Successfully reported this slideshow.

Nationell digitaliseringsstrategi för svenska skolväsendet

2

Share

Upcoming SlideShare
Stenungsund
Stenungsund
Loading in …3
×
1 of 7
1 of 7

Nationell digitaliseringsstrategi för svenska skolväsendet

2

Share

Download to read offline

En liten sammanfattning av den nationella digitaliseringsstrategin för svenska skolväsendet. Regeringen tog beslut om denna 20171019. Strategin ska vara uppnådd 2022.

En liten sammanfattning av den nationella digitaliseringsstrategin för svenska skolväsendet. Regeringen tog beslut om denna 20171019. Strategin ska vara uppnådd 2022.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Nationell digitaliseringsstrategi för svenska skolväsendet

  1. 1. Nationell digitaliseringsstrategi för svenska skolväsendet Beslutad av regeringen 20171019. Ska vara uppnådd 2022 En liten sammanfattning av Malin Frykman. Sammanfattningen är en del av stödmaterialet som finns till boken Skolledare i en digitaliserad värld –Att leda lärande.
  2. 2. Digital kompetens Digital trygghet Digital innovation Digital ledning Digital infrastruktur Ett hållbart digitaliserat Sverige Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter …Skolväsendet har en central roll i arbete med att nå det målet! Vår nationella strategi är en del i detta. Regeringens digitaliseringsstrategi och de fem huvudområdena som ingår i den Källa:.
  3. 3. Nationella IT-strategins övergripande mål: ”Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten” Källa: nationella IT-strategin för svenska skolväsendet s. 4.
  4. 4. Tre fokusområden finns i strategin • Digital kompetens för alla i skolväsendet • Likvärdig tillgång och användning • Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter • Varje fokusområde är indelat i 1 mål och flera delmål
  5. 5. Det svenska skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten Digital kompetens för alla i skolväsendet Likvärdig tillgång och användning Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter Fokusområde 1 Fokusområde 2 Fokusområde 3
  6. 6. Fokusområde Mål Delmål Delmål Delmål Digital kompetens för alla i skolväsendet Alla barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Det ska finnas en digital likvärdighet i det svenska skolväsendet. 1.1 Barn och elever ska i alla delar av skolväsendet ges förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens. 1.2 Förskolechefer, rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna 1.3 Personal som arbetar med barn och elever ska ha kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i utbildningen Här ser du målen och delmålen. Hela strategin ska vara uppnådd 2022. Likvärdig tillgång och användning Barn, elever och personal ska ha god och likvärdig tillgång till digitala verktyg och resurser i syfte att förbättra utbildningen och effektivisera verksamheten 2.1 Barn, elever och personal som arbetar med barn och elever ska ha tillgång till digitala verktyg utifrån sina behov och förutsättningar 2.2 Det ska finnas ändamålsenlig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten. 2.3 De digitala lärresurser som används i undervisningen ska vara ändamålsenliga och medföra att teknikens möjligheter kan utnyttjas effektivt. 2.4 Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om undervisning och administration. Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter Forskning och uppföljning som stödjer utveckling av verksamheter och insatser ska genomföras med syfte att bidra till 3.1 Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och 3.2 Uppföljning av digitaliseringsarbetet i skolväsendet ska genomföras och stödja utveckling av verksamheter och insatser Initiativ och aktiviteter tas fram i samverkan med SKL
  7. 7. Läs mer om den nationella digitaliseringsstrategin för svenska skolväsendet på regeringens webbplats: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/10/regerin gen-beslutar-om-nationell-digitaliseringsstrategi-for- skolvasendet/

×