Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6

844 views

Published on

Resum Economia de l'empresa

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

Economia de l'empresa Batxillerat Tema 6

  1. 1. EL TREBALL I L’ACTIVITATLABORAL: El treball és el conjunt de tasques i d’activitats que les persones desenvolupen dins de l’empresa. Es compleix amb les següents característiques:  Voluntari: La persona decideix si treballa, on ho fa i de quina manera. És lliure de decidir dins la relació laboral.  Per compte d’atri: Treballa per una altre persona, la qual es beneficia i per això li compensa amb un salari.  Retribució: El treball ha de ser remunerat, és a dir, la persona realitza un treball a canvi d’un salari pagat per l’empresa.  Subordinació: dins de l’activitat laboral, el treball de la persona està sotmès a les decisions de l’empresari. MARC NORMATIU LABORAL: És el conjunt de lleis i normes legals que determinen l’entorn del treball Normes laborals  Constitució espanyola: és la norma legal suprema de l’ordenament jurídic, i està per sobre de qualsevol altre. Explica les lleis i els Drets fonamentals dels ciutadans. Drets fonamentals Drets i llibertats dels ciutadans/es Principis rectors de la política social i econòmica -Dret a la vaga -Llibertat per crear sindicats -Dret a no ser discriminat per raó de sexe, raca, religió... -Dret al treball -Dret a un salari adequat -Dret a la llibertat d’empresa -Vetllar per la seguretat i higiene en el treball -Fomentar la formació i la readaptació professional. -Garantir els descansos necessaris i les vacances retribuïdes  Tractats internacionals: són normes legals que un conjunt de països s’obliguen a complir i respectar. Convenis com: OIT (organització internacional del treball) o UE.  Normes UE: conjunt de normatives dictades per la unió europea, amb l’objectiu de garantir un mínim de nivell de vida des treballadors i equiparar les condicions de treball als països de la UE. Principis generals com: -Lliure circulació de mà d’obra a la UE. -Condicions de treball harmonitzades. -Reconeixement de les diferents professions. -Lliure accés a la funció pública. Constitució espanyola Tractats internacionals Estatut dels treballadors Convenis col·lectius Contracte de treball
  2. 2. -Fomentar la formació de treballadors amb programes subvencionats.  L’estatut delstreballadors: és la norma laboral bàsica que desenvolupa i concreta els drets, llibertats i obligacions que tenen es treballadors.  Conveniscol·lectius:ésun acord pactat entre els representants dels treballadors i de les empreses, on es fixen les condicions de treball que s’aplicaran en un període de temps.  Contracte de treball: és un acord d’àmbit individual on el treballador i l’empresa pacten les característiques labores, respectant els convenis i les altres lleis. DRETS I DEURES LABORALS: Drets bàsics Drets relacionats amb el treball Obligacions fonamentals -Vaga -Reunió -Negociació col·lectiva -Treball i lliure elecció de professió -Ocupació efectiva del lloc de treball -Percepciópuntual delsalari -No ser discriminat per cap raó -Complir les mesures de seguretati higiene de treball -Obeir les ordres i instruccions de l’empresari -Nocompetir amb l’activitat de l’empresa Les facultats de l’empresari: L’empresa exerceix un conjunt de poders  Poder de direcció: l’empresari organitza la producció i pren les decisions que consideri necessàries per el bon desenvolupament de l’activitat de l’empresa.  Poderdisciplinari:l’empresari potsancionarelstreballadorsperlesfaltescomeses dins de l’àmbit de la relació laboral. LA REPRESENTACIÓ DELS TREBALLADORS I DELS EMPRESARIS: Els sindicatssón organitzacionsonelstreballadorss’associenlliurament per defensar els seus dretslaboralsi són elsseusinterlocutorsenelsprocessosde negociació col·lectiva. Serveixen perprotegirels drets labores del treballadors, assessorar-los, i permetre que puguin discutir amb l’empresa. Exemple: CCOO, UGT, CGT, USO... -La representació dels treballadors a l’empresa Les competències bàsiques dels representants són:  Rebre informació sobre l’activitat de l’empresa.  Conèixer els estats financers de l’empresa.  Vetllar pel compliment de la normativa laboral.  Representarelstreballadorsenesprocessosde negociaciócol·lectiva i en la resolució de conflictes Pot prendre dues formes en funció de la dimensió de a plantilla de l’empresa:  Delegats sindicals: Entre 10 i menys de 50 treballadors. (si té entre 6 i 10, es decideix per majoria).  Comitè d’empresa: Si l’empresa té 50 o més treballadors.
  3. 3. Nombre de treballadors Delegats sindicals Fins a 30 De 31 a 49 1 3 Comitè d’empresa De 50 a 100 De 101 a 250 De 251 a 500 De 501 a 550 651 a 100 De 1000 en endavant 5 9 13 16 21 Se n’afegeixen 2 per cada mil o fracció -Organitzacions empresarials: Són organitzacions on defensen els seus interessos i participen en la negociació col·lectiva, s’anomenen patronals. Exemple: CEOE, CEPYME NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA: És el procésque té com a finalitatassolir un acord entre els treballadors i les empreses sobre les condicions en què es desenvolupa l’activitat laboral. Aquest procés es l’acord anomenat conveni col·lectiu. -Conveni col·lectiu:ésunacordnegociatentre elsrepresentantsdelstreballadors i l’empresa, enque es regulenlescondicionsde treballi lesnormesde convivència laboral que s’aplicaran a l’empresa.  Poden ser d’empresa (afecten 1 empresa) o sectorial (conjunt d’empreses)  Permet dinamisme en les relacions laborals i poder solucionar problemes.  Ha de complir la jerarquia normativa  Ha de tenir un contingut mínim  Regula aspectes com: el salari, la jornada laboral, els descansos... -Contingut mínim:  Determinació de les parts que l’han concertat: Representants des treballadors i les empreses.  Definició de l’àmbit: -Personal: l’acord afecta als treballadors que pertanyen a una professió especifica. -Territorial: extensió geogràfica del conveni; comercial, provincial, autonòmic o nacional. -Funcional: Quina es l’activitat econòmica que engloba es empreses. -Temporal:Període de vigència del conveni. La normativa no fixa cap durada, tot i ue normalment es d’entre dos i quatre anys.  Forma i condicions de la denúncia del conveni: quan s’inicia la negociació d’un nou conveni, quan el vigent arriba a la fi de la seva vigència.  Formació de la comissió partidària: representada per solucionar les discrepàncies existents durant la seva vigència.
  4. 4.  Condicions de a la no-aplicació del règim salarial: (en cas que una empresa presenti dificultats econòmiques per poder complir els compromisos salarials. ELS CONFLICTES LABORALS: Es produeix quan l’empresa i els treballadors presenten discrepància en algun aspecte de la relació laboral. -Conflicte col·lectiu de treball: S’acorda fixar un calendari de reunions per trobar una solució.  Acord entre les parts de caràcter voluntari.  Conciliació:lespartsacordenque un tercerintervingui perfacilitarla negociació, però sense aportarsolucions.(L’agentconciliadorésunaentitatpúblicaanomenadaSMAC).  Mediació: Les parts acorden que l’agent conciliador ofereixi propostes, però sense poder de decisió.  Arbitratge: Les parts acorden sotmetre’s a la decisió d’un tercer, un laude arbitral imposarà la solució al conflicte. -La vaga: És la interrupció del treball per part dels treballadors amb la finalitat d’imposar certes condicionsal’empresa.Pertal que sigui legal,s’hade notificarperescritala direcciói expicant els motius. S’han d’especificar els aspectes següents:  Objectius de la vaga  Gestions prèvies per solucionar el conflicte  Data d’inici  Composició del comitè de vaga Durant la vagaelsparticipantsnotenendretal seusalari,i s’hade respectaraquellsque si vulguin treballar. L’empresa no pot sancionar als treballadors ni subsistiu-los per altres treballadors. -El tancament patronal: És el tancament del centre de treball per part de l’empresa, en cas de vaga o d’una alta irregularitat col·lectiva en el treball. Circumstàncies:  Perill de violència o danys greus  Ocupació del centre de treball  Inassistència o irregularitats en el treball que dificulti greument el procés normal. EL CONTRACTE DE TREBALL: Un contracte de treball és un acord on es reflecteixen les voluntats d’una empresa i un treballador,el qual escomprometaprestarpersonalmenta l’empresa els seus serveis a canvi d’una retribució.
  5. 5.  Els subjectesdel contracte sónel treballadori l’empresai ambla signaturaassumeixen un conjunt de drets i obligacions. -Treballador: Edat mínima 16 anys -Empresa: pot ser persona física o jurídica  El treballador desenvolupa una professió, treball o servei a l’empresa.  La direcció i organització de l’activitat laboral és competència de l’empresa.  Els fruits del treball pertanyen a l’empresa  La persona treballa a canvi d’un salari. -Contingut i característiques:  Prestació del treball: Tipus de treball que es realitza.  Durada: Temps indefinit o durada determinada.  Remuneració: Salari, pagues extraordinàries...  Període de prova: En general és de 6 mesos per als tècnic titulats. 2 mesos per empreses de 25 o més treballadors i 3 mesos per empreses de menys de 25 treballadors.  El temps de treball: es fixen la jornada laboral, els descansos, les vacances... EL TEMPS LABORAL: Dins del contracte, s’han de tenir en compte diferents elements que conformen el temps laboral:  Jornada laboral: -Setmanal: el màximes de 40 h setmanals. La durada pot ser irregular: es poden donar setmanes amb més de 40 h i d’altres amb menys. -Diària: Màxim 9 h al dia (el conveni col·lectiu ho pot ampliar) si es respecten els descansos. Els menors no poden fer més de 8 h.  Descansos: -Dins la jornada laboral: 15 min si és continuada i supera es 6h. Els menors és de 30 min si és continuada i supera les 5h i mitja. -Entre jornades:Entre el final de la jornada i el principi de la següent ha de passar un mínim de 12h. -Setmanal:Mínim1 dia i mig ininterromput.Es poden acumular en períodes de 14 dies,treballant11diesseguitsi descansant3 dies més. Els menors fan un descans mínim de 2 dies ininterromputs.  Vacances: Mínim de 30 dies naturals/any i retribuïdes. No es pot substituir per diners.  Jornada nocturna: Aquell que faunmínimde 3 h de lajornadaen l’horari de 22:00 a 6:00. El menors no poden fer-ho.  Treball a torns: Quan l’empresas’organitzaentornsrotatiusno pot obligar a estar en el torn de nit més de dues setmanes seguides, tret que sigui voluntàriament.  Hores extraordinàries: Hores que es fan superant la jornada màxima. 2 tipus: -Normals: Per exigències de producció de l’empresa com acumulació de comandes, excés de demanda o absències imprevistes. (voluntàries)
  6. 6. -Per força major: Per prevenir danys extraordinaris i urgents. (obligatòries) No espodenfermésde 80h extra/any.Sense comptarlesde forçamajor o les que són compensades amb descans equivalent. Els menors no poden fer. -Modalitats de contractació:  Contractes indefinits:Aquellsenque no es fixa una data determinada de finalització. (fixos) -Contracte de foment de la contractació indefinida: és estimular la contractació indefinida a persones de certs col·lectius, amb dificultat o especials...  Contractes temporals: Aquells en els que hi ha una data determinada de finalització de la relació laboral. -Duradadeterminada: Es donen en situacions habituals en l’activitat empresarial quan l’empresa necessita fer un contracte temporal. -Contracte d’obra o servei -Eventual per circumstancies de producció -D’interinitat -Formatius: Tenen com a finalitat fomentar la contractació de persones amb dificultats per manca d’experiència o formació. -Per formació i aprenentatge -En pràctiques

×