Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katechismus 11 - 12 jarigen - De Sacramenten

760 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Katechismus 11 - 12 jarigen - De Sacramenten

 1. 1. Katechismus voor 11 – 12 JarigenDe Sacramenten
 2. 2. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 2 In opdracht van de bisschop van Roermond en op zijn gezag samengesteld door: Bisdom Roermond Dienst Katechese en Onderwijs Neerstraat 51-53, 6041 KB Roermond Telefoon 04750-86888 Vormgeving en druk: Ars drukkerij Roermond Illustraties: Ars Design (Carien Huyskens) Katechismus van: Additionele afbeeldingen: van Internet Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. dr. Joannes M. Gijsen Bisschop van Roermond © 1990 Uitgeverij Tabor Dampoortstraat 166-168, B - 8310 Brugge 3 ISBN 90 – 6597 – 025 - 8 Deel 3 voor kinderen van 11-12 jaar D / 1990 / 3331 / 023 Nugi 214 Roermond 1990
 3. 3. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 3 Het derde deeltje is bedoeld voor kinderen van 11 en 12 jaar. Het behandelt dezelfde stof als voor de jongere kinderen maar uitgediept. Bovendien zijn er lessen toegevoegd over onderwerpen die voor de kleineren te moeilijk waren. Ook wordt in dit boekje regelmatig verwezen naar de heilige Schrift en proberen we de wil te activeren voor het formuleren van voornemens. Eén van de belangrijkste taken van de Kerk is We hebben een nieuwe verwoording van de aloude en de verkondiging van het geloof. blijvende geloofsinhoud nodig. Zonder deze te kennen en Deze opdracht heeft ze van de Heer zelf ontvangen. te verstaan is het onmogelijk Christus te volgen. Ik hoop dat de Blijde Boodschap, De verkondiging gebeurt onder meer in de katechese. zoals in de katechismus samengevat, Deze zending tot verkondiging van de Blijde Boodschap met eerbied en overtuiging wordt overgedragen.vertrouwde Christus toe aan de apostelen en hun opvolgers. Het is een voorwaarde om onze toekomstige volwassenen Zij mogen met gezag uitleggen, wat Christus ons heeft een blijvend houvast te bieden en hen zich thuis te doen geleerd. Zij mogen de mensen ook helpen, naar deze leer voelen in de levende gemeenschap van de Kerk. die Christus is en brengt, te leven. Daartoe hebben zij de bijzondere hulp van de heilige Geest ontvangen. Moge Maria, de Moeder van Jezus, die levende katechismus en Moeder en voorbeeld van de katecheten Wil de katechese geschieden genoemd wordt, onze voorspreekster zijn. volgens de bedoeling van Christus, dan zal ze volledig en waarheidsgetrouw moeten zijn. Christus wilde immers dat zijn leerlingen alles leerden en Roermond, Hemelvaart van de Heer, 24 mei 1990 alles leerden onderhouden, wat Hij hen geboden heeft. † Joannes M. Gijsen, bisschop van Roermond
 4. 4. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 4 Hoe kan de mens heilig worden? Op die vraag antwoordt ons geloof: We worden heilig door te doen wat God van ons vraagt. Nu weet je misschien niet altijd wat God van je vraagt. Daarom helpt Jezus ons. We weten wat God van ons vraagt, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Alle mensen worden geboren. Ze leven op aarde. Je kunt we1 weten hoe iets moet, Vaak zijn mensen blij, maar om het ook te doen is niet gemakkelijk. maar ze zijn ook wel eens bedroefd. Ook daarbij komt Jezus ons helpen. Ze zijn meestal gezond, Hij geeft ons de genade om heilig te worden maar ze worden ook we1 eens ziek. Zo leven mensen een tijd op aarde. In dit boekje kun je hier veel over lezen. En dan gaan ze dood. En het belangrijkste mag je onthouden door de antwoorden op de vragen te leren. Vele mensen vragen we1 eens: waarom zijn we op aarde? Ons geloof geeft op die vraag een antwoord. Wij zijn niet op aarde om hier altijd te blijven, ook al is het hier meestal we1 fijn. Wij zijn op aarde om van God te houden, te genieten van wat Hij ons geeft en heilig te worden.
 5. 5. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 5 ----------------------------------------------------------------------- Waarom zijn wij op aarde? Wij zijn op aarde om van God te houden, te genieten van alles wat Hij ons geeft en heilig te worden. Hoe worden wij heilig? We worden heilig door te doen wat God van ons vraagt. Hoe weten we wat God van ons vraagt? We weten wat God van ons vraagt, omdat Jezus ons dat heeft geleerd. Hoe weten we wat Jezus ons heeft geleerd? Door de Kerk weten we alles, wat Jezus ons heeft geleerd. Hoe helpt Jezus ons om heilig te worden? Hij geeft ons de genade om heilig te worden. -----------------------------------------------------------------------
 6. 6. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 6LES 24 Het sacrament van de biecht geeft ons de verloren genade terug. Zo heeft Jezus aan de Kerk verschillende sacramenten gegeven. Er zijn zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de heilige Eucharistie, de biecht, de ziekenzalving, Wij geloven dat God veel van ons houdt. het priesterschap en het huwelijk. Wij zijn daar ook blij om. We kunnen vaak ook zien dat God van ons houdt en dat Deze sacramenten geven ons de genade van God Hij ons zijn genade geven wil. of maken deze genade groter. God wil ons altijd helpen. Maar vooral op belangrijke ogenblikken Door drie sacramenten behoren wij wil God bij ons zijn. op een bijzondere manier voor altijd bij Jezus. Dat kun je zien aan tekens die Jezus Dat zijn het doopsel, het vormsel en het priesterschap. aan de Kerk heeft gegeven. Door het doopsel, het vormsel en het priesterschap Deze tekens noemen we de sacramenten. ontvangen wij een eeuwigdurend merkteken. Sacramenten zijn heilige woorden en daden die Jezusaan de Kerk heeft gegeven om ons genade te schenken. Deze sacramenten kunnen we dan ook maar één keer ontvangen. We zullen enkele voorbeelden geven. Je kunt dat vergelijken met een brandmerk Het doopsel is het sacrament dat een herder aan zijn schapen geeft. waardoor je voor het eerst de genade krijgt. Door het merkteken behoren wij voor altijd bij Jezus.
 7. 7. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 7 ----------------------------------------------------------------------- Wat zijn sacramenten? Sacramenten zijn heilige woorden en daden die Jezus aan de Kerk heeft gegeven om ons genade te schenken. Hoeveel sacramenten zijn er? Er zijn zeven sacramenten: het doopsel, het vormsel, de heilige Eucharistie, de biecht, de ziekenzalving, het priesterschap en het huwelijk. Door welke sacramenten ontvangen wij een eeuwigdurend merkteken? Door het doopsel, het vormsel en het priesterschap ontvangen wij een eeuwigdurend merkteken. Wat gebeurt door het merkteken? Door het merkteken behoren wij voor altijd bij Jezus. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 20, vers 19 tot 23. Over welk sacrament gaat het hier? We maken een voornemen: We ontvangen de sacramenten altijd eerbiedig. -----------------------------------------------------------------------
 8. 8. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 8LES 25 Bij het doopsel ontvangen we dan ook een merkteken. Wij worden daardoor in Jezus kind van God. De mens wordt nu weer helemaal goed en gezuiverd van de erfzonde. Hij kan ook weer in de hemel komen. Om te laten zien dat in het doopsel de erfzonde wordt afgewassen, dopen we met gewoon water. We zeggen daarom: Het doopsel is het eerste sacrament dat we ontvangen door het doopsel ontvangen wij het leven van God in ons. . Bij het doopsel worden we dus opnieuw geboren. Voor het doopsel kunnen we We worden op een bijzondere manier kind van God geen andere sacramenten ontvangen. In het doopsel ontvangen we namelijk voor het eerst Wanneer we gedoopt worden, het leven van God in ons. gaan we ook tot een groep behoren. We horen bij de groep van mensen die allemaal op een Alle mensen zijn kinderen van God, bijzondere manier kind van God zijn. want ze zijn allemaal door God geschapen. Deze groep van mensen noemen we de Kerk. Na de schepping had de mens echter gezondigd. Door het doopsel worden we lid van de Kerk. Daardoor was de schepping niet meer zo mooi. Ook de mens was niet meer zo goed. Het doopsel is dus het belangrijkste sacrament. Dat noemen we de erfzonde. Het doopsel is het sacrament waardoor we van de erfzonde worden bevrijd, Door het doopsel worden wij op een bijzondere manier het leven van God in ons ontvangen en kind van God. lid worden van de Kerk. Want door het doopsel gaat Jezus in ons leven. De priester of de diaken dient het doopsel toe.
 9. 9. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 9 Als iemand die niet gedoopt is opeens ziek wordt en we kunnen niet direct een priester of diaken vinden, dan mogen we zelf dopen. In geval van nood mag en moet iedereen dopen. We gieten dan water over het hoofd van de dopeling en zeggen zelf tegelijk de woorden: "Ik doop je in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest". Omdat het doopsel zo belangrijk is, dopen we de kinderen als ze pas zijn geboren. De ouders en peter en meter zeggen namens het kindje, dat ze in God geloven en van God houden. Als het kind niet ziek is, gaan we naar de kerk. Daar wordt het doopsel plechtig toegediend. Bij het doopsel beloven ouders en peter en meter dat ze het kind katholiek opvoeden. ----------------------------------------------------------------------- Welk is het eerste sacrament dat we ontvangen? Het doopsel is het eerste sacrament dat we ontvangen. Waarom dopen we met gewoon water?
 10. 10. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 10 Om te laten zien dat in het doopsel de erfzonde wordt afgewassen, dopen we met gewoon water. Wat is het doopsel? Het doopsel is het sacrament waardoor we van de erfzonde worden bevrijd, het leven van God in ons ontvangen en lid worden van de Kerk. Wie dient het doopsel toe? De priester of de diaken dient het doopsel toe. Mogen alleen de priester of diaken dopen? In geval van nood mag en moet iedereen dopen. Wat zeggen de ouders en peter en meter bij het doopsel? De ouders en peter en meter zeggen namens het kindje, dat ze in God geloven en van God houden. Wat beloven ouders en peter en meter bij het doopsel? Bij het doopsel beloven ouders en peter en meter dat ze het kind katholiek opvoeden. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Marcus, hoofdstuk 1, vers 9 tot 11. We maken een voornemen: We proberen altijd te leven als een kind van God. -----------------------------------------------------------------------
 11. 11. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 11LES 26 Daarom krijg je van God zelf hulp om van Hem te houden. Deze bijzondere hulp krijgen we bij het heilig vormsel. Bij het heilig vormsel komt de heilige Geest op een bijzondere wijze in ons. Aan het begin van het openbaar leven van Jezus is de heilige Geest over Jezus neergedaald in de Jordaan. Op het Pinksterfeest is de heilige Geest over de apostelen gekomen. Toen je nog klein was en zelf nog niet kon praten Zo daalt de heilige Geest ook over ons neer of denken, ben je gedoopt. bij het heilig vormsel. Je ouders wilden dat je vanaf het begin ook We mogen zoals de apostelen gaan vertellen over helemaal van God was. de Blijde Boodschap van het Evangelie. We mogen de mensen ook helpen om goed te leven.Toen je groter werd, heb je zelf ook leren geloven in God. De heilige Geest helpt ons door het heilig vormsel Je weet nu zelf dat God veel van je houdt. om als christen te leven en een Je weet ook dat God graag wil dat jij van Hem houdt. dappere getuige van God te zijn in deze wereld. Wanneer je van iemand houdt, dan laat je dat natuurlijk ook merken. We worden door het heilig vormsel volwassen gelovigen. Door dit sacrament mogen we dus nog meer Wanneer je bij iemand hoort, op Jezus gaan lijken. dan kom je daar ook voor uit. We gaan nog meer bij Jezus horen. Wanneer je dus van God houdt, We zeggen daarom: dan mag je dat ook laten merken. door het heilig vormsel ontvangen we Soms is dat moeilijk, een eeuwigdurend merkteken. omdat andere mensen dat niet begrijpen. We ontvangen ook de zeven gaven van de heilige Geest.
 12. 12. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 12 Het heilig vormsel is dus een belangrijk sacrament. Daarom wordt dit sacrament meestal door de bisschop zelf toegediend of door een priester die van de bisschop daarvoor een bijzondere opdracht krijgt. Wij ontvangen het heilig vormsel door handoplegging en zalving met heilig chrisma ----------------------------------------------------------------------- Wat gebeurt er bij het heilig vormsel? Bij het heilig vormsel komt de heilige Geest op een bijzondere wijze in ons. Wat doet de heilige Geest door het heilig vormsel? De heilige Geest helpt ons door het heilig vormsel om als christen te leven en een dappere getuige van God te zijn in deze wereld. Wat ontvangen wij door het heilig vormsel? Door het heilig vormsel ontvangen we een eeuwigdurend merkteken.
 13. 13. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 13 We ontvangen ook de zeven gaven van de heilige Geest. Hoe ontvangen wij het heilig vormsel? Wij ontvangen het heilig vormsel door handoplegging en zalving met heilig chrisma. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in de Handelingen van de Apostelen het verhaal over de nederdaling van de heilige Geest over de apostelen. Wat gebeurt er daardoor met de apostelen? We maken een voornemen: Elke morgen vragen we de heilige Geest ons te helpen goed te leven en te laten zien, dat we echte leerlingen van Jezus zijn. Bij de handoplegging tijdens het vormsel bidt de vormheer om de gaven van de heilige Geest met de volgende woorden: "Wij bidden U: zend over hen de heilige Geest, de Trooster, schenk hen de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van inzicht en sterkte, de Geest van kennis, van ontzag en liefde voor uw naam". -----------------------------------------------------------------------
 14. 14. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 14 Ook al begrijpen de apostelen deze woorden niet,LES 27 ze eten het Brood eerbiedig op. Dan neemt Jezus de kelk met wijn. Hij zegt: "Neemt deze Beker en drinkt hier allen uit, want dit is de Beker van het nieuwe en altijddurende Verbond. Dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden". Op de avond voor zijn lijden is Jezus voor het laatst met Door deze gebaren en woorden heeft Jezus aan de zijn vrienden aan tafel. apostelen een belangrijk sacrament gegeven. Ze vieren samen het joodse Paasfeest. Tijdens het Laatste Avondmaal heeft Jezus de Het lijkt een gewoon feest te worden. Eucharistie ingesteld. Opeens begint Jezus te spreken. Hij vertelt dat één van hen Hem zal verraden. De Eucharistie is een kostbaar geschenk Judas is de verrader. van Jezus voor ons. Wanneer deze weg is, doet Jezus iets, In de Eucharistie veranderen brood en wijn in het wat de apostelen niet goed kunnen begrijpen. Lichaam en Bloed van Jezus. Jezus neemt brood, In de zaal van het Laatste Avondmaal is gebeurd, wat de dankt de Vader in de hemel en breekt het in stukken. volgende dag op de berg van Calvarië ging gebeuren. Hij verdeelt het onder de apostelen Jezus geeft zichzelf voor de zonden van de mensen. en zegt daarbij de woorden: Jezus wil dat wij dit belangrijke sacrament vaak ontvangen. "Neemt en eet hiervan gij allen, want Hij heeft aan de apostelen de macht gegeven dit is mijn Lichaam, dit sacrament te vieren. dat voor u wordt overgeleverd". Jezus zei: "Blijft dit doen om Mij te gedenken".
 15. 15. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 15 ----------------------------------------------------------------------- Welke woorden spreekt Jezus bij het Laatste Avondmaal over het brood? Neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u wordt overgeleverd. Welke woorden spreekt Jezus over de kelk? Neemt deze Beker en drinkt hier allen uit, want dit is de Beker van het nieuwe en altijddurende Verbond.
 16. 16. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 16 Dit is mijn Bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Wanneer heeft Jezus de Eucharistie ingesteld? Tijdens het Laatste Avondmaal heeft Jezus de Eucharistie ingesteld. Wat gebeurt er in de Eucharistie? In de Eucharistie veranderen brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Jezus. Met welke woorden gaf Jezus aan de apostelen de macht de Eucharistie te vieren? Jezus zei: "Blijft dit doen om Mij te gedenken". ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Matteüs het verhaal van de instelling van de Eucharistie, in hoofdstuk 26, vanaf vers 17. We maken een voornemen: We willen doen wat Jezus gevraagd heeft. We gaan regelmatig naar de heilige Mis. We doen dat minstens elke zondag en op de grote feesten. -----------------------------------------------------------------------
 17. 17. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 17LES 28 In de heilige Mis gebeurt hetzelfde als aan het kruis. Jezus zelf draagt door de priester de heilige Mis op. Door de priester offert Jezus zich weer aan de Vader. Alleen gebeurt dat nu door de tekens van brood en wijn en niet meer op bloedige wijze. Maar het is hetzelfde offer. Tijdens de heilige Mis gedenken we het kruisoffer van Christus. God laat het kruisoffer weer tegenwoordig komen. Na het Laatste Avondmaal Daarom noemen we de heilige Mis ook we1 gaat Jezus met zijn apostelen het heilig Misoffer. naar de Hof van Olijven. Het hoogtepunt van de heilige Mis is de consecratie. Hij bidt in doodsangst tot zijn Vader. Dan spreekt de priester de woorden van Jezus uit. Daar komt de verrader met soldaten. Door deze woorden veranderen Jezus wordt gevangengenomen. het brood en de wijn op het altaar. Hij wordt naar de hogepriesters gebracht. Na de consecratie is er op het altaar Die sturen Hem naar de Romeinse landvoogd Plaats. het Lichaam en Bloed van Jezus. De Farizeeën hitsen het volk op. Plaats wordt bang. Daarom laat hij Jezus veroordelen. Daarom knielt de priester ook eerbiedig na het opheffen van de heilige Hostie en de kelk. Zelf moet Jezus zijn kruis dragen naar Nu moeten we nog iets uitleggen. de plaats buiten de stad. Wanneer je te communie gaat, dan proef je gewoon brood. Daar wordt Hij aan het kruis geslagen. Je ziet ook gewoon brood. Maar we mogen geloven dat Jezus offert zijn leven voor de zonden van de mensen. de Hostie echt het Lichaam van Christus is. Zo maakt Hij alles weer goed tussen God en de mensen. Wat we zien en proeven, We noemen het kruisoffer het levensoffer van Jezus. noemen we de gedaante van brood.
 18. 18. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 18 Onder de gedaanten van brood en wijn verstaan we datgene wat we kunnen zien en proeven. Zowel in de heilige Hostie als in het heilig Bloed is Christus helemaal aanwezig. Christus is onder beide gedaanten helemaal tegenwoordig. Tijdens de heilige Mis breekt de priester de heilige Hostie. Wordt Christus daardoor zelf ook verdeeld? Nee. Wanneer de priester de Hostie breekt, breekt hij alleen de gedaante van brood. Christus zelf blijft in elk deel helemaal aanwezig. ----------------------------------------------------------------------- Hoe noemen we het kruisoffer? We noemen het kruisoffer het levensoffer van Jezus. Wat gedenken we tijdens de heilige Mis? Tijdens de heilige Mis gedenken we het kruisoffer van Christus.
 19. 19. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 19 Wat is er op het altaar na de consecratie? Na de consecratie is er op het altaar het Lichaam en Bloed van Jezus. Wat verstaan we onder de gedaanten van brood en wijn? Onder de gedaanten van brood en wijn verstaan we datgene wat we kunnen zien en proeven. Is Christus onder beide gedaanten helemaal tegenwoordig? Christus is onder beide gedaanten helemaal tegenwoordig. Wanneer de priester de Hostie breekt, wordt dan Christus zelf ook verdeeld? Wanneer de priester de Hostie breekt, breekt hij alleen de gedaante van brood. Christus zelf blijft in elk deel helemaal aanwezig. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 22, vers 39 en het hele hoofdstuk 23. We maken een voornemen: Wanneer we te communie gaan, ontvangen we eerbiedig het Lichaam van Christus. -----------------------------------------------------------------------
 20. 20. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 20 Het Evangelie is het voornaamste deelLES 29 van de dienst van het woord. Jezus zelf spreekt dan tot ons. Daarom gaan we uit eerbied staan. Op zondagen en feesten legt de priester ons de lezingen uit. Tijdens de dienst van de Eucharistie geven we het brood en de wijn aan God. We willen daarmee zeggen dat we We wonen de heilige Mis bij onszelf helemaal aan God willen geven. om God te eren en te danken We willen helemaal van God zijn. voor alles wat we ontvangen Zo willen we op Jezus lijken. en om vergeving voor onze zonden te vragen. Tijdens de dienst van de Eucharistie ontvangen wij het We doen dat op twee manieren. Lichaam van Christus. Dat zien we ook in de Eucharistie. De Hostie is immers veranderd in De Eucharistie bestaat uit twee gedeelten: het Lichaam van Christus zelf. de dienst van het woord en De priester draagt de Eucharistie op voor de dienst van de Eucharistie. de Kerk en de hele wereld.Tijdens het eerste gedeelte lezen we uit de heilige Schrift. Je weet al dat bij de Kerk ook de mensen horen Daarom noemen we dit de dienst van het woord. die gestorven zijn. Tijdens de dienst van het woord luisteren we naar Ook voor hen bidt de priester in de Eucharistie. teksten uit het Oude Testament of Wij bidden met de priester mee. uit de geschiedenis van de jonge Kerk. Natuurlijk denken we bij de communie aan onze ouders, Vooral luisteren we naar het Evangelie. onze broers en zussen en onze vrienden of vriendinnen.
 21. 21. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 21 We bidden ook voor onszelf. Wanneer de heilige Mis is afgelopen, gaan we niet dadelijk naar buiten. We blijven nog even stil zitten. Na de heilige Mis doen we onze dankzegging. We danken God dat Hij Jezus aan ons heeft gegeven. We vragen ook of Jezus ons de hele dag wil helpen. ----------------------------------------------------------------------- Waarom wonen we de heilige Mis bij? We wonen de heilige Mis bij om God te eren en te danken voor alles wat we ontvangen en om vergeving voor onze zonden te vragen. Uit hoeveel gedeelten bestaat de Eucharistie? De Eucharistie bestaat uit twee gedeelten: de dienst van het woord en de dienst van de Eucharistie. Wat doen we tijdens de dienst van het woord? Tijdens de dienst van het woord luisteren we naar teksten uit het Oude Testament of uit de geschiedenis van de jonge Kerk. Vooral luisteren we naar het Evangelie.
 22. 22. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 22 Wat doen we tijdens de dienst van de Eucharistie? Tijdens de dienst van de Eucharistie geven we het brood en de wijn aan God. Wat ontvangen wij tijdens de dienst van de Eucharistie? Tijdens de dienst van de Eucharistie ontvangen wij het Lichaam van Christus. Voor wie draagt de priester de Eucharistie op? De priester draagt de Eucharistie op voor de Kerk en de hele wereld. Wat doen we na de heilige Mis? Na de heilige Mis doen we onze dankzegging. We danken God dat Hij Jezus aan ons heeft gegeven. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in je Bijbel eens een stukje over de geschiedenis van de Kerk. Je vindt het in het Nieuwe Testament na de vier Evangelies. We maken een voornemen: We luisteren in de heilige Mis eerbiedig naar de woorden uit de Bijbel, vooral naar het Evangelie. -----------------------------------------------------------------------
 23. 23. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 23 We bidden:LES 30 "Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden". We zijn waardig om te communie te gaan, als we geen grote zonden hebben gedaan en de genade in ons is. Soms doen mensen grote zonden. Wanneer mensen grote zonden hebben gedaan, zijn ze niet waardig om te communie te gaan. De genade is dan niet in hen. Wanneer je naar een feest gaat, maak je jezelf mooi. Ze zijn niet echt van God. Je wilt geen vlekken of scheuren in je kleren. Daarom mogen ze niet te communie gaan. De mensen die grote zonden hebben gedaan, Wanneer je naar de heilige Mis gaat, moeten eerst aan God om vergeving vragen in het zie je er ook netjes uit. sacrament van de biecht. Je mag aan de tafel van Jezus zitten. Nu kun je er aan de buitenkant best netjes uitzien. Dan ontvangen ze weer de genade en kunnen ze naar de Maar aan de binnenkant willen we ook netjes zijn. tafel van Jezus gaan. Ook je ziel moet netjes zijn, We gaan ook eerbiedig te communie. als je naar de tafel van Jezus gaat. Dat laten we op verschillende manieren zien. Je ziel is niet netjes, We lachen niet of praten niet met iemand anders. wanneer je zonden hebt gedaan. We zijn ook nuchter. We bedoelen daarmee dat we één uur voor de Voordat we te communie gaan, communie niet eten en vragen we daarom eerst vergeving voor deze zonden. alleen maar water mogen drinken.
 24. 24. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 24 ----------------------------------------------------------------------- Wanneer zijn we waardig om te communie te gaan? We zijn waardig om te communie te gaan, als we geen grote zonden hebben gedaan en de genade in ons is. Wat moeten de mensen die grote zonden hebben gedaan, eerst doen? De mensen die grote zonden hebben gedaan, moeten eerst aan God om vergeving vragen in het sacrament van de biecht. Wat bedoelen we met nuchter zijn voor de communie? We bedoelen daarmee dat we één uur voor de communie niet eten en alleen maar water mogen drinken. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in de eerste brief van de heilige Paulus aan de Korintiërs (in het Nieuwe Testament), hoofdstuk 11, vers 23 tot 27. We maken een voornemen: We zien er van binnen en van buiten netjes uit, als we te communie gaan. We eten geen snoep vlak voor de heilige Mis of onder de heilige Mis. -----------------------------------------------------------------------
 25. 25. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 25LES 31 Op het einde van het lof zegent de priester ons met de Hostie. Twee weken na Pinksteren vieren we een feest voor Jezus in de Eucharistie. Dat is het feest van Sacramentsdag. Op Sacramentsdag vieren we bijzonder dat Jezus voor ons gestorven is en onder ons blijft wonen. Op veel plaatsen is er op die dag een plechtig lof. Na de heilige Mis blijven er nog heilige Hosties over. In veel parochies wordt op die dag eenJezus blijft dus ook na de heilige Mis in de kerk aanwezig. sacramentsprocessie gehouden. We bewaren de Hosties in de ciborie. De priester gaat met de Hostie in de monstrans door de straten.Deze ciborie zet de priester of de diaken in een klein kastje Veel mensen trekken mee, ook de koren, de harmonie, in de buurt van het altaar. de misdienaars en de akolieten. Dat is het tabernakel. We houden een processie om eer te brengen aan Jezus, Tabernakel betekent: tent. om ons geloof te belijden en om de zegen van God te Jezus woont onder ons in het tabernakel. vragen over de plaats waar we wonen.Daarom brandt bij het tabernakel ook altijd de godslamp. Wanneer we in een kerk de godslamp zien branden, We kunnen elke dag dicht bij Jezus zijn weten we dat Jezus in het tabernakel is. als we naar de kerk gaan. We knielen dan eerbiedig om Jezus te begroeten. Ook wanneer we langs de kerk komen,Op zondagen of op grote feesten is er op veel plaatsen het denken we aan Jezus. lof. De priester plaatst de Hostie dan in de monstrans. We groeten Hem eerbiedig. Tijdens het lof zingen en bidden we samen om Jezus te aanbidden en te danken.
 26. 26. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 26 ----------------------------------------------------------------------- Waarin bewaren we de Hosties na de heilige Mis? We bewaren de Hosties in de ciborie. Waar woont Jezus onder ons? Jezus woont onder ons in het tabernakel. Wat doen we tijdens het lof? Tijdens het lof zingen en bidden we samen om Jezus te aanbidden en te danken. Wat vieren we op Sacramentsdag? Op Sacramentsdag vieren we bijzonder dat Jezus voor ons gestorven is en onder ons blijft wonen. Waarom houden we een processie? We houden een processie om eer te brengen aan Jezus, om ons geloof te belijden en om de zegen van God te vragen over de plaats waar we wonen. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 24, vers 13 tot 35. Daarin vragen de leerlingen aan Jezus om bij ons te blijven. We maken een voornemen: We gaan nooit aan de kerk voorbij zonder Jezus te groeten. In de kerk knielen we altijd eerbiedig, voordat we in de bank gaan zitten en nadat we de bank verlaten. -----------------------------------------------------------------------
 27. 27. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 27LES 32 Wanneer we de geboden van God vrijwillig overtreden op een ernstige manier, dan verliezen we de vriendschap met God. De genade is niet meer in ons. We zijn in opstand gekomen tegen God. Dat noemen we een doodzonde. We doen doodzonde, wanneer we in een belangrijke zaak opzettelijk tegen de Wil van God Ingaan. Mensen proberen goed te leven. God wil bijvoorbeeld dat wij Toch gaat er ook we1 eens iets fout, eerbied hebben voor het leven. omdat we het goede niet doen. Wanneer we bewust en opzettelijk iemand doden, is dat een doodzonde. Dat noemen we zonden. Zonden zijn vrijwillige overtredingen God wil ook dat wij eerbied hebben voor de goede naam van de geboden van God. van iemand anders. Wanneer we bewust en opzettelijk de goede naam van Nu zijn niet alle zonden even groot. iemand op een ernstige manier bekladden, Stelen is altijd verkeerd, dan is dat een grote zonde. maar een dubbeltje stelen is niet zo erg als honderd gulden stelen. Wanneer mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen of Een dubbeltje stelen bij iemand die veel geld heeft, elkaar doodzwijgen, dan is dat een grote zonde. is niet zo erg als een dubbeltje stelen Door de doodzonde verliezen we de genade en bij iemand die bijna geen geld heeft. zijn we geen kind meer van God en Er zijn grote zonden en kleine zonden. kunnen we ook niet in de hemel komen.
 28. 28. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 28 Dat is dus we1 heel ernstig. Voor de doodzonde kun je ook niet gewoon vergeving vragen. Om vergeving van de doodzonde te krijgen, moeten we gaan biechten. De kleinere zonden noemen we ook we1 dagelijkse zonden. Dagelijkse zonden zijn kleinere zonden tegen de Wil van God, of het zijn grotere zonden die we niet helemaal vrijwillig of niet helemaal bewust doen. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan een leugentje om er goed vanaf te komen of het gebruiken van lelijke woorden. Of je doet iets niet wat je we1 moest doen, bijvoorbeeld een handje helpen thuis. Dagelijkse zonden zijn niet zo erg als doodzonden. Toch moeten we ook daarmee voorzichtig zijn. Want soms ga je ongemerkt slechtere dingen doen. En ook de kleine fouten blijven toch fouten. Soms kun je opeens zin krijgen om iets te doen wat niet mag.
 29. 29. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 29 Dat noemen we een bekoring. Is een bekoring ook zonde? Nee, want je kunt er soms helemaal niets aan doen. Die gedachten komen zomaar bij je op. Je moet er natuurlijk niet over blijven doordenken. Dan kun je misschien toch zonde gaan doen. Daarom willen we onthouden: een bekoring is geen zonde, als we er niet zelf aan meewerken. ----------------------------------------------------------------------- Wat zijn zonden? Zonden zijn vrijwillige overtredingen van de geboden van God. Zijn alle zonden even erg? Er zijn grote zonden en kleine zonden. Wanneer doen we doodzonde? We doen doodzonde, wanneer we in een belangrijke zaak opzettelijk tegen de Wil van God ingaan. Wat gebeurt er door de doodzonde? Door de doodzonde verliezen we de genade en zijn we geen kind meer van God en kunnen we ook niet in de hemel komen.
 30. 30. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 30 Hoe kunnen we vergeving van de doodzonde krijgen? Om vergeving van de doodzonde te krijgen, moeten we gaan biechten. Wat zijn dagelijkse zonden? Dagelijkse zonden zijn kleinere zonden tegen de Wil van God, of het zijn grotere zonden die we niet helemaal vrijwillig of niet helemaal bewust doen. Is een bekoring zonde? Een bekoring is geen zonde, als we er niet zelf aan meewerken. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in Lucas, hoofdstuk 15, vers 1 tot 10. Waarom hebben we deze tekst uitgekozen? We maken een voornemen: Elke morgen vragen we aan God ons te helpen het goede te doen en het kwade te laten. -----------------------------------------------------------------------
 31. 31. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 31LES 33 Nu kun je op verschillende manieren berouw hebben. Je kunt berouw hebben, omdat je bang bent voor straf. Je kunt ook berouw hebben, omdat je het erg vindt dat je iemand pijn hebt gedaan. Zeker als je iemand pijn hebt gedaan, van wie je houdt. Wanneer je ziet dat je moeder verdriet heeft over je fout, dan voel je je heel beroerd. Wanneer je iets verkeerd hebt gedaan, Ons berouw is helemaal goed, als we spijt hebben, dan voel je je meestal niet zo fijn. omdat God die van ons houdt, de zonde niet goed vindt. Je bent misschien zelfs een beetje boos op jezelf.Misschien ben je ook bang dat anderen het te weten komen Dat noemen we een volmaakt berouw. of ben je bang voor straf. In elk geval heb je spijt. We houden van God en vinden het daarom erg, dat we tegen God verkeerd gedaan hebben. Dat noemen we ook we1 berouw. We hebben een volmaakt berouw, Berouw is heel belangrijk als we zonden hebben gedaan. als we uit liefde tot God spijt hebben over onze zonden. Het berouw is noodzakelijk, omdat we zonder berouw geen vergeving kunnen krijgen. We hebben geleerd dat je een doodzonde moet gaan biechten. Maar er kan iets gebeuren, Dat kun je ook begrijpen. zodat je niet kunt gaan biechten. Wanneer iemand echt slecht is geweest en hij vindt dat Wanneer je ooit echt grote zonden hebt gedaan en helemaal niet erg, dan kun je dat ook niet vergeven. je kunt niet meteen gaan biechten, Hoe weet ik nu of ik echt berouw heb? dan kun je door het volmaakte berouw We hebben echt berouw, als we spijt hebben over de toch vergiffenis krijgen. zonde, omdat God dat niet goed vindt, Door het volmaakte berouw worden de doodzonden en als we het echt beter willen gaan doen. vergeven, als je niet kunt biechten.
 32. 32. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 32 Je moet dan we1 later, als je kunt, gaan biechten en de doodzonde belijden Je kunt ook op een andere manier berouw hebben. Je kunt denken: God straft mij voor mijn zonden en dat vind ik niet fijn. Daarom vraag ik maar gauw vergeving. Dat is natuurlijk ook berouw. Dit berouw noemen we het onvolmaakte berouw. We hebben een onvolmaakt berouw, als we spijt hebben uit angst voor straf. ----------------------------------------------------------------------- Waarom is het berouw noodzakelijk? Het berouw is noodzakelijk, omdat we zonder berouw geen vergeving kunnen krijgen. Wanneer hebben we echt berouw? We hebben echt berouw, als we spijt hebben over de zonde, omdat God dat niet goed vindt, en als we het echt beter willen gaan doen. Wanneer hebben we een volmaakt berouw? We hebben een volmaakt berouw, als we uit liefde tot God spijt hebben over onze zonden.
 33. 33. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 33 Wanneer hebben we een onvolmaakt berouw? We hebben een onvolmaakt berouw, als we spijt hebben uit angst voor straf. ---------------------- Om zelf te lezen: Lees in het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 15, vers 11 tot 32. We maken een voornemen: Wanneer we verkeerde dingen hebben gedaan, vragen we er dadelijk vergeving voor. Elke avond voor we gaan slapen, denken we nog even na over de dag die voorbij is. We danken God voor de fijne dingen en vragen vergiffenis voor onze zonden. Oefening van berouw: Barmhartige God, ik heb spijt over mijn zonden, omdat ik Welke zonden worden door het volmaakte berouw uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ik U, mijn vergeven? grootste Weldoener en het hoogste Goed, heb beledigd. Ik verfoei al mijn zonden en beloof, met de hulp van uw Door het volmaakte berouw worden de doodzonden genade, mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. vergeven, als je niet kunt biechten. Heer, wees mij zondaar genadig! -----------------------------------------------------------------------
 34. 34. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 34LES 34 Daarom heeft Hij aan sommige mensen de macht gegeven om onze zonden te vergeven. Deze mensen zijn de priesters. Jezus heeft aan de priesters de macht gegeven de zonden te vergeven. Nu is er een jongetje dat gaat biechten. Hij denkt: zo, dat is opgeruimd. Nu ga ik lekker weer zonden doen. Wat denkt deze jongen fout? We weten dat we soms zonden doen. Hij wil niet beter gaan leven. Voor die zonden kun je om vergeving vragen. Dan heeft hij ook niet echt berouw over zijn zonden. God luistert daar ook naar. Als je gaat biechten, Je kunt s avonds in je bed nadenken over de verkeerde moet je eveneens berouw hebben over je zonden. dingen en aan God zeggen dat het je spijt. We kennen ook een sacrament van vergeving. Een meisje gaat ook biechten. We noemen dat het sacrament van boete en verzoening. Ze zegt een paar zonden, We noemen het ook wel: de biecht. maar een paar andere zonden zegt ze niet.De biecht is het sacrament waardoor Christus a1 onze Daar schaamt ze zich voor.zonden vergeeft, die we na ons doopsel hebben gedaan. Is dat helemaal goed? Nee, want in de biecht wil je het helemaal met God in orde Dat is natuurlijk een belangrijk sacrament. maken. We verzwijgen dus geen zonden. Het is ook een fijn sacrament. Want na de biecht weet je dat alles weer goed is tussen We spreken een eerlijke belijdenis van onze zonden. God en jou. Dat is toch zeker fijn. Na de biecht wil je ook laten zien Jezus wil graag dat we biechten. dat je beter wilt gaan leven. Hij wil ons graag vergeven.
 35. 35. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 35 Daarom geeft de priester ons een boete of penitentie. Dat is meestal een gebed. Deze boete noemen we ook we1 de penitentie. We kunnen dat nu heel kort bij elkaar zetten. Voor een goede biecht is nodig: berouw, een eerlijke belijdenis en een penitentie. We weten dat er dagelijkse zonden en doodzonden bestaan. We weten ook dat voor de vergeving van doodzonden de biecht noodzakelijk is, behalve als het niet mogelijk is om te biechten. Maar ook dan is het nodig, dat we de doodzonde biechten, zodra we de kans krijgen. Ook na een volmaakt berouw biechten we de doodzonden, omdat God dit van ons vraagt. De dagelijkse zonden moeten we niet biechten. De dagelijkse zonden kunnen ook buiten de biecht vergeven worden. Toch is het goed om ook deze zonden te biechten. Omdat de biecht het sacrament is om de zonden te vergeven, is het goed ook de dagelijkse zonden te biechten. Hoe vaak gaan we biechten? We mogen zo vaak biechten als we willen.
 36. 36. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 36 Het is goed om vaak te gaan biechten, ook als we geen groot kwaad hebben gedaan. Dan kan de priester ons helpen om ook de kleine fouten te verbeteren. We weten dan ook zeker dat we altijd een vriend van Jezus zijn en een kind van God. Wanneer we groot kwaad hebben gedaan, gaan we zo vlug mogelijk biechten. Want we willen weer helemaal kind van God zijn. Nu kun je zelf ook de vraag beantwoorden, Hoe vaak we gaan biechten. We gaan regelmatig biechten, en als we doodzonde hebben gedaan, biechten we zo snel mogelijk. Je kunt nu ook begrijpen, dat je het beste altijd bij dezelfde priester kunt gaan biechten. De biechtvader kent je steeds beter en hij kan je ook het beste raad geven. Je hoeft ook niet verlegen te zijn tegen je biechtvader. Hij begrijpt dat we soms zwak zijn. Hij heeft zelf ook vergeving nodig. En het belangrijkste is misschien nog wel, dat de biechtvader het biechtgeheim heeft. Met het biechtgeheim bedoelen we dat de biechtvader nooit iets over een biecht mag vertellen.
 37. 37. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 37 Waarom is het goed ook de dagelijkse zonden te biechten? Omdat de biecht het sacrament is om de zonden te vergeven, is het goed ook de dagelijkse zonden te biechten. Wanneer gaan we biechten? We gaan regelmatig biechten, en als we doodzonde hebben gedaan,----------------------------------------------------------------------- biechten we zo snel mogelijk. Wat is de biecht? De biecht is het sacrament waardoor Christus al onze Waarom is het goed altijd dezelfde biechtvader te hebben?zonden vergeeft, die we na ons doopsel hebben gedaan. De biechtvader kent je steeds beter en hij kan je ook het beste raad geven. Aan wie heeft Jezus de macht gegeven om de zonden te vergeven? Wat bedoelen we met het biechtgeheim? Jezus heeft aan de priesters Met het biechtgeheim bedoelen we dat de biechtvader de macht gegeven de zonden te vergeven. nooit iets over een biecht mag vertellen. ---------------------- Wat is nodig voor een goede biecht? Om zelf te lezen: Voor een goede biecht is nodig: Lees in het Evangelie van Johannes, berouw, een eerlijke belijdenis en een penitentie. hoofdstuk 20, vers 19 tot 23. Waarom biechten we ook na een volmaakt berouw We maken een voornemen: de doodzonden? We gaan regelmatig biechten, Ook na een volmaakt berouw biechten we de minstens eenmaal per maand. doodzonden, omdat God dit van ons vraagt. -----------------------------------------------------------------------
 38. 38. Laat de Kinderen tot Mij komen – Katechismus voor 11 – 12 Jarigen 38LES 35 Ze beloven dus aan elkaar net zo trouw te zijn als Jezus zelf. Man en vrouw dienen elkaar het sacrament van het huwelijk toe, wanneer ze voor de priester hun ja-woord uitspreken. Wanneer ze dit ja-woord tegen elkaar uitspreken, Spreekt Jezus door hen. Je bent vast we1 eens naar een huwelijksmis geweest. En het woord van Jezus is voor altijd. Misschien van een oom of tante of een buurmeisje. Jezus zegt nooit: Ik beloof iets voor een tijdje. Je hebt dan gehoord dat het bruidspaar aan elkaar belooft Jezus belooft iets voor altijd. voor altijd van elkaar te houden. Ze willen ook altijd trouw blijven aan elkaar. Daarom beloven man en vrouw aan elkaar Ze blijven bij elkaar tot één van de twee sterft. ook voor altijd trouw. Het sacrament van het huwelijk is onontbindbaar, Wanneer twee mensen dit in de kerk aan elkaar beloven, omdat man en vrouw elkaar is dat een sacrament. in de naam van Jezus trouw beloven. Het is het sacrament van het huwelijk. Het huwelijk is het sacrament, Het sacrament van het huwelijk wordt dus alleen door de waarin man en vrouw beloven dood ontbonden. Het huwelijk is door God zelf ingesteld. elkaar lief te hebben en voor altijd trouw te blijven. We kunnen dat lezen in het eerste boek van de Bijbel. God heeft het huwelijk ingesteld Normaal dient de priester of de diaken sacramenten toe. om man en vrouw helemaal één te laten worden Dat is bij het huwelijk niet zo. en om een gezin te stichten. Het sacrament van het huwelijk dienen man en vrouw aan elkaar toe. De ouders mogen het leven doorgeven aan hun kinderen.

×