Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KM Schlumberger

1,250 views

Published on

การจัดการความรู้บริษัท Schlumberger

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KM Schlumberger

 1. 1. การจดการความรของบรษท Schlumberger* สภาพร ชยธมมะปกรณ ศนยบรการความรทางวทยาศาสตรและเทคโนโลย! ส"านกงานพฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลย!แห%งชาต supapornc@nstda.or.th บทคดยอ น"าเสนอการจดการความรบรษท Schlumberger ซ?@งเปAนบรษทนB"ามนและกCาซรายใหญ%ของโลก ท!@เหGนความส"าคญของความรอนม! ค%าของบรษท ตามเกGบความร บรณาการ และดแลรกษาความร ดวยความเชH@อม@นว%า ถาบรษทและพนกงาน สามารถรทกอย%างท!@แต%ละคนทBง หมดในบรษทร กGจะย@งเพ@มประสทธภาพและส%งผลใหเกดก"าไร เนH@องจากความรส"าคญดานประสบการณ ความเช!@ยวชาญ ท!@เกGบไวนBน สามารถท"าใหเกดการท"างานท!@ม!ประสทธภาพสงได บรษทจ?งไดสรางระบบท!@ท"าใหพนกงานม!ความเชH@อมโยง ม!ความร%วมมHออย%างง%าย ๆ และ สามารถเขาถ?งความรผ%าน Project Knowledge Portals ค!าส!าคญ: การจดการความร, Knowledge Management, KM, Schlumberger, Project Knowledge Portals, KM strategy, Oilfield ความน!า อตสาหกรรมนB"ามนและกCาซ ตองเผชญกบภาวะเศรษฐกจท!@ท"าใหตองลดตนทนในการผลต ตองลดขนาด บรษท ท"าใหจ"านวนผเช!@ยวชาญลดลง รวมไปถ?ง ความรและประสบการณท!@หายไปพรอมกบคนเหล%านBน ค%าใชจ%าย ท!@เพ@มข?BนกบการฝYกพนกงานใหม% ความผนผวนเปล!@ยนแปลงท!@ไม%อาจคาดเดาไดของราคาไฮโดรคารบอน ความ เปล!@ยนแปลงความตองการของลกคา ตลอดจนความตองการในการเขาถ?งประสบการณ, Best practices และความ เช!@ยวชาญต%าง ๆ ไดตลอดเวลา ท"าใหการจดการความรตองเขามาม!บทบาทในการใหการด"าเนนงานของบรษทม! ประสทธภาพและประสทธผลมากข?Bน การจดการความรของ Schlumberger บรษท Schlumberger เปAนบรษทนB"ามนและกCาซรายใหญ%ท!@สดในโลก น"าการจดการความรมาใชในบรษท เพH@อ ● ใหบรษทสามารถคดและท"าเบGดเสรGจไดภายในจดเด!ยว ● ใหความรของบรษท สามารถน"าไปใชในการตดสนใจได ● พฒนาผลการปฏบตการทBงในระดบบคคลและองคกร ● จดส%งความรขององคกรในทกโครงการส%ลกคาไม%ว%าจะท!@ใดในโลก ● สนบสนนการท"างานของ Project team ● ให Project team เปAนเสมHอนหนาต%างส%ความรของบรษทไม%ว%าจะอย%ท!@ใดกGตาม ● เปAนศนยกลางเพ!ยงจดเด!ยวท!@เกGบความร ประสบการณ ความเช!@ยวชาญขององคกร ● ใหท!มงาน ผเซGนตสญญา ลกคา สามารถเชH@อมโยงกนได โดยม!ความร%วมมHอ ดแลรกษา และใช ความร เพH@อใหบรรลเป]าหมายหรHอความส"าเรGจ *แปลและเร!ยบเร!ยงจาก Etkind, Josh et al. 2003. Knowledge Portals Support Widely Distributed Oilfield Projects. Professional Communication Conference, 2003. IPCC 2003. Proceedings. IEEE International. 21-24 Sept 2003. : 189- 200. การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 1
 2. 2. การจดการความรของบรษท Schlumberger ม!ข?Bนโดยม!แนวความคดท!@ว%า ถาองคกรและพนกงาน สามารถร ทกอย%างท!@แต%ละคนทBงหมดในองคกรร กGจะย@งเพ@มประสทธภาพและส%งผลใหเกดก"าไรมากข?Bน เนH@องจากความร ส"าคญดานประสบการณ ความเช!@ยวชาญ ท!@เกGบไวนBน สามารถท"าใหเกดการท"างานท!@ม!ประสทธภาพสงได ถาม!การ ถ%ายทอดความรใหแก%กล%มท!@ม!ประสทธภาพการท"างานต@"า และเนH@องจากอตสาหกรรมนB"ามนและกCาซ เปAนการ ด"าเนนการท!@ไม%เหมHอนธรกจประเภทอH@น ทBงน!B ตองข?Bนอย%กบแหล%งพลงงานธรรมชาตท!@อาจม!อย%จ"ากด แต%ปoญหาผ เช!@ยวชาญทางเทคนคกGม!จ"ากดเช%นกน การควบรวมกจการของบรษท ท"าใหสญเส!ยพนกงาน ผเช!@ยวชาญท!@ม! ประสบการณมากกว%า 20, 30 ปp เพราะฉะนBน เพH@อเปAนการป]องกนปoญหาดงกล%าว ควรม!ช%องทางใหพนกงานไดเร!ยน ร ประสบการณของกนและกน และความรเหล%านBน ตองสามารถท!@จะจดเกGบ แลกเปล!@ยน แบ%งปoน ความเช!@ยวชาญ และประสบการณเหล%านBนใหกบคนร%นใหม%ได D.E. Birad, Schlumberger ผบรหารของบรษทกล%าวว%า “Schlumberger ตองกลายมาเปAนผเช!@ยวชาญในการ ตามเกGบความร บรณาการ และดแลรกษาความร เพH@อท"าใหความรท!@ส@งสมนBนกลบไปส%ใครกGตามท!@ตองตดสนใจใน เชงธรกจ ไดเร!ยนจากความรนBนไดง%ายและไดเรGว” การท!@จะใหบรรลถ?งวสยทศนในขอน!B บรษทจ?งไดสรางระบบท!@ท"าใหพนกงานม!ความเชH@อมโยง ม!ความร%วม มHอ อย%างง%าย ๆ และใชความรท!@ส"าคญเสรมความสามารถในเชงธรกจ ระบบการจดการความรของบรษท Schlumberger จ?งประกอบดวยหลาย ๆ องคประกอบ ไดรบการพฒนาและน"าไปใชมากกว%า 20 ปp จนกลายเปAน หน?@งเด!ยว การจดการความรของ Schlumberger เร@มจากการตBง Schlumberger KM group เมH@อเดHอนม!นาคม ปp ค.ศ. 1998 เพH@อพฒนา ปรบใช กระบวนการและเทคโนโลย! มาพฒนาศกยภาพของบรษทและเพH@อลดค%าใชจ%ายของ บรษทและลกคา ดวยการใหแต%ละคนตามเกGบความร แลกเปล!@ยน และประยกตความรทBงหมดท!@ม!อย%ในบรษทได อย%างทนการณ เทคโนโลย*ท*+ใชในระบบการจดการความร กลยทธการจดการความรของ Schlumberger เนนท!@วฒนธรรมการแลกเปล!@ยนความรซ?@งกนและกน ม!การ ฝYกปฏบตกนทกวนจนกลายเปAนเรH@องปกตในการท"างาน เนH@องจาก Schlumberger เหGนว%า พนกงานของบรษทตอง การเขาถ?งสารสนเทศออนไลนเพH@อตองการเพ@มศกยภาพในการท"างานใหม!ประสทธภาพข?Bน ระบบการจดการเนHBอ หาจ?งเร@มดวยท!มงานเลGก ๆ ประกอบดวยคนท"างานเพ!ยง 5 คนอทศเวลาใหกบการจดการเนHBอหาเปAนเวลา 5 ปp เพH@อ พฒนาระบบการจดการเนHBอหาใหกบพนกงานบรษทจ"านวนประมาณ 50,000 คนและลกคาจากภายนอกจ"านวน 600,000 คน ดวยงบประมาณจ"านวน 1 ลานเหร!ยญดอลลารสหรฐ ท"าใหประหยดเวลาในการท"างานของพนกงาน และลดค%าใชจ%ายของบรษท บรษท Schlumberger ไดน"าเทคโนโลย!มาใชในการจดการเนHBอหา 3 ระบบหลก ดงน!B 1. The Schlumberger Hub หร Hอ Hub เป AนทBงอ นท ร า เนGต แ ละอ น เ ท อร เนG ต เป A น เสมHอนพอรทลของบรษท ใหบรการสารสนเทศกบพนกงานและลกคา จดประสงคแรกเร@มของ Hub คHอ เปAนศนย การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 2
 3. 3. กลางของเวGบไซตทBงหลายของบรษท อนทราเนGตของบรษท เร!ยกว%า SINet ระบบน!BเชH@อมต%อคนและบรการท!@ม!ท@ว โลก ซ?@งเกดข?Bนในตนทศวรรษ 1980 ก%อนท!@จะม!ค"าว%า อนเทอรเนGตเกดข?Bนมา ปoจจบน ม!ผใชมากกว%า 70,000 ราย กบจ"านวนเวGบไซตมากกว%า 1,000 เวGบไซต และมากกว%า 110 ประเทศท!@ยงคงใช SINet การขยายเครHอข%ายท"าใหบรษทไดรบความรเปAนจ"านวนมหาศาลจากท@วโลก SINet ม!จด เด%นท!@ 256-bit encryption สามารถเขาใชได 24/7/365 และเปAนระบบท!@เสถ!ยรท!@สด ระบบอนทราเนGตน!Bไดกลายจาก collection ท!@ต%างคนต%างเปAนเจาของ ท"าใหไม%ม!รอยต%อหรHอช%องว%างของสารสนเทศกบ Schlumberger Knowledge Hub ซ?@ง Hub เปAนระบบเอกเทศ ม!ความปลอดภย ม!การส"ารองขอมล ม! mirror เซรฟเวอร ทกเวGบไซตถกจดเกGบไว ในเซรฟเวอรน!B ดวยองคประกอบเหล%าน!Bท"าใหพนกงานม!การเชH@อมโยงกนอย%างม!ประสทธภาพ ม!ความร%วมมHอ ดแล รกษา และม!การใชประโยชนจากความรท!@ส@งสมเหล%านBน นอกจากน!Bยงม!ระบบท!@อย%นอกระบบ firewall ของ SINet คHอ Schlumberger Secure Connectivity Center (SCC) โดยม!ระบบ firewall เปAนของตนเอง ท"าใหสดส%วนของ hub content สามารถถกท"าใหเขาถ?งไดจาก เซรฟเวอรท!@แยกกนออกไป ขณะท!@สารสนเทศท!@เปAนความลบมากนBนจะถกเกGบไวภายใน SINet ระบบ SCC ท"า หนาท!@ในฐานะท!@เปAน Application Service Provide (ASP) กบหลาย ๆ host E งอข&P (Exploration & Production) เช%น ธรณ!วทยา บ%อนB"ามน วศวกรรมการผลต ซอฟตแวรการบรหารความเส!@ยง เปAนตน การรวมกนของ PKP (Project Knowledge Portals) ซ?@งเปAนพอรทลจดการความรของโครงการ ท"า ใหเกดระบบ DecisionPoint ท!@ใหท!มในโครงการและลกคาเขาใชชดโปรแกรมเหล%าน!B SCC เปAนปลายทางของ ขอมลท!@เกดข?Bนอย%างทนท! DecisionPoint ใหเนHBอท!@กบสมาชกของท!มในโครงการ เพH@อแสดงศกยภาพท!@ท"างานไดจรง เปAนแบบทนการณ สามารถ tracking และใหเขาถ?ง professional application ขณะท!@ขอมลของโครงการทBงหมดอย% ในส%วนกลาง ระบบ InterACT เปAนระบบท!@อย%ใน SCC ท"าใหคนสามารถเชH@อมต%อเขามาไดโดยตรง ลกคาและ ท!มในโครงการ ซ?@งม!ลGอกอนและม!รหสผ%าน สามารถคนขอมลท!@เกดข?Bนไดอย%างทนท! วเคราะหดวยการใช DecisionPoint และสามารถเปล!@ยนขอมลไดอย%างทนท!โดย downhole tools ขอมลทBงหมดบน SCC สามารถถกเขาถ?งไดจากการเชH@อมต%อดวยอนเทอรเนGตจากท!@ไหนกGได ไม% ว%าจะเปAนคอมพวเตอรชนดใด หรHอบราวเซอรตวใดกGตาม 2. Realtime News เปAนเวGบพอรทลข%าวของบรษท ม!การปรบปรงขอมลทก ๆ ช@วโมงตามข%าวสาร ของบรษทและอตสาหกรรมทางดานน!B ลกคาและพนกงานสามารถสHบคน และใชสารสนเทศ Realtime News เปAน เวGบพอรทลท!@ใหพนกงานของบรษทใกลชดกบลกคามากข?Bน 3. InTouch Knowledge Hub เปAนอนเทอรเฟสในการแลกเปล!@ยนขอมลข%าวสารเก!@ยวกบผลตภณฑ และบรการระหว%างภาคพHBนสนาม (วศวกรของบรษท Schlumberger ท!@ท"างานในต"าแหน%งของลกคา) เปAนศนยกลาง เทคโนโลย! (เปAน help desk คอยรบโทรศพทและค"าถามจากภาคพHBนสนาม) ดวยระบบ InTouch น!B พนกงานท!@ท"า การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 3
 4. 4. งานอย%ภาคพHBนสนามสามารถแลกเปล!@ยนเร!ยนร เขาถ?งขอมลท!@ถกตอง ไดรบเอกสารอเลGกทรอนกส คลงความร และบทเร!ยนช%วยสอน ดวยทรพยากรท!@บรณาการกนทBงหมดเหล%าน!B ท"าใหพนกงานสามารถไดสารสนเทศท!@ตองการใช โดยการ คนเพ!ยงคลกเด!ยว สารสนเทศทBงหมดถกโหลดไป PKP ซ?@งม!การจดหมวดหม% เอกสารสามารถแลกเปล!@ยนจากไคล เอGนทและผท"าสญญา 3 ฝ„ายระหว%างท!มจากต%างองคกรกน ในเรH@องของความปลอดภยสามารถเพ@มเอกสารท!@เปAน ความลบอย%างสงกบการเขารหสใน PKI และอนญาตใหเพ!ยงพนกงานเขาถ?งเอกสารเหล%าน!Bดวยสมารทการด PKP แต%ละ PKP ถกพฒนาเพH@อใหบรการในฐานะท!@เปAนตวอางองของโครงการท!@แตกออกไป การใชเครH@อง มHอเหล%าน!B ท!มของ Integrated Project Management สามารถเขาใชทรพยากรทBงหมดท!@เขาตองการเชH@อมต%อเขาไป ความร%วมมHอ การดแลรกษา และการใชความรท!@ส"าคญ สามารถแสดงองคประกอบของการจดการความรไดดงน!B การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 4 Connect People to People (LDAP CNP) Learning (Online training) Communication of People ACE's SME's Eureka Synchronous (NetMeeting, InTouch) Collaboration A-Syncgronous (Project.Net, Web based Calendars) Preserve Best Practices, Lesson learned (InTouch) QHSE Reports (QUEST)Final Project Docs (PKP, Hub) Document Versions (Project.Net) Use Tracking knowledge sharing and Re-use (InTouch) Application to Process Data (DecisionPoint) Local KM Support (QAC's, ITE's, Helpdesk) MBO (Online MBO System) Reward Mechanisms (Knowledge in Action MBO Bonus) Information (PHP's IPM's Project Dashbaords Project News, Hub Search) Validated Vital Knowledge (InTouch)
 5. 5. จากกระบวนการดงกล%าว Project Knowledge Portal เป…ดทางเขาใหม%เพH@อใหเกดการสรางคณค%าขององคกร พนกงานไดรบการผลกดนเพH@อใหแลกเปล!@ยนความคดใหม% ๆ และพฒนาผ%านการวางแผนการปรบปรงคณภาพ คณภาพการใหบรการ RIR’s (Risk Identification Report) ใน QUEST (Quality, Health, Safety, and Environment) และ InTouch สะทอนกลบไปยงเนHBอหา นอกจากน!Bยงแสดงการใหการศ?กษาของพนกงานดวยเครH@องมHอใหม% ๆ การ ส@งสม feedback การพฒนา และการเตHอนทกคนใหเหGนถ?งความส"าคญของความร%วมมHอของแต%ละบคคล การเขาถ0งความรของบรษท Schlumberger บรษท Schlumberger ถHอว%า Focal point ของการจดการความรในบรษท คHอ คนและความสมพนธของคน กบปoจจยอH@น ๆ ดงน!B 1. ความเชH@อมโยงคนกบคน กาวแรกของกระบวนการการจดความร กGคHอ ความสมพนธระหว%างบคคล เนH@องจากบรษทม!ความ เชH@อม@นว%า “การสรางชมชนความร ส@งท!@มาเปAนอนดบแรกคHอ คนและการปฏสมพนธซ?@งกนและกน” ในบรษทจ?งม! 2 ระบบท!@ท"าใหพนกงานรจกพนกงานคนอH@นๆ ดวยชH@อ ต"าแหน%ง ความเช!@ยวชาญ ความสนใจ ประสบการณการท"า งานในอด!ต ต"าแหน%งหนาท!@ในองคกร ระบบแรกเร!ยกว%า LDAP (Light-weight Directory Access Protocol) เปAนระบบท!@พฒนามาจาก หมายเลขโทรศพทของพนกงานและขยายมาเปAนรายการท!@ม!ขอมลส"าคญของพนกงาน รวมทBง ต"าแหน%งของ โครงการ ท!@อย% อ!เมล ผจดการ ความสนใจ ความเช!@ยวชาญ ขอมลทางครอบครว รปภาพ ตารางกจกรรม และขอมล ส"าคญท!@เปAนประโยชนอH@น ๆ ระบบ LDAP ถกใชเพH@อตรวจสอบตวตนเมH@อพนกงานลGอกอนเขามาในระบบ อ!กระบบหน?@งของบรษทท!@ถกใชเพH@อการเชH@อมโยงไปถ?งคนและช%วยในการสH@อสารระหว%างบคคลกG คHอ Career Networking Profile (CNP) ซ?@งเปAนระบบประวตย%อออนไลน ประกอบดวยรปภาพของพนกงาน ขอมล ส%วนตว โครงการท!@ท"าอย%ในปoจจบน ความสนใจส%วนตว ประวตการไดรบมอบหมายงาน ประสบการณ การศ?กษา ส@งต!พมพ และสทธบตร 2. การเชH@อมโยงคนกบสารสนเทศ กาวท!@สองของการจดการความร คHอ การเชH@อมโยงคนกบสารสนเทศ ถาการตดสนใจตองเกดข?Bน ในปoจจบนทนด%วน ขอมลตองถกจดการเพH@อใหสามารถเขาถ?งไดง%าย ไม%ว%าจะตองการในเวลาใดกGตาม เนH@องจาก ปoญหาท!@พบบ%อยครBง คHอ ขอมลส"าคญท!@ใชประกอบการตดสนใจถกจดเกGบอย%ในคลง เกGบและต%างกGม!เจาของ การท!@จะสรางสหสาขาวชาท!@ม!การบรณาการกนอย%างแทจรง คลงเกGบสารสนเทศของแต%ละ งานตอง interfaced ซ?@งกนและกน เพราะเมH@อสารสนเทศถกเขาถ?งจากสมาชกของท!ม จะสามารถเกGบความรขาม การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 5
 6. 6. สาขากนได ตวอย%าง กGคHอ การใชขอมลสามมตของการเกดแผ%นดนไหวเพH@อสรางโมเดล เพH@อการวางแผนการเจาะ อย%างม!ประสทธภาพ ในอด!ตขอมลน!Bจะถกส%งมาจากนกธรณ!วทยาเท%านBน เพH@อท!@จะวางต"าแหน%งในการเจาะนB"ามน ปoจจบนโมเดลการเจาะพจารณาในแง%ของความเคร!ยดและความเคนของหน ก"าลงวสด เคม! ประวตทางธรณ!วทยา เปAนตน การบรณาการขอมลและการใหสมาชกสามารถเขาถ?งขอมลไดท"าใหเพ@มการเจาะไดอย%างม!ประสทธผล ลด ค%าใชจ%าย และลดการสญเส!ย ในปp ค.ศ. 1999 แนวความคดของ Project Hub เกดข?BนเตGมรปแบบในเวเนซเอลา กจกรรมระดบสง (เช%น การเซGนตสญญา 10 ปp การเจาะบ%อนB"ามน 100 บ%อ และงานท!@ก"าลงเจาะม!มากกว%า 80 บ%อต%อปp) ตองการได ขอมลของโครงการท!@ม!ประสทธภาพ และระบบการรายงานความคHบหนา ม!การพฒนา Integrated Project Management (IPM) ไปท@วกระบวนการการจดการความร โครงการความรเกดข?Bนจากโครงการก%อนหนานBนใน อเมรกาใต เนH@องจากเซรฟเวอรซ?@งประกอบดวยจดหมายเหตมากกว%า 300 เซรฟเวอร และเปAนโครงการหลกท!@ม! ลกษณะเปAน best practices ไดหายไประหว%างการเคลH@อนยายทางกายภาพ จ"านวนเวลา จ"านวนเงน ท!@นบไม%ได ได สญเส!ยไป กลยทธของการจดการความร ไดรบการพฒนาโดยการใช SINet และเปAน Knowledge Hub ใน การสราง taxonomy ท!@ม!ความสม@"าเสมอ ม!ล"าดบชBน และสรางข?BนเองบนพHBนฐานของสายงานการผลต (เช%น Wireline, Well service, Integrated Project Management) และสภาพทางภมประเทศ (เช%น อเมรกาเหนHอและอเมรกาใต ชาย ฝo‹งอ%าวทางตอนเหนHอ) การสราง taxonomy ท"าใหพนกงานสามารถคนหาสารสนเทศท!@เก!@ยวโยงกบโครงการอH@น ๆ ไดง%าย (เช%น local best practices, lesson learned) หรHอแมแต%โครงการของพนกงานเองกGตาม (เช%น morning report, project contact list เปAนตน) โครงสรางถกสรางจากการใชงานจรงในการใส%ขอมลของท!มปฏบตงาน ระบบน!BเปAน โครงการทดลองท!@ประสบความส"าเรGจในฤดรอนของปp ค.ศ. 2000 โครงการ “Operations 2000” เปAนโครงการท!@ไดรบการออกแบบดวยการสรางบน platform ธรรมดาและม! toolbox ท!@ใหพนกงานทกคนสามารถท"างานในสภาพท!@สามารถแลกเปล!@ยนเร!ยนรไดจรง องค ประกอบของ Operations 2000 รวมไปถ?งการม!ฮารดแวรท!@ม!มาตรฐาน และม!การน"าซอฟตแวรการจดการความร ไปประยกตใช ตนปp ค.ศ. 2000 พนกงานทกคนไดรบเครH@องคอมพวเตอรท!@ม!มาตรฐานจากบรษทใดบรษทเด!ยว เปAนกาวของการใหบรการทางเทคโนโลย!ท!@ลดเวลาท!@หมดไปกบการมองหา solution ของ brand ท!@แตกต%างกนของ เครH@องคอมพวเตอรและการหาอะไหล%หรHอชBนส%วนมาแทนท!@ หรHอการใหบรการท!@ไม%สามารถจดหาใหได ส%วน ประโยชนอH@น ๆ ของการม!เครH@องคอมพวเตอรท!@ไดมาตรฐาน ไดแก% การอพเดทเครH@องดวยซอฟตแวรเวอรช@นล%าสด การอพเดทโปรแกรมป]องกนไวรส การใหบรการส"ารองขอมลดวยการร!โมท การใหบรการตลอด 24x7 และการน"า PKI smart cards มาใชซ?@งเปAนอ!กขBนหน?@งของความปลอดภยในองคกร องคประกอบท!@ส"าคญของการจดการความร คHอ ระบบ QHSE และการหล!กเล!@ยงการเกดอบตเหต การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 6
 7. 7. ระบบ QHSET (Quality, Health, Safety, Environment) เปAนตวเกGบขอมลและการรายงานของพนกงาน พนกงาน ท"ารายการเขาไปในระบบ QHSET โดยอธบายคณลกษณะของความเส!@ยงและอบตเหต เร!ยกว%าเปAนการรายงานการ ระบความเส!@ยง (Risk Identification Report - RIR) หรHอการใหบรการคณภาพความเส!@ยงหรHอการเกดอบตเหต ท!@ เร!ยกว%า การรายงานการใหบรการคณภาพความเส!@ยง (Service Quality Risk Identification Report – SQRIR) แต%ละ รายการ อธบายความเส!@ยง อนตราย หรHอเหตการณท!@เกดข?Bนอย%างเฉพาะเจาะจง ตามดวยขอมลความเส!@ยง ทางเลHอก ในการท"าใหอนตรายบรรเทาลง และรายละเอ!ยดเก!@ยวกบความพยายาม การตดตามการแกปoญหาตามรายการท!@ม!อย% ซ?@งเปAนการสนบสนนใหพนกงานม!พลงในการเปล!@ยนแปลงในทางท!@ด!ในสภาพแวดลอมการท"างานและม!การสH@อสาร แลกเปล!@ยนประสบการณเปAนการขยายความรใหกบองคกร รวมทBงแผนงานการปรบปรงคณภาพหรHอ Quality Improvement Plans เปAนรายการท!@อย%ใน QUEST ดวย ระบบ QUEST สามารถ track การอบรม QHSE ของ พนกงานแต%ละคนไดดวยและม!การเตHอนพนกงานเมH@อใบประกาศก"าลงจะหมดอาย การฝYกอบรมขององคกร สามารถต%ออายการอบรมไดทางออนไลนและดวยการใช e-learning 3. การเชH@อมโยงคนกบชมชนนกปฏบต กาวท!@สามในกระบวนการจดการความรคHอ การสรางและสนบสนนใหเกดชมชนนกปฏบต แนว ความคดของชมชนนกปฏบตเชH@อมโยงกบคนท!@ม!ความสนใจในเรH@องท!@คลายกนและม!ความเช!@ยวชาญในเรH@องเด!ยวกน การสH@อสารขามองคกรท!@ไม%ม!ประสทธภาพเปAนประเดGนท!@ไม%ว%าบรษทขนาดใดกGตามตองเอาใจใส% การกาวย%างไป อย%างรวดเรGวของเทคโนโลย!กบพนกงานจ"านวน 10,000,000 คนท!@อย%กระจดกระจายกนท@วโลก การท"าผดซB"า ๆ และการไม%เชH@อมต%อกนจะน"าไปส%การประกอบการท!@ไม%ม!ประสทธผล จากประเดGนน!B Schlumberger ไดสราง Knowledge Interchange Initiative ข?Bน ซ?@งผลกดนให พนกงานเขาร%วมเปAนชมชนนกปฏบตท!@เก!@ยวของกบความสามารถหลกของพวกพนกงาน และสามารถแลกเปล!@ยน ความรซ?@งกนและกน รวมทBงประสบการณกบพนกงานคนอH@น ๆ ท!@ม!ความเก!@ยวของกน ภายในชมชนนกปฏบตแต% ละชมชน ม!กล%มผสนใจเฉพาะดาน (Special Interest Groups – SIG’s) ท!@หลากหลาย ซ?@งเปAนส%วนหน?@งของชมชน นกปฏบตการหลก ผใชสมครเปAนสมาชกของ SIG’s เขาถ?งความเช!@ยวชาญของกล%มและร%วมแลกเปล!@ยน ประสบการณความเช!@ยวชาญของตนเอง ผใชจะไดรบอ!เมลจากสมาชกในการส%งค"าถามไปถ?งชมชน ในปp ค.ศ. 2003 ม!ชมชนนกปฏบตการถ?ง 26 ชมชน แต%ละชมชนม!หวหนา และภายในแต%ละชมชน ซ?@งเปAนระดบย%อย SIG’s หลายกล%มสามารถเสนอประเดGนเฉพาะได จดประสงคของระบบกGคHอ “เครHอข%ายเพH@อความ เปAนเลศทางเทคนคและความส"าเรGจทางธรกจ” 4. การเชH@อมโยงคนกบความร กาวท!@ส!@ของการจดการความร คHอการเชH@อมโยงคนกบความร ความรท!@ส"าคญขององคกรตอง สามารถใหไดไม%ว%ากบใครในบรษท ไม%ว%าเวลาใด ไม%ว%าจะเปAนท!@ไหนกGตาม เพH@อใหถ?งความพ?งพอใจกบความตอง การน!B ไดม!การสรางระบบ InTouch ข?Bน การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 7
 8. 8. InTouch เปAนระบบคลงความรของบรษท ไดรบการออกแบบเพH@อใหเชH@อมต%อกบสาขาของผเช!@ยว ชาญทางเทคนค ระบบ InTouch สามารถสHบคน lesson learned , best practices, technical solutions และทรพยากร ท!@ม!อย%อH@น ๆ อ!ก ถาค"าตอบท!@ตองการ หาไม%พบ หรHอหาไดยาก จะม!แบบฟอรมท!@ออกแบบมาใหช%วยพนกงานเข!ยน request ใบ request น!Bดแลและจดการโดยวศวกรของ InTouch ซ?@งท"าหนาท!@เหมHอนเปAนตวแทนความร (knowledge brokers) ในการส%งค"าถามไปถ?งผเช!@ยวชาญ ผเช!@ยวชาญจะเปAนคนใหค"าตอบ เมH@อพบค"าตอบ และตรวจสอบแลว จะ ถกส%งไปท!@ฐานขอมลความรเพH@อการใชงานในอนาคต ประสบการณท!@พนกงานม! lesson learns ต%าง ๆ หรHอ best practices พนกงานไดรบการสนบสนนใหแลกเปล!@ยนโดยการส%งเขาไปใน InTouch ผเช!@ยวชาญเฉพาะสาขา (Subject matter experts- SME’s) ในศนยการผลต ศนยเทคโนโลย! หรHอการวจยและพฒนา และ Applies Community Expert (ACE’s) ถกตBงเพH@อตรวจสอบความถกตองของทกรายการก%อนท!@จะเพ@มเขาไปในฐานขอมล ความร ส%วนเวอรช@นท!@เปAนออฟไลนไดรบการพฒนาโดยวศวกรซ?@งท"างานในสถานท!@ท!@ไม%สามารถตดต%อไดทาง อนเทอรเนGต ถาไม%สามารถหาค"าตอบไดในฐานขอมลออฟไลน วศวกรสามารถยอมรบใบ request ทางโทรศพทได 5. การเชH@อมโยงคนกบการเร!ยนร กาวท!@หาของการจดการความร คHอ การเชH@อมโยงคนกบการเร!ยนร พนกงานของ Schlumberger เปAนท!@ถกคาดหวงว%าไม%เคยหยดการเร!ยนร พนกงานแต%ละคนตองเขารบการเร!ยนหลกสตรการพฒนาทางวชาช!พ หลายหลกสตรในแต%ละปp และอย%กบผเช!@ยวชาญในแต%ละสาขากบหลายหลกสตรในแต%ละปpเช%นกน โบนสท!@ พนกงานไดรบในแต%ละปpของแต%ละคนข?Bนอย%กบความพ?งพอใจในการฝYกฝนในแต%ละวชา ซ?@งกลายเปAนเรH@องยากท!@ จะละทBงการท"างานในเวลาปกตเพH@อไปเร!ยนวชาเหล%านBน ม!ปoญหาบ%อยครBงท!@พนกงานไม%สามารถใชเวลาไปกบการ สH@อสารกบท!มงานไดเนH@องจากตารางการท"างานท!@เตGมเหย!ยด ซ?@งประเดGนน!B Schlumberger ไดน"าการเร!ยนทางไกล และ e-learning เขามาใช การเร!ยนทางไกลและการเร!ยนทางออนไลนเปAนส@งอ"านวยความสะดวกท!@เปAนการน"าเสนอความร แบบทนการณ (just-in-time knowledge delivery) บรษท Schlumberger ไดพฒนาขอตกลงกบเวGบไซตท!@ผลต e-learning เพH@อใหพนกงานเขาใชไม%ว%าท!@ใดและเวลาใดกGได และใหพนกงานเขาใชฟร! ระบบของ PKP เชH@อมให พนกงานเร!ยนรทางออนไลนไดมากมาย เช%น โปรแกรม MBA จากมหาวทยาลยท!@คดสรรแลว รายงานทางเทคนค ของสมาคมนกวชาช!พต%าง ๆ ส@งต!พมพท!@ไม%ค%าใชจ%าย และการเขาสHบคนสทธบตรฟร! ความรวมม1อ คณค%าของการเชH@อมโยงจะไม%ม!ความส"าคญใด ๆ เลย ถาไม%ม!ความร%วมมHอเกดข?Bน พนกงานในบรษท Schlumberber ถกท"าใหม!ความร%วมมHอกนไดอย%างง%าย ๆ ผ%านช%องทาง 2 ประเภท คHอ Synchronous และ a- synchronous การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 8
 9. 9. ความร%วมมHอแบบ Synchronous หรHอแบบ online / interactive เกดข?Bนในระหว%างการม!ปฏสมพนธกนอย%าง ทนท! Schlumberger ใชโปรแกรม NetMeeting ของไมโครซอฟต ในการประชมเสมHอน ซ?@งหมายถ?ง ท!มงานท!@ กระจายไปยงทว!ปต%าง ๆ 3 ทว!ป สามารถประชมร%วมกนไดโดยไม%ตองใชจ%ายเงนเปAนจ"านวนแสนดอลลารหรHอเดน ทางเพH@อไปประชมร%วมกนท!@ส%วนกลาง ท!มงานถกเชH@อมโยงเขาหากนดวยการสH@อสารเสมHอนแบบเปAนกล%ม และ สามารถแสดงหรHอเสนอผลงานท!@ตองการแลกเปล!@ยนกนได การสH@อสารทางเส!ยงเปAนวธ!หน?@งท!@ไดรบการจดการ ผ%านการประชม NetMeeting นอกจากน!BยงถกใชเปAนกล%มสนทนาออนไลนกบจ"านวนผเขาร%วมสนทนาท!@ไม%จ"ากด จ"านวน สามารถถ%ายโอนแฟ]มขอมล และสามารถสH@อสารดวย whiteboard ท"าใหผน"าเสนอสามารถวาดขณะท!@ผ ร%วมประชมอH@น ๆ สามารถเหGนส@งท!@วาดไดในทนท! ปฏทนของแต%ละคน ถกท"าใหเชH@อมโยงกบระบบ LDAP ในระเบ!ยนของพนกงานแต%ละคน เพH@อท!@ว%าแต%ละ คนสามารถหาสมาชกของท!มได นอกเหนHอไปจากคนท!@อย%ใกล ๆ ปฏทนกล%มออนไลนถกเขาร%วมใหเปAนตาราง ของสมาชกของท!มทBงหมด ปฏทนกล%มออนไลนของท!มถกเชH@อมโยงไปถ?ง Project Knowledge Portal ความร%วมมHอประเภทท!@สอง คHอ a-synchronous หรHอ Offline/ batch / mail ซ?@งท"าไดหลายทาง เช%น การท"า บนท?ก จดหมายโตตอบ หรHอไปรษณ!ยอเลGกทรอนกส เครH@องมHอหลกท!@ถกน"ามาใช คHอ Project.Net โดย IPM เพH@อ จดประสงคน!BโดยการเลHอกดวย การประกวดราคา (Investigative Request for Proposal (RFP)) Schlumberger จด รายการความตองการทางเทคนคตามความตองการของพนกงาน บรษทท!@ม!ผลตภณฑสอดคลองกบท!@ตองการ IPM เปAนตวด?งการอภปราย เอกสารในคลงความรซ?@ง track เอกสารท!@ม!การควบคมเวอรช@นดวยการอนญาตใหคนหน?@ง คนเขาไปปรบแกเอกสารในเวลานBนตามกระแสงาน ส%วนการใชความร%วมมHอแบบ a-synchronous ท!@กวางออกไป นBนกGเปAนไซตส"าหรบกล%มสนทนาออนไลนท!@เปAนกล%มสนใจร%วมกน การดแลรกษา เพH@อท!@ใหความรยงคงรกษาคณค%าไม%ว%าจะล%วงเลยมาก!@ปpกGตาม ความรนBนตองม!การรกษา การจดการ ให เชH@อมโยงกบเนHBอหาท!@เก!@ยวของกน และยงคงสามารถเขาใชได เพH@อท!@จะม!การปรบปรงอย%างต%อเนH@อง ระหว%าง เอกสารอย%ในกระบวนการสราง ท!มงานควรจะตองสรางเอกสารหลายเวอรช@น การท"างานซB"าหรHอการท"าค%ขนานท!@ ไม%ม!ประสทธภาพกลายเปAนประเดGนส"าหรบท!มงาน Projet.Net ถกใชเพH@อ keep track ของเอกสารท!@เปAนเวอรช@นล%า สด ขณะท!@การเกGบเวอรช@นก%อนหนานBนไวเพH@อการอางองในภายหลง (ถาจ"าเปAน) PKP เปAนการเตมเตGมความตองการในดแลรกษาโดยการแสดงถ?งความปลอดภย การไดรบการจดเกGบ การ เปAนคลงความรท!@สามารถสHบคนไดดวยการเชH@อมโยงโครงการหน?@งไปยงโครงการอH@น ๆ และเปAนความรท!@ไดรบ การตรวจสอบ (ดวยระบบ InTouch, QUEST เปAนตน) พนกงานไดรบการผลกดนเพH@อใหเกGบสารสนเทศท!@เปAน ความลบบน Hub มากกว%าบนกระดาษ ซ!ด! หรHอในฮารดไดรฟ‘ การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 9
 10. 10. เร1+องราวความส!าเร3จของ PKP ท!มโครงการท!มหน?@งในอเมรกาใตไดสราง Project Knowledge Portal ซ?@งพอรทลน!BเชH@อมต%อไปยง InTouch ซ?@งม! best practices และ lesson learned เปAนเรH@องท!@เก!@ยวของกบประสบการณในปpแรกของการท"างานท!@บ%อนB"ามน ผ%านการประยกตใชเทคโนโลย!ใหม%และการปฏบตงานของ Technical Limit Drilling ประสทธภาพในการ เจาะนB"ามนไดรบการพฒนาข?Bนท!ละเลGกท!ละนอย เครบของการเร!ยนรแสดงใหเหGนว%าภายในการเจาะนB"ามน 6 บ%อแรก IPM และลกคาท!@เปAนพนธมตรกน ประสบผลส"าเรGจในการลดเวลาการขดเจาะนB"ามน หลงจาก 12 บ%อแรกท!@เจาะ IPM ไดลดจ"านวนเวลาการเจาะโดย เฉล!@ยคร?@งต%อคร?@งของการจดการเมH@อเท!ยบกบคราวก%อน ๆ พวกพนกงานไดเร!ยนรจากเอกสารท!@ม!อย%ใน PKP และ เอกสารประเภท best practices หรHอ lesson learned ท"าใหท!มประสบผลส"าเรGจจากความรของท!มเดม ท!มใหม% สามารถเกGบเก!@ยวความรจากท!มเดมท!@ทBงเอาไว ท!มใหม%กGสามารถม!ศกยภาพท!@มากกว%าท!มเดมจากความรท!@ม!อย%เดม ผลลทธกGคHอ การประหยดเวลา การยอมรบ ผลของการลงทนอย%างมหาศาลของ Schlumberger ท"าใหไดรบรางวลดงน!B ในปp ค.ศ. 1997 SINet ไดรบรางวล CIO Magazine Award ไดรบการยกย%องว%าเปAน The best value corporate network ในปp ค.ศ. 2000 และ 2001 ไดรบการยอมรบว%าเปAนพนธมตรท!@ด!ท!@สดในการจดการความรและ การจดการเนHBอหา ไดรบการเปร!ยบเท!ยบจดเด%น (Benchmarking)โดย American Productivity and Quality Center (APQC) ในปp ค.ศ. 2001 และ 2002 ไดรบการกล%าวชH@อว%าเปAน The Most Admired Knowledge Enterprises โดย KNOW Network ในปp ค.ศ. 2002 บรษท Infosys และ Wharton School of Business ยอมรบระบบการจดการความ รของ Schlumberger และระบบ InTouch ชนะรางวล Wharton Infosys Business Transformation Awards for best initiative-led transformation การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 10
 11. 11. การพฒนาอยางตอเน1+อง จากปp ค.ศ. 2003 ท!@ม!การตBง Knowledge Hub ไดม!การพฒนา Hub2 เพH@อพฒนาคณลกษณะการท"างานใหม! ประสทธภาพมากย@งข?BนโดยระบบการจดการเนHBอหา Content Management System (CMS) และ user interface รวม ทBงอH@น ๆท!@เพ@มเตมข?Bนมาอ!ก สถาปoตยกรรมของระบบไดรบการปรบปรงใหสะทอนกจกรรมทางธรกจ The Schlumberger Information Classification Policy จะกลายมาเปAนหน?@งเด!ยวในการบ%งช!BวตถทBงหมด การเขาถ?ง การ จดการ และความตองการในการเขารหสขอมล กระบวนการในการส%งเอกสารและข%าวไปยง PKP จะถกปรบปรงใหกระชบข?Bน และม!การเพ@ม ประสทธภาพใหกบความรบผดชอบของสมาชกในการบ"ารงรกษา PKP เวอรช@นของเอกสาร ความเปAนเจาของ ความถกตอง และเอกสารท!@หมดอายการใชงาน จะถกเพ@มเขาไปในระบบ CMS ใหม%ดวย การสHบคน ม!การปรบปรงเสรชเอGนจBน เพH@อใหสอดคลองกบทางเลHอกใหม% ๆบนระบบ Schlumberger Master Classification Project (แยกจาก Information Classification Policy) โครงการและรายการทกอย%างตองม!การ จดหมวดหม%และใส%ค"าส"าคญ การจดหมวดหม%ของวตถจะถกสรางดวยค"าส"าคญท!@อางถ?งทรพยากรสารสนเทศและ การอางองต%าง ๆ ม!การท"า quick links ใหกลบไปยงส%วนบนสดของการแสดงผลการสHบคนเพH@อเชH@อมไปยง top- quality resources ในหวเรH@องท!@ส"าคญ และม! find similar กลบไปยงรายการเอกสารท!@ม!ความใกลเค!ยงกบผลการสHบ คนท!@ไดรบ และม! find links to ซ?@งแสดงหมวดของ Hub เพH@อเชH@อมไปยงผลการสHบคนท!@ได โปรแกรมคอมพวเตอรและขอมลของ E&P ทBงหมดถกเกGบไวใน SCC การอนญาตใหใชและ เวอรช@นของโปรแกรมจะถกปรบปรงโดยอตโนมต พนกงานแต%ละคนม! PKP ส%วนบคคลในการดขอมลการเขาใช โปรแกรมและทรพยากรสารสนเทศทกอย%างท!@ตองการ จะไม%ม!ขอมลท!@เปAนความลบหรHอโปรแกรมลบเกGบไวใน ฮารดดสกของเครH@อง เซรฟเวอรของ SCC ว@งบนโปรแกรมท!@ด!กว%าบนพ!ซ! เพราะฉะนBน การจ"าลองและการค"านวณจะม! ประสทธภาพมากกว%ามาก ระบบการเงนของ ERP และ CRM เปAนระบบออนไลน รวมทBงทรพยากรสารสนเทศ อH@นๆ ท!@ส"าคญกGสามารถหาไดตามท!@สมาชกตองการ โครงการส%วนบคคลหรHอส%วนตวสามารถ tracking ไดอย%างทนท! พนกงานแต%ละคนสามารถเหGนผลของการช%วยเหลHอในการสนบสนนโครงการและบรษทไดอย%างทนการณ ซอฟตแวรออนไลนอย%าง Drill DB ใชประโยชนจากฐานขอมลฉบบเตGมของประสบการณการเจาะนB"ามน เพH@อช%วยในการวางแผนการเจาะนB"ามนบ%อต%อไป การใชคลงความรส%วนกลาง ท"าใหการเร!ยงโปรแกรมเพH@อใชขอมล ท!@สามารถหาไดท"าใหช%วยเหลHอท!มสมาชกหรHอไดขอมลเพH@อการตดสนใจกGไดถกเพ@มเขาไปในระบบ KM เพH@อใหม! คณค%ามากข?Bน การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 11
 12. 12. สร9ป สารสนเทศท!@จ"าเปAน ความรท!@ม!อย% ตองสามารถเขาถ?งไดเมH@อตองการใช ค%าใชจ%ายในการเดนทาง ความเส!@ยง โครงสรางพHBนฐานลดลง ขณะท!@เกดการแลกเปล!@ยนความร ความรถกถ%ายทอด เพราะเมH@อความร คHอ อ"านาจ แต% ความรจะม! อ"านาจมากในองคกรต%อเมH@อม!การแลกเปล!@ยน แบ%งปoนกน บรษท Schlumberger จ?งม!สภาษตว%า “ถา ความร คHอ อ"านาจ การแบ%งปoนความรท@วองคกรเปAนการน"าไปส%อ"านาจท!@เพ@มข?Bนอย%างทว!คณ” การจดการความรของบรษท Schlumberger หนา 12

×