Unitat I: EL DRET LABORAL

1,476 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,476
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unitat I: EL DRET LABORAL

 1. 1. FOL 2n GS EDUCACIÓ INFANTIL FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
 2. 2. FOL <ul><li>UNITAT I: EL DRET DEL TREBALL </li></ul>
 3. 3. FOL <ul><li>1.EL DRET: </li></ul><ul><li>El dret: És el conjunt de normes jurídiques que regulen la convivència dels membres d´una comunitat. </li></ul><ul><li>. L´ESTATUT DELS TREBALLADORS: </li></ul><ul><li>És la base legislativa dels drets dels treballadors. </li></ul>
 4. 4. FOL <ul><li>1.1. ELS PODERS PÚBLICS: </li></ul><ul><li>SÓN ELS QUE CREEN LES NORMES JURÍDIQUES, LES APLIQUEN I VETLLEN PERQUÈ ES COMPLEIXIN. </li></ul>
 5. 5. FOL <ul><li>DIVISIÓ DE PODERS: </li></ul><ul><li>Poder legislatiu: Congrés dels Diputats, Senat i Assembles Legislatives. </li></ul><ul><li>Poder executiu: Govern, Ministeris i Comunitats Autònomes. </li></ul><ul><li>Poder judicial: Tribunals de Justícia. </li></ul>
 6. 6. FOL Poders públics Poder legislatiu Poder executiu Poder judicial
 7. 7. FOL <ul><li>1.2.FONTS DEL DRET </li></ul><ul><li>Les fonts del dret són les regles en què es basa l´ordenament jurídic. </li></ul><ul><li>Els poders públics i la societat creen les normes jurídiques i aquestes es manifesten de formes diferents. </li></ul>
 8. 8. FOL LLEI COSTUM PRINCIPIS GENERALS DEL DRET
 9. 9. FOL <ul><li>LLEI: SÓN NORMES JURÍDIQUES ESCRITES DIFOSES EN BUTLLETINS OFICIALS (BOE, DOGC) ESTATALS COM PROVINCIALS, AUTÒNOMICS </li></ul><ul><li>EL COSTUM : ÉS UNA NORMA JURÍDICA NO ESCRITA. UNA CONDUCTA QUE LA SOCIETAT ASSUMEIX PER TRADICIÓ, I ES CONVERTEIX EN UNA NORMA. NOMÉS ES REGEIX EN ABSÈNCIA DE LA LLEI APLICABLE. </li></ul><ul><li>ELS PRINCIPIS GENERALS DEL DRET : UNA SÈRIE DE REGLES QUE EXPRESSEN LES CREENCES DE LA SOCIETAT. </li></ul>
 10. 10. FOL <ul><li>1.3 LES LLEIS: </li></ul><ul><li>NORMES JURÍDIQUES ESCRITES. TENEN DIFERENTS RANGS D´IMPORTÀNCIA. </li></ul><ul><li>S´ORDENEN EN TRES GRUPS: </li></ul><ul><li>LES LLEIS BÀSIQUES </li></ul><ul><li>NORMES AMB RANG DE LLEI </li></ul><ul><li>REGLAMENTS </li></ul>
 11. 11. FOL <ul><li>LLEIS BÀSIQUES </li></ul><ul><li>Són les més importants del sistema legal, aprovades i modificades i derogades per les Corts Generals. </li></ul><ul><li>Són: </li></ul><ul><li>1. LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: norma suprema que ha de respectar qualsevol altra llei. S´estructura en dues parts quant al contingut: els principis, deures i els drets de l´Estat i l´individu . I l´altra els principis rectors de la política econòmica i social de l´Estat. </li></ul>
 12. 12. FOL <ul><li>A. LLEIS BÀSIQUES </li></ul><ul><li>2. LLEIS ORGÀNIQUES : relatives als drets fonamentals i a les llibertats públiques, les lleis que aproven els estatuts d´autonomia, el règim electoral general, les lleis d´educació, etc. Per ser aprovada o modificada requereix majoria absoluta en el Congrés dels Diputats. </li></ul><ul><li>3 . LLEIS ORDINÀRIES: regulen la resta de matèries: la lleis del soroll fins a la publicitat, la llei hipotecària. Per ser aprovada o modificada només fa falta una majoria simple. </li></ul>
 13. 13. FOL <ul><li>B. NORMES AMB RANG DE LLEI: </li></ul><ul><li>SÓN AQUELLES QUE CREA EL GOVERN AMB CÀRACTER GENERAL, AMB MATEIXA VALIDESA QUE LES LLEIS APROVADES PER LES CORTS. </li></ul><ul><li>REIALS DECRETS LEGISLATIUS: ELABORADES PEL GOVERN AUTORITZAT PER LES CORTS </li></ul><ul><li>REIAL DECRETS LLEI: DAVANT UNA NECESSITAT EXTRAORDINÀRIA I URGENT. SOTMESOS A VOTACIÓ AL CONGRÉS EN UN TERMINI MÀXIM DE 30 DIES. </li></ul>
 14. 14. FOL <ul><li>C. REGLAMENTS </li></ul><ul><li>DETALLEN COM ES DESENVOLUPARAN I S´APLICARAN LES LLEIS ELABORADES PER LES CORTS. </li></ul><ul><li>REIAL DECRET : Reglament aprovat pel Consell de Ministres o el Govern en ple. </li></ul><ul><li>ORDRES MINISTERIALS : Reglaments aprovats per un ministre </li></ul><ul><li>ORDRES DE LES COMISSIONS DELEGADES DEL GOVERN : Reglaments que regulen matèries de diversos ministeris. </li></ul><ul><li>RESOLUCIONS : Normes dictades per les direccions generals, departaments dels ministeris. </li></ul>
 15. 15. FOL <ul><li>2. EL DRET LABORAL </li></ul><ul><li>REGULA LES RELACIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES QUE TENEN L´ORIGEN EN EL TREBALL PRESTAT DE MANERA PERSONAL, VOLUNTÀRIA, PER COMPTE D´ALTRI I RETRIBUÏT SOTA LA DEPENDÈNCIA D´UN EMPRESARI. </li></ul>
 16. 16. FOL <ul><li>2.1 JERARQUIA EN EL DRET LABORAL </li></ul>Dret Comunitari de la UE Constitució Espanyola Convenis de l´OIT i Tractats internacionals Lleis Normes amb rang de llei Reglaments Convenis col.lectius Contracte de treball Costum laboral
 17. 17. FOL <ul><li>2.1. JERARQUIA EN EL DRET LABORAL </li></ul><ul><li>1r. Dret comunitari europeu: 1986 adhesió espanyola a la CEE = modificació la Constitució per tal de poder aplicar les disposicions comunitàries sense prèvia aprovació Corts. </li></ul><ul><li>Disposicions normatives: </li></ul><ul><li>Els reglaments: Obligatoris i directament aplicables en els Estats Membres al ser publicats al DOUE </li></ul><ul><li>Les directives: Obligatòries pel que fa a resultats a assolir però llibertat sobre la manera i mitjans de fer-ho. </li></ul>
 18. 18. FOL <ul><li>2n. La Constitució Espanyola: estableix els drets fonamentals dels treballadors en matèria laboral. </li></ul><ul><li>3r. Convenis de l´Organització Internacional del Treball i Tractats internacionals: són un referent en la lluita per aconseguir condicions de treball dignes a tot el món. </li></ul><ul><li>4t. Lleis i normes amb rang de llei: lleis orgàniques, lleis ordinàries, drets legislatius i els decret llei. ESTATUT DELS TREBALLADORS. </li></ul><ul><li>5è. Reglaments: Desenvolupen lleis. </li></ul><ul><li>6è. Convenis col.lectius </li></ul><ul><li>7è. Contracte de treball. </li></ul><ul><li>8è. El costum laboral. </li></ul>
 19. 19. FOL <ul><li>2.2 ADMINISTRACIÓ I JURISDICCIÓ SOCIAL </li></ul><ul><li>La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS): és el principal òrgan de control de la normativa laboral. </li></ul><ul><li>Els jutjats i els tribunals laborals: S´ocupen de resoldre els possibles conflictes i d´interpretar la llei. Els òrgans facultats per a la tutela d´aquests drets són les SALES SOCIALS. Són: </li></ul>
 20. 20. FOL <ul><li>JERARQUIA DELS TRIBUNALS LABORALS </li></ul>Tribunal Suprem Sala IV Social Audiència Nacional Sala Social Tribunals Superiors de Justícia de les CC.AA Sala Social Jutjats socials
 21. 21. FOL <ul><li>JUTJATS SOCIALS: 1a. Instància dels processos laborals. Tenen jurisdicció en tota la província. </li></ul><ul><li>SALES SOCIALS DELS TRIBUNALS SUPERIORS DE JUSTÍCIA DE LES CC.AA. Competència autonòmica </li></ul><ul><li>SALA SOCIAL DE L´AUDIÈNCIA NACIONAL: Té seu a Madrid i jurisdicció a tot Espanya. </li></ul><ul><li>SALA SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREM: a nivell estatal. Resol sobre interpretacions d´altres tribunals o corregir sentències com unificar criteris d´interpretació. </li></ul><ul><li>TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS EUROPEES (TJCE): Òrgan de control del dret comunitari europeu. </li></ul>
 22. 22. FOL <ul><li>TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: </li></ul><ul><li>Resol sobre els recursos d´inconstitucionalitat de la llei o recursos d´empara interposats per violació dels drets fonamentals del treballador recollits a la Constitució. </li></ul>
 23. 23. FOL <ul><li>2.3. PRINCIPIS DEL DRET DEL TREBALL </li></ul><ul><li>SÓN CRITERIS QUE PERMETEN RESOLDRE CONFLICTES EN CAS QUE SORGEIXIN. </li></ul><ul><li>A LA BASE D´AQUESTS PRINCIPIS HI HA L´OBJECTIU DE PROTEGIR I BENEFICIAR AL TREBALLADOR </li></ul>
 24. 24. FOL <ul><li>PRINCIPI DE LA JERARQUIA NORMATIVA : Les normes laborals de rang inferior s´han de sotmetre a allò que es regula en les de rang superior. (Piràmide de la jerarquia de la normativa laboral). </li></ul><ul><li>PRINCIPI DE NORMA MÉS FAVORABLE : En cas de conflicte entre dues o més normes, s´aplicarà la més favorable per al treballador, encara que sigui rang inferior. </li></ul>
 25. 25. FOL <ul><li>PRINCIPI DE CONDICIÓ MÉS BENEFICIOSA: S´han de respectar els beneficis adquirits pels treballadors mitjançant el contracte de treball, encara que a posteriori s´aprovi una norma que suprimeixi o estipuli condicions menys favorables. </li></ul><ul><li>PRINCIPI IN DUBIO PRO OPERARIO: En cas de dubte vers la interpretació d´una norma, s´aplicarà la més beneficiosa per al treballador. </li></ul><ul><li>PRINCIPI D´IRRENUNCIABILITAT DE DRETS: Els treballadors no poden renunciar als drets laborals reconeguts per les lleis, convenis o norma aplicable. </li></ul>
 26. 26. FOL <ul><li>2.4. DRETS I DEURES DE LA RELACIÓ LABORAL </li></ul><ul><li>De la relació laboral, se´n deriven una sèrie de drets i deures tant per al treballador com per l´empresari. </li></ul><ul><li>La Constitució Espanyola recull els drets dels treballadors en general. </li></ul><ul><li>L´Estatut dels Treballadors (ET) especifica el contingut i l´abast de molts dels drets i deures dels treballadors. </li></ul>
 27. 27. FOL <ul><li>A. DEURES DEL TREBALLADOR </li></ul><ul><li>OBEDIÈNCIA: El treballador ha de fer el treball convingut sota la direcció i el control de l´empresari. </li></ul><ul><li>EL TREBALLADOR POT DESOBEIR ORDRES QUAN: </li></ul><ul><li>IMPLIQUIN RENUNCIAR ALS DRETS FONAMENTALS </li></ul><ul><li>QUE POSIN EN RISC GREU LA VIDA O SALUT DEL TREBALLADOR </li></ul><ul><li>AFECTIN LA SEVA VIDA PRIVADA </li></ul><ul><li>ATAQUIN EL SEU DRET A LA DIGNITAT </li></ul>
 28. 28. FOL <ul><li>DEURES DEL TREBALLADOR </li></ul><ul><li>BONA FE: Prestació laboral amb honradesa i ha de contribuir a la millora de la productivitat. </li></ul><ul><li>DILIGÈNCIA: El treballador està obligat a prestar els seus serveis amb el mirament i la rapidesa suficients. Com que el rendiment té efectes quantificables, les normatives solen recórrer al costum per fixar aquest rendiment. </li></ul>
 29. 29. FOL <ul><li>B. ELS DRETS DELS EMPRESARIS </li></ul><ul><li>L´ET no recull un catàleg de drets i deures de l´empresari, però se´n dedueixen els poders de l´empresari. </li></ul><ul><li>PRINCIPALS DRETS : </li></ul><ul><li>1. EL PODER DE DIRECCIÓ </li></ul><ul><li>2. EL PODER DISCIPLINARI </li></ul>
 30. 30. FOL <ul><li>PODER DE DIRECCIÓ: FACULTAT PER DICTAR ORDRES SOBRE LA MANERA, TEMPS I EL LLOC D´EXECUCIÓ DEL TREBALL. POT MODIFICAR LES CONDICIONS DE LA PRESTACIÓ LABORAL AMB CAUSA JUSTIFICADA. </li></ul><ul><li>HI HA MODIFICACIONS QUE ALTEREN EN GRAN MANERA EL PACTAT, FINS AL PUNT QUE EL TREBALLADOR TÉ DRET A EXTINGIR EL CONTRACTE AMB INDEMNITZACIÓ. </li></ul>
 31. 31. FOL <ul><li>2. PODER DISCIPLINARI : </li></ul><ul><li>LA FACULTAT DE VIGILAR I CONTROLAR L´EXECUCIÓ DEL TREBALL I EL COMPLIMENT DEL TREBALLADOR DE LES SEVES OBLIGACIONS I LA FACULTAT D´IMPOSAR SANCIONS EN CAS D´INCOMPLIMENT. </li></ul><ul><li>LES FALTES I SANCIONS ES TIPIQUEN COM A LLEUS, GREUS I MOLT GREUS. </li></ul>
 32. 32. FOL <ul><li>LES FALTES PRESCRIUEN ALS 6 MESOS D´HAVER-SE COMÉS. </li></ul><ul><li>PRESCRIPCIÓ: ÉS L´EXTINCIÓ D´UN DRET, D´UN DEUTE O D´UNA RESPONSABILITAT A CAUSA DEL TRANSCURS DEL TEMPS ESPECIFICAT A AQUEST EFECTE. </li></ul>
 33. 33. FOL 60 MOLT GREU 20 GREU 10 LLEU Dies naturals per imposar una sanció Tipus de falta
 34. 34. FOL <ul><li>DEURES DEL EMPRESARIS </li></ul><ul><li>ES RESUMEIXEN EN L´OBLIGACIÓ GENERAL DE RESPECTAR ELS DRETS DELS TREBALLADORS. </li></ul>
 35. 35. FOL <ul><li>2.5. EXCEPCIONS DEL DRET LABORAL </li></ul><ul><li>SÓN RELACIONS LABORALS QUE, PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES, QUEDEN EXCLOSES PARCIALMENT O TOTALMENT DEL QUE S´ENTÉN DRET LABORAL: </li></ul><ul><li>A. LES RELACIONS LABORALS ESPECIALS </li></ul><ul><li>B. LES RELACIONS NO LABORALS. </li></ul>
 36. 36. FOL <ul><li>A. RELACIONS LABORALS ESPECIALS </li></ul><ul><li>Estan parcialment dins l´ET, només se´ls aplica la normativa general en absència de regulació pròpia. </li></ul><ul><li>Són: </li></ul><ul><li>Personal d´alta direcció. </li></ul><ul><li>Treballadors de la llar. </li></ul><ul><li>Esportistes professionals. </li></ul><ul><li>Artistes en espectacles públics. </li></ul><ul><li>Discapacitats en centres especials d´ocupació. </li></ul><ul><li>Menors sotmesos a mesures d´internament. </li></ul><ul><li>Condemnats en institucions penitènciaries. </li></ul>
 37. 37. FOL <ul><li>B. LES RELACIONS NO LABORALS </li></ul><ul><li>El dret laboral no s´aplica a aquestes relacions, és a dir, no se´ls aplica en cap sentit allò que estableix l´ET. </li></ul><ul><li>Són: </li></ul><ul><li>La relació de servei dels funcionaris públics. </li></ul><ul><li>Les prestacions personals obligatòries: “treballs per a la comunitat” imposats per un jutge. </li></ul><ul><li>El treball voluntari: veïnatge. </li></ul><ul><li>Treballs familiars: fent referència al cònjuge i altres familiars fins al segon grau de consanguinitat. </li></ul>

×