Benedictus XVI WJD

722 views

Published on

In dit document zijn 4 toespraken gebundeld van paus Benedictus XVI rond de Wereldjongerendagen in Augustus 2011 in Madrid.
1) Boodschap van paus Benedictus XVI voor de 26ste Wereldjongerendag (2011). Het thema is: “In Jezus Christus geworteld, op Hem gebouwd, steunend op het geloof” (vgl. Kol 2:7) (6-8-2010).
2) Woorden van paus Benedictus XVI bij ontvangst van de jongeren: Aankomst bij de Wereldjongerendagen, Donderdag 18 augustus 2011, Plaza de Cibeles, Madrid.
3) Homilie paus Benedictus XVI bij afsluitende mis tijdens Wereldjongerendagen Madrid, Zondag 21 augustus 2011, Luchtmachtbasis Cuatro Vientos, Madrid.
4) Rede paus Benedictus XVI bij afscheidsceremonie na de Wereldjongerendagen in Madrid, Zondag 21 augustus 2011, Internationale luchthaven Barajas van Madrid.

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Benedictus XVI WJD

 1. 1. Toespraken van Paus Benedictus XVI voor de Wereldjongerendag 20111. Boodschap voor de 26ste WJD, 6-8-20102. Aankomst bij de WJD, 18-8-20113. Afsluitende Mis bij de WJD, 21-8-20114. Afscheidsceremonie bij de WJD, 21-8-2011Copyright: Secretariaat RK Kerk in Nederland, rkkkerkVertaling: H. Lohman MA, H.M.G. Kretzers
 2. 2. Boodschap van paus Benedictus XVIvoor de 26ste Wereldjongerendag (2011)“In Jezus Christus geworteld, op Hem gebouwd,steunend op het geloof” (vgl. Kol 2:7)Beste vrienden,Ik denk vaak terug aan de Wereldjongerendagen in Sydney 2008. Daar hebben we een grootgeloofsfeest meegemaakt. Gods Geest was daar actief werkzaam in de diepe verbondenheid vandeelnemers uit de hele wereld. Die samenkomst, als bij vorige keren, heeft rijke vrucht gedragenin het leven van vele jongeren en in dat van de hele Kerk.Nu zien we uit naar de volgende Wereld- en levende Heer, en van zijn liefde voorjongerendag die in augustus 2011 in ieder van ons.Madrid wordt gehouden. Eertijds in 1989,enkele maanden voor de historische val 1. Aan de bron van onze diepstevan de Berlijnse muur, voerde de jonge- verlangensrenpelgrimstocht naar Santiago de Com-postela in Spanje. Nu, in een tijd waarin In iedere periode van de geschiedenis, ookEuropa sterke behoefte heeft aan heront- die van ons, voelen vele jongeren een diepdekking van zijn christelijke wortels, zal verlangen naar persoonlijke relaties dieonze ontmoeting in Madrid plaatsvinden. gekenmerkt worden door waarheid en soli-Het thema is: “In Jezus Christus gewor- dariteit. Velen zien uit naar echte vriend-teld, op Hem gebouwd, steunend op het schap, de ware liefde, een eigen gezin datgeloof” (vgl Kol 2:7). Ik moedig jullie aan, bij elkaar blijft, persoonlijke levensvervul-om aan dit voor de Kerk in Europa en ling en echte zekerheid. Allemaal garantiesvoor de universele Kerk zo belangrijke voor een vredige en gelukkige toekomst.evenement deel te nemen. Ik zou willen Als ik aan mijn eigen jeugd denk, besef ikdat alle jongeren die net als wij in Jezus dat vastigheid en zekerheid niet de dingenChristus geloven, maar ook zij die twij- zijn die de gedachten van jongeren hetfelen, het nog niet weten, of niet in Hem meest bezighouden. Natuurlijk is hetgeloven, deze ervaring meemaken. Ze kan belangrijk om werk te hebben en zo vastebeslissend voor hun leven blijken te zijn. grond onder je voeten. Toch zijn onzeHet is een ervaring van Jezus, de verrezen jeugdjaren ook een tijd waarin we het165 • 2010 25
 3. 3. meeste uit ons leven willen halen. Als ik als een pure privézaak te beschouwen, terugdenk aan die tijd, herinner ik mij irrelevant voor de maatschappij. En hoe- vooral dat we geen genoegen namen met wel haar basiswaarden uit het Evangelie het streven naar een conventioneel mid- stammen, zoals de waardigheid van de denstandsleven. We wilden iets groots, iets persoon, solidariteit, werk en gezin, zien nieuws. We wilden het leven zelf ontdek- we een zekere "Godsverduistering", een ken, in al zijn omvang en schoonheid. soort geheugenverlies. Weliswaar geen Natuurlijk kwam dat deels door de tijd directe verwerping van het christendom, waarin we leefden. Tijdens de nazidictatuur maar toch een ontkenning van de schat en de oorlog waren we zogezegd "ingeslo- van ons geloof. En dat kan leiden tot ver- ten" door de overheersende machtstruc- lies van onze diepste identiteit. tuur. Dus wilden we uitbreken naar buiten om het hele scala van menselijke mogelijk- Om deze reden, beste vrienden, moedig ik heden te ervaren. Ik denk dat deze drang jullie aan je geloof in God, de Vader van om uit het gewone uit te breken tot op onze Heer Jezus Christus, intensief te zekere hoogte in iedere generatie aanwezig beleven. Jullie zijn de toekomst van de is. Deels verlangt jeugd iets dat verder reikt maatschappij en van de Kerk! Zoals de dan het leven van alledag en een vaste apostel Paulus schreef aan de christenen baan. Het is uitzien naar iets dat echt en van Kolosse, het is heel belangrijk wortels wezenlijk groter is. Is dat gewoon maar een te hebben, een stevig fundament! Dat ijdele droom, die weer verdwijnt naarmate geldt in het bijzonder vandaag. Veel men- we ouder worden? Nee! Mannen en vrou- sen hebben geen vaste oriëntatie voor hun wen zijn geschapen voor iets groots, voor leven en zijn daarom uiteindelijk diep van de eeuwigheid. Iets anders zal nooit genoeg binnen onzeker. Er heerst een groeiende zijn. De heilige Augustinus had gelijk toen mentaliteit van relativisme. Dat houdt in hij zei “ons hart is onrustig tot het rust dat alles gelijkwaardig zou zijn, dat abso- vindt in U”. Het verlangen naar een zinvol- lute waarheid niet bestaat. Maar deze ler leven is een teken dat wij door God manier van denken leidt niet tot ware vrij- geschapen zijn en zijn “afdruk” meedra- heid, maar veeleer tot onevenwichtigheid, gen. God is leven, en daarom richt elk verwarring en blinde conformiteit aan de schepsel zich op leven. Als mensen naar waan van het moment. Als jongeren heb- Gods beeld doen wij dat op een unieke en ben jullie het recht om van vorige genera- bijzondere wijze. We streven naar liefde, ties vaste oriëntatie te ontvangen voor je vreugde en vrede. Zo kunnen we zien hoe keuzes en basis van je leven. Als een absurd het is te denken dat we echt kun- jonge plant die vaste steun nodig heeft tot nen leven door God uit beeld te verwijde- hij diep wortel kan schieten en een sterke ren! God is de bron van het leven. God ter- boom kan worden die vrucht kan dragen. zijde schuiven is onszelf scheiden van die bron en, onvermijdelijk, onszelf beroven 2. In Jezus Christus geworteld, op Hem van vervulling en vreugde. “Zonder de gebouwd Schepper verdwijnt het schepsel in het niets” (Vaticanum II, Gaudium et Spes, 36). Om de betekenis van het geloof te bena- In sommige delen van de wereld, met drukken in het leven van gelovigen, wil name het Westen, neigt de hedendaagse ik graag met jullie nadenken over elk van cultuur ertoe God uit te sluiten en geloof de drie woorden die Paulus gebruikt als26 2010 • 166
 4. 4. hij zegt: “In Jezus Christus geworteld, op Als we met Hem een persoonlijke relatieHem gebouwd, steunend op het geloof” aangaan, onthult Christus onze ware iden-(vgl Kol 2:7). We kunnen drie beelden titeit en groeit, in vriendschap met Hem,onderscheiden. “Geworteld” doet denken ons leven naar volledige vervulling. Er isaan het planten van een boom met wor- een moment dat ieder van ons zich alstels die hem voeden, “gebouwd” verwijst jongere afvraagt: wat is de zin van mijnnaar de constructie van een huis en “steu- leven? Welk doel en welke richting moet iknend” wijst op groei van fysieke en more- het geven? Dat is een heel belangrijkle kracht. Deze beelden zijn zeer spre- moment en dat kan ons zorgen baren, mis-kend. Voordat ik er commentaar op geef schien voor enige tijd. We beginnen ons afwijs ik erop, dat ze in de oorspronkelijke te vragen wat voor werk we zullen kiezentekst alle drie de passieve grammaticale en welke kontakten of vriendschappen wevorm hebben. Dat betekent dat het Chris- zullen aangaan. Hier denk ik weer aantus zelf is die het initiatief neemt om mijn eigen jeugd. Op een of andere maniergelovigen te planten, te vormen en te was ik mij er al heel vroeg van bewust datsteunen. de Heer mij priester wilde laten worden. Later na de oorlog, via het seminarie en deHet eerste beeld is dat van een boom die universiteit op weg naar dat doel, moest ikstevig geplant is dankzij zijn wortels die die zekerheid opnieuw veroveren. Ik moesthem recht houden en voeden. Zonder deze mezelf afvragen: is deze weg echt voor mijwortels zou hij omwaaien en doodgaan. bedoeld? Is dit werkelijk Gods wil voorWat zijn onze wortels? Natuurlijk zijn mij? Ben ik in staat Hem trouw te blijvenonze ouders, familie en de cultuur van ons en volledig te dienen? Zo’n beslissingland heel belangrijke elementen van onze vraagt een zekere strijd. Dat kan nietpersoonlijke identiteit. Maar de bijbel ont- anders. Maar toen kwam de zekerheid: dithult nog een element. De profeet Jeremias is het! Ja, de Heer heeft me nodig en zalschreef: “Gezegend is hij die op de Heer me kracht geven. Als ik naar Hem luistervertrouwd, en zich veilig weet bij Hem. Hij en met Hem ga zal ik echt mijzelf worden.is een boom aan een rivier, met wortels tot Wat telt is niet de vervulling van mijn ver-in het water. Hij heeft geen last van de langens, maar van zijn wil. Zo wordt hethitte, zijn bladeren blijven groen. Een tijd leven authentiek.van droogte deert hem niet, hij blijftvrucht dragen” (Jr 17:7-8). Wortel schieten Net als de wortels een boom vast in debetekent voor de profeet zijn vertrouwen grond planten, zo geeft de fundering aanop God stellen. Van Hem krijgen wij ons een huis blijvende stabiliteit. Door hetleven. Zonder Hem kunnen we niet echt geloof zijn we op Christus gegrondvestleven. “God heeft ons eeuwig leven gege- (vgl Kol 2:7), zoals een huis op zijn fun-ven, en dat leven is in zijn Zoon” (1 Joh dering. De heilsgeschiedenis biedt vele5:11). Jezus zelf zegt ons dat Hij ons leven voorbeelden van heiligen die hun levenis (vgl Joh 14:6). Dus is christelijk geloof op Gods woord bouwden. Allereerstniet alleen een kwestie van geloven dat Abraham, ons aller vader in het geloof.bepaalde dingen waar zijn, maar bovenal Hij gehoorzaamde toen God hem vroegeen persoonlijke relatie met Jezus. Het is het land van zijn voorouders te verlateneen ontmoeting met de Zoon van God die en op weg te gaan naar een onbekendnieuwe energie geeft aan heel ons bestaan. land. “Abraham geloofde God en het werd167 • 2010 27
 5. 5. hem als gerechtigheid aangerekend, en hij 3. Steunend op het geloof werd Gods vriend genoemd” (Jac 2:23). Op Christus gebouwd zijn betekent Gods Jullie zijn “In Jezus Christus geworteld, roep met ja beantwoorden, op Hem ver- op Hem gebouwd, steunend op het geloof” trouwen en zijn woord in praktijk bren- (vgl Kol 2:7). De brief waaruit deze woor- gen. Jezus zelf berispte zijn leerlingen: den genomen zijn is geschreven door de “Waarom roepen jullie Heer! Heer! tegen heilige Paulus als een antwoord dat de mij en doen jullie niet wat ik zeg?” (Lc christenen in de stad Kolosse speciaal 6:46). Hij bleef bij het beeld van het bou- nodig hadden. Die gemeenschap werd wen van een huis: “Iedereen die bij Mij bedreigd door de invloed van bepaalde komt, Mij hoort en doet wat Ik zeg - Ik zal culturele trends, die de gelovigen van het jullie laten zien op wie zo iemand lijkt. Evangelie afhielden. Onze eigen culturele Hij lijkt op iemand die bij het bouwen omgeving, beste jongeren, is niet zo ver- van zijn huis een diep gat groef en de schillend van die van de oude Kolossen- fundering op de rots legde. Toen kwam er sen. In feite heerst er een sterke seculari- een overstroming en de rivier beukte satie die God naar de marge van het leven tegen het huis, maar kon het niet aan het en de maatschappij wil drijven en wil wankelen brengen, want het was goed proberen een “paradijs” zonder Hem te gebouwd” (Lc 6:47-48). creëren. Toch leert ons de ervaring dat een wereld zonder God tot een “hel” Beste vrienden, bouw je eigen huis op wordt. Namelijk vol egoïsme, gebroken rotsbodem, zoals de man die “diep gegra- gezinnen, haat tussen individuen en vol- ven” had. Probeer elke dag Christus’ keren, en een groot gebrek aan liefde, woord te volgen. Luister naar Hem als een blijdschap en hoop. Daarentegen, waar echte vriend met wie je je levensweg kunt individuen en volkeren Gods bestaan delen. Met Hem naast je zul je moed en aanvaarden, Hem echt aanbidden en lui- hoop vinden bij moeilijkheden en ook steren naar zijn stem, daar wordt de teleurstellingen en tegenslagen te boven beschaving van liefde opgebouwd, de komen. Constant houdt men jullie ge- waardigheid van allen geëerbiedigd, en makkelijkere keuzes voor, maar je weet saamhorigheid gevormd met al zijn zelf wel dat deze uiteindelijk teleurstellen vruchten. Toch laten sommige christenen en geen tevredenheid en vreugde kunnen zich verleiden door de secularisatie of brengen. Alleen Gods woord kan ons de door religieuze stromingen die hen van ware weg wijzen, en alleen het geloof dat het geloof in Jezus Christus wegvoeren. we ontvangen hebben is het licht dat ons Weer anderen geven wel niet toe aan deze pad beschijnt. Neem dit geestelijke ge- verlokkingen, maar laten eenvoudig hun schenk van jullie gezin dankbaar aan. geloof verflauwen, onvermijdelijk met Probeer verantwoordelijk in te gaan op negatief effect op hun morele leven. Gods roepstem en te groeien in je geloof. Geloof degenen niet, die zeggen dat je Tot die christenen, beïnvloed door ideeën anderen niet nodig hebt om je leven vorm die vreemd zijn aan het Evangelie, sprak te geven! Zoek steun in het geloof van je de apostel Paulus over de kracht van dierbaren, dat van de Kerk en bedank de Christus dood en verrijzenis. Dat mysterie Heer dat je dat gekregen hebt en jezelf is het fundament van ons leven en de kern eigen kunnen maken! van het christelijk geloof. Alle filosofieën28 2010 • 168
 6. 6. die dit veronachtzamen en “dwaasheid” ring, toen hij het mysterie van het Kruisnoemen (1 Cor 1:23), laten hun beperkin- en Christus opstanding aanvaardde. Tho-gen zien waar het de grote vragen diep in mas was een van de twaalf apostelen. Hijhet hart van de mens betreft. Als de volgde Jezus en was ooggetuige van zijnopvolger van de apostel Petrus wil ook ik genezingen en wonderen. Hij luisterdejullie bevestigen in het geloof (vgl Lc naar Zijn woorden en ervoer ontzetting22:32). Wij geloven vast dat Jezus Chris- bij Jezus dood. Op die Paasavond toen detus zichzelf aan het kruis geofferd heeft Heer aan zijn leerlingen verscheen wasom ons zijn liefde te geven. In zijn lijden Thomas er niet bij. Toen hem verteld werddroeg hij ons lijden, nam onze zonden op dat Jezus leefde en zich had laten zienzich, verkreeg vergeving voor ons, ver- verklaarde Thomas: “Ik wil Zijn handenzoende ons met God de Vader en opende zien met de gaten van de spijkers erin; ikvoor ons de weg naar het eeuwige leven. wil ze met mijn vingers voelen. Ik wil metZo werden wij verlost van wat ons leven mijn hand de opening in Zijn zijde voe-het meest blokkeert: de slavernij van de len. Anders geloof ik niet” (Joh 20:25).zonde. We kunnen nu iedereen liefhebben,zelfs onze vijanden, en deze liefde delen Wij willen ook graag Jezus kunnen zien,met onze armste broeders en zusters en met Hem praten en, zelfs nog sterker, zijnieder die in moeilijkheden zit. aanwezigheid voelen. Voor veel mensen tegenwoordig is het moeilijk gewordenBeste vrienden, het Kruis schrikt ons vaak om tot Jezus te komen. Er zijn zoveelaf, omdat het een ontkenning van het Jezusbeelden in omloop met de claim vanleven lijkt. In feite is het tegendeel waar! wetenschappelijkheid, losgemaakt van deHet is Gods “ja” tegen de mensheid, de grootheid en uniciteit van zijn persoon.opperste uiting van zijn liefde en de bron Daarom heb ik gedacht, na vele jaren stu-waaruit het eeuwige leven voortvloeit. deren en nadenken, om iets van mijnJuist uit Jezus doorboorde hart op het eigen persoonlijke ontmoeting met JezusKruis stroomt dit goddelijke leven voort, te delen door een boek te schrijven. Hetaltijd toegankelijk voor wie zijn ogen was een manier om anderen te helpen deopheft naar de Gekruisigde. Ik kan jullie Heer te zien, horen en aanraken in wiealleen maar aansporen om Jezus Kruis te God tot ons kwam om zichzelf bekend teomarmen als teken van Gods liefde en de maken. Jezus zelf, toen hij een week laterbron van nieuw leven. Buiten Jezus weer verscheen aan zijn leerlingen, zeiChristus, opgestaan uit de dood, kan er tegen Thomas: “Kijk maar, hier zijn mijngeen redding zijn! Alleen Hij kan de handen; kom nu maar met je vinger. Enwereld bevrijden van het kwaad en de kom met je hand om de opening in mijngroei bewerken van het Koninkrijk der zijde te voelen. Wees niet langer ongelo-gerechtigheid, vrede en liefde waar wij vig, maar gelovig” (Joh 20:27). Ook wijallemaal zo naar verlangen. kunnen tastbaar contact met Jezus hebben en zo te zeggen onze hand leggen op de4. In Christus geloven zonder Hem tekenen van zijn Lijden, de tekenen vangezien te hebben zijn liefde. Het zijn in het bijzonder de sacramenten waarin hij dichtbij komt enIn het Evangelie vinden we een beschrij- zich aan ons geeft. Beste jonge mensen,ving van apostel Thomas geloofserva- leer Jezus te “zien” en te “ontmoeten” in169 • 2010 29
 7. 7. de Eucharistie, waar Hij aanwezig en geïsoleerde individuen, maar we zijn vee- dichtbij ons is, en zelfs tot voedsel voor leer, door het Doopsel, leden van zijn grote onze reis wordt. In het sacrament van de familie. Het is het geloof door de Kerk bele- boete openbaart de Heer zijn barmhartig- den dat ons persoonlijke geloof versterkt. heid en schenkt ons altijd zijn vergeving. Het Credo dat we in de Zondagsmis uitspre- Herken en dien Jezus in arme mensen, in ken behoedt ons voor het gevaar dat we in zieken, in onze broeders en zusters met een andere God geloven dan ons door problemen en hen die hulp nodig hebben. Christus geopenbaard: “Iedere gelovige is als een schakel in de grote keten van gelo- Ga een persoonlijke dialoog aan met Jezus vigen. Ik kan niet geloven zonder gedragen Christus en onderhoud die in geloof. Leer te worden door het geloof van anderen en Hem beter kennen door de Evangeliën te door mijn geloof draag ik ertoe bij het lezen en de Catechismus van de Katholieke geloof van anderen te dragen” (Catechis- Kerk. Praat met Hem in gebed en stel je mus van de Katholieke Kerk, 166). Laten we vertrouwen op Hem. Hij zal nooit dat ver- altijd de Heer bedanken voor de gave van trouwen beschamen! “Het geloof is op de de Kerk. Immers de Kerk helpt ons veilig eerste plaats een zich persoonlijk bekennen voort te gaan in het geloof dat ons het ware van de mens tot God; het is tegelijkertijd, leven geeft (vgl Joh 20:31). en hiermee onlosmakelijk verbonden, de vrije instemming met geheel de waarheid In de geschiedenis van de Kerk hebben de die God geopenbaard heeft” (Catechismus heiligen en martelaren altijd aan het glo- van de Katholieke Kerk, 150). Zo zullen rievolle Kruis van Christus de kracht ont- jullie een volwassen en vast geloof verkrij- leend om God trouw te blijven. Zelfs tot gen. Een geloof dat niet simpelweg op reli- het punt dat zij hun eigen leven moesten gieus sentiment is gebaseerd, of op een offeren. In het geloof vonden zij de vage herinnering aan de catechismus die je kracht om over hun zwakheid heen te als kind hebt bestudeerd. Je zult God leren komen en elke tegenslag te overwinnen. kennen en authentiek in vereniging met Vandaar dat de apostel Johannes zegt Hem leren leven, net als de apostel Thomas “Wie anders kan de wereld overwinnen die zijn vaste geloof in Jezus liet zien in de dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van woorden: “Mijn Heer en mijn God!”. God is?” (1 Joh 5:5). De overwinning die voortkomt uit het geloof is die van de 5. Gesteund door het geloof van de Kerk, liefde. Er waren, en er zijn nog steeds, om getuigen te zijn vele christenen die in de naastenliefde getuigen van de kracht van het geloof. Jezus zei tegen Thomas: “Omdat je Me Dat zijn vredestichters geweest, voor- gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zon- vechters van gerechtigheid en werkers der gezien te hebben toch tot geloof aan een menselijker wereld. Een wereld in komen” (Joh 20:29). Hij dacht aan de weg overeenstemming met Gods plan. Compe- die de Kerk moest volgen, gebaseerd op het tent en vakbekwaam hebben zij zich geloof van ooggetuigen: de apostelen. Zo ingezet in verschillende sectoren van het komen we ook tot het inzicht, dat ons per- maatschappelijke leven en effectief bijge- soonlijk geloof in Christus, ontstaan door dragen aan het welzijn van allen. De onze dialoog met Hem, verbonden is met naastenliefde vanuit het geloof bracht het geloof van de Kerk. We geloven niet als hen tot concreet getuigenis door hun30 2010 • 170
 8. 8. woord en daad. Christus is geen schat Beste jongeren, de Kerk hangt van julliebedoeld voor onszelf alleen. Hij is de af! Zij heeft jullie levende geloof nodig,kostbaarste schat die we hebben, een die jullie creatieve naastenliefde en de ener-bedoeld is om te delen met anderen. gie van jullie hoop. Jullie aanwezigheidWeest over de hele wereld getuigen van vernieuwt, verjongt en geeft nieuwechristelijke hoop in deze tijd van globali- kracht aan de Kerk. Daarom zijn desering. Hoevelen verlangen er niet naar Wereldjongerendagen een genade, nietom deze hoop te krijgen! Staande voor alleen voor jullie, maar voor het gehelehet graf van zijn vier dagen tevoren over- Volk van God. De Kerk in Spanje is actiefleden vriend Lazarus, en op het punt hem jullie verwelkoming en blije gezamenlijkeuit de dood weer tot leven te roepen, zei geloofservaring aan het voorbereiden. IkJezus tegen Lazarus’ zus Martha: “Je zult dank de bisdommen, parochies, bede-de heerlijkheid van God zien als je maar vaartsoorden, religieuze gemeenschap-gelooft” (vgl Joh 11:40). Op dezelfde pen, kerkelijke verenigingen en bewegin-manier, als je gelooft en in staat bent je gen, en allen die hard aan het werk zijngeloof te beleven en er elke dag van te bij de voorbereiding van dit evenement.getuigen, zul je voor andere jongeren als De Heer zal niet nalaten hen zijn zegen tejij een hulp zijn bij het vinden van de zin geven. Moge de Maagd Maria jullie bij-en blijheid van het leven, die ontstaan uit staan op deze weg daarheen. Zij ontvingeen ontmoeting met Christus! Gods woord in geloof bij de boodschap van de engel. Het was ook in geloof dat6. Op weg naar de Wereldjongerendag zij toestemde in wat God in haar zou vol-in Madrid brengen. Door haar “fiat”, haar “ja”, ont- ving ze de gave van onmetelijke naasten-Beste vrienden, ik nodig jullie nogmaals liefde, die haar ertoe bracht zich helemaaluit de Wereldjongerendag in Madrid bij te aan God te geven. Moge zij de voor-wonen. Ik verwacht ieder van jullie met spreekster zijn voor ieder van jullie, opdatgrote blijdschap. Jezus Christus wil jullie je de komende Wereldjongerendag magdoor de Kerk sterken in het geloof. Het groeien in geloof en liefde. Ik beloof julliebesluit om in Jezus Christus te geloven en vaderlijk te gedenken in mijn gebeden enHem te volgen is niet gemakkelijk. Het geef jullie van harte mijn zegen.wordt gehinderd door onze persoonlijkefouten en door de vele stemmen die ons Vanuit het Vaticaan, 6 augustus 2010,gemakkelijkere wegen wijzen. Laat je niet Feest van de Gedaanteverwisseling van deontmoedigen. Zoek liever de steun van de Heer.christelijke gemeenschap, de steun van deKerk! Bereid je heel dit jaar zorgvuldig BENEDICTUS PP. XVIvoor op de ontmoeting in Madrid, met debisschoppen, priesters en jeugdleiders inde bisdommen, parochies, verenigingen © 2010 - Libreria Editrice Vaticana /en bewegingen. De kwaliteit van onze Secretariaat RK Kerkontmoeting zal vooral afhangen van onzegeestelijke voorbereiding, ons gebed, ons Vertaling: Herman Lohman MAsamen luisteren naar het woord van God,en van onze wederzijdse steun.171 • 2010 31
 9. 9. Apostolische reis naar Madridter gelegenheid van de 26e Wereldjongerendagen18 - 21 augustus 2011Woorden van paus Benedictus XVIbij ontvangst van de jongerenAankomst bij de WereldjongerendagenDonderdag 18 augustus 2011Plaza de Cibeles, MadridBeste vrienden,Ik dank jullie voor de hartelijke woorden die de jonge vertegenwoordigers van de vijf continenten totmij hebben gericht. Ik groet hartelijk al degenen die hier bijeen zijn, jongeren uit Oceanië, Afrika,Amerika, Azië en Europa; en ook hen die niet zijn kunnen komen. Ik denk altijd aan jullie en bid voorjullie. God heeft mij de genade geschonken om jullie van nabij te kunnen zien en te horen en samennaar zijn Woord te luisteren.In de lezing die wij hebben gehoord, heb- Andere vormen onze geest in sommigeben wij een passage uit het Evangelie opzichten. Die van Jezus daarentegengehoord waarin wordt gesproken over het moeten ons hart bereiken, daarin wortelopnemen van de woorden van Jezus en schieten en op heel ons leven een stempelhet in praktijk brengen ervan. Er zijn drukken. Zo niet, dan blijven zij leeg enwoorden die alleen maar ertoe dienen om vervluchtigen. Zij brengen ons niet naderte vermaken en als de wind voorbijgaan. tot Hem. En dan blijft Christus op een213 • 2011 5
 10. 10. afstand, als een stem onder vele andere teld blijven, jullie enthousiasme en jullie die ons omgeven en waaraan wij al vreugde, jullie verlangen naar iets gro- gewend zijn. De Meester die spreekt, leert ters, iets hogers tot aan God toe, altijd een bovendien niet wat Hij van anderen heeft zekere toekomst hebben, omdat het leven geleerd, maar wat Hij zelf is, de enige die in volheid reeds in jullie wezen is gelegd. de weg van de mens naar God werkelijk Laat dat groeien met de goddelijke gena- kent, omdat Hij zelf het is die deze voor de, edelmoedig en zonder middelmatig- ons heeft geopend, heeft geschapen, heid. Richt in ernst het oog op het doel opdat wij het authentieke leven konden van de heiligheid. En laten wij tegenover bereiken, het leven dat altijd de moeite onze zwakheden die ons soms bedrukken, waard is om te leven, in iedere omstan- ook rekenen op de barmhartigheid van de digheid, en dat zelfs de dood niet kan Heer, die altijd bereid is ons opnieuw de verwoesten. Het Evangelie gaat verder en hand te reiken en die ons vergeving legt deze dingen uit met het suggestieve schenkt door middel van het sacrament beeld van wie bouwt op een vaste rots, van boete en verzoening. die bestand is tegen de aanvallen van tegenspoed, in tegenstelling tot wie Door op de vaste rots te bouwen zal jullie bouwt op zand, misschien op een paradij- leven niet alleen solide en duurzaam zijn, selijke plek, zoals wij nu zouden kunnen maar er ook aan bijdragen het licht van zeggen, maar dat afbrokkelt bij de eerste Christus over jullie leeftijdgenoten en heel windvlaag en verandert in een puinhoop. de mensheid te laten schijnen en zo een waardevol alternatief te laten zien aan de Beste jongeren, luister werkelijk naar de velen die zich in het leven hebben laten woorden van de Heer, opdat zij in jullie gaan, omdat de grondslagen van hun “geest en leven”(Joh. 6, 63) zijn, wortels eigen bestaan niet duurzaam waren, aan die jullie wezen voeden, gedragscriteria de velen die er genoegen mee nemen de in die ons aan de persoon van Christus de mode zijnde stromingen te volgen, hun gelijkmaken, arm van geest, hongerend toevlucht nemen tot het onmiddellijke nut naar gerechtigheid, barmhartig, zuiver en daarbij de ware gerechtigheid vergeten, van hart, vredelievend. Doe dit iedere dag of hun heil zoeken in eigen meningen in met volharding, zoals men dat doet met plaats van de waarheid zonder compro- de ware vriend die ons niet bedriegt en missen te zoeken. met wie wij de levensweg willen delen. Jullie weten goed dat, wanneer wij niet Ja, er zijn er velen die zichzelf als een god naast Christus, die ons leidt, onze weg beschouwen en denken geen andere wor- gaan, wij langs andere paden verloren tels of fundamenten dan zichzelf nodig te gaan, zoals dat van onze blinde en egoïsti- hebben. Zij zouden voor zichzelf willen sche impulsen, dat van verlokkelijke aan- uitmaken wat waarheid is en wat niet, biedingen, die egoïstisch, bedrieglijk en wat goed is en wat niet, juist en niet juist; onbestendig zijn en leegte en frustraties uitmaken wie het waard is om te leven of achterlaten. op het altaar van andere inzichten te worden geofferd; op elk ogenblik op goed Profiteer van deze dagen om Christus geluk een stap zetten zonder een vooraf beter te leren kennen en de zekerheid te bepaalde koers en zich laten leiden door hebben dat, wanneer jullie in Hem gewor- de impuls van het ogenblik. Deze beko-6 2011 • 214
 11. 11. ringen liggen altijd op de loer. Het is Ik vertrouw de vruchten van deze Wereld-belangrijk hiervoor niet te bezwijken, jongerendagen toe aan de heilige Maagdomdat zij in werkelijkheid leiden tot iets Maria, die ja wist te zeggen tegen de wilvluchtigs, zoals een bestaan zonder hori- van God en ons als niemand anders leertzonten, een vrijheid zonder God. Wij trouw te zijn aan haar goddelijke Zoon,daarentegen weten goed dat wij als vrije die zij volgde tot zijn dood aan het kruis.mensen zijn geschapen, naar Gods beeld, Wij zullen dit alles zorgvuldiger overwe-juist om de voortrekkers te zijn in het gen bij de verschillende staties van dezoeken naar de waarheid en het goede, kruisweg. Laten wij bidden dat ons ja,verantwoordelijk voor ons handelen en van vandaag, zoals dat van haar, ook eenniet louter blinde uitvoerders, creatieve onvoorwaardelijk ja tegen zijn vriend-medewerkers met de taak het werk van de schap is, aan het einde van deze dagen enschepping te onderhouden en te verfraai- gedurende ons hele leven. Dank je wel.en. God wil een verantwoordelijke ge-sprekspartner, iemand die met Hem kanpraten en Hem lief kan hebben. Door Benedictus XVImiddel van Christus kunnen wij dat wer-kelijk bereiken en, geworteld in Hem,geven wij vleugels aan onze vrijheid. Is © Copyright 2011 - Libreria Editricedit misschien niet een belangrijke reden Vaticana / Secretariaat RK Kerk invan onze vreugde? Is dit misschien niet Nederlandeen vaste grond om een beschaving vanliefde en leven op te bouwen die in staat Vertaling: drs. H.M.G. Kretzersis iedere mens menselijker te maken?Beste vrienden, wees verstandig en wijs,bouw jullie leven op de hechte basis dieChristus is. Deze wijsheid en verstandig-heid zal jullie schreden leiden, niets zaljullie angst aanjagen en in jullie hart zalvrede heersen. Dan zullen jullie gezegend,gelukkig zijn en zal jullie vrolijkheidanderen aansteken. Zij zullen zich afvra-gen wat het geheim van jullie leven is, enontdekken dat de rots die het helegebouw draagt en waarop heel julliebestaan steunt, de persoon van Christuszelf is, jullie vriend, broeder en Heer, deZoon van God die mens is geworden, dieheel het universum duurzaamheid ver-schaft. Hij stierf voor ons en verrees,opdat wij leven hadden, en nu blijft Hijvanaf de troon van de Vader leven en allemensen nabij, terwijl hij voortdurend metliefde over ieder van ons waakt.215 • 2011 7
 12. 12. Apostolische reis naar Madridter gelegenheid van de 26e Wereldjongerendagen18 - 21 augustus 2011Homilie paus Benedictus XVI bij afsluitende mistijdens Wereldjongerendagen MadridZondag 21 augustus 2011Luchtmachtbasis Cuatro Vientos, Madrid Beste jongeren, voornemen om de vreugde die wij hebben ontvangen ook met anderen te delen. Met de viering van de Eucharistie komen Zeker, tegenwoordig zijn er velen die zich wij aan bij het hoogtepunt van deze door de figuur van Christus voelen aan- Wereldjongerendagen. Bij het zien hier getrokken en Hem beter willen leren ken- van jullie, die overal vandaan zijn geko- nen. Zij bespeuren dat Hij het antwoord is men, wordt mijn hart van vreugde ver- op veel van hun persoonlijke zorgen. vuld, denkend aan de bijzondere gene- Maar wie is Hij werkelijk? Hoe is het genheid waarmee Jezus naar jullie kijkt. mogelijk dat iemand die zoveel jaar gele- Ja, de Heer heeft jullie lief en Hij noemt den op aarde heeft geleefd, met mij van- jullie zijn vrienden (vgl. Joh. 15, 15). Hij daag nog iets van doen heeft? komt jullie tegemoet en wil je vergezellen op jullie weg om de deuren van het volle In het Evangelie dat wij hebben gehoord leven te openen en jullie deelgenoot te (vgl. Mat. 16, 13-20) zien wij dat er twee maken aan zijn innige relatie met de manieren worden beschreven om Jezus te Vader. Wij van onze kant, ons bewust van kennen. De eerste zou bestaan uit een de grootheid van zijn liefde, willen dit uiterlijke kennis die wordt gekenmerkt teken van zijn bijzondere liefde met alle door de gangbare mening. Op de vraag edelmoedigheid beantwoorden met het van Jezus: “Wie is, volgens de opvatting8 2011 • 216
 13. 13. van de mensen, de Mensenzoon?”, ant- op deze weg, totdat de ontmoeting met dewoorden de leerlingen: “Sommigen zeg- verrezen Heer hun ogen opende voor eengen Johannes de Doper, anderen Elia, vol geloof.weer anderen Jeremia of een van de pro-feten”. Dat wil zeggen, men beschouwt Beste jongeren, ook vandaag richt Chris-Christus als een andere religieuze per- tus zich tot jullie met dezelfde vraag diesoonlijkheid naast degenen die men al Hij de apostelen stelde: “Maar gij, wiekent. Vervolgens vraagt Jezus hun, zich zegt gij dat Ik ben?” Antwoord Hem metpersoonlijk tot de leerlingen richtend: edelmoedigheid en met durf, zoals dat“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”. Petrus past bij een jong hart als dat van jullie.antwoordt met wat de eerste geloofsbelij- Zeg Hem: Jezus, ik weet dat Gij de Zoondenis is: “Gij zijt de Christus, de Zoon van van God zijt, dat Gij uw leven voor mijde levende God”. Het geloof gaat verder hebt gegeven. Ik wil u trouw volgen endan eenvoudige empirische of historische mij door uw woord laten leiden, Gij kentfeiten en het is in staat het mysterie van mij en hebt mij lief. Ik vertrouw op U ende persoon van Christus in zijn diepgang leg heel mijn leven in uw handen. Ik wilte bevatten. dat Gij de kracht zijt die mij ondersteunt, de vreugde die mij nooit verlaat.Het geloof is echter niet de vrucht vanmenselijke inspanning, van zijn verstand, In zijn antwoord op de belijdenis vanmaar is een gave van God: “Zalig zijt gij Petrus spreekt Jezus over de Kerk: “OpSimon, zoon van Jona, want niet vlees en mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en opbloed hebben u dit geopenbaard, maar deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen”.mijn Vader die in de hemel is”. Het vindt Wat betekent dit? Jezus bouwt de Kerk opzijn oorsprong in het initiatief van God, de rots van het geloof van Petrus, die dedie ons zijn binnenste openbaart en ons godheid van Christus belijdt.uitnodigt deel te nemen aan zijn godde-lijk leven zelf. Het geloof geeft niet alleen Ja, de Kerk is niet een eenvoudige mense-enkele inlichtingen over de identiteit van lijke instelling, zoals iedere andere, maarJezus, maar veronderstelt een persoonlij- zij is nauw verbonden met God. Christuske relatie met Hem, een overgave van zelf verwijst naar haar als “zijn” Kerk. Hetheel onze persoon, met verstand, wil en is niet mogelijk Christus van de Kerk tegevoelens, aan Gods zelfopenbaring. Zo scheiden, zoals men het hoofd niet vanzet de vraag “Maar gij, wie zegt gij dat Ik het lichaam kan scheiden (vgl. 1 Kor. 12,ben?” de leerlingen ertoe aan om een per- 12). De Kerk leeft niet van zichzelf, maarsoonlijke beslissing te nemen met betrek- van de Heer. Hij is in haar midden tegen-king tot Hem. Het geloof en het volgen woordig en geeft haar leven, voedsel envan Christus hangen nauw met elkaar kracht.samen. En aangezien het geloof het vol-gen van de Meester veronderstelt, moet Beste jongeren, sta mij als opvolger vanhet sterker worden en groeien, dieper en Petrus toe dat ik jullie uitnodig om ditrijper worden in de mate waarin de relatie geloof te versterken. Het is ons door demet Jezus, de vertrouwdheid met Hem apostelen doorgegeven om Christus, deintenser en sterker wordt. Ook Petrus en Zoon van God, in het middelpunt tede andere apostelen moesten verdergaan plaatsen van jullie leven. Sta mij echter217 • 2011 9
 14. 14. ook toe dat ik jullie eraan herinner dat behoefte aan God. Ik denk dat jullie aan- Christus volgen in het geloof betekent wezigheid hier, jongeren die uit de vijf met Hem de weg te gaan in de gemeen- continenten zijn gekomen, een schitte- schap van de Kerk. Men kan Christus niet rend bewijs is van de vruchtbaarheid van in zijn eentje volgen. Wie zwicht voor de de opdracht van Christus aan de Kerk: verleiding “op eigen gelegenheid” te gaan “Gaat uit over de hele wereld en verkon- of het geloof te beleven overeenkomstig digt het evangelie aan heel de schepping” de individualistische mentaliteit die in de (Marc. 16, 15). Ook jullie komt de bijzon- maatschappij overheerst, loopt het risico dere taak toe om leerlingen en missiona- dat hij Jezus Christus nooit ontmoet of rissen van Christus in andere gebieden en uiteindelijk een valse voorstelling van landen te zijn, waar een menigte jongeren Hem volgt. is die naar belangrijkere dingen zoeken en, wanneer zij in hun eigen hart de Geloof hebben betekent steunen op het mogelijkheid van authentiekere waarden geloof van je broeders en zusters en dat ontdekken, zich niet laten verleiden door jouw geloof op dezelfde manier als steun de valse beloften van een levensstijl zon- dient voor dat van de ander. Ik vraag jul- der God. lie, beste vrienden, om de Kerk lief te hebben, die jullie tot het geloof heeft ver- Beste jongeren, ik bid voor jullie met heel wekt, die jullie heeft geholpen om Chris- de genegenheid van mijn hart. Ik beveel tus beter te leren kennen, die jullie de jullie aan bij de Maagd Maria, opdat zij schoonheid van zijn liefde heeft laten jullie altijd begeleidt met haar moederlij- ontdekken. Voor een groei van jullie ke voorspraak en jullie de trouw aan het vriendschap met Christus is het wezenlijk Woord van God leert. Ik vraag jullie ook dat jullie het belang inzien van een te bidden voor de paus, dat hij als opvol- vreugdevolle deelname aan het leven van ger van Petrus zijn broeders en zuster in de parochie, de gemeenschap en de bewe- het geloof kan blijven bevestigen. Mogen ging, evenals van de Eucharistieviering wij allen in de Kerk, herders en gelovigen, op iedere zondag, het veelvuldig naderen elke dag steeds meer tot Christus naderen tot het sacrament van boete en verzoe- om in heiligheid van leven te groeien en ning en het onderhouden van het gebed zo daadwerkelijk getuigenis af te leggen en het overwegen van het Woord van dat Jezus Christus waarlijk de Zoon van God. God is, de Heiland van alle mensen en de levende bron van hun hoop. Amen. Uit deze vriendschap met Christus zal ook de impuls voortkomen om van het geloof te getuigen in de meest verschillende Benedictus XVI omgevingen, ook daar waar afwijzing en onverschilligheid heersen. Het is niet mogelijk Christus te ontmoeten en Hem © Copyright 2011 - Libreria Editrice anderen niet te doen kennen. Houd Chris- Vaticana / Secretariaat RK Kerk in tus derhalve niet voor jezelf! Deel aan Nederland anderen de vreugde van jullie geloof mee. De wereld heeft behoefte aan het getuige- Vertaling: drs. H.M.G. Kretzers nis van jullie geloof, zij heeft zeker10 2011 • 218
 15. 15. Apostolische reis naar Madridter gelegenheid van de 26e Wereldjongerendag18 - 21 augustus 2011Rede paus Benedictus XVI bij afscheidsceremoniena de Wereldjongerendagen in MadridZondag 21 augustus 2011Internationale luchthaven Barajas van MadridMajesteit,Zeer geachte nationale, regionale en lokale autoriteiten,Heer kardinaal, aartsbisschop van Madrid en voorzitter van de Spaanse Bisschoppenconferentie,Heren kardinalen en broeders in het bisschopsambt,Beste vrienden,Het ogenblik is gekomen om afscheid te nemen. Deze in Madrid doorgebrachte dagen, met een zotalrijke vertegenwoordiging van jongeren uit Spanje en de hele wereld, zullen diep in mijn geheugen enmijn hart blijven gegrift.Majesteit, de paus heeft zich in Spanje aankomst, als nu bij mijn vertrek. Ik dankzeer thuis gevoeld. Ook de jongeren, de nationale, regionale en lokale autori-hoofdrolspelers van deze Wereldjonge- teiten, die met hun medewerking hunrendagen zijn in de voorafgaande dagen invoelingsvermogen met betrekking tothier en in zeer veel Spaanse steden en deze internationale gebeurtenis hebbenplaatsen die zij hebben kunnen bezoeken, getoond. Ik dank de duizenden vrijwilli-heel goed ontvangen. Ik dank u, Majes- gers die een goed verloop van alle activi-teit, voor de hartelijke woorden en dat u teiten van deze ontmoeting mogelijk heb-mij hebt willen begeleiden, zowel bij mijn ben gemaakt: de verschillende literaire,219 • 2011 11
 16. 16. muzikale, culturele en religieuze mani- En ik mag niet verzuimen met heel mijn festaties van het ‘Festival joven’, de cate- hart de jongeren te danken dat zij naar chesen van de bisschoppen en de onder- deze Wereldjongerendagen zijn gekomen, delen die door de opvolger van Petrus voor hun vreugdevolle, enthousiaste en werden voorgezeten. Ik dank de veilig- intense deelname. Tot hen zeg ik: mijn heidstroepen en ordediensten, evenals dank en complimenten voor het getuige- hen die hebben meegewerkt door de nis dat jullie hebben gegeven in Madrid meest verschillende diensten te verlenen: en de andere Spaanse steden waar jullie van de zorg voor de muziek en de liturgie zijn geweest. Ik nodig jullie nu uit om in tot het vervoer, de geneeskundige bij- iedere hoek van de wereld de vreugdevol- stand en het eten en drinken. le en diepe geloofservaring te verspreiden die jullie in dit nobele land hebben Spanje is een grote natie die in een beleefd. Geef jullie vreugde door, vooral gezonde, open, pluralistische en respect- aan hen die hadden willen komen, maar volle samenleving weet verder te gaan, en dat om verschillende redenen niet hebben wel zonder zijn diep religieuze en katho- kunnen doen, aan allen die voor jullie lieke ziel op te geven. Het heeft dit nog- hebben gebeden en aan hen wier hart is maals laten zien in deze dagen door zijn geraakt door deze dagen. Help met jullie technische en menselijke capaciteiten in nabijheid en getuigenis jullie vrienden en te zetten voor een onderneming die zo kameraden te ontdekken dat Christus lief- belangrijk en beloftevol is, namelijk het hebben leven in volheid is. bevorderen dat de jeugd meer geworteld raakt in Jezus Christus, de Heiland. Ik verlaat Spanje tevreden en dankbaar jegens allen, maar vooral jegens God, Een bijzonder woord van dank is ver- onze Heer, die het mij heeft toegestaan schuldigd aan de organisatoren van de deze Wereldjongerendagen te vieren, zo Wereldjongerendagen: de kardinaal voor- rijk aan genade en emoties, zo vol van zitter van de Pauselijke Raad voor de dynamiek en hoop. Ja, het geloofsfeest Leken en heel het personeel van dit dat wij hebben gedeeld, staat ons toe de decasterie, aan de heer kardinaal aartsbis- blik met veel vertrouwen in de Voorzie- schop van Madrid, Antonio Maria Rouco nigheid op de toekomst te richten. Gods Varela, met zijn hulpbisschoppen en heel voorzienigheid leidt de Kerk door de zee het aartsbisdom; in het bijzonder aan de van de geschiedenis. Daarom blijft zij WJD-coördinator, monseigneur César jong en vol van leven, ook al moet zij het Augusto Franco Martínez en zijn talrijke hoofd bieden aan moeilijke situaties. Dit en zo edelmoedige medewerkers. De bis- is het werk van de heilige Geest die Jezus schoppen hebben in hun eigen bisdom Christus tegenwoordig stelt in de harten met zorg en opoffering gewerkt aan een van de jongeren van iedere tijd en hun zo zorgvuldige voorbereiding van de dagen, de grootsheid van de goddelijke roeping samen met de priesters, religieuzen en van ieder menselijk wezen openbaart. Wij lekengelovigen. Naar allen gaat mijn hebben ook kunnen ervaren hoe de gena- dankbaarheid uit samen met het gebed tot de van Christus muren en barrières tussen de Heer dat hij uw apostolische inspan- volken en generaties, opgeworpen door ningen zegene. de zonde, laat verdwijnen om van alle mensen één familie te maken, één familie12 2011 • 220
 17. 17. die erkent verenigd te zijn in de ene, ben ervan overtuigd dat zij, bezield doorgemeenschappelijke Vader en die met het geloof in Christus, het beste van zich-haar eigen werk en met respect alles zelf zullen geven, opdat dit land de uitda-koestert wat Hij ons in de schepping heeft gingen van het huidige ogenblik trotseertgegeven. en blijft voortgaan op de weg van een- dracht, solidariteit, gerechtigheid en vrij-De jongeren antwoorden bereidwillig heid. Met deze gedachten vertrouw ik allewanneer men hun oprecht en in waarheid kinderen van dit nobele land toe aan dede ontmoeting met Jezus Christus voor- voorspraak van de Maagd Maria, onzehoudt, de enige Verlosser van de mens- Moeder in de hemel, en zegen ik hen metheid. Zij keren nu terug naar hun huizen liefde. Moge de vreugde van de Heer uwals missionarissen van het Evangelie, harten altijd vervullen. Ik dank u.“geworteld en gegrondvest in Christus,vast in het geloof”, maar zij zullen hulpnodig hebben op hun weg. Ik beveel der- Benedictus XVIhalve bij de bisschoppen, de priesters, dereligieuzen en de christelijke opvoeders inhet bijzonder de zorg aan voor de jeugd © Copyright 2011 - Libreria Editricedie vol hoop de oproep van de Heer wil Vaticana / Secretariaat RK Kerk inbeantwoorden. Men moet de moed niet Nederlandverliezen tegenover de hindernissen diezich op verschillende manieren manifes- Vertaling: drs. H.M.G. Kretzersteren in enkele landen. Sterker dan ditalles is het verlangen naar God, dat deSchepper heeft gelegd in het hart van dejongeren, en de macht van boven, diegoddelijke kracht verleent aan hen die deMeester volgen, en aan hen die in Hemvoedsel voor het leven vinden. Wees nietbang de jongeren de boodschap van JezusChristus in al haar volheid voor te hou-den en hen uit te nodigen om tot desacramenten te naderen waardoor Hij onsdeelgenoot maakt van zijn eigen leven.Majesteit, alvorens naar Rome terug tekeren wil ik de Spanjaarden ervan verze-keren dat zij in mijn gebed voortdurendaanwezig zijn en ik bid in het bijzondervoor de gehuwden en de gezinnen dieverschillende moeilijkheden onder ogenmoeten zien, voor de behoeftigen en dezieken, voor de ouderen en de kinderen,en ook voor hen die geen werk vinden. Ikbid ook voor de jongeren van Spanje. Ik221 • 2011 13

×