Successfully reported this slideshow.

Na1 1 El Dret Del Treball

4,244 views

Published on

Presentació FOL del NA 1 El Dret laboral per l'alumnat de 1r d'animació d'activitats físicoesportives i de 2n de manteniment d'instal·lacions de fred i calor

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Na1 1 El Dret Del Treball

 1. 1. 2-. Relacions laborals Les relacions de treball poden ser: <ul><li>Relacions laborals S’aplica el Dret Laboral </li></ul><ul><li>Relacions laborals especials Tenen normes especials i també se’ls aplica el Dret Laboral </li></ul><ul><li>Relacions no laborals Tenen normes pròpies i no se’ls aplica el Dret Laboral </li></ul>
 2. 2. 2.1 Característiques de tota relació laboral Un treball es considera relació laboral i es regula pel Dret Laboral quan; <ul><li>Treball personal
 3. 3. Treball voluntari
 4. 4. El fruit del treball per compte d’altri
 5. 5. Treball retribuït
 6. 6. Treball dependent </li></ul>
 7. 7. 2.2-. Relacions laborals especials Reuneixen les característiques per ser relació laboral, però tenen una normativa especial. <ul><li>Esportistes professionals. RD 1006.
 8. 8. Servei de la llar.
 9. 9. Treballs dels penats.
 10. 10. Treballs dels discapacitats en centres especials.
 11. 11. Artistes en espectacles públics.
 12. 12. Personal d’alta direcció.
 13. 13. Comercials que no assumeixen risc en les operacions. </li></ul>
 14. 14. 2.3-. Relacions no laborals Treballs on no es compleixen els requisits per ser relació laboral o tenen normativa pròpia aliena al Dret Laboral. <ul><li>Funcionaris públics.
 15. 15. Treballs obligatoris.
 16. 16. Consellers d’empreses.
 17. 17. Treballs fets per amistat, benevolència o bon veïnatge.
 18. 18. Comercials que assumeixen risc en l’operació.
 19. 19. Transportistes professionals.
 20. 20. Treballadors autònoms.
 21. 21. Treballs de familiars fins 2n grau. </li></ul>
 22. 22. 3-. El Dret Laboral Fonts externes del Dret Laboral <ul><li>Normes comunitàries: Reglaments i directives marc </li></ul><ul><li>Convenis amb l'OIT </li></ul><ul><li>Tractats bilaterals o multi-laterals </li></ul>Fonts internes del Dret Laboral <ul><li>La Constitució Espanyola
 23. 23. Les Lleis, RD-Legislatius i RD-Llei
 24. 24. Els Reglaments: RD, Ordres ministerials i Resolucions.
 25. 25. Convenis col·lectius
 26. 26. Contracte de treball
 27. 27. Costum laboral </li></ul>
 28. 28. 3.2. Jerarquia de les normes laborals <ul><li>Normes comunitàries
 29. 29. CE
 30. 30. Convenis OIT
 31. 31. Lleis Orgàniques
 32. 32. Lleis ordinàries , RD- Legislatius i RD- Llei
 33. 33. Reglaments
 34. 34. Convenis col·lectius
 35. 35. Contractes de treball
 36. 36. Costums laborals </li></ul>
 37. 37. Normativa laboral més important <ul><li>Llei Orgànica de Llibertat Sindical </li></ul><ul><li>Llei de PRL </li></ul><ul><li>RD-Legislatiu Llei de l’Estatut dels Treballador s </li></ul><ul><li>RD- Legislatiu Llei General de la Seg. Social </li></ul><ul><li>RD-Legislatiu Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social </li></ul>
 38. 38. L.O. de Llibertat Sindical Continguts : <ul><li>Dret dels teballadors/es a crear sindicats.
 39. 39. Drets dels treballadors/es a afiliar-se o no.
 40. 40. Drets dels treballadors/es a elegir als seus representants.
 41. 41. Dret a desenvolupar l'activitat sindical; informar els companys/es, reunir-se en assemblea,....
 42. 42. Dret a no ser discriminat per pertànyer o no a un determinat sindicat. </li></ul>
 43. 43. La Llei de l'Estatut dels Treballadors S'estructura en 4 parts: 1ª-. Sobre les relacions laborals, les fonts del dret laboral, els drets i deures de treballadors i empresaris, les modalitats, continguts, modificació, suspensió i extinció dels contractes laborals i el salari i el temps de treball. 2ª-. Sobre el dret de reunió i participació dels treballadors en l'empresa. 3ª-. Sobre el conflicte col·lectiu, la negociació col·lectiva i els convenis col·lectius. 4ª-. Sobre les infraccions i sancions laborals.
 44. 44. 4-. ELS PRINCIPIS D'APLICACIÓ DEL DRET LABORAL <ul><li>Norma mínima. Les normes de jerarquia inferior milloren les de jerarquia superior.
 45. 45. Indubio pro operario. En cas de dubte a l'hora de interpretar una norma, s'agafarà la interpretació + favorable al treballador/a.
 46. 46. Norma + favorable. Quan a una relació laboral se li poden aplicar + d’una norma, s’aplicarà la + favorable al treballador/a (sou, vacances, descansos, jornada,...)
 47. 47. Condició + beneficiosa. Si apareixen noves normes amb pitjors condicions que les que figurin en un contracte, es mantenen les condicions + beneficioses del contracte.
 48. 48. Irrenunciabilitat dels drets. Els treballadors /es no poden renunciar als drets que les normes laborals els hi concedeix. </li></ul>
 49. 49. 5-. L’ADMINISTRACIÓ I LA JURISDICCIÓ LABORAL Administració Laboral: <ul><li>MTAS.
 50. 50. Departament de Treball de la Generalitat.
 51. 51. Inspecció de Treball. </li></ul>Jurisdicció laboral: <ul><li>Jutjats del social.
 52. 52. Sales del Social del TSJC.
 53. 53. Sala del Social de l’Audiència Nacional.
 54. 54. Sala del Social del Tribunal Suprem. </li></ul>
 55. 55. 5. 1-. Funcions de la Inspecció de Treball <ul><li>Informar, assessorar i ajudar les empreses en l’aplicació de la normativa.
 56. 56. Aixecar actes d'infracció davant incompliments de la normativa laboral.
 57. 57. Aixecar actes de liquidació davant incompliments davant la Seguretat Social.
 58. 58. Proposar sancions. No sanciona. </li></ul>
 59. 59. 5. 2-. Les jurisdiccions laborals <ul><li>Jutjat del social . </li></ul>Competent en 1ª instància en conflictes laborals d’àmbit provincial. <ul><li>Sala del social del TSJC. </li></ul>Competent en 1ª instància en conflictes col·lectius i sindicals d’àmbit català (superior a una província ) i en 2ª instància els recursos de suplicació sobre les sentències dels jutjats del social. <ul><li>Sala del social de l’Audiència Nacional . </li></ul>Competent en conflictes de llibertat sindical i en conflictes col·lectius d'àmbit territorial superior a una comunitat autònoma. <ul><li>Sala del social del Tribunal Suprem . </li></ul>Resol els recursos de cassació. Jurisprudència.
 60. 60. 6-. Drets i deures laborals Hem d'interpretar els següents drets i deures dels treballadors/es com a deures i drets dels empresaris/es. Tots aquests drets i deures venen recollits fonamentalment a l' Estatut dels Treballadors
 61. 61. 6.1-. Drets dels treballadors/es Drets Constitucionals: <ul><li>Dret al treball i lliure elecció de professió o ofici. No obligatori.
 62. 62. Dret a la lliure sindicació.
 63. 63. Dret a la negociació col·lectiva.
 64. 64. Dret a l'adopció de mesures de conflicte col·lectiu. Cas extrem, el dret de vaga.
 65. 65. Dret de reunió. Assemblees de treballadors.
 66. 66. Dret a la participació en l'empresa. Delegats, comitè d'empresa, prevenció de riscos,...
 67. 67. Dret a l'ocupació efectiva. </li></ul>
 68. 68. 6.1-. Drets dels treballadors/es <ul><li>Dret a la promoció interna i a la formació professional. Assistir a exàmens i elegir torns.
 69. 69. Dret a un tracte igual i no discriminatori per raons de sexe, edat, origen racial, condició social, religió, creences, ideologies polítiques, estat civil, afiliació o no a un sindicat, ... .
 70. 70. Dret a la integritat física . Dret a la protecció davant els riscos laborals
 71. 71. Dret a la intimitat i a la dignitat . No als tractaments vexatoris o humiliants.
 72. 72. Dret al descans i a la percepció puntual del salari.
 73. 73. Dret a iniciar accions legals per reclamar els seus drets i/o condicions pactades amb l'empresari/a . </li></ul>
 74. 74. 6.2-. Deures dels treballadors/es <ul><li>Actuar de bona fe, amb honestedat i fidelitat a l'empresa.
 75. 75. Actuar diligentment. Fer la feina amb la cura i rapidesa suficient.
 76. 76. Observar les mesures de seguretat i higiene.
 77. 77. Complir les ordres de l'empresari/a. Excepció
 78. 78. No efectuar competència deslleial o interferir en l'activitat de l'empresa.
 79. 79. Contribuir a la productivitat.
 80. 80. Complir amb les clàusules legals del contracte de treball. </li></ul>
 81. 81. 6.3-. Potestats dels empresaris/es Poder ordinari: <ul><li>Donar ordres als empleats/des.
 82. 82. Decidir què, com, quan i on fer les feines.
 83. 83. Poder decidir l'organització de l'empresa.
 84. 84. Controlar el compliment de la prestació de treball.
 85. 85. Fer complir els deures dels treballadors/es. </li></ul>Poder extraordinari: <ul><li>Poder modificar la prestació de treball, sempre i quan estigui justificat i per raons peremptòries. </li></ul>Poder disciplinari: <ul><li>Poder aplicar les sancions fixades al conveni col·lectiu. </li></ul>
 86. 86. El poder disciplinari de l'empresari/a Als diferents convenis col·lectius i a la LISOS venen fixades i classificades les faltes disciplinàries dels treballadors/es i en funció de la seva gravetat la corresponent sanció. Les sancions més habituals són; l'amonestació, la suspensió de feina i sou i l'acomiadament disciplinari. Ara bé, l'empresari/a té uns límits a l'hora de sancionar: <ul><li>No es pot sancionar sols amb sou.
 87. 87. No es pot sancionar reduint els descansos. </li></ul>

×