Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Boodschap wjd 2011_ben_xvi

579 views

Published on

Boodschap van paus Benedictus XVI voor de 26ste Wereldjongerendag (2011) in Madrid. In Jezus Christus geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof"(vgl. Kol 2:7).
Beste vrienden, Ik denk vaak terug aan de Wereldjongerendagen in Sydney in 2008. Daar hebben wij een groot geloofsfeest meegemaakt. Gods Geest was daar actief werkzaam in de diepe verbondenheid van deelnemers uit de hele wereld.
Vaticaan, 6 augustus 2010. Vertaling Herman Lohman MA

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Boodschap wjd 2011_ben_xvi

  1. 1. Boodschap van paus Benedictus XVIvoor de 26ste Wereldjongerendag (2011)“In Jezus Christus geworteld, op Hem gebouwd,steunend op het geloof” (vgl. Kol 2:7)Beste vrienden,Ik denk vaak terug aan de Wereldjongerendagen in Sydney 2008. Daar hebben we een grootgeloofsfeest meegemaakt. Gods Geest was daar actief werkzaam in de diepe verbondenheid vandeelnemers uit de hele wereld. Die samenkomst, als bij vorige keren, heeft rijke vrucht gedragenin het leven van vele jongeren en in dat van de hele Kerk.Nu zien we uit naar de volgende Wereld- en levende Heer, en van zijn liefde voorjongerendag die in augustus 2011 in ieder van ons.Madrid wordt gehouden. Eertijds in 1989,enkele maanden voor de historische val 1. Aan de bron van onze diepstevan de Berlijnse muur, voerde de jonge- verlangensrenpelgrimstocht naar Santiago de Com-postela in Spanje. Nu, in een tijd waarin In iedere periode van de geschiedenis, ookEuropa sterke behoefte heeft aan heront- die van ons, voelen vele jongeren een diepdekking van zijn christelijke wortels, zal verlangen naar persoonlijke relaties dieonze ontmoeting in Madrid plaatsvinden. gekenmerkt worden door waarheid en soli-Het thema is: “In Jezus Christus gewor- dariteit. Velen zien uit naar echte vriend-teld, op Hem gebouwd, steunend op het schap, de ware liefde, een eigen gezin datgeloof” (vgl Kol 2:7). Ik moedig jullie aan, bij elkaar blijft, persoonlijke levensvervul-om aan dit voor de Kerk in Europa en ling en echte zekerheid. Allemaal garantiesvoor de universele Kerk zo belangrijke voor een vredige en gelukkige toekomst.evenement deel te nemen. Ik zou willen Als ik aan mijn eigen jeugd denk, besef ikdat alle jongeren die net als wij in Jezus dat vastigheid en zekerheid niet de dingenChristus geloven, maar ook zij die twij- zijn die de gedachten van jongeren hetfelen, het nog niet weten, of niet in Hem meest bezighouden. Natuurlijk is hetgeloven, deze ervaring meemaken. Ze kan belangrijk om werk te hebben en zo vastebeslissend voor hun leven blijken te zijn. grond onder je voeten. Toch zijn onzeHet is een ervaring van Jezus, de verrezen jeugdjaren ook een tijd waarin we het165 • 2010 25
  2. 2. meeste uit ons leven willen halen. Als ik als een pure privézaak te beschouwen, terugdenk aan die tijd, herinner ik mij irrelevant voor de maatschappij. En hoe- vooral dat we geen genoegen namen met wel haar basiswaarden uit het Evangelie het streven naar een conventioneel mid- stammen, zoals de waardigheid van de denstandsleven. We wilden iets groots, iets persoon, solidariteit, werk en gezin, zien nieuws. We wilden het leven zelf ontdek- we een zekere "Godsverduistering", een ken, in al zijn omvang en schoonheid. soort geheugenverlies. Weliswaar geen Natuurlijk kwam dat deels door de tijd directe verwerping van het christendom, waarin we leefden. Tijdens de nazidictatuur maar toch een ontkenning van de schat en de oorlog waren we zogezegd "ingeslo- van ons geloof. En dat kan leiden tot ver- ten" door de overheersende machtstruc- lies van onze diepste identiteit. tuur. Dus wilden we uitbreken naar buiten om het hele scala van menselijke mogelijk- Om deze reden, beste vrienden, moedig ik heden te ervaren. Ik denk dat deze drang jullie aan je geloof in God, de Vader van om uit het gewone uit te breken tot op onze Heer Jezus Christus, intensief te zekere hoogte in iedere generatie aanwezig beleven. Jullie zijn de toekomst van de is. Deels verlangt jeugd iets dat verder reikt maatschappij en van de Kerk! Zoals de dan het leven van alledag en een vaste apostel Paulus schreef aan de christenen baan. Het is uitzien naar iets dat echt en van Kolosse, het is heel belangrijk wortels wezenlijk groter is. Is dat gewoon maar een te hebben, een stevig fundament! Dat ijdele droom, die weer verdwijnt naarmate geldt in het bijzonder vandaag. Veel men- we ouder worden? Nee! Mannen en vrou- sen hebben geen vaste oriëntatie voor hun wen zijn geschapen voor iets groots, voor leven en zijn daarom uiteindelijk diep van de eeuwigheid. Iets anders zal nooit genoeg binnen onzeker. Er heerst een groeiende zijn. De heilige Augustinus had gelijk toen mentaliteit van relativisme. Dat houdt in hij zei “ons hart is onrustig tot het rust dat alles gelijkwaardig zou zijn, dat abso- vindt in U”. Het verlangen naar een zinvol- lute waarheid niet bestaat. Maar deze ler leven is een teken dat wij door God manier van denken leidt niet tot ware vrij- geschapen zijn en zijn “afdruk” meedra- heid, maar veeleer tot onevenwichtigheid, gen. God is leven, en daarom richt elk verwarring en blinde conformiteit aan de schepsel zich op leven. Als mensen naar waan van het moment. Als jongeren heb- Gods beeld doen wij dat op een unieke en ben jullie het recht om van vorige genera- bijzondere wijze. We streven naar liefde, ties vaste oriëntatie te ontvangen voor je vreugde en vrede. Zo kunnen we zien hoe keuzes en basis van je leven. Als een absurd het is te denken dat we echt kun- jonge plant die vaste steun nodig heeft tot nen leven door God uit beeld te verwijde- hij diep wortel kan schieten en een sterke ren! God is de bron van het leven. God ter- boom kan worden die vrucht kan dragen. zijde schuiven is onszelf scheiden van die bron en, onvermijdelijk, onszelf beroven 2. In Jezus Christus geworteld, op Hem van vervulling en vreugde. “Zonder de gebouwd Schepper verdwijnt het schepsel in het niets” (Vaticanum II, Gaudium et Spes, 36). Om de betekenis van het geloof te bena- In sommige delen van de wereld, met drukken in het leven van gelovigen, wil name het Westen, neigt de hedendaagse ik graag met jullie nadenken over elk van cultuur ertoe God uit te sluiten en geloof de drie woorden die Paulus gebruikt als26 2010 • 166
  3. 3. hij zegt: “In Jezus Christus geworteld, op Als we met Hem een persoonlijke relatieHem gebouwd, steunend op het geloof” aangaan, onthult Christus onze ware iden-(vgl Kol 2:7). We kunnen drie beelden titeit en groeit, in vriendschap met Hem,onderscheiden. “Geworteld” doet denken ons leven naar volledige vervulling. Er isaan het planten van een boom met wor- een moment dat ieder van ons zich alstels die hem voeden, “gebouwd” verwijst jongere afvraagt: wat is de zin van mijnnaar de constructie van een huis en “steu- leven? Welk doel en welke richting moet iknend” wijst op groei van fysieke en more- het geven? Dat is een heel belangrijkle kracht. Deze beelden zijn zeer spre- moment en dat kan ons zorgen baren, mis-kend. Voordat ik er commentaar op geef schien voor enige tijd. We beginnen ons afwijs ik erop, dat ze in de oorspronkelijke te vragen wat voor werk we zullen kiezentekst alle drie de passieve grammaticale en welke kontakten of vriendschappen wevorm hebben. Dat betekent dat het Chris- zullen aangaan. Hier denk ik weer aantus zelf is die het initiatief neemt om mijn eigen jeugd. Op een of andere maniergelovigen te planten, te vormen en te was ik mij er al heel vroeg van bewust datsteunen. de Heer mij priester wilde laten worden. Later na de oorlog, via het seminarie en deHet eerste beeld is dat van een boom die universiteit op weg naar dat doel, moest ikstevig geplant is dankzij zijn wortels die die zekerheid opnieuw veroveren. Ik moesthem recht houden en voeden. Zonder deze mezelf afvragen: is deze weg echt voor mijwortels zou hij omwaaien en doodgaan. bedoeld? Is dit werkelijk Gods wil voorWat zijn onze wortels? Natuurlijk zijn mij? Ben ik in staat Hem trouw te blijvenonze ouders, familie en de cultuur van ons en volledig te dienen? Zo’n beslissingland heel belangrijke elementen van onze vraagt een zekere strijd. Dat kan nietpersoonlijke identiteit. Maar de bijbel ont- anders. Maar toen kwam de zekerheid: dithult nog een element. De profeet Jeremias is het! Ja, de Heer heeft me nodig en zalschreef: “Gezegend is hij die op de Heer me kracht geven. Als ik naar Hem luistervertrouwd, en zich veilig weet bij Hem. Hij en met Hem ga zal ik echt mijzelf worden.is een boom aan een rivier, met wortels tot Wat telt is niet de vervulling van mijn ver-in het water. Hij heeft geen last van de langens, maar van zijn wil. Zo wordt hethitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd leven authentiek.van droogte deert hem niet, hij blijftvrucht dragen” (Jr 17:7-8). Wortel schieten Net als de wortels een boom vast in debetekent voor de profeet zijn vertrouwen grond planten, zo geeft de fundering aanop God stellen. Van Hem krijgen wij ons een huis blijvende stabiliteit. Door hetleven. Zonder Hem kunnen we niet echt geloof zijn we op Christus gegrondvestleven. “God heeft ons eeuwig leven gege- (vgl Kol 2:7), zoals een huis op zijn fun-ven, en dat leven is in zijn Zoon” (1 Joh dering. De heilsgeschiedenis biedt vele5:11). Jezus zelf zegt ons dat Hij ons leven voorbeelden van heiligen die hun levenis (vgl Joh 14:6). Dus is christelijk geloof op Gods woord bouwden. Allereerstniet alleen een kwestie van geloven dat Abraham, ons aller vader in het geloof.bepaalde dingen waar zijn, maar bovenal Hij gehoorzaamde toen God hem vroegeen persoonlijke relatie met Jezus. Het is het land van zijn voorouders te verlateneen ontmoeting met de Zoon van God die en op weg te gaan naar een onbekendnieuwe energie geeft aan heel ons bestaan. land. “Abraham geloofde God en het werd167 • 2010 27
  4. 4. hem als gerechtigheid aangerekend, en hij 3. Steunend op het geloof werd Gods vriend genoemd” (Jac 2:23). Op Christus gebouwd zijn betekent Gods Jullie zijn “In Jezus Christus geworteld, roep met ja beantwoorden, op Hem ver- op Hem gebouwd, steunend op het geloof” trouwen en zijn woord in praktijk bren- (vgl Kol 2:7). De brief waaruit deze woor- gen. Jezus zelf berispte zijn leerlingen: den genomen zijn is geschreven door de “Waarom roepen jullie Heer! Heer! tegen heilige Paulus als een antwoord dat de mij en doen jullie niet wat ik zeg?” (Lc christenen in de stad Kolosse speciaal 6:46). Hij bleef bij het beeld van het bou- nodig hadden. Die gemeenschap werd wen van een huis: “Iedereen die bij Mij bedreigd door de invloed van bepaalde komt, Mij hoort en doet wat Ik zeg - Ik zal culturele trends, die de gelovigen van het jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Evangelie afhielden. Onze eigen culturele Hij lijkt op iemand die bij het bouwen omgeving, beste jongeren, is niet zo ver- van zijn huis een diep gat groef en de schillend van die van de oude Kolossen- fundering op de rots legde. Toen kwam er sen. In feite heerst er een sterke seculari- een overstroming en de rivier beukte satie die God naar de marge van het leven tegen het huis, maar kon het niet aan het en de maatschappij wil drijven en wil wankelen brengen, want het was goed proberen een “paradijs” zonder Hem te gebouwd” (Lc 6:47-48). creëren. Toch leert ons de ervaring dat een wereld zonder God tot een “hel” Beste vrienden, bouw je eigen huis op wordt. Namelijk vol egoïsme, gebroken rotsbodem, zoals de man die “diep gegra- gezinnen, haat tussen individuen en vol- ven” had. Probeer elke dag Christus’ keren, en een groot gebrek aan liefde, woord te volgen. Luister naar Hem als een blijdschap en hoop. Daarentegen, waar echte vriend met wie je je levensweg kunt individuen en volkeren Gods bestaan delen. Met Hem naast je zul je moed en aanvaarden, Hem echt aanbidden en lui- hoop vinden bij moeilijkheden en ook steren naar zijn stem, daar wordt de teleurstellingen en tegenslagen te boven beschaving van liefde opgebouwd, de komen. Constant houdt men jullie ge- waardigheid van allen geëerbiedigd, en makkelijkere keuzes voor, maar je weet saamhorigheid gevormd met al zijn zelf wel dat deze uiteindelijk teleurstellen vruchten. Toch laten sommige christenen en geen tevredenheid en vreugde kunnen zich verleiden door de secularisatie of brengen. Alleen Gods woord kan ons de door religieuze stromingen die hen van ware weg wijzen, en alleen het geloof dat het geloof in Jezus Christus wegvoeren. we ontvangen hebben is het licht dat ons Weer anderen geven wel niet toe aan deze pad beschijnt. Neem dit geestelijke ge- verlokkingen, maar laten eenvoudig hun schenk van jullie gezin dankbaar aan. geloof verflauwen, onvermijdelijk met Probeer verantwoordelijk in te gaan op negatief effect op hun morele leven. Gods roepstem en te groeien in je geloof. Geloof degenen niet, die zeggen dat je Tot die christenen, beïnvloed door ideeën anderen niet nodig hebt om je leven vorm die vreemd zijn aan het Evangelie, sprak te geven! Zoek steun in het geloof van je de apostel Paulus over de kracht van dierbaren, dat van de Kerk en bedank de Christus dood en verrijzenis. Dat mysterie Heer dat je dat gekregen hebt en jezelf is het fundament van ons leven en de kern eigen kunnen maken! van het christelijk geloof. Alle filosofieën28 2010 • 168
  5. 5. die dit veronachtzamen en “dwaasheid” ring, toen hij het mysterie van het Kruisnoemen (1 Cor 1:23), laten hun beperkin- en Christus opstanding aanvaardde. Tho-gen zien waar het de grote vragen diep in mas was een van de twaalf apostelen. Hijhet hart van de mens betreft. Als de volgde Jezus en was ooggetuige van zijnopvolger van de apostel Petrus wil ook ik genezingen en wonderen. Hij luisterdejullie bevestigen in het geloof (vgl Lc naar Zijn woorden en ervoer ontzetting22:32). Wij geloven vast dat Jezus Chris- bij Jezus dood. Op die Paasavond toen detus zichzelf aan het kruis geofferd heeft Heer aan zijn leerlingen verscheen wasom ons zijn liefde te geven. In zijn lijden Thomas er niet bij. Toen hem verteld werddroeg hij ons lijden, nam onze zonden op dat Jezus leefde en zich had laten zienzich, verkreeg vergeving voor ons, ver- verklaarde Thomas: “Ik wil Zijn handenzoende ons met God de Vader en opende zien met de gaten van de spijkers erin; ikvoor ons de weg naar het eeuwige leven. wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil metZo werden wij verlost van wat ons leven mijn hand de opening in Zijn zijde voe-het meest blokkeert: de slavernij van de len. Anders geloof ik niet” (Joh 20:25).zonde. We kunnen nu iedereen liefhebben,zelfs onze vijanden, en deze liefde delen Wij willen ook graag Jezus kunnen zien,met onze armste broeders en zusters en met Hem praten en, zelfs nog sterker, zijnieder die in moeilijkheden zit. aanwezigheid voelen. Voor veel mensen tegenwoordig is het moeilijk gewordenBeste vrienden, het Kruis schrikt ons vaak om tot Jezus te komen. Er zijn zoveelaf, omdat het een ontkenning van het Jezusbeelden in omloop met de claim vanleven lijkt. In feite is het tegendeel waar! wetenschappelijkheid, losgemaakt van deHet is Gods “ja” tegen de mensheid, de grootheid en uniciteit van zijn persoon.opperste uiting van zijn liefde en de bron Daarom heb ik gedacht, na vele jaren stu-waaruit het eeuwige leven voortvloeit. deren en nadenken, om iets van mijnJuist uit Jezus doorboorde hart op het eigen persoonlijke ontmoeting met JezusKruis stroomt dit goddelijke leven voort, te delen door een boek te schrijven. Hetaltijd toegankelijk voor wie zijn ogen was een manier om anderen te helpen deopheft naar de Gekruisigde. Ik kan jullie Heer te zien, horen en aanraken in wiealleen maar aansporen om Jezus Kruis te God tot ons kwam om zichzelf bekend teomarmen als teken van Gods liefde en de maken. Jezus zelf, toen hij een week laterbron van nieuw leven. Buiten Jezus weer verscheen aan zijn leerlingen, zeiChristus, opgestaan uit de dood, kan er tegen Thomas: “Kijk maar, hier zijn mijngeen redding zijn! Alleen Hij kan de handen; kom nu maar met je vinger. Enwereld bevrijden van het kwaad en de kom met je hand om de opening in mijngroei bewerken van het Koninkrijk der zijde te voelen. Wees niet langer ongelo-gerechtigheid, vrede en liefde waar wij vig, maar gelovig” (Joh 20:27). Ook wijallemaal zo naar verlangen. kunnen tastbaar contact met Jezus hebben en zo te zeggen onze hand leggen op de4. In Christus geloven zonder Hem tekenen van zijn Lijden, de tekenen vangezien te hebben zijn liefde. Het zijn in het bijzonder de sacramenten waarin hij dichtbij komt enIn het Evangelie vinden we een beschrij- zich aan ons geeft. Beste jonge mensen,ving van apostel Thomas geloofserva- leer Jezus te “zien” en te “ontmoeten” in169 • 2010 29
  6. 6. de Eucharistie, waar Hij aanwezig en geïsoleerde individuen, maar we zijn vee- dichtbij ons is, en zelfs tot voedsel voor leer, door het Doopsel, leden van zijn grote onze reis wordt. In het sacrament van de familie. Het is het geloof door de Kerk bele- boete openbaart de Heer zijn barmhartig- den dat ons persoonlijke geloof versterkt. heid en schenkt ons altijd zijn vergeving. Het Credo dat we in de Zondagsmis uitspre- Herken en dien Jezus in arme mensen, in ken behoedt ons voor het gevaar dat we in zieken, in onze broeders en zusters met een andere God geloven dan ons door problemen en hen die hulp nodig hebben. Christus geopenbaard: “Iedere gelovige is als een schakel in de grote keten van gelo- Ga een persoonlijke dialoog aan met Jezus vigen. Ik kan niet geloven zonder gedragen Christus en onderhoud die in geloof. Leer te worden door het geloof van anderen en Hem beter kennen door de Evangeliën te door mijn geloof draag ik ertoe bij het lezen en de Catechismus van de Katholieke geloof van anderen te dragen” (Catechis- Kerk. Praat met Hem in gebed en stel je mus van de Katholieke Kerk, 166). Laten we vertrouwen op Hem. Hij zal nooit dat ver- altijd de Heer bedanken voor de gave van trouwen beschamen! “Het geloof is op de de Kerk. Immers de Kerk helpt ons veilig eerste plaats een zich persoonlijk bekennen voort te gaan in het geloof dat ons het ware van de mens tot God; het is tegelijkertijd, leven geeft (vgl Joh 20:31). en hiermee onlosmakelijk verbonden, de vrije instemming met geheel de waarheid In de geschiedenis van de Kerk hebben de die God geopenbaard heeft” (Catechismus heiligen en martelaren altijd aan het glo- van de Katholieke Kerk, 150). Zo zullen rievolle Kruis van Christus de kracht ont- jullie een volwassen en vast geloof verkrij- leend om God trouw te blijven. Zelfs tot gen. Een geloof dat niet simpelweg op reli- het punt dat zij hun eigen leven moesten gieus sentiment is gebaseerd, of op een offeren. In het geloof vonden zij de vage herinnering aan de catechismus die je kracht om over hun zwakheid heen te als kind hebt bestudeerd. Je zult God leren komen en elke tegenslag te overwinnen. kennen en authentiek in vereniging met Vandaar dat de apostel Johannes zegt Hem leren leven, net als de apostel Thomas “Wie anders kan de wereld overwinnen die zijn vaste geloof in Jezus liet zien in de dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van woorden: “Mijn Heer en mijn God!”. God is?” (1 Joh 5:5). De overwinning die voortkomt uit het geloof is die van de 5. Gesteund door het geloof van de Kerk, liefde. Er waren, en er zijn nog steeds, om getuigen te zijn vele christenen die in de naastenliefde getuigen van de kracht van het geloof. Jezus zei tegen Thomas: “Omdat je Me Dat zijn vredestichters geweest, voor- gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zon- vechters van gerechtigheid en werkers der gezien te hebben toch tot geloof aan een menselijker wereld. Een wereld in komen” (Joh 20:29). Hij dacht aan de weg overeenstemming met Gods plan. Compe- die de Kerk moest volgen, gebaseerd op het tent en vakbekwaam hebben zij zich geloof van ooggetuigen: de apostelen. Zo ingezet in verschillende sectoren van het komen we ook tot het inzicht, dat ons per- maatschappelijke leven en effectief bijge- soonlijk geloof in Christus, ontstaan door dragen aan het welzijn van allen. De onze dialoog met Hem, verbonden is met naastenliefde vanuit het geloof bracht het geloof van de Kerk. We geloven niet als hen tot concreet getuigenis door hun30 2010 • 170
  7. 7. woord en daad. Christus is geen schat Beste jongeren, de Kerk hangt van julliebedoeld voor onszelf alleen. Hij is de af! Zij heeft jullie levende geloof nodig,kostbaarste schat die we hebben, een die jullie creatieve naastenliefde en de ener-bedoeld is om te delen met anderen. gie van jullie hoop. Jullie aanwezigheidWeest over de hele wereld getuigen van vernieuwt, verjongt en geeft nieuwechristelijke hoop in deze tijd van globali- kracht aan de Kerk. Daarom zijn desering. Hoevelen verlangen er niet naar Wereldjongerendagen een genade, nietom deze hoop te krijgen! Staande voor alleen voor jullie, maar voor het gehelehet graf van zijn vier dagen tevoren over- Volk van God. De Kerk in Spanje is actiefleden vriend Lazarus, en op het punt hem jullie verwelkoming en blije gezamenlijkeuit de dood weer tot leven te roepen, zei geloofservaring aan het voorbereiden. IkJezus tegen Lazarus’ zus Martha: “Je zult dank de bisdommen, parochies, bede-de heerlijkheid van God zien als je maar vaartsoorden, religieuze gemeenschap-gelooft” (vgl Joh 11:40). Op dezelfde pen, kerkelijke verenigingen en bewegin-manier, als je gelooft en in staat bent je gen, en allen die hard aan het werk zijngeloof te beleven en er elke dag van te bij de voorbereiding van dit evenement.getuigen, zul je voor andere jongeren als De Heer zal niet nalaten hen zijn zegen tejij een hulp zijn bij het vinden van de zin geven. Moge de Maagd Maria jullie bij-en blijheid van het leven, die ontstaan uit staan op deze weg daarheen. Zij ontvingeen ontmoeting met Christus! Gods woord in geloof bij de boodschap van de engel. Het was ook in geloof dat6. Op weg naar de Wereldjongerendag zij toestemde in wat God in haar zou vol-in Madrid brengen. Door haar “fiat”, haar “ja”, ont- ving ze de gave van onmetelijke naasten-Beste vrienden, ik nodig jullie nogmaals liefde, die haar ertoe bracht zich helemaaluit de Wereldjongerendag in Madrid bij te aan God te geven. Moge zij de voor-wonen. Ik verwacht ieder van jullie met spreekster zijn voor ieder van jullie, opdatgrote blijdschap. Jezus Christus wil jullie je de komende Wereldjongerendag magdoor de Kerk sterken in het geloof. Het groeien in geloof en liefde. Ik beloof julliebesluit om in Jezus Christus te geloven en vaderlijk te gedenken in mijn gebeden enHem te volgen is niet gemakkelijk. Het geef jullie van harte mijn zegen.wordt gehinderd door onze persoonlijkefouten en door de vele stemmen die ons Vanuit het Vaticaan, 6 augustus 2010,gemakkelijkere wegen wijzen. Laat je niet Feest van de Gedaanteverwisseling van deontmoedigen. Zoek liever de steun van de Heer.christelijke gemeenschap, de steun van deKerk! Bereid je heel dit jaar zorgvuldig BENEDICTUS PP. XVIvoor op de ontmoeting in Madrid, met debisschoppen, priesters en jeugdleiders inde bisdommen, parochies, verenigingen © 2010 - Libreria Editrice Vaticana /en bewegingen. De kwaliteit van onze Secretariaat RK Kerkontmoeting zal vooral afhangen van onzegeestelijke voorbereiding, ons gebed, ons Vertaling: Herman Lohman MAsamen luisteren naar het woord van God,en van onze wederzijdse steun.171 • 2010 31

×