Successfully reported this slideshow.

โครงงานคอมพิวเตอร์

529 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

โครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย นำยอภิสิทธิ์ เทพแปง ม.6/14 เลขที่ 7 นำงสำวอุทัยวรรณ ไชยยำวุฒิ ม.6/14 เลขที่ 27
 2. 2. ใบงานที่ 2 เรื่อง ความหมายและความสาคัญของโครงงาน • โครงงาน คือ กิจกรรมที่เปิดโอกำสให้ ผู้เรียนได้ทำกำรศึกษำค้นคว้ำและฝึกปฏิบัติ ด้วยตนเองตำมควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจ โดยอำศัยกระบวนกำรทำง วิทยำศำสตร์ หรือกระบวนกำรอื่นๆ ไปใช้ในกำรศึกษำหำคำตอบ โดยมีครูผู้สอนคอย กระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษำแก่ผู้เรียนอย่ำงใกล้ชิด โดยผู้ทำต้องกำรศึกษำค้นคว้ำ เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลำยๆสิ่งที่อยำกรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้มำกขึ้น โดยใช้กระบวนกำร วิธีกำรที่ศึกษำอย่ำงมีระบบ เป็นขั้นตอน มีกำร วำงแผนในกำรศึกษำอย่ำงละเอียด ปฏิบัติงำนตำมแผนที่วำงไว้จนได้ข้อสรุปหรือ ผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ ความสาคัญของโครงงาน -ช่วยให้นักเรียนมีกระบวนกำรคิดและกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ -ฝึกให้รู้จักกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น -ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
 3. 3. ใบงานที่ 3 เรื่อง ขอบข่ายและประเภทของโครงงาน ขอบข่ายของโครงงาน 1. เป็นกิจกรรมกำรเรียนให้นักเรียนศึกษำ ค้นคว้ำ ปฏิบัติดัวยตนเองโดยอำศัยหลักวิชำกำรทำงทฤษฎี ตำมเนื้อหำโครงงำนนั้นๆ หรือจำกประสบกำรณ์และกิจกรรมต่ำง ๆ ที่ได้พบเห็นมำกแล้ว 2. นักเรียนทุกคนพิจำรณำจัดทำโครงงำนด้วยตนเอง หรือเป็นกลุ่มโดยใช้ระยะเวลำสั้นๆ เป็นภำค เรียน หรือมำกว่ำก็ได้ แล้วแต่โครงงำนเล็กหรือใหญ่ 3. นักเรียนเป็นผู้พิจำรณำริเริ่มสร้ำงสรรค์ คัดเลือกโครงงำนที่จะศึกษำค้นคว้ำปฏิบัติด้วยตนเองตำม ควำมถนัด สนใจ และควำมพร้อม 4. นักเรียนเป็นผู้เสนอโครงงำนรำยละเอียดของโครงงำน แผนปฏิบัติงำนและกำรแปลผล รำยงำนผล ต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำ เพื่อดำเนินงำนร่วมกันให้บรรลุตำมจุดหมำยที่กำหนดไว้ 5. เป็นโครงงำนที่เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของนักเรียนตำมวัยและสติปัญญำ รวมทั้งกำรใช้ จ่ำยเงินดำเนินงำนด้วย
 4. 4. ประเภทของโครงงาน • 1. โครงงำนพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ เป็นโครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรผลิตสื่อเพื่อกำรศึกษำ เช่น โครงงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเว็บไซต์ • 2. โครงงำนพัฒนำเครื่องมือ เป็นโครงงำนที่สร้ำงเครื่องมือ ใช้สร้ำงงำน ส่วนใหญืจะอยู่ในรูปของ ซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วำดรูป • 3. โครงงำนประเภทกำรทดลองทฤษฎี เป็นโครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจำลองกำรทดลองของ สำขำต่ำงๆ • 4. โครงงำนประเภทกำรประยุกต์ใช้งำน สร้ำงผลงำนเพื่อประยุกต์ใช้งำนในชีวิตประจำวัน • 5. โครงงำนพัฒนำเกม เพื่อควำมรู้ ควำมเพลิดเพลิน เช่น เกมหมำรุก
 5. 5. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา” • โครงงำนพัฒนำสื่อเพือกำรศึกษำเป็นโครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ใน กำรผลิตสื่อเพื่อกำรศึกษำโดยกำรสร้ำงโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วย กำรเรียนซึ่งอำจจะต้องมีภำคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถำม คำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสำมำรถเรียนแบบรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มกำร สอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่ำคอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์ กำรสอน ซึ่งอำจเป็นกำรพัฒนำบทเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้เรียนเข้ำมำ ศึกษำด้วยตนเองก็ได้
 6. 6. โครงงำนประเภทนี้สำมำรถพัฒนำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรสอนในวิชำ ต่ำงๆ โดยผู้เรียนอำจคัดเลือก เนื้อหำที่เข้ำใจยำก มำเป็นหัวข้อในกำรพัฒนำ สื่อเพื่อกำรศึกษำ เช่น • 1.การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวาล หลักภาษาไทย และสถานที่ สาคัญของประเทศไทย • 2. โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ วิถีชีวิตของคนไทยพวน • 3.โปรแกรมดนตรีไทยแสนสนุก • 4.โปรแกรมความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต • 5.โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก • 6.โปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ • 7.โปรแกรมเรียนรู้คณิตศาสตร์
 7. 7. ใบงานที่ 5 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาเครื่องมือ” ความหมายโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ • โครงงำนประเภทกำรพัฒนำเครื่องมือ หมำยถึง โครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรผลิต สื่อเพื่อกำรศึกษำโดยกำรสร้ำงโปรแกรมบทเรียนหรือหน่วยกำรเรียน ซึ่งอำจจะต้องมีภำค แบบฝึกหัด บททบทวน และคำถำมคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสำมำรถเรียนแบบรำยบุคคลหรือรำย กลุ่มกำรสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่ำคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์กำรสอนซึ่งอำจเป็น กำรพัฒนำบทเรียนแบบออนไลน์ให้ผู้เรียนเข้ำมำศึกษำด้วยตนเองก็ได้โครงงำนประเภทนี้ สำมำรถพัฒนำขึ้นเพื่อใช้ประกอบกำรสอนในวิชำต่ำงๆ โดยผู้เรียนอำจคัดเลือกเนื้อหำที่เข้ำใจยำก มำเป็นหัวข้อในกำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรศึกษำ เช่น กำรเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุริยจักรวำล หลักภำษำไทยและสถำนที่สำคัญของประเทศไทย โครงงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเว็บไซต์วิถีชีวิต ของคนไทยพวนโปรแกรมดนตรีไทยแสนสนุก โปรแกรม ควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิต โปรแกรมสำนวนไทยพำสนุก โปรแกรมฝึกอ่ำนออกเสียงภำษำอังกฤษ โปรแกรมเรียนรู้ คณิตศำสตร์
 8. 8. ตัวอย่างโครงงานประเภทการพัฒนาเครื่องมือ 1. โครงงำนพัฒนำเกม ชื่อโครงงำนเกมพัฒนำกำรด้ำนEQ 2.โครงงำนโปรแกรมกำรค้นหำคำภำษำไทย . 3. โครงงำนโปรแกรมอ่ำนอักษรไทย 4. โครงงำนโปรแกรมวำดภำพสำมมิติ 5. โครงงำนโปรแกรมเข้ำและถอดรหัสข้อมูล 6. โครงงำนโปรแกรมบีบอัดข้อมูล 7. โครงงำนโปรแกรมประมวลผลคำไทยบนระบบปฏิบัติกำรลีนุกซ์ 8. โครงงำนโปรแกรมกำรออกแบบผังงำน 9. โครงงำนพอร์ตแบบขนำนของไทย 10. โครงงำนกำรส่งสัญญำณควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 9. 9. ใบงานที่ 6 เรื่อง โครงงานประเภท “การทดลองทฤษฎี” • เป็นโครงงำนใช้คอมพิวเตอร์ในกำรจำองกำรทดลองของสำขำต่ำง ๆ เป็นโครงงำนที่ผู้ทำต้องศึกษำรวบรวมควำมรู้ หลักกำร ข้อเท็จจริงและ แนวควำมคิดต่ำง ๆ อย่ำงลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องกำรศึกษำ แล้วเสนอเป็น แนวคิด แบบจำลอง หลักกำร ซึ่งอำจอยู่ในรูปของสมกำร สูตร หรือคำ อธิบำยก็ได้พร้อมทั้งนำเสนอวิธีกำรจำลองทฤษฎีด้วยคอมพิวเตอร์ กำร ทำโครงงำนประเภทนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ผู้ทำต้องมีควำมรู้เรื่องนั้น ๆ เป็น อย่ำงดี ตัวอย่ำง เช่น กำรทดลองเรื่องกำรไหลของเหลว กำรทดลองเรื่อง พฤติกรรมของปลำอโรวำน่ำ ทฤษฎีกำรแบ่งแยกดีเอ็นเอ เป็นต้น
 10. 10. ตัวอย่างโครงงานจาลองทฤษฎี -กำรทดลองปัจจัยต่ำงๆ ในกำรเลี้ยงปลำนิลด้วยคอมพิวเตอร์ -กำรทดลองปัจจัยต่ำงๆ ในกำรเพำะปลูกแก้วมังกรด้วยคอมพิวเตอร์ -กำรทดลองผสมสำรเคมีต่ำงๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ -ปัจจัยต่ำงๆ กับกำรเคลื่อนที่ของเครื่องบิน -ผลกำรปลูกข้ำวในสภำวะแวดล้อมที่ต่ำงกัน -โปรแกรมสังเครำะห์เสียงพูดเบื้องต้น -โปรแกรมจำลองกำรทำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล -กำรทำนำยอุณหภูมิจำกข้อมูลที่ผ่ำนมำ -กำรเปรียบเทียบเทคนิคของกำรย่อขนำดแฟ้มข้อมูล
 11. 11. ใบงานที่ 7 เรื่อง โครงงานประเภท “การประยุกต์ใช้งาน” ควำมหมำยโครงงำนประเภทกำรประยุกต์ใช้งำน โครงงำนประยุกต์ใช้งำน หมำยถึง โครงงำนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในกำร สร้ำงผลงำน เพื่อประยุกต์ใช้งำนจริงในชีวิตประจำวัน อำทิเช่น ซอฟต์แวร์สำหรับกำรออกแบบและตกแต่ง ภำยในอำคำร ซอฟต์แวร์สำหรับกำรผสมสีและซอฟต์แวร์สำหรับกำรระบุคนร้ำย เป็นต้น โครงงำนประเภทนี้จะมีกำรประดิษฐ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ใช้สอยต่ำงๆ ซึ่งอำจ เป็นกำรคิดสร้ำงสิ่งของขึ้นใหม่ หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มี ประสิทธิภำพสูงขึ้น โครงงำนลักษณะนี้จะต้องศึกษำและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้ใช้ก่อน แล้วนำข้อมูลที่ได้มำใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำสิ่งของนั้นๆ ต่อจำกนั้นต้องมีกำรทดสอบ กำรทำงำนหรือทดสอบคุณภำพของสิ่งประดิษฐ์แล้วปรับปรุงแก้ไขให้มีควำมสมบูรณ์ โครงงำนประเภทนี้ผู้เรียนต้องใช้ควำมรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภำษำโปรแกรมและ เครื่องมือต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมีกำรนำเอำมัลติมีเดียไปประยุกต์ใช้งำนในหลำยๆด้ำน เช่น
 12. 12. • ด้านการศึกษา - ด้ำนกำรศึกษำนั้นได้นำเอำมัลติมีเดียไปพัฒนำใช้และขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือช่วย สอนต่ำงๆ มำกมำย และเกิดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยสอนในรูปแบบต่ำงๆ - สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำ โดยเป็นเครื่องมือช่วย รวบรวม วิเครำะห์ ออกแบบ สร้ำง จัดกำร ใช้งำนและประเมินผล - คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ลักษณะมัลติมีเดีย - เผยแพร่กำรเรียนบนเว็บ เช่น e-Learning เป็นต้น - เกิดกำรเรียนรู้ทำงไกล • ด้านการฝึกอบรม - มีกำรใช้คอมพิวเตอร์ในกำรช่วยสอน เรียกว่ำ e-Training มีส่วนช่วยให้พัฒนำศักยภำพทำง บุคลำกรเป็นอย่ำงมำก - ปัจจุบัน มีกำรพัฒนำเว็บสำหรับอบรมของสถำบันฝึกอบรมหลำยแห่ง เช่น สถำบันพัฒนำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
 13. 13. • ด้านความบันเทิง - มัลติมีเดียได้รับควำมแพร่หลำยในวงกำรบันเทิงเป็นอย่ำงมำก เช่น ภำพยนต์ คำรำโอเกะ เกมส์ ข่ำว ละคร เป็นต้น - เว็บไซต์ทีวี - เกมส์ออนไลน์ • ด้านธุรกิจ มีความสะดวกเป็นอย่างมาก - นำเสนองำน นำเสนอสินค้ำ - ประชุมทำงไกล ทำให้กำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกขึ้น • ด้านการประชาสัมพันธ์ มัลติมีเดียได้เป็นปัจจัยหลักสาคัญ - นำเสนอ และเผยแพร่ข่ำวสำร - กำรโฆษณำและกำรถ่ำยทอด - ตู้ประชำสัมพันธ์
 14. 14. • ด้านความเป็นจริงเสมือน - ควำมจริงเสมือนเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของวงกำรเทคโนโลยีมัลติมีเดีย สำมำรถ เลียนแบบกำรเรียนรู้ และสัมผัสผ่ำนอุปกรณ์ต่ำงๆ ในโลกแห่งควำมเป็นจริงเสมือน • ด้านโมบายเทคโนโลยี ได้ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เช่น - เทคโนโลยีมัลติมีเดียในโทรศัพท์เคลื่อนที่ รูปแบบกำรใช้โมบำยเทคโนโลยี M- Billing M-Commerce M-Banking M-Entertainment M- Messaging
 15. 15. ใบงานที่ 8 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์” • โครงงานพัฒนาเกมโครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์ เกมเพื่อความรู้ หรือเพื่อความ เพลิดเพลิน เกมที่พฒนาควรจะเป็นเกมที่ ไม่รุนแรงเน้นการใช้สมองเพื่อฝึกคิดอย่างมีหลักการโครงงานประเภทนี้ จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้ เล่น พร้อมทั้งให้ความรู ้้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควรจะได้ทาการ สํารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไปและนํามา ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ ผู้เล่นกลุ่มต่างๆตัวอย่ างโครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เค้าโครง โครงงานกราฟประยุกต์เป็นลายผ้าด้วยโปรแกรม GSP
 16. 16. • โครงงำนประเภทนี้เป็นโครงงำนเพื่อพัฒนำเครื่องมือช่วยสร้ำงงำนประยุกต์ต่ำงๆ โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปซอฟต์แวร์ เช่น ซอฟต์แวร์วำดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งำน และซอฟต์แวร์ช่วยกำรมองวัตถุในมุมต่ำงๆ เป็นต้น สำหรับซอฟต์แวร์เพื่อกำร พิมพ์งำนนั้นสร้ำงขึ้นเป็นโปรแกรมประมวลคำ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้เรำใช้ในกำร พิมพ์งำนต่ำงๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนซอฟต์แวร์กำรวำดรูป พัฒนำขึ้นเพื่อ อำนวยควำมสะดวกให้กำรวำดรูปบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปได้โดยง่ำย สำหรับซอฟต์แวร์ช่วยกำรมองวัตถุในมุมต่ำงๆ ใช้สำหรับช่วยกำรออกแบบสิ่งของ อำทิเช่น ผู้ใช้วำดแจกันด้ำนหน้ำ และต้องกำรจะดูว่ำด้ำนบนและด้ำนข้ำงเป็น อย่ำงไร ก็ให้ซอฟต์แวร์คำนวณค่ำและภำพที่ควรจะเป็นมำให้ เพื่อพิจำรณำและ แก้ไขภำพแจกันที่ออกแบบไว้ได้อย่ำงสะดวก เป็นต้น
 17. 17. ที่มา • http://tamyokbee.wordpress.com/2011/ • http://www.thaigoodview.com/node/38138 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/314100 • http://www.slideshare.net/annynasonsawan/4-13755283 • http://krumewstp.wordpress.com • http://chalad.wordpress.com/subject/20209-2/20209-lesson-3/

×