Diversiteit bijbelstudie

251 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Diversiteit bijbelstudie

  1. 1. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen kerk en cultuur. En net zo goed worden we bepaald bij de mate waarin we binnen de kerk ook zelf op die cultuur zijn gaan lijken. Met andere woorden: binnen en buiten de kerk merken we diversiteit in opvattingen op. Tegelijk willen we als kerk een sterk voorbeeld van Gods koninkrijk zijn. Hoe doen we dat? Hoe eensgezind zijn we dan en hoeveel ruimte is er om anders te geloven, te denken, te doen? Als voorganger en zendeling van de eerste christelijke kerken heeft Paulus veel nagedacht over deze vragen. Ga maar na: een pas gestarte gemeente met mensen die ofwel een joodse, ofwel een heidense herkomst hadden. Allemaal waren ze geraakt door het evangelie dat ze gehoord hadden. Allemaal voegen ze zich bij de gemeente. Dan blijkt in onderlinge gesprekken dat in hun overtuigingen en levensstijl toch ook verschillen zitten! Verschillen die worden veroorzaakt door hun herkomst, hun (vroegere) geloof, hun maatschappelijke status of de kracht van hun geloof. Daarbij: niet iedereen is bekeerd met behulp van Paulus. Er zijn er velen die het evangelie van andere apostelen hebben gehoord en zij benadrukken andere kernpunten in het geloof. Toch willen al deze mensen samen gemeente zijn en daarom bespreken zij hun vragen met elkaar en met o.a. Paulus. Een voorbeeld van de vragen waarmee Paulus te maken kreeg, vinden we in de eerste brief aan de Korintiërs. Deze bijbelstudie gaat over delen uit deze brief die Paulus schreef.
  2. 2. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.2 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org Start: alles begint bij Christus Jezus 1 Korintiërs 1,1-9 1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sostenes. 2 Aan de gemeente van God in Korinte, geheiligd door Christus Jezus, aan hen die zijn geroepen om zijn heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. 3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 4 Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. 5 Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis 6 bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, 7 en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. 8 Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. 9 God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. ! Let op waar Paulus mee begint: de overtuiging dat deze gemeente geheiligd is door Jezus Christus. ! Paulus moet pittige dingen schrijven aan de gemeente, maar begint met een dankgebed. Motto: wees eensgezind! 1 Korintiërs 1,10 10 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. ! De wetenschap dat de gemeente haar bestaan aan de genade van Christus te danken heeft, leidt volgens Paulus tot een groot doel: wees eensgezind! ? Is dit een haalbaar doel of een ideaal voor de gemeente in Korinte? En voor ons? ? Formuleer met elkaar in vijf minuten vijf kernwoorden bij de term zoeken naar eenheid.
  3. 3. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.3 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org Zoeken naar eenheid 1. 5. 2. 4. 3. De vraag: wel of geen vlees voor ons? 1 Korintiërs 8,1-13 1 Dan nu over heidens offervlees. Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op. 2 Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis. 3 Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend. 4 Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is. 5 Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –, 6 wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. 7 Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offervlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard. 8 Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen: eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken; eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken. 9 Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u. 10 Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten? 11 Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is. 12 Op die manier zondigt u tegen hen, en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen Christus. 13 Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val.
  4. 4. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.4 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org ! Het wel of niet eten van offervlees was in die tijd een belangrijke vraag. Offervlees, dat na de religieuze offers aan afgoden overbleef, werd verkocht op de markt. Ook kon je bij een maaltijd met anderen geregeld offervlees aangeboden krijgen. De vraag was dus: mogen wij dat kopen en mogen we het eten, ook als we weten dat het offervlees is (geweest)? Wat vindt God daarvan en welk voorbeeld geven wij dan als gemeente? ? Stel, deze groep mag meedenken over de kwestie. Bedenk met elkaar drie argumenten voor en drie argumenten tegen het eten van offervlees. VOOR 1. 2. 3. TEGEN 1. 2. 3. ! Let op: Paulus beantwoordt de vraag van de gemeente niet zomaar met JA of NEE. Hij begint bij het gedeelde uitgangspunt: er is maar één God. En in alle argumenten om wel of geen offervlees te eten moet het dan ook gaan om de relatie met God onze Vader en de Heer Jezus Christus. ? Bekijk bovenstaande argumenten nog eens. Ging het jullie daarin ook steeds om die relatie? Zo nee, waarom dan wel?
  5. 5. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.5 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org Hoe ga je om met je vrijheid? 1 Korintiërs 10,23-31 23 U zegt: ‘Alles is toegestaan.’ Zeker, maar niet alles is goed. Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend. 24 Wees niet op uzelf gericht, maar op de ander. 25 U mag alles eten wat er in de vleeshal wordt verkocht; u hoeft niet omwille van uw geweten na te gaan waar het vandaan komt. 26 Immers: ‘Van de Heer is de aarde en haar rijkdom.’ 27 Wanneer een ongelovige u uitnodigt om bij hem te komen eten en u neemt zijn uitnodiging aan, kunt u rustig alles eten wat u aangeboden wordt. Het is niet nodig dat u omwille van uw geweten vraagt waar het vandaan komt. 28 Maar wanneer iemand u erop wijst dat u vlees van offerdieren eet, laat het dan omwille van hem staan. Houd rekening met het geweten. 29 Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? 30 Er is toch niemand die kwaad van mij kan spreken om wat ik eet, als ik God maar voor mijn eten dank? 31 Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God. ! Hoe ga je om met je vrijheid? Paulus zegt: wees vrij en bouw op. Wees vrij dankzij de genade van Christus Jezus, omwille van een ander. Hier lees je de twee grote geboden terug! ? Wat betekent dit in de vlees-kwestie? ! Paulus wijst erop dat je soms dingen kunt nalaten omwille van het geweten (of het geloof) van een ander. Als jouw keuzes het geloof van een ander verzwakken, wil je ze dan nog maken? ? Wat mag vrij zijn met het oog op anderen je kosten? Geef een concreet voorbeeld uit je eigen leven. Eten, geloof delen en liefhebben Paulus schrijft aan de Korintiërs nog veel meer: over de viering van het avondmaal, over het inzetten van de verschillende gaven, over het lichaam van Christus en over de liefde. De gemeente als lichaam van Christus mag iets laten zien van de genadige liefde van Christus: • aan elkaar, want je hebt elkaar hard nodig om in je geloof en in de wereld om je heen overeind te blijven. Jong en oud, man en vrouw, pas bekeerd of levenslang bij de kerk. Met elkaar kun je
  6. 6. leren omgaan met Diversiteit In je gemeente p.6 praktijkcentrum voor onderzoek en dienstverlening in de kerken website www.praktijkcentrum.org leren over wie God is en wat hij voor jou en anderen betekent. Je redt het niet alleen! • aan de wereld om voorbeeld te zijn van Gods koninkrijk. Een groep mensen die vrij is maar zich aan elkaar verbindt. Een voorbeeld van open gesprekken, dienend handelen en elkaar in liefde terechtwijzen. Mensen die kunnen en willen veranderen, niet omwille van zichzelf maar omwille van de ander. Samen leven en samen zoeken met als doel: groeien in relatie met Christus Jezus. Leven in de vrijheid die je gegeven is om in alle vrijheid één te zijn. ? Het wel of niet eten van offervlees is niet echt meer van deze tijd. Kun je een voorbeeld noemen van zo’n vraag uit je eigen gemeente? Hoe ga je daar in het licht van deze bijbelstudie mee om? ? Wat zijn nu eigenlijk sterke, en wat zwakke gelovigen? Kijk ook op onze Bronnenlijst voor onder andere bijbelteksten, liederen en overige literatuur!

×