2013

628 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2013

 1. 1. Ο αξηζκόο 6 ζρεηίδεηαη αξηζκνινγηθά κε έλλνηεοόπσο: Ιζνξξνπία Αξκνλία Γάκνο Οηθνγελεηαθή δσή Ελαξκόληζε εληόο νκάδνο Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε
 2. 2.  Τν αζξνηζκα 6 ηεο θεηηλήο ρξνληάο παξαγεηαη απν ηνπο πξώηνπο αξηζκνύο ζηε ζεηξά εθδήισζεο ηεο ζείαο νπζίαο δειαδή ην 1, ην 2 θαη ην 3. (2013) Απηνί νη αξηζκνί ιεηηνπξγνύλ ζην πξώην επίπεδν ηεο αξρηθήο δεκηνπξγίαο θαη θαηά ην 2013 η απμονία ηος απιθμού 6 θα εκδηλυθεί με δςναηούρ και ζσεδόν απσεηςπικούρ ηπόποςρ είηε γηα ην θαιό είηε γηα ην θαθό.
 3. 3.  Καηά ηε δηαξθεηα απηεο ηεο ρξνληάο ε απόιπηε θαη πξσηαξρηθή ελέξγεηα (1) πεξλάεη κέζα από θαλάιηα πόισζεο (2) πνπ νδεγεί ζε δεκηνπξγηθή γέλλεζε (3) ζηελ πιηθή πξαγκαηηθόηεηα δειαδε ζηε δσή καο. (6)
 4. 4.  Φέηνο είλαη κηα ρξνληά πνπ ζα ρξεηαζηεί λα παιέςνπκε θαη λα παζρίζνπκε κάνονηαρ ζςνειδηηέρ ππάξειρ ώζηε λα θέξνπκε ηελ αξκνλία ζηε δσή καο. Η πάιε απηή ζα γίλεη κέζα από βαζηθέο, ζρεδόλ παξαδνζηαθέο κεζόδνπο θαη ηξόπνπο πνπ κπνξεί λα ζπκίδνπλ ην ζθεπηηθό ηεο ‘γηαγηάο’ θαη ηνπ’ παππνύ’ Η επηζηξνθή όρη ηόζν ζην παξειζνλ όκσο αιιά πεξηζζόηεξν ζηη βαζική αξία και λειηοςπγία ηυν ππαγμάηυν είλαη αλαγθαία.
 5. 5.  Τν απνηέιεζκα δύν ηξηγώλσλ πνπ επηδξνύλ ην έλα επί ηνπ άιινπ. Είλαη ε έθθξαζε έμη πξάμεσλ ηεο Θείαο Σθέςεο πνπ εθδειώλεηαη κεζα από ηηο εμη εκέξεο ηεο Δεκηνπξγίαο. Τν Εμη είλαη ν ηξόπνο ηεο δεκηνπξγίαο και η δημιοςπγία γίνεηαι μέζυ ηηρ Αγάπηρ.
 6. 6.  Τν αλώηεξν ηξίγσλν δεκηνπξγίαο (πλεπκαηηθά ζεκαηα, ηδαληθά, αμίεο θαη ηδενινγίεο) ελώλεηαη κε ην θαηώηεξν ηξίγσλν δεκηνπξγίαο (πιηθή πξαγκαηηθόηεηα, δσε) Η αποζηολή μαρ αςηή ηη σπονιά είναι να ζςνθέζοςμε ηα δύο αςηά ηπίγυνα και να ηα εναπμονίζοςμε.
 7. 7.  Εηλαη βαζηθό θέηνο να ςλοποιήζοςμε απηό πνπ πηζηεύνπκε θαη λνηώζνπκε κέζα από ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζθέςεο καο. Απηό ζα ρξεηαζηεί λα ην θάλνπκε κε ηξόπνπο πνπ είλαη αξκνληθνη ηόζο για εμάρ όζο και για ηοςρ άλλοςρ πνπ αλήθνπλ ζηελ νκάδα καο. Οκάδα κπνξεί λα είλαη ε νηθνγέλεηά καο, ην ζύλνιν ησλ ζπλεξγαηώλ καο ή ε γεηηνληά καο... Η θνηλσλία ή αθόκε αθόκε νιόθιεξνο ν πιαλήηεο, αλ είκαζηε ζπληνληζκέλνη κε ηέηνηεο ηδέεο..
 8. 8.  Οη Επηά Αθηίλεο είλαη κηα ηδέα πνπ αλήθεη ζηνλ εζσηεξηζκό θαη είλαη θνκκάηη πνιιώλ θηινζνθηθώλ θαη ζξεζθεπηηθώλ ζπζηεκάησλ από πνιύ παιηά. Σπζηεκαηηθόηεξε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ έγηλε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα από ηελ Ε.Π.Μπιαβάηζθη θαη έπεηηα από ηνλ Ληληκπήηεξ θαη ηελ Α. Μπέηιιπ. Επηγξακκαηηθά, νη Επηά Αθηίλεο είλαη επηά δπλάκεηο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Δεκηνπξγόο γηα λα ρηίζεη θάζε κνξθή θαη ςπρή ζηνλ θόζκν θαη γηα λα δώζεη ζε θάζε ςπρή ηελ αληίζηνηρε εκπεηξία. Φπζηθά θαη ην ζύζηεκα βαζίδεηαη ζηνλ ηεξό αξηζκό Επηά θαη πξηλ απν ηε ζπζηεκαηνπνίεζή ηνπ από ηε Μπιαβάηζθη, ε παξνπζία ησλ Επηά Αθηίλσλ ππήξρε, ζπκβνιηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα, ζε πνιινύο κύζνπο ηεο αξραηόηεηαο.
 9. 9.  Φέηνο δερόκαζηε ηελ επηξξνή απν ηελ εθηε θνζκηθή αθηίλα.
 10. 10.  Εηξήλε Υπεξεζία Αδειθόηεηα Πίζηε Αθηέξσζε ζε Ιδαληθό Η έθηε αθηίλα πεξλάεη κέζα από ην ειηαθό πιέγκα
 11. 11.  Κάζε λόκηζκα έρεη δύν όςεηο... Είλαη βαζηθό λα θαηαιάβνπκε νηη ε εηξήλε κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη πόιεκν θαη νηη ε αθηέξσζε ζε ελα ηδαληθό κπνξεί λα θαηαιήμεη λα γίλεη κηζαιινδνμία θαη θαλαηηζκόο. Ο ξόινο καο ζηηο εμειίμεηο θέηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθόο θαη ζα πξέπεη λα εξγαζηνύκε όινη καο γηα ηελ ηζνξξνπία θαη αλάπηπμε ηεο νκάδαο θαη όρη κόλν ηνπ εαπηνύ καο.
 12. 12. Πξεπεη λα θαηαιάβνπκε νηη δεκηνπξγσληαο ηζνξξνπίαζηελ νκάδα δεκηνπξγνύκε ηζνξξνπία θαη γηα εκάογηαηί ν εαπηόο καο βξίζθεηαη κέζα ζηελ νκάδα!Εγώ είκαη Εζύ.Εγώ είκαζηε Εκείο.Δνπιεύνληαο γηα ηελ νκάδα δνπιεύνπκε γηα εκάο..
 13. 13.  Θα ππάξμνπλ πξνθιήζεηο θαη αληζνξξνπίεο ζηηο ζρέζεηο καο, ζηηο ζπλεξγαζίεο καο θαη ζηα νηθνλνκηθά καο θέηνο ηέηνηεο θαη ζε ηέηνην βαζκό πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζην λα βξνύκε ζέινληαο θαη κε ηνλ ηξόπν επίιπζήο ηνπο. Τν θιεηδί είλαη ε ζπλ-εξγαζία θαη ε επηθνηλσλία κέζσ αγάπεο θαη κε-δηαρσξηζηηθόηεηαο.
 14. 14.  Ο αξηζκόο 12 δε κπόξεζε λα θέξεη απζεληηθή αξκνληά ζηνλ πιηθό θόζκν γηαηη σο δπγόο αξηζκόο έρεη εζσηεξηθέο ζπγθξνύζεηο Ο επόκελνο αξηζκόο, ην 13, θέξλεη ζην θσο θαη ηνλίδεη ηηο ζθνηεηλέο πηπρεο ηεο πξνεγνύκελεο ρξνληάο, νμύλνληάο ηεο.
 15. 15.  Η δηαδηθαζία ηνπ λα πξνβάιιεη θαπνηνο ηα ζθνηεηλα ζεκεηα κηαο δνκεο θαη λα ηα θσηίδεη κέζσ ηεο εζηίαζεο ζε απηά νλνκάδεηαη ‘’black teaching’’ Κάπσο έηζη ιεηηνπξγεί θαη ην εσζθνξηθό ζηνηρείν... ξηρλνληαο θσο ζην αξλεηηθν θνκκαηη ηνπ θνζκνπ πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη εσο ησξα.
 16. 16.  Σηνλ ηξόπν απηό πνπ επηιέγεη θέηνο ην ζύκπαλ λα καο δηδάμεη, ππάξρεη ν θίλδπλνο κέζα από ηελ πξνβνιή ηνπ αξλεηηθνύ (πνπ πξέπεη λα έξζεη ζε ηζνξξνπία) λα γίλεη κηα ‘παξακόξθσζε’ ησλ ελλνησλ θαη ην αξλεηηθό λα θαίλεηαη ζαλ ζεηηθό.. Απηό πνπ ζα καο νδεγήζεη θέηνο είλαη ε αγάπε. Αλ ην απνηέιεζκα ησλ επηινγώλ θαη ησλ πξαμεώλ καο είλαη αξκνληθό ππορ ηο ζύνολο ηόηε ζα έρνπκε μεθύγεη ηνλ θίλδπλν ηεο παξακόξθσζεο ησλ ελλνησλ.
 17. 17.  Φέηνο ζα ιεηηνπξγήζνπκε αξθεηά κε ην ζπλαίζζεκα, αλώηεξν ή θαηώηεξν.. θαη ζα θάλνπκε ηηο επηινγέο καο βάζεη απηνύ Θα ππάξμνπλ πνιιά δηιιήκαηα θαη αθόκε πεξηζζόηεξεο απνθάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ..
 18. 18.  Ειμε Απνζηξνθή Επηθνηλσλία Καηεπζπλζε Κιηζε Απνθιηζε
 19. 19.  Αθξηβώο όπσο έλαλ εξαζηή, θέηνο ζα καο ηξαβήμνπλ θάπνηα πξάγκαηα θαη ζα ηα ‘εξσηεπηνύκε’ θαη αληίζηνηρα θάπνηα πξάγκαηα ζα καο θάλνπλ λα αηζζαλζνύκε απνζηξνθή θαη απόιπηε δπζαξέζθεηα. Θα ππέπει να κπαηήζοςμε ηιρ ιζοπποπίερ και να μην πεπάζοςμε ούηε ζηη μια ακπή ούηε ζηην άλλη.
 20. 20.  ..νπσο έλαο εξαζηήο ρεηξίδεηαη γιπθά ηνλ ιόγν θαη ηε ζθέςε ηνπ... έηζη θαη θέηνο ζα πξέπεη λα θξνληίζνπκε να αποθύγοςμε να μεηαηπέτοςμε ηη δημιοςπγική ενέπγεια και σαπά ζε επιπολαιόηηηα, ελαθπομςαλιά και σπήζη ηηρ γλώζζαρ για να πληγώζοςμε ηοςρ άλλοςρ.
 21. 21. Θα ρξεηαζηεί λα δώζνπκε ζσζηή θαηεύζπλζε ζηα όλεηξα θαη ζηα ζρέδηά καο απνθεύγνληαο: ελ αλάγθε γηα έιεγρν ηελ αθακςία ηνλ δνγκαηηζκό θαη ηελ επίξξηςε επζπλώλ ζηνπο άιινπο γηα πεξηνξηζκνύο πνπ λνηώζνπκε εκείο νη ίδηνη. Το κλειδί είναι η ζσγκένηρωζη και η καηεύθσνζη ηης ενέργειας
 22. 22. Σηελ πνξεία ηεο ρξνληάο ζα ππάξμνπλ ζέκαηαπνπ ζα δηακνξθώλνληαη θαη ζα μεθαζαξίδνπλκε απνηέιεζκα λα ηείλνπκε πξνο απηά θαη λααξρίδνπλ λα δηακνξθώλνληαη νη απνθάζεηο καο.Σε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα πξνζέμνπκε ηελαπόθιηζε από ηα ζέκαηα απηά πνπ έρνπλ δείμεη νηηείλαη θαιά θαη αξκνληθά γηα εκαο.
 23. 23.  Ο εξαζηήο έρεη πάληα ακθηβνιίεο αιιά ε δύλακε ηεο αγάπεο ηνπ ηνύ δείρλεη ην δξόκν. Απηό πνπ κέλεη είλαη λα παξακείλεη θαη ν ηδηνο πηζηόο.

×