Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bloc3 1

1,077 views

Published on

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bloc3 1

 1. 1. / Les TIC i la comunicació interna del centre docent 7 de juny de 2007
 2. 2. Índex de continguts <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>El projecte TIC del centre </li></ul><ul><li>La xarxa del centre </li></ul><ul><li>La intranet. El projecte intraweb </li></ul><ul><li>Els recursos humans: coordinació d'informàtica </li></ul><ul><li>La formació en TIC: professorat, alumnat i famílies </li></ul>
 3. 3. Introducció
 4. 4. Introducció <ul><li>Els recursos TIC són cada cop més presents en el nostres centres, tant pel que fa a la quantitat com a la seva qualitat, fins al punt que actualment resulta inconcebible, de totes totes, un centre sense la presència d'una mínima dotació informàtica i audiovisual. </li></ul><ul><li>És molt possible que ben aviat, a molts dels nostres centres, es pugui accedir a la seva intranet i a Internet des de qualsevol punt de l'edifici escolar, bé a través de cable, bé mitjançant tecnologia sense fils (wireless), bé amb un sistema mixt d'intercomunicació. </li></ul>
 5. 5. Introducció <ul><li>Professionalment, tenim l'obligació de treure'n el màxim profit, integrant les TIC en totes les activitats possibles de l'àmbit educatiu: ens ho permeten els equipaments, som capaços de fer-ho i la societat actual ens ho exigeix si no volem perdre un cop més el tren d'una revolució. </li></ul><ul><li>És força important conèixer l'ideari pel que fa al tema de polítics i científics , conèixer i prendre consciència d'allò que s'està gestant en el si de la nostra societat, ja que al cap i a la fi la nostra tasca és desenvolupar capacitats i lliurar coneixements que permetin que el nostre alumnat es desenvolupi amb la màxima plenitud en aquesta societat, frenèticament canviant, que fa que l'avui, ahir ja sigui història. </li></ul>
 6. 6. El projecte TIC del centre
 7. 7. El Projecte TIC del centre: estructura <ul><li>Una possible estructura del projecte podria ser la següent: </li></ul><ul><ul><li>Fonamentació del projecte : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Plantejaments teòrics generals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectius generals </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi de la situació del propi centre en l'actualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Concreció del projecte : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Objectius </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actuacions </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Responsables </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recursos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Temporització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Seguiment/avaluació </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pla d'aplicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Conclusió </li></ul></ul>
 8. 8. La xarxa del centre
 9. 9. La xarxa del centre: objectius <ul><li>Objectius: </li></ul><ul><ul><li>Presentar alguns conceptes bàsics sobre xarxes, de manera que tinguem, si no la tenim, la capacitat d'identificar d'una manera precisa, l'estructura de la xarxa del nostre centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer les millores i les limitacions de la connexió d'ordinadors en xarxa a l'hora de proposar-nos potenciar el seu ús intern d'una manera pràctica i efectiva. </li></ul></ul>
 10. 10. La xarxa del centre: concepte <ul><li>Una xarxa és un conjunt d'ordinadors i altres dispositius que, connectats per algun mitjà, comparteixen informació, recursos i serveis. </li></ul>Exemple gràfic d'una xarxa local
 11. 11. La xarxa del centre: components (Maquinari) <ul><li>Maquinari </li></ul><ul><ul><li>Recursos : són cadascun dels elements que permeten i faciliten un treball determinat. Bàsicament poden ser de dos tipus: impressores i unitats d'emmagatzematge (discs durs, unitats de CD-ROM, DVD). </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis : són processos que realitzen una funció dins una xarxa. Cada cop que s'executa un programa és crea un procés. </li></ul></ul>
 12. 12. La xarxa del centre: components (Maquinari) <ul><li>Maquinari </li></ul><ul><ul><li>Ordinadors </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servidor : si ofereix algun servei a la resta de la xarxa (per exemple, compartir una unitat de disc o una impressora). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Client : si utilitza un servei que un altre ordinador de la xarxa ofereix (per exemple, accedir a una impressora connectada a un altre ordinador). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Targeta de xarxa : és un dispositiu instal·lat habitualment dins de l'ordinador que fa possible la connexió a la xarxa. La unió física entre ordinadors es pot dur a terme de dues maneres: mitjançant un sistema de cablejat o amb senyals sense fils (tecnologia Wireless). </li></ul></ul>
 13. 13. La xarxa del centre: components (Programari) <ul><li>Programari </li></ul><ul><ul><li>Per tal que una xarxa funcioni, a banda d'un maquinari li cal un programari. Entre els sistemes operatius més utilitzats pels equips servidors tenim l'Unix, el Linux, el Windows NT i el Windows 2000 Server. Les plataformes MAC o Windows, en totes les seves versions, són les més habituals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nota : les darreres dotacions dels ordinadors clients o estacions de treball lliurats pel Departament d'Educació als centres públics, tenen instal·lats els sistemes operatius Windows XP professional i la Linkat. Els servidors el Windows 2000 Server. </li></ul></ul>
 14. 14. La xarxa del centre: millores en prestacions <ul><li>La connexió d'ordinadors en xarxa aporta unes millores en les prestacions dels equips en aspectes com: </li></ul><ul><ul><li>Simplificar la instal·lació i manteniment del programari. </li></ul></ul><ul><ul><li>Estalviar espai en el disc, ja que alguns programes o dades poden estar instal·lats en un únic ordinador de la xarxa i utilitzar-se des de totes les estacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Copiar materials d'un ordinador a un altre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartir o restringir espais de la xarxa (unitats de dics, carpetes, etc). </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar al mateix temps de diversos tipus d'impressora, utilitzant en cada moment la més adequada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consultar, amb limitacions, els CD-ROM de la xarxa, encara que no n'hi hagi cap d'instal·lat a la màquina. </li></ul></ul>
 15. 15. La xarxa del centre: cablatge (projecte Heura) <ul><li>Projecte Heura </li></ul><ul><ul><li>Durant l’any 2005, el Departament d’Educació, a través de red.es ha actuat a 328 centres educatius dotant-los d’infraestructures de cablatge de xarxa d'àrea local i wifi per tal de donar accés a la Banda Ampla als espais docents dels centres educatius dependents del Departament. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquesta actuació completa la disposició de les infraestructures de cablatge estructurat i wifi a tots els centres docents i serveis educatius dependents del Departament d’Educació. L’objectiu de l’actuació es subministrar les infraestructures necessàries per a fer arribar la banda ampla a tots els espais docents dels centres considerats </li></ul></ul>
 16. 16. La xarxa del centre: cablatge (projecte Heura)
 17. 17. La xarxa del centre: cablatge (projecte Heura) <ul><li>Qualsevol instal·lació dins un centre educatiu seguirà el desplegament següent: </li></ul><ul><ul><li>Necessitats del centre educatiu : El Responsable del Centre Educatiu (en endavant RICE) inventaria al GEPSE les necessitats de cada centre educatiu (tasca prèvia a l’inici del projecte). </li></ul></ul><ul><ul><li>Avantprojecte : Durant aquesta fase es duran a terme dos objectius principals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’elaboració de l’avantprojecte, que durà a terme l’empresa instal·ladora posteriorment a la visita al centre i amb el vist-i-plau del Consultor de Camp (persona de l’OP que estarà desplaçada al territori, en endavant CCOP). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La validació de l’avantprojecte. Els CCOP seran els encarregats de validar tant tècnica com econòmicament aquests avantprojectes. Hauran de garantir el temps pactat dins el SLA. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Execució de l’obra : l’objectiu d’aquesta fase és la instal·lació i finalització, per part de l’empresa instal·ladora, de l’obra que s’ha pactat en l’avantprojecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Certificacions : l’objectiu principal de la fase de certificacions és la validació de les tasques realitzades per l’adjudicatari d’instal·lacions i la confirmació del correcte funcionament. </li></ul></ul>
 18. 18. La xarxa del centre: cablatge (projecte Heura)
 19. 19. La xarxa del centre: recomanacions <ul><li>Us proposem: </li></ul><ul><ul><li>La lectura de “ xarxes i comunicació interna ” de Joan S. Escué. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursos de formació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>D94 Xarxes en Windows 2000/NT (I): administració i gestió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D80 Manteniment d'aules d'informàtica en Windows 98/XP (I) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D80 Manteniment d'aules d'informàtica en Windows 98/XP (II) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recordeu que la pàgina de la XTEC conté la secció Web de suport tècnic dins d' Atenció a l'usuari i, concretament a l'apartat dedicat a Administració de xarxes , podeu trobar més informació força interessant sobre el tema. </li></ul></ul>
 20. 20. La intranet: El projecte intraweb
 21. 21. La intranet: objectius <ul><li>Entendre una intranet com un servei de centre docent. </li></ul><ul><li>Fomentar la comunicació entre els membres de la comunitat educativa. </li></ul><ul><li>Ser capaç de percebre una intranet com a eina d'aprenentatge. </li></ul><ul><li>Facilitar la reflexió a l'entorn d'una intranet com a eina integradora, ecològica i estalviadora de tasques. </li></ul><ul><li>Poder trametre fitxers a un servidor i visualitzar-los a través d'Internet des de qualsevol altre ordinador. </li></ul><ul><li>Pensar i compartir opinions i criteris a l'entorn de la dinamització i posada en marxa d'una intranet. </li></ul><ul><li>Conèixer els elements indispensables per muntar una intraweb, analitzar experiències actualment en desenvolupament i valorar les seves possibilitats com a eina de comunicació interna. </li></ul><ul><li>Assolir els conceptes i el lèxic bàsic per ajudar a entendre la gestió d'un entorn web. </li></ul>
 22. 22. La intranet: concepte <ul><li>Què és una intranet? </li></ul><ul><ul><li>&quot;Una intranet no és altra cosa que el resultat d'exportar la idea d'Internet a l'àmbit d'una organització per a ús exclusiu intern. Això que en principi pot resultar contradictori, ja que l'èxit d'Internet rau justament en la idea contrària: permetre comunicacions amb tot el món, la seva filosofia de treball és perfectament exportable al món empresarial per tal de facilitar una bona comunicació i gestió interna, combinada amb una bona comunicació externa a través d'Internet... &quot; </li></ul></ul>(c) 2000 Eduard Puigdemunt i Gelabert
 23. 23. La intranet: una eina dinàmica <ul><li>La intranet d’un centre educatiu ha de ser una eina dinàmica. Cal que presenti una interactivitat real amb l’usuari o la usuària i que li resulti una eina de treball útil i necessària. És important aconseguir que qui l'utilitza capti per si mateix els avantatges que comporta fer-ne ús, sense que li impliqui una càrrega afegida a la feina habitual. </li></ul><ul><li>La clau de l’èxit rau en tres aspectes bàsics: </li></ul><ul><ul><li>Cal que el centre docent disposi d’una xarxa informàtica i que l’accés a la intranet sigui possible en tot moment i des del màxim nombre de punts possible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal que l’ús de la intranet sigui molt intuïtiu i no comporti un gran esforç d’aprenentatge. Moure’s pels seus espais ha de ser senzill. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal no forçar l’ús de la intranet però, al mateix temps, cal crear-ne la necessitat. Això només serà possible si a la intranet hi ha eines que facilitin la tasca docent i que millorin la comunicació interna del centre. </li></ul></ul>
 24. 24. La intranet: com a eina d'aprenentatge i integradora <ul><li>Eina d'aprenentatge </li></ul><ul><ul><li>La intranet del centre hauria de servir com a punt de partida per a desenvolupar-hi activitats d’ensenyament-aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>El conjunt de la intranet hauria de disposar d’espais on l’alumnat pogués posar continguts treballats. </li></ul></ul><ul><li>Eina integradora </li></ul><ul><ul><li>Tots els membres de la comunitat educativa que formen un centre docent haurien de poder tenir accés a la intranet del centre. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No obstant això, el paper que té cada usuari o usuària de la intranet ha d’estar d’acord amb el seu perfil. No tindria cap sentit, o en limitaria molt les possibilitats, una intranet que fos incapaç de reconèixer els usuaris que hi accedeixen i que atorgués, per exemple, els mateixos privilegis al professorat i a l'alumnat. </li></ul></ul></ul>
 25. 25. La intranet: com a eina ecològica, estalviadora i de gestió <ul><li>Ecològica i estalviadora </li></ul><ul><ul><li>L’ús d’una intranet pot comportar un important estalvi de paper i fotocòpies. Els típics comunicats que fins ara s’envien a la taquilla dels professors poden passar a enviar-se telemàticament per mitjà de la intranet. D’aquesta manera es contribueix a l’estalvi energètic i de paper i a la preservació del medi natural. Així mateix, la intranet pot substituir en molts casos l’ús del telèfon i del correu ordinari a l’hora d’enviar informació a les famílies. Com és obvi, però, caldria un acord previ amb aquestes. </li></ul></ul><ul><li>Eina de gestió </li></ul><ul><ul><li>Certes gestions dins dels centres docents poden passar a realitzar-se a través de la intranet que esdevindria també una eina de gestió. Per exemple, la reserva d’espais i equipaments s’hauria de poder fer des de la intranet. </li></ul></ul>
 26. 26. La intranet: el projecte Intraweb <ul><li>A l'adreça http://phobos.xtec.net/intraweb/web/ trobareu la maqueta del Departament d'Educació, desenvolupada per l'Albert Pèrez Monfort. </li></ul>
 27. 27. La intranet: elements de la maqueta del Departament <ul><li>Elements de comunicació </li></ul><ul><ul><li>El tauler de notes </li></ul></ul><ul><ul><li>Els fòrums </li></ul></ul><ul><ul><li>Els missatges privats </li></ul></ul><ul><ul><li>Les múltiples utilitats de les funcions </li></ul></ul><ul><ul><li>Les agendes </li></ul></ul><ul><ul><li>Reserves d'espais i equips </li></ul></ul><ul><ul><li>Els documents virtuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Enllaços a pàgines web </li></ul></ul><ul><ul><li>Enviament de notícies </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul><ul><li>Ensenyament-aprenentatge </li></ul><ul><ul><li>Els Quaderns Virtuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Integració del Moodle a la intranet </li></ul></ul>
 28. 28. La intranet: recomanacions <ul><li>Us proposem: </li></ul><ul><ul><li>La lectura de “ comunicació interna i TIC ” de Joan S. Escué. </li></ul></ul><ul><ul><li>El curs de formació: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La intranet, una eina per a la comunicació i l'aprenentatge. Ús i administració. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Enllaç al curs </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Presentació del projecte Intraweb del Departament d'Educació (Albert Pérez Monfort) </li></ul></ul><ul><ul><li>Visitar diferents intranets. </li></ul></ul>
 29. 29. Els recursos humans: coordinació d'informàtica
 30. 30. Els recursos humans: coordinació d'informàtica <ul><li>Correspon al coordinador o coordinadora de TIC del centre: </li></ul><ul><ul><li>Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículum escolar i assessorar el professorat per a la seva implementació, així com orientar-lo sobre la formació en TIC, d’acord amb l’assessorament dels serveis educatius de la zona. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proposar a l’equip directiu els criteris per a la utilització i l’optimació dels recursos TIC del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i els equipaments informàtics i telemàtics del centre, en coordinació amb el servei de manteniment preventiu i d’assistència tècnica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Assessorar l’equip directiu, el professorat i el personal d’administració i serveis del centre en l’ús de les aplicacions de gestió acadèmica i economicoadministrativa del Departament d’Educació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquelles altres que el director/a del centre li encomani en relació amb els recursos TIC que li pugui assignar el Departament d’Educació. </li></ul></ul>
 31. 31. Els recursos humans: comissió TIC <ul><li>A fi de potenciar l’ús educatiu de les TIC i assessorar l’equip directiu, el claustre i la comunitat educativa en la seva optimació, és convenient que a cada centre es constitueixi una comissió TIC, integrada per un membre de l’equip directiu, el coordinador/a de TIC del centre i professorat de diferents cursos o departaments, la qual: </li></ul><ul><ul><li>Coordini la integració de les TIC en les programacions del professorat i en l’avaluació de l’alumnat, i promogui l’ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vetlli per l’optimació de l’ús dels recursos TIC del centre. </li></ul></ul><ul><ul><li>Animi i difongui l’ús de les TIC entre la comunitat educativa. </li></ul></ul><ul><li>Els coordinadors territorials d’informàtica i d’audiovisuals, els centres de recursos pedagògics i la mateixa àrea TIC del Departament d’Educació donen suport al procés d’implementació de les TIC en els centres. </li></ul>
 32. 32. La formació en TIC: professorat, alumnat i famílies
 33. 33. La formació en TIC: professorat <ul><li>Oferta formativa del Departament d'Educació </li></ul><ul><ul><li>Formació en Tecnologies de la Informació i Comunicació , per al professorat en general </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació específica per al professorat de Formació Professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació específica per al professorat de Formació de persones Adultes </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació Permanent i Recursos Pedagògics </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació del Personal d'Administració i Serveis als centres </li></ul></ul>
 34. 34. La formació en TIC: alumnat <ul><li>En la societat actual, quan pensem en les competències bàsiques que l'alumnat ha d'adquirir durant l'ensenyament obligatori és inevitable tenir present també la formació bàsica en TIC. </li></ul><ul><ul><li>Competència bàsica en TIC </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats curriculars i TIC a secundària (exemples) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Materials per a la integració de les TIC al currículum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ordinador </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Cursos de formació d'Internet i ... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet i la física i química a secundària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet i la llengua anglesa a secundària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet i la música a secundària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet i les ciències socials a secundària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet i les matemàtiques a secundària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet i llengua a secundària </li></ul></ul></ul>http://jasper.xtec.cat:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet
 35. 35. La formació en TIC: famílies <ul><li>La formació en TIC de les famílies pot formar part també dels plantejaments d'un centre educatiu, aconseguint d'aquesta manera diversos objectius: </li></ul><ul><ul><li>Integrar millor les famílies en la dinàmica del centre i afavorir la seva participació </li></ul></ul><ul><ul><li>Estendre l'alfabetització digital a un col·lectiu que potser té difícil accedir-hi per altres mitjans. </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear un clima de comprensió i enteniment respecte als canvis pedagògics, curriculars i organitzatius que aplicarem amb els seus fills i filles. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajudar-les a valorar les necessitats d'accés dels seus fills i filles a les TIC, tant a l'escola com a casa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Avançar cap a la idea de l'escola com a comunitat d'aprenentatge i de la necessitat de la formació continuada al llarg de tota la vida. </li></ul></ul>
 36. 36. Documentació <ul><li>Aquesta documentació està basada en: </li></ul><ul><ul><li>Documentació de la XTEC </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursos de formació telemàtica: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Les TIC i la funció directiva als centres docents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La intranet, una eina per a la comunicació i l'aprenentatge. Ús i administració </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Comunicació interna i TIC de Joan S. Escué. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les TIC a l'ensenyament obligatori (Pere Marquès i Ferran Ruiz) </li></ul></ul><ul><ul><li>Instruccions inici del curs 2006-2007 (secundària pública) </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentació del projecte Intraweb del DE (Albert Pérez Monfort) </li></ul></ul><ul><ul><li>Recurs Arquitectura TIC per a l’educació (R.Roy Director Àrea TIC) </li></ul></ul>

×