Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OACV U.1.2 EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

465 views

Published on

OACV U.1.2 EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OACV U.1.2 EL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

 1. 1. U.1.2 EL CONTRACTE DE COMPRA-VENDA Mòdul: Operacions ADMINISTRATIVES DE COMPRAVENDA Apunts Marissa Cerezo
 2. 2. El contracte mercantil de compravenda Definició: Acord, verbal o escrit, pel qual el venedor s’obliga a entregar una cosa determinada al comprador i aquest, s’obliga a pagar-la. Venedor i comprador reben el nom de parts contractants.
 3. 3. Característiques del contracte de compravenda •Bilateral: •Onerós: •Traslació del domini: Intervenen ambdues parts en la celebració del contracte, el comprador i el venedor És el pagament acordat per a l’entrega de la cosa Canvi de titular en l’entrega de l’objecte
 4. 4. Tipus de compra-venda  Compravenda civil.  Per a ús i consum propi de ○ Béns mobles o ○ Béns immobles.  Està regulada pel Codi Civil  Compravenda mercantil  Per a revendre i obtenir beneficis de ○ Béns mobles i, en alguns casos excepcionals ○ Béns immobles (en cas de les constructores)  Està regulada pel Codi Mercantil o del Comerç)
 5. 5. D’Aquests dos tipus de compravenda se’n deriven els contractes: •Contracte de compravenda civil: Es formalitza en la compravenda de bens destinats a consum del comprador o de la persona que ha encarregat l’adquisició. •Contracte de compravenda mercantil: Es formalitza en la compravenda de coses mobles per a revendre-les, tal i com s’han comprat o transformades, amb la intenció de lucrar-se en la revenda.
 6. 6. Tipus de contractes Tipus de contractes Segons la forma Verbals* Escrits* Segons la regulació legal Típics Atípics Segons la legislació aplicable Civils* Mercantils* Administratius Laborals Segons la força de les parts Igualitaris D’adhesió Segons el benefici obtingut Onerosos Gratuïts Aleatoris
 7. 7. Elements del contracte de compravenda Elements del contracte de compravenda Elements Materials L’objecte o cosa És l’objecte de la compravenda, pel que el comprador es compromet a pagar un preu. Ha de ser possible. El preu Diners o equivalent que el comprador s’obliga a entregar a canvi de la cosa rebuda Elements Personals Venedor Entrega la cosa i cobra el preu Comprador Rep la cosa i paga el preu Exemple pàg 39 Qüestions 1-2 i 3 pàg 35
 8. 8. Obligacions de les parts contractants 1. Obligacions del venedor 1. Transmetre la propietat o títol de dret. 2. Custodiar i conservar la mercaderia fins a que s’entregui. 3. Entregar la cosa totalment 4. Respondre davant el comprador de la possessió legal de la mercaderia. 5. Garantir que la mercaderia no té defectes o vicis ocults. 2. Obligacions del comprador 1. Pagar la cosa 2. Pagar interessos en casos de demora o de compravenda amb preu a terminis 3. Rebre la cosa comprada.
 9. 9. Elaboració del contracte de compravenda •Estructura •Clàusules •Redacció
 10. 10. Ex 6 pàg 35
 11. 11. Extinció del contracte  Causes:  El pagament o compliment de les prestacions acordades.  La pèrdua de la cosa.  El perdó del deute per part del venedor.  La confusió de drets d’acreedor i deutor.  La compensació del deute.  La novació o substitució d’una obligació anterior per una de nova.
 12. 12. Altres contractes de compravenda  Contracte de sumbinistrament  Entre subministrador i client. (Endesa, Movistar…)  Contracte estimatori  Entre majoristes o fabricants i minoristes.  Contracte de venda sobre mostres o catàlegs.
 13. 13. Compravenda a terminis  Contracte de venda a terminis

×