Fol u introd. la història del treball+ u.1 el dret laboral

3,277 views

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,277
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
568
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fol u introd. la història del treball+ u.1 el dret laboral

 1. 1. 1. Una mica d’història social del treball Per entendre el que avui significa el món del treball cal conèixer l’evolució del treball i de les relacions laborals al llarg de la història.
 2. 2. Característiques del treball en diferents èpoques
 3. 3. La situació laboral de l’obrer durant la Revolució Industrial. Treball infantil. Durada de la jornada. Salari Vacances Descansos Protecció Social Seguretat i higiene Sindicats Dret de vaga
 4. 4. Situació insostenible!!
 5. 5. Sorgeix el MOVIMENT OBRER, la lluita del proletariat contra els empresaris per aconseguir millors condicions en el treball.
 6. 6. Dret Laboral Conjunt de lleis que regulen les relacions laborals protegint la part més feble:  EL TREBALLADOR
 7. 7. Relacions de treball RELACIONS DE TREBALL RELACIONS LABORALS RELACIONS LABORALS ESPECIALS RELACIONS NO LABORALS
 8. 8. Relació laboral  És aquella que compleix el següents requisits: 1. Personal 2. Voluntària 3. Per compte d’altri. Alienitat. 4. Retribuïda 5. Dependent.
 9. 9. Si no son treballs regulats pel Dret Laboral poden ser relacions laborals: Relacions no laborals o excloses ,o Relacions laborals especials
 10. 10. CASOS PRÀCTICS   1.En Quim és voluntari de la Creu Roja. - Analitza si la seva relació és laboral. Cal analitzar si la prestació de treball d'en Quim reuneix els requisits de la relació laboral i comprovar si esta entre les relacions laborals especials o no laborals. No es tracta d'una relació laboral, ja que falta el requisit de retribució del treball. A més, aquesta relació es troba exclosa perquè és un treball efectuat a títol de benevolència (bona voluntat cap a les persones)
 11. 11. La Maria Ciurana treballa 8 hores diàries a la botiga deis seus oncles.  Indica si es tracta d'una relació familiar excloent de I'àmbit del Dret Laboral. S'ha de determinar el grau de parentiu i, finalment, comprovar si és una relació familiar excloent del Dret Laboral. S'exclouen les relacions familiars de fins a segon grau de parentiu, tret que es demostri la condició d'assalariat del familiar. La relació de parentiu entre els oncles i els nebots és de tercer grau; per tant, no es pot considerar exclosa, sinó que es tracta d'una relació laboral. 
 12. 12. PER RESOLDRE 1. Cristina Vega treballa com a dona de fer feines  a casa deis senyors  Domínguez, Es tracta d'una relació laboral? Raona la resposta. Josep Gomis és un agent comercial que fa d'intermediari i  cobra comissió només de les operacions que arriben a bon  terme. Analitza si la seva relació amb les empreses esta  emparada pel Dret Laboral.
 13. 13. 3. En Joan viu a casa deis pares i els ajuda en el  taller que tenen. No cobra cap salari per la feina  Indica si es tracta d'una relació laboral. 4. En vista de la inundació d'una part d'un poble pel desbordament del riu,  I'autoritat governativa competent obliga alguns veïns a col·laborar amb  Protecció Civil.        Creus que els serveis d'aquests veïns constitueixen una relació laboral?
 14. 14. 5. La Paula és voluntària d'una organització no  governamental.        Analitza si aquesta relació és laboral. 6. En Jaume és transportista i efectua transports per Cetran, SA amb el  camió que és propietat d'aquesta empresa. Es tracta d'una relació  laboral o exclosa?
 15. 15. 7. Mireia Lladó, dissenyadora gràfica, s'ha donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. A casa seva crea els dissenys gràfics que li encarreguen les empreses de la localitat. Es regula pel Dret Laboral la relació que manté amb les empreses que sol·liciten els seus serveis?
 16. 16. Alienitat: és la noció contrària al treball autònom o per compte pròpia. Suposa que els fruits dels serveis prestats són per a l’empresari. El treballador no assumeix riscos econòmics. Dependència: és el contrari de relació independent, de treball independent (professió lliberal ). En aquest cas el treballador està sotmès a l’organització de l’empresa i del empresari, en quant a horaris, retribució, manera de treballar... El treballador ha d'obeir les ordres que l'empresari dicti.
 17. 17. El Dret És el conjunt de principis i normes jurídiques a què estan sotmeses les relacions humanes en tota societat, els individus de la qual poden ser obligats complir-les.
 18. 18. En sentit ampli, s’entén per llei tota norma jurídica escrita. Existeixen diferents tipus:
 19. 19. El Dret Laboral Se’l coneix també com a Dret del Treball. És el conjunt de principis i normes jurídiques que regulen les relacions individuals i col·lectives que es desenvolupen en l’àmbit professional i que tenen l'origen en el treball prestat de forma personal, voluntària, per compte d’altri, retribuït i en dependència de l’empresari.
 20. 20. Les fonts del Dret Laboral
 21. 21. Jerarquia de les normes laborals 1. Les normes comunitàries 2. La Constitució Espanyola 3. Els convenis de la OIT (Organització internacional del treball). Normes Internacionals del Treball pdf 5. Les Lleis Ordinàries i normes amb rang de llei.(Llei General de la SS, Llei de l’E.T i Llei d’TRLISOS)) 4. Les Lleis Orgàniques. 6. Els convenis col·lectius. 7. El costum laboral
 22. 22. Com es consulta la normativa laboral? 1. S’ha d’dentificar l’element de consulta. 2. Localitzar la font i la norma corresponent. 3. Fer la lectura i anàlisi de la norma. 4. Interpretar i aplicar la norma amb relació al cas que es tracta.
 23. 23. Cas pràctic 1: Una empresa té per norma no ascendir ni contractar dones per als llocs superiors. Analitzem aquesta actitud. És un cas (rebutjable) de discriminació laboral per raó de sexe. Cal trobar els arguments que la invaliden jurídicament.. 1. Identificació de l’element de consulta: discriminació en el treball per raó de sexe. 2. Localització de la font i de la norma corresponent: Constitució (art. 14 i 35), ET (art. 4.2.b i e, 17.1) i 8.12 de la LISOS.
 24. 24. 3. Lectura i anàlisi de la norma: art. 7.b: L’art. 35 estableix el dret a la promoció en el treball i a no ser-ne discriminat per raó de sexe. El Tribunal Constitucional interpreta que el dret a la no-discriminació laboral per raó de sexe gaudeix de protecció màxima pel fet de quedar comprés en el principi d'igualtat davant la llei establert en L’article 14. L’article 4.2.b de I'ET estableix el dret deis treballadors a la promoció en el treball i el 4.2.c. a no ser-ne discriminat per raó de sexe. L’art. 17 deixa sense efecte les decisions de l’empresari que continguin discriminacions per qüestions de sexe. L’art. 8.12 considera com una infracció molt greu les decisions de l’empresari que impliquin discriminacions en matèria de promoció per raons de sexe. 4. Interpretació i aplicació de la norma amb relació al supòsit: I'actitud de l’empresa és il·legal i constitueix una infracció greu sancionable.
 25. 25. Cas pràctic 2: En una fusteria volen contractar un menor de 14 anys. Vegem si això és possible. •Seguim el procediment de consulta i aplicació de la normativa laboral. 1. Identificació de l’element de consulta: capacitat de contractar menors d'edat. 2. Localització de la font i de la norma corresponent: Art. 7.b i 6.4 del R. Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març. Es pot localitzar en www.noticias.juridicas.com o bé a www.gencat.cat/treball. 3. Lectura i anàlisi de la norma: art. 7.b: «Podran contractar: [ ... ] els menors de 18 i més grans de 16 anys, que visquin de forma independent, amb consentiment deis seus pares o tutors, o amb autorització de la persona o institució que els tingui al seu càrrec». Art. 6.4: "La intervenció de menors de 16 anys en espectacles públics només els autoritzarà en casos excepcionals l’autoritat laboral». 4. Interpretació i aplicació de la norma amb relació al supòsit: com que no es tracta d'un espectacle públic, no és possible la contractació d'un treballador menor de 16 anys
 26. 26. Cas pràctic nº 3 Un inspector de treball visita una empresa i comprova que no ha conservat durant 4 anys els documents que acrediten les altes dels seus treballadors a la Seguretat Social. S’ha comès infracció? És sancionable? 1. Element de consulta: Es tracte d’una infracció? Amb quin grau? Possible sanció. 2. Localització de la font: TRLISOS art 21.1, 39 i 40 3. Lectura i anàlisi de la norma 4. Interpretació i aplicació de la norma: L’empresa ha comès una infracció lleu que serà sancionada amb una multa d’entre 30,5 i 300,51 €.
 27. 27. Drets i deures Laborals Cas pràctic nº 3: Els professors d’un col·legi han de signar en un llibre de registre a l’entrada i a la sortida de la feina. • Drets del treballador • Deures del treballador • Potestats de l’empresari • Deures de l’empresari Art. 20.3 de l’ET

×