÊt l­îng <ul><li>LiÖt kª nh÷ng ®iÓm chÝnh trong mçi phÇn kÕ ho¹ch tr­íc khi viÕt </li></ul><ul><li>H·y b¶o ®¶m r»ng kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña b¹n lµ ®¸ng tin cËy </li></ul><ul><li>H·y viÕt phÇn tãm t¾t tæng quan cuèi cïng </li></ul>
 11. 12. Doanh nghiÖp ®ang m¹nh TriÕt lý kinh doanh tèt KÕ ho¹ch kinh doanh tèt Huy ®éng vèn Thµnh c«ng
 12. 13. Tãm t¾t tæng quan <ul><li>Môc tiªu: </li></ul><ul><ul><li>Gióp hiÓu nhanh </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng vµ thu hót sù chó ý </li></ul></ul><ul><li>Khi nµo vµ ë ®©u? </li></ul><ul><ul><li>§Ó ë nh÷ng trang ®Çu cña KHKD </li></ul></ul><ul><ul><li>§­îc viÕt sau khi viÕt xong KHKD </li></ul></ul><ul><ul><li>-Tr¸nh m¬ hå vµ n«ng c¹n </li></ul></ul><ul><ul><li>-Tr¸nh viÖc lËp KHKD duy ý chÝ </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 13. 14. C«ng ty <ul><li>LÞch sö thµnh lËp </li></ul><ul><li>Chñ së h÷u </li></ul><ul><li>Nh©n sù chñ chèt vµ nh©n viªn </li></ul><ul><li>C¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý </li></ul><ul><li>S¶n phÈm / DÞch vô </li></ul><ul><li>Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ </li></ul><ul><li>ThÞ tr­êng </li></ul><ul><li>Møc ®é thµnh c«ng </li></ul>
 14. 15. S¶n phÈm vµ dÞch vô <ul><li>M« t¶ c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô mµ c«ng ty sÏ cung cÊp </li></ul><ul><ul><li>C¸c ®Æc ®iÓm vËt chÊt (bao gåm h×nh ¶nh, b¶n vÏ, biÓu ®å,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>C«ng dông vµ sù hÊp dÉn ®Æc biÖt </li></ul></ul><ul><ul><li>Giai ®o¹n ph¸t triÓn </li></ul></ul><ul><li>Ng¾n gän vµ trung thùc trong m« t¶ vµ gi¶i thÝch c¸c lîi Ých cña s¶n phÈm vµ dÞch vô nh­ng kh«ng qu¸ kh« cøng kü thuËt </li></ul>
 15. 16. http://digiworldhanoi.vn
 16. 17. §Æc ®iÓm dÞch vô <ul><li>V« h×nh </li></ul><ul><li>S¶n xuÊt vµ tiªu dïng diÔn ra ®ång thêi </li></ul><ul><li>Kh«ng l­u gi÷ ®­îc </li></ul><ul><li>Cã sù tham gia trùc tiÕp cña ng­êi mua </li></ul><ul><li>Khã ®o l­êng kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng </li></ul>
 17. 18. http://digiworldhanoi.vn
 18. 19. TÝnh kh¸c biÖt (thªm th¾t)
 19. 20. Ph©n tÝch thÞ tr­êng <ul><li>M« t¶ kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Quy m« thÞ tr­êng </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch c¹nh tranh </li></ul><ul><li>ChiÕn l­îc marketing </li></ul><ul><li>Ph­¬ng ph¸p b¸n hµng </li></ul><ul><li>Tæ chøc b¸n hµng </li></ul><ul><li>§Þnh gi¸ </li></ul>
 20. 21. Ph©n tÝch thÞ tr­êng <ul><li>S¶n phÈm / dÞch vô cã c«ng dông tèt vµ hÊp dÉn nh­ng cã thÓ kh«ng b¸n ®­îc v×: </li></ul><ul><li>Gi¸ cao </li></ul><ul><li>Kh«ng an toµn </li></ul><ul><li>Kh«ng phï hîp nhu cÇu </li></ul>
 21. 22. T×m hiÓu ®èi thñ c¹nh tranh <ul><li>Ai lµ, vµ sÏ lµ ®èi thñ c¹nh tranh víi s¶n phÈm / dÞch vô cña ta? </li></ul><ul><li>Nh÷ng ¶nh h­ëng nµo hä cã kh¶ n¨ng g©y ra cho doanh nghiÖp ta </li></ul><ul><li>§iÓm m¹nh vµ ®iÓm yÕu cña hä lµ g×? </li></ul><ul><li>§iÓm m¹nh ®Æc biÖt cña doanh nghiÖp ta (s¶n phÈm / dÞch vô) trong thÞ tr­êng môc tiªu? </li></ul><ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó kh¸ch hµng cña ta nhËn ra ®iÓm m¹nh ®ã? </li></ul></ul><ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó duy tr× vµ t¨ng c­êng lîi thÕ c¹nh tranh ®ã? </li></ul></ul>
 22. 23. ChiÕn l­îc marketing <ul><li>VÝ dô vÒ c¸c chiÕn l­îc marketing c¹nh tranh </li></ul><ul><ul><li>Gi¸ thÊp </li></ul></ul><ul><ul><li>ChÊt l­îng cao </li></ul></ul><ul><ul><li>DÞch vô hoµn h¶o </li></ul></ul><ul><ul><li>§éc quyÒn trong mét thÞ tr­êng ng¸ch nhá </li></ul></ul><ul><li>Mçi chiÕn l­îc trªn ®Òu ®­îc hç trî bëi c¸c biÖn ph¸p vµ kÕ ho¹ch qu¶n lý, tæ chøc vµ vËn hµnh thÝch hîp </li></ul>
 23. 24. Hai lçi th­êng gÆp <ul><li>Ta kh«ng nh×n s¶n phÈm / dÞch vô theo ph­¬ng diÖn kh¸ch hµng </li></ul><ul><li>Kh«ng tËp trung vµo kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm / dÞch vô ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu ®· ®­îc x¸c ®Þnh trong ®o¹n thÞ tr­êng ®· ®­îc x¸c ®Þnh </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 24. 25. Ch×a kho¸ thµnh c«ng <ul><li>TÝnh cô thÓ: </li></ul><ul><ul><li>§¸p øng c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt cña mét nhãm ng­êi tiªu dïng hÑp vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc </li></ul></ul><ul><li>TÝnh kh¸c biÖt: </li></ul><ul><ul><li>Cung cÊp hµng ho¸ / dÞch vô kh¸c biÖt mét c¸ch t­¬ng ®èi ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®ã </li></ul></ul><ul><li>TÝnh hoµn h¶o: </li></ul><ul><ul><li>Cung cÊp dÞch vô mét c¸ch hoµn h¶o </li></ul></ul>
 25. 26. KH s¶n xuÊt vµ ®Çu t­ <ul><li>Ph¸t triÓn s¶n phÈm/dÞch vô: </li></ul><ul><ul><li>Laäi s¶n phÈm/dÞch vô </li></ul></ul><ul><li>KÕ ho¹ch s¶n xuÊt: </li></ul><ul><ul><li>Qu¸ tr×nh vËn hµnh s¶n xuÊt hay cung cÊp dÞch vô </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhµ m¸y, thiÕt bÞ, nguyªn liÖu vµ lao ®éng cÇn thiÕt </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp vµ nh÷ng c¶n trë </li></ul></ul><ul><li>KÕ ho¹ch ®Çu t­: </li></ul><ul><ul><li>Dù kiÕn ®Çu t­: S¶n phÈm/dÞch vô/c¬ së h¹ tÇng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Quy m« ®Çu t­: T¨ng s¶n l­îng/doanh thu/n¨ng lùc </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguån lùc vµ c¶n trë </li></ul></ul><ul><li>C¸c ¶nh h­ëng bªn ngoµi: </li></ul><ul><ul><li>LuËt m«i tr­êng, lao ®éng, phóc lîi,... </li></ul></ul>
 26. 27. KH qu¶n lý <ul><li>Ban qu¶n lý vµ c¸c nguyªn t¾c qu¶n lý (n¨ng lùc cña nh÷ng ng­êi gi÷ vai trß chñ chèt trong doanh nghiÖp) </li></ul><ul><ul><li>Nh÷ng ng­êi s¸ng lËp </li></ul></ul><ul><ul><li>Nh÷ng nhµ ®Çu t­ </li></ul></ul><ul><ul><li>Nh÷ng nh©n viªn chñ chèt </li></ul></ul><ul><ul><li>Nh÷ng nhµ t­ vÊn vµ ®èi t¸c chÝnh,... </li></ul></ul>
 27. 28. KH qu¶n lý <ul><li>S¬ ®å tæ chøc: </li></ul><ul><ul><li>Mèi quan hÖ vµ sù ph©n chia tr¸ch nhiÖm trong tæ chøc </li></ul></ul><ul><li>ChiÕn l­îc vµ chÝnh s¸ch tæ chøc, tuyÓn dông: </li></ul><ul><ul><li>H­íng dÉn lùa chän, ®µo t¹o vµ ®·i ngé nh©n viªn </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 28. 29. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : S¶n xuÊt <ul><ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®· ®­îc thùc hiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>KÕt qu¶ mang l¹i tõ nh÷ng c¶i tiÕn nµy nh­ thÕ nµo? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn nµo trong s¶n xuÊt ®­îc dù kiÕn tr­íc? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn dù kiÕn nµy? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong lÜnh vùc s¶n xuÊt? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>B¹n cã kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy? </li></ul></ul></ul>
 29. 30. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : Marketing vµ b¸n hµng <ul><li>B¹n ®· thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng? </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>C¸c h×nh thøc ho¹t ®éng b¸n hµng </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Chi phÝ b¸n hµng (chØ râ ®¬n vÞ chi phÝ vµ thêi gian) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sè ng­êi tham gia n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sù c¶i tiÕn ®­îc khëi x­íng ë c«ng ty b¹n nh­ thÕ nµo? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>C¸c ho¹t ®éng ®µo t¹o </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>. Nh÷ng c¶i tiÕn nµy ®· cã hiÖu qu¶ nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><li>Nh÷ng c¶i tiÕn n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng dù kiÕn? </li></ul><ul><li>CÇn bao nhiªu thêi gian ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c¶i tiÕn dù kiÕn? </li></ul><ul><li>Nh÷ng vÊn ®Ò quan träng nµo cßn tån t¹i trong lÜnh vùc b¸n hµng vµ Marketing? </li></ul><ul><li>B¹n cã kÕ ho¹ch nh­ thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nµy? </li></ul>
 30. 31. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : Tµi chÝnh <ul><li>M« t¶ kÕ ho¹ch cña b¹n nh»m c¶i tiÕn hÖ thèng kÕ to¸n c«ng ty? </li></ul><ul><li>HiÖn nay, b¹n vay hoÆc huy ®éng tiÒn cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c«ng ty nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><li>Cã nh÷ng c¶i tiÕn g× cã thÓ thùc hiÖn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ hÖ thèng kÕ to¸n vµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña c«ng ty? </li></ul>
 31. 32. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : S¶n phÈm/dÞch vô míi <ul><li>M« t¶ c¸c s¶n phÈm/dÞch vô míi ®· ®­îc ph¸t triÓn hay ®ang ®­îc xem xÐt ®Ó giíi thiÖu </li></ul><ul><li>M« t¶ nh÷ng thay ®æi b¹n dù ®Þnh thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh hay hÖ thèng ph¸t triÓn s¶n phÈm /dÞch vô cña c«ng ty </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 32. 33. KÕ HO¹CH c¶i tiÕn N¢NG CAO hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty : Qu¶n lý vµ nguån nh©n lùc <ul><li>KÕ ho¹ch ®iÒu chØnh vÒ mÆt tæ chøc? </li></ul><ul><li>B¹n cã cÇn thuª c¸c chuyªn gia hay qu¶n lý míi kh«ng? </li></ul><ul><li>H·y chØ ra c¸c kÕ ho¹ch n©ng cao kü n¨ng vµ kiÕn thøc cho c¸c nhµ qu¶n lý vµ ng­êi lao ®éng? </li></ul>
 33. 34. KH tµi chÝnh <ul><li>Môc tiªu: tr×nh bµy ®Çy ®ñ vµ tin cËy c¸c dù b¸o vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c«ng ty. </li></ul><ul><ul><li>D÷ liÖu (ph­¬ng ph¸p dù b¸o) ®­îc sö dông </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c ph­¬ng ¸n ph¶i ®­îc xem xÐt ®Ó h¹n chÕ rñi ro </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¶i ®­îc tæng kÕt vµ ®iÒu chØnh ®Þnh kú khi thÝch hîp </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¶i nhÊt qu¸n víi c¸c phÇn kh¸c cña KHKD </li></ul></ul>
 34. 35. Nhu cÇu tµi chÝnh <ul><li>§Çu t­ tµi s¶n cè ®Þnh: </li></ul><ul><ul><li>Nhµ x­ëng (®Êt ®ai vµ nhµ), thiÕt bÞ vµ ph­¬ng tiÖn phôc vô h¹ tÇng </li></ul></ul><ul><ul><li>Ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ thö nghiÖm, nghiªn cøu thÞ tr­êng, s¶n xuÊt thö </li></ul></ul>
 35. 36. Nhu cÇu tµi chÝnh <ul><li>Chi phÝ l­u ®éng </li></ul><ul><ul><li>L­¬ng cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn (chi phÝ ban ®Çu) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vèn l­u ®éng vµ l­u kho </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi phÝ marketing vµ b¸n hµng </li></ul></ul><ul><ul><li>B¶o d­ìng vµ c¸c dÞch vô hç trî </li></ul></ul><ul><ul><li>ThuÕ, chi phÝ thuª ngoµi, chi phÝ kh¸c </li></ul></ul>
 36. 37. Dù b¸o thu nhËp <ul><li>Nªu râ rµng vµ nhÊt qu¸n c¸c gi¶ ®Þnh ®· ®­îc sö dông trong dù b¸o ®Ó: </li></ul><ul><ul><li>Gióp ng­êi ®äc hiÓu vµ kiÓm tra c¸c dù b¸o </li></ul></ul><ul><ul><li>T¨ng c­êng sù tin t­ëng trong dù b¸o </li></ul></ul><ul><li>Dù b¸o b¸n hµng ph¶i tr×nh bµy: </li></ul><ul><ul><li>Theo kú (th¸ng, quý, n¨m) </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo s¶n phÈm vµ dÞch vô </li></ul></ul><ul><ul><li>Theo nhãm kh¸ch hµng </li></ul></ul><ul><li>Cung cÊp nhiÒu ph­¬ng ¸n vµ ph©n tÝch (nÕu... th×...) </li></ul><ul><li>L­u ý sù ¶nh h­ëng cña b¸n hµng tr¶ chËm </li></ul>
 37. 38. C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh <ul><li>B¸o c¸o thu nhËp: </li></ul><ul><ul><li>M« t¶ chªnh lÖch gi÷a doanh thu (b¸n hµng) vµ chi phÝ </li></ul></ul><ul><li>B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ : </li></ul><ul><ul><li>Tr×nh bµy thay ®æi luång tiÒn cña c«ng ty trong mét kho¶ng thêi gian </li></ul></ul><ul><ul><li>§¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña vËn hµnh DN (tr¸nh rñi ro vÒ tµi chÝnh) </li></ul></ul><ul><ul><li>Chó ý: dßng tiÒn vµo  thu nhËp (doanh thu) </li></ul></ul><ul><li>dßng tiÒn ra  chi tiªu (chi phÝ) </li></ul><ul><li>B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n: </li></ul><ul><ul><li>Tr×nh bµy vÒ tµi s¶n, nî (vèn vay) vµ vèn chñ së h÷u t¹i mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cho thÊy tiÒm lùc tµi chÝnh cña c«ng ty </li></ul></ul>
 38. 39. B¸o c¸o thu nhËp <ul><li>Doanh thu b¸n hµng - gi¸ vèn = l·i gép </li></ul><ul><li>L·i gép - khÊu hao-chi phÝ qu¶n lý, BH - l·i vay =Lîi nhuËn tr­íc thuÕ </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn tr­íc thuÕ - thuÕ = Lîi nhuËn sau thuÕ (L·i rßng) </li></ul>http://digiworldhanoi.vn
 39. 40. B¸o c¸o thu nhËp <ul><li>Tæng doanh thu </li></ul><ul><li>Gi¸ vèn </li></ul><ul><li>L·i gép </li></ul><ul><li>KhÊu hao </li></ul><ul><li>Chi phÝ qu¶n lý vµ b¸n hµng </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn tr­íc thuÕ vµ l·i vay </li></ul><ul><li>Tr¶ l·i vay </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn tr­íc thuÕ </li></ul><ul><li>Nép thuÕ </li></ul><ul><li>Lîi nhuËn sau thuÕ (rßng) </li></ul>
 40. 41. B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ <ul><ul><li>TiÒn ®Çu kú </li></ul></ul><ul><ul><li>+ TiÒn chuyÓn vµo trong kú </li></ul></ul><ul><ul><li>+ TiÒn ®ang chuyÓn </li></ul></ul><ul><ul><li>- Chi tiªu </li></ul></ul><ul><ul><li>TiÒn cuèi kú </li></ul></ul><ul><li>Chó ý: L­u chuyÓn tiÒn ©m cho thÊy cã vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh, nÕu doanh nghiÖp kh«ng t×m ®­îc c¸c nguån tµi trî, c¾t gi¶m chi tiªu hoÆc chuyÓn c¸c chøng kho¸n thµnh tiÒn </li></ul>
 41. 42. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n N¨m 2 N¨m 1 Nguån vèn N¨m 2 N¨m 1 Tµi s¶n Tæng Tæng Céng Céng Vèn chñ TSC§ Céng Céng Vèn vay TSL§
 42. 43. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n <ul><li>Tµi s¶n: </li></ul><ul><ul><li>Tµi s¶n cè ®Þnh: QuyÒn sö dông ®Êt, nhµ x­ëng, v¨n phßng, thiÕt bÞ </li></ul></ul><ul><ul><li>Tµi s¶n l­u ®éng: TiÒn mÆt, tiÒn trong tµi kho¶n, chi phÝ tr¶ tr­íc, tån kho (nguyªn vËt liªu, hµng ho¸, c«ng cô dông cô) </li></ul></ul><ul><li>Vèn vay: </li></ul><ul><ul><li>Ng¾n h¹n: Vay ng¾n h¹n, ký c­îc, l­¬ng tr¶ chËm </li></ul></ul><ul><ul><li>Vay dµi h¹n </li></ul></ul><ul><li>Vèn chñ: Vèn ®Çu t­ ban ®Çu, lîi nhuËn ®Ó l¹i </li></ul>
 43. 44. KÕ ho¹ch tµi chÝnh: 4 c©u hái chÝnh <ul><li>Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong qu¸ khø nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><ul><li>B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n, b¸o c¸o thu nhËp, c¸c chØ sè tµi chÝnh </li></ul></ul><ul><li>Doanh nghiÖp ho¹t ®éng nh­ thÕ nµo trong t­¬ng lai? </li></ul><ul><ul><li>B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ, b¸o c¸o thu nhËp dù tÝnh, c¸c chØ sè tµi chÝnh </li></ul></ul>
 44. 45. KÕ ho¹ch tµi chÝnh: 4 c©u hái chÝnh <ul><li>Nh÷ng rñi ro cã thÓ? Lµm thÕ nµo ®Ó ®­¬ng ®Çu víi nã? </li></ul><ul><ul><li>Ph©n tÝch rñi ro, ph©n tÝch ®é nh¹y c¶m </li></ul></ul><ul><li>Lµm thÕ nµo ®Ó thu hót tµi chÝnh, c¸ch hoµn tr¶? </li></ul><ul><ul><li>KÕ ho¹ch vèn, l·i suÊt vµ thêi h¹n tr¶ </li></ul></ul>
 45. 46. ThÝ dô vÒ LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh Gi¶ thiÕt: Doanh thu kú b¸o c¸o: 25.280 triÖu ®ång Doanh thu kú kÕ ho¹ch t¨ng 7%
 46. 47. Dù b¸o thu nhËp <ul><li>B­íc 1: Dù b¸o doanh thu cho mçi giai ®o¹n kú kÕ ho¹ch </li></ul><ul><li>B­íc 2: X¸c lËp lÞch thu tiÒn </li></ul><ul><li>B­íc 3: Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ </li></ul><ul><li>B­íc 4: Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî (n¨m kÕ ho¹ch) </li></ul><ul><li>B­íc 5: Tæng hîp biÓu nhËn vµ tr¶ + tiÒn ®Çu vµ cuèi kú </li></ul>
 47. 48. B­íc 1 Dù b¸o doanh thu cho mçi giai ®o¹n kú kÕ ho¹ch
 48. 49. B­íc 2 X¸c lËp lÞch thu tiÒn
 49. 50. B­íc 3 Dù b¸o dßng tiÒn thu vÒ
 50. 51. B­íc 4 Lªn lÞch tr×nh tr¶ c¸c kho¶n nî (kú kÕ ho¹ch)
 51. 52. B­íc 5 Tæng hîp nhËn vµ tr¶ + tiÒn mÆt ®Çu vµ cuèi kú
 52. 53. B¸o c¸o thu nhËp kú kÕ ho¹ch (triÖu ®ång) Gi¶ thiÕt : - TØ lÖ khÊu hao kh«ng ®æi - Kh«ng ®Çu t­ thªm thiÕt bÞ míi http://digiworldhanoi.vn
 53. 54. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch
 54. 55. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch ( ch­a hoµn chØnh )
 55. 56. C©n ®èi B¸o c¸o kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch <ul><li>16173 + ? (§TNH) = 15768 + ?? (VNNH) </li></ul><ul><li> VNNH - §TNH = 16173 - 15768 = 405 </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>NÕu: §TNH = 0 th×: VNNH = 405 </li></ul></ul></ul></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 56. 57. B¸o c¸o c©n ®èi kÕ to¸n kú kÕ ho¹ch ( hoµn chØnh )
 57. 58. C¸c chØ sè tµi chÝnh <ul><li>ChØ sè kh¶ n¨ng thanh to¸n: </li></ul><ul><ul><li>So s¸nh tµi s¶n l­u ®éng(TSL§) víi nî ng¾n h¹n(NNH): </li></ul></ul><ul><ul><li>TSL§/NNH </li></ul></ul><ul><ul><li>§o kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n ®Õn h¹n </li></ul></ul><ul><li>ChØ sè nî: </li></ul><ul><ul><li>So s¸nh vèn chñ vµ vèn vay: (Vèn nî/ Tæng vèn) </li></ul></ul><ul><ul><li>§o sù æn ®Þnh vµ kh¶ n¨ng thu hót tµi chÝnh </li></ul></ul><ul><li>ChØ sè thanh to¸n nhanh </li></ul><ul><ul><li>So s¸nh tiÒn mÆt dù b¸o ®ang cã víi nî ®Õn h¹n </li></ul></ul><ul><ul><li>§o kh¶ n¨ng tr¶ nî ®Õn h¹n cña doanh nghiÖp </li></ul></ul>
 58. 59. Nguån tµi chÝnh <ul><li>Vèn chñ: </li></ul><ul><ul><li>Vèn ®Çu t­ cña nhµ n­íc </li></ul></ul><ul><ul><li>Vèn gãp cña c¸c ®èi t¸c </li></ul></ul><ul><ul><li>Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi (Lîi nhuËn ®Ó l¹i) </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 59. 60. Nguån tµi chÝnh <ul><li>Vèn vay: </li></ul><ul><ul><li>Vay ODA </li></ul></ul><ul><ul><li>Vay tÝn dông ­u ®·i </li></ul></ul><ul><ul><li>Hä hµng, b¹n bÌ vµ c¸c chñ ®Çu t­ gi¸n tiÕp </li></ul></ul><ul><ul><li>Vay ng©n hµng </li></ul></ul><ul><ul><li>TÝn dông (tõ nhµ cung cÊp) </li></ul></ul><ul><ul><li>Thuª tµi chÝnh </li></ul></ul>
 60. 61. Quan ®iÓm cña ng©n hµng tr­íc khi cho vay <ul><li>§Æc ®iÓm: </li></ul><ul><ul><li>N¨ng lùc thùc tÕ, trung thùc, tÝn nhiÖm... cña chñ doanh nghiÖp </li></ul></ul><ul><ul><li>KÕt qu¶ ho¹t ®éng trong qu¸ khø vµ lÞch sö tÝn dông </li></ul></ul><ul><li>Dßng tiÒn: </li></ul><ul><ul><li>ThÝch hîp ®Ó ®¸p øng dÞch vô cho vay vµ tr¶ nî </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã ®ñ tiÒn mÆt ®Ó ®èi phã víi bÊt ®Þnh cña thÞ tr­êng </li></ul></ul><ul><li>B¶o ®¶m tiÒn vay </li></ul><ul><li>Cam kÕt tr¶ nî: </li></ul><ul><ul><li>Thêi gian vµ tiÒn vèn cña doanh nghiÖp </li></ul></ul>
 61. 62. §¸nh gi¸ kÕ ho¹ch tµi chÝnh theo quan ®iÓm ng©n hµng <ul><li>KHKD cã tÝnh kinh tÕ vµ kh¶ thi? </li></ul><ul><ul><li>C¸c chi phÝ ®­îc nhËn biÕt vµ ­íc l­îng ®óng kh«ng? </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c rñi ro cã ®­îc nhËn ra vµ ®èi phã kh«ng? </li></ul></ul><ul><ul><li>C¸c dù b¸o b¸n hµng vµ lîi nhuËn cã thùc tÕ kh«ng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Cã khã kh¨n g× trong l­u chuyÓn tiÒn tÖ kh«ng? </li></ul></ul>http://digiworldhanoi.vn
 62. 63. Ph©n tÝch rñi ro <ul><li>Rñi ro: nh÷ng sù kiÖn bÊt th­êng cã thÓ x¶y ra ¶nh h­ëng tiªu cùc ®Õn doanh nghiÖp </li></ul><ul><ul><li>T¨ng gi¸ nguyªn vËt liÖu bÊt th­êng </li></ul></ul><ul><ul><li>Kh¸ch hµng lín vµ trung thµnh bÞ ph¸ s¶n </li></ul></ul><ul><ul><li>Thay ®æi bÊt th­êng trong nh©n sù... </li></ul></ul><ul><li>Lîi Ých cña viÖc ph©n tÝch rñi ro? </li></ul>
 63. 64. Phô lôc <ul><li>B¶n sao c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt, c¸c ph©n tÝch kh¸c mµ ng­êi xem cÇn thiÕt </li></ul><ul><li>GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh </li></ul><ul><li>B»ng chøng vÒ tµi s¶n, c¸c b»ng chøng kh¸c </li></ul><ul><li>Tãm t¾t lý lÞch c¸c nhµ qu¶n lý </li></ul><ul><li>Ph©n tÝch tµi chÝnh chi tiÕt vµ dù b¸o </li></ul>
 64. 65. Tãm l¹i <ul><li>Theo b¹n, mét b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh ®Þnh h­íng thÞ tr­êng kh¸c víi b¶n kÕ ho¹ch kinh doanh truyÒn thèng nh­ thÕ nµo? </li></ul><ul><li>S¸t nhu cÇu h¬n </li></ul><ul><li>Cã xem xÐt rñi ro </li></ul><ul><li>Linh ho¹t h¬n </li></ul><ul><li>Logic h¬n, cã tÝnh tæng qu¸t </li></ul><ul><li>KH tµi chÝnh cã t¸c dông h¬n ®èi víi kÕ ho¹ch chung </li></ul><ul><li>TÝnh khoa häc </li></ul><ul><li>C¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®­îc xem xÐt toµn diÖn h¬n </li></ul><ul><li>T¹o lËp c¬ së ®Ó xem xÐt c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t­ </li></ul>

×