Teahingint

2,116 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • การสอนแบบโครงงาน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนและครูได้บูรณาการวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามที่กำหนดในหลักสูตรใหม่ ได้แก่ การพัฒนาตนสุนทรีย์ศิลป์ สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การงานและอาชีพ และภาษาต่างประเทศ การสอนแบบโครงงานจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเกินความสามารถของครูที่จะทำ แต่ต้องอาศัยทักษะการจัดการและทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในการอ่านและค้นคว้าให้มีความรู้มากกว่านักเรียนค่อนข้างมาก
 • โครงงานจึงเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของผู้เรียน เพื่อการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างสมดุลกับธรรมชาติ ตลอดทั้งก้าวสู่ความคาดหวังของแผ่นดิน
 • Teahingint

  1. 1. การสอนแบบบูรณาการ แนวคิดการสอนแบบบูรณาการ หลักสูตรสถานศึกษาหลายแห่ง ได้พยายามพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาใช้ กับนักเรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระที่เนื้อหาหลากหลายและเป็นประโยชน์ ต่อผู้เรียนมาก ครูสามารถสร้างบทเรียนได้มากมาย ถ้านำเอาภูมิปัญญา ท้องถิ่นบูรณาการรวมเข้าไป ก็จะทำให้เรื่องที่เรียนน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เด็กเรียนแล้วไม่เบื่อ ประเด็นสำคัญของการจัดเนื้อหา ครูต้องตีให้แตก มี 2 ประการ คือ แนวการคิดที่จะมอบให้แก่เด็ก และวิธีการตรวจสอบผลการเรียน ที่เกิดขึ้น และถ้าจัดทำเป็นโครงงานให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ด้วยก็จะ ทำให้การเรียนเข้าสู่ระบบผู้เรียนเป็นสำคัญมากขึ้น
  2. 2. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตัวอย่าง <ul><li>ชื่อบทเรียน : ที่ใส่แปรงสีฟัน </li></ul><ul><li>จุดประสงค์การเรียน </li></ul><ul><li>ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ </li></ul><ul><li>2.1 สร้างแบบชิ้นงานและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ </li></ul><ul><li>2.2 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ อย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>2.3 สร้างชิ้นงานตามต้นแบบและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้ </li></ul><ul><li>2.4 นำความรู้ ชิ้นงาน หรือแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้ </li></ul><ul><li>การบูรณาการ </li></ul><ul><li>3.1 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปทรงเรขาคณิต </li></ul><ul><li>3.2 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลาสติกและความร้อน </li></ul><ul><li>3.3 วิชาศิลปะ เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>3.4 วิชาช่าง เรื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือ </li></ul>
  3. 3. 5. วัสดุอุปกรณ์ 5.1 แผ่นอะครีลิคพลาสติกใสสีต่าง ๆ หนา 3 มม . กว้าง x ยาว = 4 x4 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น 5.2 ดินสอ ไม้บรรทัด วงเวียน และยางลบ 5.3 สว่าน เลื่อยฉลุ และไขควง 5.4 กระดาษทรายน้ำละเอียด และเครื่องขัดมันผ้า 5.5 เตาถ่านไฟหรือเตาแก๊ซ 5.6 เหล็กฉากหรือไม้ฉากหนา 1 ชิ้น 6. ตัวอย่าง
  4. 4. 7. วิธีปฏิบัติงาน 7.1 เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ตามที่กล่าวข้างต้น 7.2 ใช้เครื่องมือเขียนภาพตามต้นแบบโดยเขียนลงบนกระดาษ ที่ติดอยู่บนแผ่นพลาสติก 7.3 ใช้สว่านเจาะแผ่นพลาสติกตามตำแหน่งกากบาด ดังรูป 7.4 ใช้เลื่อยฉลุ ๆ แผ่นพลาสติกไปตามแนวเส้นที่สร้างไว้
  5. 5. 7.5 ฉีกกระดาษที่ติดอยู่บนแผ่นพลาสติกออก 7.6 นำแผ่นพลาสติกที่ฉลุและนำกระดาษออกเรียบร้อยแล้วไปลนไฟ 7.7 เมื่อแผ่นพลาสติกอ่อนตัวลงแล้วให้นำไปตัดให้โค้งงอ หรือ จัดรูปให้เป็นมุมฉากตามแนวเส้นที่เตรียมไว้ ดังรูป 7.8 ใช้เหล็กฉากหรือไม้ฉากตรวจมุมให้มีลักษณะสวยงามตามต้องการ 7.9 ใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบ 7.10 ใช้เครื่องขัดมันกระดาษตกแต่งผิวให้สวยงามตามต้องการ
  6. 6. 8. การประยุกต์ ผู้เรียนอาจประยุกต์ชิ้นงานให้สวยงามหรือแตกต่างไปจากแบบได้ดังนี้ 8.1 สร้างแบบเองให้มีรูปร่างแตกต่างไปจากแบบที่เตรียมไว้ให้ 8.2 เปลี่ยนจากแผ่นพลาสติกเป็นไม้หรือโลหะอื่น 8.3 ตกแต่งผิวด้วยภาพต่าง ๆ นอกเหนือจากการขัดมันเพียงอย่างเดียว 9. การวัดประเมินผล กำหนดเกณฑ์ วิธีการประเมินผล โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม ดังนี้ 1. กำหนดเกณฑ์และน้ำหนักการให้คะแนน ควรประกอบไปด้วย ความสวยงาม ถูกต้อง ตรงตามแบบ ความสามารถในการใช้เครื่องมือ ความ ปลอดภัยในการทำงาน ความประหยัด ความประณีต และความตรงต่อเวลา 2. นักเรียนที่ปฏิบัติได้ตามนี้จะได้รับคะแนนมากขึ้นเป็นพิเศษ เช่น มี จินตนาการใหม่แปลก สามารถประยุกต์ชิ้นงานให้มีลักษณะแตกต่างไปจาก แบบที่กำหนดได้ หรือมีความคล่องแคล่วในการทำงานเป็นเลิศ
  7. 7. จากตัวอย่าง ผู้สอนสามารถดัดแปลงโดยการเปลี่ยนเนื้อหา แล้วเพิ่มในส่วนของ การวัดและประเมินผลเข้าไป เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โรงเรียนที่มี ความพร้อมมาก ๆ สามารถนำชิ้นงานฝีมือของเด็กไปจัดจำหน่าย เป็นการ เพิ่มพูนรายได้ให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง ประการที่สำคัญให้ดำเนินการ โดยเด็กให้มากที่สุด จะทำให้เด็กรับการพัฒนาอย่างหลากหลาย ทั้งในแง่ ของการผลิตและจำหน่าย โดยพยายามฝึกให้รู้จักคิดเรื่องการลงทุน การ เลือกผลิตสินค้า การคิดคำนวณเรื่องกำไร ขาดทุน การรู้จักทำสินค้าให้ เป็นที่น่าสนใจ การจัดหีบห่อ สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เด็กรู้จักสร้างงาน หาเงินสอดคล้องตามเจตนารมณ์สำคัญของการเรียนการสอนในสาระนี้
  8. 8. การพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า ทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ ( all can learn) และสามารถเรียนรู้ได้เต็มตาม ศักยภาพ ถ้าได้รับการกระตุ้น ส่งเสริมและมีอิสระในการเรียนรู้ ทั้งกายและใจ แนวการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 1. ทำงานเป็นทีม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงความสามารถ ความสนใจ รวมทั้งให้เกิดพลังการทำงานเป็นกลุ่ม พัฒนาความ สามารถทางอารมณ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกันและความเป็นประชาธิปไตย การเรียนรู้แบบโครงงาน
  9. 9. <ul><li>2. แสดงออกอย่างอิสระ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพตาม </li></ul><ul><li>ความสามารถ ความถนัด และความสนใจที่มีอยู่ </li></ul><ul><li>ปฏิบัติจริง เพื่อให้การเรียนรู้มีความหมายและสามารถนำไปใช้ </li></ul><ul><li>ได้จริงในชีวิตประจำวัน การจัดการเรียนรู้ต้องเรียนจากสภาพจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิต ธรรมชาติแวดล้อม </li></ul><ul><li>มีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดอย่างมีอิสระและ </li></ul><ul><li>สร้างสรรค์พัฒนาความอยากรู้ อยากเห็นและความตั้งใจที่จะนำ </li></ul><ul><li>ไปสู่การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ </li></ul><ul><li>คิดด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดเป็นและคิดด้วยตนเอง จะนำไปสู่กระบวนการคิดชั้นสูง เกิดปัญญา ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ </li></ul><ul><li>ควบคู่กับความคิด </li></ul>
  10. 10. <ul><li>แสวงหาความรู้อย่างอิสระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ </li></ul><ul><li>ผ่านสื่อต่าง ๆ จากธรรมชาติ จินตนาการ ความงาม และความ </li></ul><ul><li>จริงจากสิ่งที่มีอยู่รอบตัว </li></ul><ul><li>ฝึกสมาธิ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมจิตใจให้สงบมั่นคง </li></ul><ul><li>ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การ </li></ul><ul><li>บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ </li></ul>
  11. 11. โครงงาน โครงงาน เป็นการจัดการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของ การศึกษา สำรวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น โดย มีครูเป็นผู้คอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โครงงานเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนกับโลก ภายนอก ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้นำความรู้ในชั้นเรียน บูรณาการ กับกิจกรรมที่จะกระทำ เพื่อนำไปสู่ความรู้ใหม่ ๆ ด้วยการสร้าง ความหมาย การแก้ปัญหาและการค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง
  12. 12. การสอนแบบโครงงาน เป็นการสอนให้นักเรียนได้รู้จักวิธีทำโครงงาน วิจัยเล็ก ๆ ( mini research) ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ จุดประสงค์หลักของการสอนแบบโครงงาน เพื่อต้องการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักสังเกต รู้จักตั้งคำถาม รู้จักตั้งสมมุติฐาน รู้จักวิธีแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อตอบ คำถามที่ตนอยากรู้รู้จักสรุปและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสิ่งที่ค้นพบ โครงงานอาจจัดขึ้นในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้
  13. 13. ประเภทของโครงงาน <ul><li>โครงงานเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ เพื่อพัฒนาความรู้ </li></ul><ul><li>ทักษะ และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ประเภท </li></ul><ul><li>โครงงานตามสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>เป็นโครงงานที่บูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม </li></ul><ul><li>และค่านิยม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นพื้นฐานในการกำหนด </li></ul><ul><li>โครงงานและการปฏิบัติ </li></ul><ul><li>โครงงานตามความสนใจ </li></ul><ul><li>เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ </li></ul><ul><li>และความต้องการ โดยนำความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม </li></ul><ul><li>และค่านิยม จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มาบูรณาการกำหนด </li></ul><ul><li>เป็นโครงงานและการปฏิบัติ </li></ul>
  14. 14. สรุป การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการจัดให้สอดคล้องกับ สาระการเรียนรู้ ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สังคม และสติปัญญา ประเภทของโครงงานตามลักษณะการดำเนินงาน 4 ประเภท โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภททดลอง โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน
  15. 15. โครงงานประเภทสำรวจ โครงงานประเภทนี้ เป็นการสำรวจในภาคสนามหรือในธรรมชาติ หรือนำมา ศึกษาในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างโครงงานประเภทสำรวจ - การสำรวจประชากรที่มีความบกพร่อง - การสำรวจมลภาวะในชุมชน - ลักษณะนามในภาษาถิ่น - การใช้ภาษาในหน้าหนังสือพิมพ์ - โบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น - ความคิดเกี่ยวกับการดำเนินงานของ อบต . - การสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรวม
  16. 16. โครงการประเภททดลอง โครงงานที่มีลักษณะการออกแบบทดลอง เพื่อศึกษาผลของตัวแปรหนึ่ง โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ โครงงานประเภทนี้ จะเริ่มตั้งแต่กำหนดคำถาม ที่ต้องการคำตอบ ตั้งสมมุติฐาน กำหนดแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาปฏิบัติ การหาข้อมูลเพื่อตอบคำถาม รวบรวมข้อมูลนำมาสรุปเป็นองค์ความรู้ ขั้นตอนที่ปฏิบัติเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างโครงงาน - ยากันยุงจากพืชสมุนไพร - การผลิตเครื่องสำอางจากกล้วย - การทำยาฆ่าแมลงจากสารที่สกัดจากสะเดา - การเก็บถั่วงอกให้สดและขาว - การปลูกพืชสวนครัวโดยไม่ใช้ดิน
  17. 17. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ โครงงานประเภทนี้เป็นการประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือ อุปกรณ์ เพื่อใช้สอยต่าง ๆ สิ่งประดิษฐ์นี้อาจคิดขึ้นมาใหม่หรือปรับปรุงจาก ของเดิม มีการกำหนดตัวแปรที่จะศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพของชิ้นงาน ตัวอย่างหัวข้อโครงงาน <ul><li>เครื่องแยกกากผลไม้ </li></ul><ul><li>เครื่องคัดแยกขนาดของส้ม </li></ul><ul><li>เครื่องสีข้าวกล้อง </li></ul><ul><li>เครื่องกรองดักไขมัน </li></ul><ul><li>การทำ Home Page </li></ul>
  18. 18. โครงงานประเภทพัฒนาผลงาน โครงการประเภทนี้ เป็นการศึกษาเพื่อคิดค้นหรือพัฒนาชิ้นงาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น หรือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตัวอย่างโครงการ <ul><li>การพัฒนาเครื่องทำเส้นสลิ่ม </li></ul><ul><li>การพัฒนาพลังความร้อนของแก๊สชีวภาพมาใช้แทนพลังงานไฟฟ้า </li></ul><ul><li>การทำน้ำมันเครื่องจักรจากพืช </li></ul>
  19. 19. ขั้นตอนการทำโครงงาน <ul><li>กำหนดปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการศึกษา </li></ul><ul><li>กำหนดตัวแปรที่ต้องการศึกษา เป็นตัวแปรต้น ผลที่ตามมา </li></ul><ul><li>เป็นตัวแปรตาม ถ้ามีความจำเป็นต้องควบคุมตัวแปรเพื่อ </li></ul><ul><li>ให้ ข้อมูลน่าเชื่อถือ ตัวแปรนั้น คือ ตัวแปรควบคุม </li></ul><ul><li>ออกแบบการทดลองหรือกำหนดวิธีการหรือแหล่งข้อมูล </li></ul><ul><li>ที่จะต้องไปศึกษา </li></ul><ul><li>ดำเนินการทดลองตามแผนที่วางไว้ มีการทดลองหลาย ๆ ครั้ง </li></ul><ul><li>( อย่างน้อย 3 ครั้ง ) เพื่อให้เกิดความแน่ใจก่อนนำผลที่ได้มาสรุป </li></ul><ul><li>อภิปรายผล นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาประเมิน อภิปราย </li></ul><ul><li>โดยการศึกษาจากเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบ </li></ul><ul><li>6. นำเสนอผลการศึกษาในรูปรายงานหรือจัดบอร์ดแสดงสิ่งที่ศึกษา </li></ul>
  20. 20. ส่วนประกอบของโครงงาน การเขียนรายงานโครงงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการเสนอผลงานที่นักเรียน ได้ศึกษาค้นคว้า ตั้งแต่ต้นจนจบ โครงงานที่สมบูรณ์ควรประกอบด้วย ส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน โรงเรียน พ . ศ . ที่จัดทำ 3. ชื่อครูที่ปรึกษา 4. บทคัดย่อสั้น ๆ ที่บอกเค้าโครงอย่างย่อๆ ประกอบด้วย เรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา และสรุปผล 5. กิตติกรรมประกาศ แสดงความขอบคุณบุคคลหรือหน่วยงานที่ มีส่วนให้ความช่วยเหลือให้งานสำเร็จ 6. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า
  21. 21. <ul><li>ที่มาและความสำคัญของโครงงาน </li></ul><ul><li>สมมุติฐานของการศึกษา ( ถ้ามี ) </li></ul><ul><li>วิธีดำเนินการ </li></ul><ul><li>สรุปผลการศึกษา </li></ul><ul><li>อภิปรายผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ </li></ul><ul><li>เอกสารอ้างอิง </li></ul>
  22. 22. การประเมินสภาพความสำเร็จของนักเรียน <ul><li>การประเมินการวางแผนทำโครงงานของนักเรียน หัวข้อที่ควรประเมิน คือ </li></ul><ul><li>1.1 ชื่อสัมพันธ์กับเนื้อหาหรือไม่ </li></ul><ul><li>1.2 คำถามเป็นคำถามเพื่อการค้นพบหรือไม่ </li></ul><ul><li>1.3 สมมุติฐานที่ตั้งแสดงพื้นความรู้เดิมของนักเรียนมากน้อยเพียงใด </li></ul><ul><li>1.4 การกำหนดวิธีการศึกษา แหล่งข้อมูลมีความเหมาะสมหรือไม่ </li></ul><ul><li>1.5 วิธีเสนอผลการศึกษาเหมาะสมมากน้อยเพียงไร </li></ul><ul><li>การประเมินผลสำเร็จของโครงงาน หัวข้อที่ควรประเมิน คือ </li></ul><ul><ul><li>2.1 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 ความถูกต้องและความเหมาะสมของวิธีการศึกษาค้นคว้า </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3 การเขียนรายงานของโครงงาน และหรือการจัดแสดงโครงงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 การนำเสนอโครงงานด้วยวาจา </li></ul></ul>
  23. 23. การประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลการปฏิบัติโครงงานของผู้เรียน เป็นวิธีการค้นหาความ สามารถและความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้น การประเมินผลโครงงานจึงมีการกรอบแนวทางการประเมิน ดังนี้ <ul><li>ประเมินอะไร </li></ul><ul><li>1.1 การแสดงออกถึงผลของความรู้ </li></ul><ul><li> ความคิด ความสามารถ ทักษะ </li></ul><ul><li>คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม </li></ul><ul><li>1.2 กระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>1.3 กระบวนการทำงาน </li></ul><ul><li>1.4 ผลผลิต ผลงาน ชิ้นงาน </li></ul>2. ประเมินเมื่อใด 2.1 อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จสิ้นโครงงาน 2.2 ตามสภาพจริง 2.3 เป็นธรรมชาติ
  24. 24. <ul><li>ประเมินอะไร </li></ul><ul><ul><li>3.1 ผลงาน ( เอกสาร ชิ้นงาน ) </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 การทดสอบ </li></ul></ul><ul><ul><li>3.3 แบบบันทึกต่าง ๆ ( การสังเกต </li></ul></ul><ul><ul><li>ความรู้สึก สัมภาษณ์ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>3.4 แฟ้มสะสมงาน </li></ul></ul><ul><ul><li>3.5 หลักฐานหรือร่องรอยอื่น </li></ul></ul><ul><li>ประเมินโดยใคร </li></ul><ul><li>4.1 ตัวผู้เรียน </li></ul><ul><li>4.2 เพื่อน </li></ul><ul><li>4.3 ครู </li></ul><ul><li>4.4 ผู้ปกครอง </li></ul><ul><li>4.5 ผู้เกี่ยวข้องอื่น </li></ul><ul><li>ประเมินโดยวิธีใด </li></ul><ul><li>5.1 สังเกต </li></ul><ul><li>5.2 สัมภาษณ์ </li></ul><ul><li>5.3 ตรวจรายงาน </li></ul><ul><li>5.4 ตรวจผลงาน </li></ul><ul><li>5.5 ทดสอบ </li></ul><ul><li>5.6 รายงาน </li></ul><ul><li>5.7 นิทรรศการ </li></ul>
  25. 25. สรุป โครงงาน เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เป็นการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนโดย สมบูรณ์และมีความสมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญา และสังคม การเรียนรู้โดยโครงงานจึงเป็นการจัดการเรียน ที่ฝึกกระบวนการคิด การทำงานอย่างเป็นระบบ
  26. 26. ข้อเสนอแนวทางการนำโครงงานไปใช้ในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ <ul><li>ความยากง่ายของเรื่องที่เรียน ควรเหมาะสมกับวัย ประสบการณ์ </li></ul><ul><li>วุฒิภาวะ </li></ul><ul><li>เวลาทำโครงงาน ไม่ควรยาวนานเกินไป สามารถยืดหยุ่นได้ </li></ul><ul><li>และคุ้มค่า </li></ul><ul><li>ควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับ </li></ul><ul><li>เนื้อหาในบทเรียนได้ </li></ul><ul><li>เรียนรู้ในเรื่องที่หาวัสดุ อุปกรณ์ได้ง่าย มีแหล่งความรู้เพียงพอ </li></ul><ul><li>ที่จะศึกษาค้นคว้า จัดทำเป็นห้อง ศูนย์วิชาการ </li></ul><ul><li>เรียนรู้ในเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สัมพันธ์กับชีวิตจริง </li></ul><ul><li>และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ </li></ul>
  27. 27. <ul><li>6. โครงงานสามารถทำได้ทุกสาระการเรียนรู้ ทำได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน </li></ul><ul><li>แต่ควรจะเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นส่วนใหญ่ </li></ul><ul><li>การให้ความรู้ควรเริ่มทีละน้อย จากง่ายไปหายาก </li></ul><ul><li>ควรใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ให้ทุกคนมีโอกาสคิด พูด และทำ </li></ul><ul><li>และสรุปความรู้ร่วมกัน </li></ul><ul><li>การเรียนรู้โดยโครงงานควรมีวิธีการศึกษา มีการใช้แหล่งความรู้และ </li></ul><ul><li>รูปแบบในการนำเสนอโครงงานที่หลากหลาย </li></ul><ul><li>ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน </li></ul><ul><li>ประเมินผลทั้งด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ </li></ul><ul><li>ผู้เรียนแสวงหาความร่วมมือจากเพื่อน องค์กร และท้องถิ่น ผู้เรียน </li></ul><ul><li>ควรได้เรียนรู้จากโครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง </li></ul>

  ×