Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HSP Sains tingkatan 2

27,108 views

Published on

 • Be the first to comment

HSP Sains tingkatan 2

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah SPESIFIKASI KURIKULUM SAINS TINGKATAN 2 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011
 2. 2. Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya.BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMKementerian Pelajaran MalaysiaAras 4-8, Blok E9Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 PutrajayaMalaysiaTel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http://www.moe.gov.myCetakan Pertama 2011© Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum© Curriculum Development Centre, 2003Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandunganbuku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik,rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.
 3. 3. KANDUNGAN Muka SuratRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viiFalsafah Sains Negara ixPrakata xiPengenalan 1Matlamat dan Objektif 2Kemahiran Saintifik 3Kemahiran Berfikir 5Sikap Saintifik dan Nilai Murni 11Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 13Organisasi Kandungan 17Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup 18 Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup 28 Jirim dalam Alam 35 Daya dan Gerakan 47 Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat 52Panel Penterjamah 56
 4. 4. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk• mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;• memelihara satu cara hidup demokratik;• mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;• menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;• membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:• KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN• KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA• KELUHURAN PERLEMBAGAAN• KEDAULATAN UNDANG-UNDANG• KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 5. 5. Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vii
 6. 6. Selaras dengan Falsafah PendidikanKebangsaan, pendidikan sains diMalaysia memupuk budaya Sains danTeknologi dengan memberi tumpuankepada perkembangan individu yangkompetitif, dinamik, tangkas danberdaya tahan serta dapat menguasaiilmu sains dan ketrampilan teknologi ix
 7. 7. PENGENALAN menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains diSeperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan, peringkat menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untukpendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celikmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains,bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Kurikulum sainssekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains padamenghasilkan insan yang dihasratkan. peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburiSebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranannegara maju, Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dalam bidang pembangunan negara.dan progresif serta berilmu, yakni masyarakat yang mempunyai daya Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatanperubahan yang tinggi, memandang jauh ke hadapan, inovatif serta pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Sukatan Pelajaranpenyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Bagi mengandungi tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandunganmencapai hasrat ini, kita perlu membentuk warganegara kritis, kreatif kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektifdan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatanKurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dandan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran teras adalah objektif kurikulum, penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir,Sains Sekolah Rendah, Sains kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulumMenengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Mata pelajaran Sains mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran danElektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik, hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata.Kimia, Biologi dan Sains Tambahan.Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengahdireka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid, 1
 8. 8. MATLAMAT 2. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan 3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains 4. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifikdan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilaidan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan.sikap saintifik dan nilai murni 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi sertaMurid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sainsmemperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi dan teknologi.pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak 6. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijakrasmi. dan berkesan. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang 8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupanbertanggungjawab, dinamik dan berdaya maju dengan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya denganmembudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.OBJEKTIF 10. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperolehKurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains 11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam alam semulajadi dan pengalaman harian. pemuliharaan dan pemeliharaannya 2
 9. 9. KEMAHIRAN SAINTIFIK Mengukur dan Membuat pemerhatian secara kuantitatif menggunakan dengan menggunakan nombor dan alat berunitSains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. nombor piawai. Pengukuran menjadikan pemerhatianDalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah, kemahiran saintifik lebih jitu.dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik merupakankemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti Membuat Menggunakan pengumpulan data danmengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan inferens pengalaman lalu untuk membuat kesimpulanprojek. dan menerangkan sesuatu peristiwa. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwaKemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan berdasarkan pemerhatian dan pengalamankemahiran manipulatif. yang lalu atau data yang boleh dipercayai.Kemahiran Proses Sains Berkomunikasi Menggunakan perkataan atau simbolKemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid grafik seperti jadual, graf, rajah atau modelmempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. untuk menerangkan tindakan, objek atau peristiwaPenerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti Menggunakan Memperihalkan perubahan parameter denganberikut: perhubungan masa. Contohnya lokasi, arah, bentuk, saiz ,Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, ruang dan masa isipadu, berat dan jisim sentuhan, rasa atau bau untuk mengumpulkan Mentafsir data Memberi penerangan yang rasional tentang maklumat tentang objek dan fenomena. objek, peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.Mengelaskan Melalui pemerhatian, mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan Mendefinasi Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep perbezaan. secara operasi dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. 3
 10. 10. Mengawal Mengenalpasti pemboleh ubah Kemahiran Manipulatifpemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam Dalam sesuatu penyiasatan satu penyiasatan sains yang membolehkan murid: pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh  Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan ubah yang bergerak balas. Pada masa yang dengan betul. sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan.  Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.  Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.Membuat Membuat sesuatu penyataan umum tentang  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.hipotesis hubungan antara pemboleh ubah yang  Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan dimanipulasi dan pemboleh ubah yang selamat. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis, mengumpulkan data, mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. 4
 11. 11. KEMAHIRAN BERFIKIR Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkahBerfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategimenggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada prosespada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam berfikir.sekeliling. Kemahiran Berfikir KritisSalah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untukmempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah sepertidicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. yang berikut :Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualitidan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. dan unsur sesuatu konsep atau objek.Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkandalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini aktiviti dan kriteria seperti ciri, sifat, kualiti dan unsurpengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil membezakan sesuatu objek atau peristiwa.minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapatmengkonsepsikan, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Mengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau dan fenomena kepada kumpulan masing-masingKemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan mengelaskan berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri ataupemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan cirimenilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. atau sifat sepunya.Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertibyang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnyaboleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan. 5
 12. 12. Menyusun Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitanmengikut berdasarkan kepentingan atau keutamaan. dengan sesuatu perkara.keutamaan Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatuMenganalisis Mengolah maklumat dengan menghuraikannya keadaan atau peristiwa untuk mencari kepada bahagian yang lebih kecil bagi sesuatu struktur atau corak hubungan. memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan mencari makna yang tersirat. pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatuMengesan Mengesan pandangan atau pendapat yang peristiwa.Kecondongan berpihak kepada atau menentang sesuatu. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuMenilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara peristiwa berdasarkan pemerhatian dan dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan pengalaman yang lalu atau data yang bukti atau dalil yang sah. boleh dipercayai. Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadapMembuat Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu sesuatu perkara untuk keselurahankesimpulan kajian yang berdasarkan kepada sesuatu kumpulan berdasarkan pemerhatian ke hipotesis. atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.Kemahiran Berfikir Kreatif Membuat gambaran Membuat tanggapan atau mental membayangkan sesuatu idea, konsep,Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah keadaan atau gagasan dalam minda atauseperti yang berikut: fikiran. 6
 13. 13. Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan Strategi Berfikir untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti pernyataan, lukisan dan artifak. yang berikut :Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina yang dimanipulasi dan pemboleh ubah pengertian, konsep atau model yang bergerak balas untuk menerangkan berdasarkan ciri spesifik sepunya yang sesuatu peristiwa atau pemerhatian. saling berhubung kait. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatifMenganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu berdasarkan kriteria tertentu bagi konsep yang kompleks atau abstrak mencapai matlamat yang ditetapkan. secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara mempunyai ciri yang serupa. masalah terancang terhadap situasi yang tidakMereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau pasti atau mencabar ataupun kesulitan melakukan pengubahsuaian kepada yang tidak dijangkakan. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut, kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik, rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7
 14. 14. strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan Kemahiran Berfikirmembuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberigambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategiberfikir. Kritis Kreatif  Mencirikan  Menjana ideaPenguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui  Membandingkan  Menghubungkaitpengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui & membezakan  Membuat inferensperingkat berikut :  Mengumpulkan &  Meramalkan mengelaskan  Membuat 1. KBSB diperkenalkan.  Membuat urutan hipotesis  Menyusun  Mensintesiskan 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Menaakul mengikut  Mengitlakkan 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. keutamaan  Membuat 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan  Menganalisis gambaran mental  Mengesan  Menganalogikan dengan bimbingan guru. kecondongan  Mereka cipta 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk  Menilai mencapai tugasan berfikir.  Membuat kesimpulanPenerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains mmmmdiberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi BerfikirStrategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat  MengkonsepsikanPembangunan Kurikulum, 1999).  Membuat keputusan  Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8
 15. 15. Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakanKemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk Mengumpulkan dan mengelaskanmencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusansecara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan Menghubungkaitkanmenggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik. menggunakan Membandingkan dan membezakanPenguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan nomborpengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir Membuat inferens Menghubungkaitkansecara berkesan. Membandingkan dan membezakan MenganalisisUntuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu Membuat inferesmenguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikirutama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah Meramalkan Menghubungkaitkanseperti berikut: Membuat gambaran mentalKemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menggunakan Membuat urutan perhubungan ruang Menyusun mengikut keutamaanMemerhatikan Mencirikan dan masa Membandingkan dan membezakan Mentafsir data Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9
 16. 16. Mendefini secara Menghubungkaitkan Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiranoperasi Menganalogikan Berfikir dan Kemahiran Saintifik Membuat gambaran mental Menganalisis Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. DalamMengawal pemboleh Mencirikan kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secaraubah Membandingkan dan membezakan mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan Menghubungkaitkan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Menganalisis pengajaran dan pembelajaran, guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan, di sampingMembuat hipotesis Mencirikan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan Menjana idea dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran Membuat hipotesis berfikir dan kemahiran saintifik. Meramalkan Mensintesiskan Contoh :Mengeksperimen Semua kemahiran berfikir Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam danBerkomunikasi Semua kemahiran berfikir bukan logam berdasarkan sifat fizik. Kemahiran Berfikir: Membandingkan dan membezakan Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut, pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan 10
 17. 17. membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang.membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat • Bersifat objektif.fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Sistematik. • Bekerjasama. • Adil dan saksama.SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI • Berani mencuba. • Berfikir secara rasional.Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai • Yakin dan berdikari.positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalahseperti berikut : Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku• Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. mengikut peringkat berikut :• Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap• Rajin dan tabah. saintifik dan nilai murni.• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.• Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai• Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan murni. sihat. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti• Menghargai keseimbangan alam semula jadi. pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik• Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai• Menghargai sumbangan sains dan teknologi. contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu• Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan• Berfikiran kritikal dan analitis. eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.• Luwes dan berfikiran terbuka. 11
 18. 18. Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan Cadangan aktiviti Melihat tayangan video ataupenerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. pembelajaran simulasi komputer tentangGuru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pencemaran sisa buangan industripembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang dan kesannya terhadap alampenerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan sekitar. Membincangkanpelajaran. kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalamBerikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan melupuskan sisa buangan industripenerapan sikap saintifik dan nilai murni. Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alamContoh : murni sekitar.Tahun : Tingkatan Empat Bertanggungjawab ke atas diriBidang Pembelajaran: 1. Bahan Kimia Dalam sendiri, orang lain dan alam Perindustrian sekitar. Menghargai keseimbangan alamObjektit Pembelajaran: 1.4 Menyedari kepentingan sekitar pemeliharaan dan pemuliharaan Bersikap sistematik alam sekitar dari pencemaran sisa Bersikap bekerjasama. buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotismeHasil Pembelajaran: Menerangkan kepentingan di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran proses mengamalkan sikap pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid akan bertanggungjawab dalam belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan melupuskan sisa buangan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara industri. dan meningkatkan kecintaan kepada negara. 12
 19. 19. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapaiStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untukmengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran berfikrah memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiranadalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiriilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidakmurid ke tahap yang optimum. Pembelajaran berfikrah dapat sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secarakonstruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yangdapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan Konstruktivismeberbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan muriddan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Soalan atau belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman merekamasalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid sendiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada muridmereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan,  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asalpenguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka.  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea danPendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains pengalaman serta membuat refleksi.Penemuan InkuiriPenemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan Sains, Teknologi dan Masyarakat (STM)pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapatmencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harianberlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan sepertiPembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip 13
 20. 20. pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains, Teknologi dan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran danMasyarakat (STM). pembelajaran.Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan Kaedah Pengajaran dan Pembelajarandalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehsains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajarandan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.dipelajari bersama dengan aplikasi, sains dan teknologi serta Dalam kurikulum ini, cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaranimplikasi kepada masyarakat. untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’.Pembelajaran Kontekstual Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktivitiPembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan pembelajaran jika perlu.dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajarsecara teori sahaja tetapi dapat menghargai kerelevanan Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapatpembelajaran sains dengan kehidupan mereka. Pendekatan meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yangkontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar danseperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandunganPembelajaran Masteri kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid sertaPembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagaisemua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya, guruPendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran danmampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi kepada murid pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisuntuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan dan pemulihan kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14
 21. 21. perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan  Menganalisis datakecerdasan yang berbeza.  Mentafsirkan dataBerikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah  Membuat kesimpulanpengajaran dan pembelajaran.  Menulis laporanEksperimenKaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Dalam perlaksanaan kurikulum ini, adalah dicadangkan selainpembelajaran sains. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluanguntuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka caraMenjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimanakemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.Secara kebiasaan, langkah yang diikuti secara eksperimen adalahseperti berikut: Perbincangan  Mengenal pasti masalah Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan  Membuat hipotesis sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak  Merancang eksperimen sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan  Mengawal pembolehubah soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.  Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan  Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan kaedah Simulasi mengumpulkan data dan menganalisis data Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan, permainan dan penggunaan  Menjalankan eksperimen model. Dalam main peranan, murid melakonkan sesuatu peranan  Mengumpulkan data secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. 15
 22. 22. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Murid tugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlubermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami diadakan.proses untuk membuat keputusan. Model boleh digunakan untukmewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat membayangkan Penggunaan Teknologisituasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyaidipelajari. potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,Projek komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains bolehAktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk menjadi lebih menarik dan berkesan. Simulasi dan animasimencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskanpanjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yangdilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-lain sukar. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkanperlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasimenggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah, seperti ‘word processers’, perisian persembahan grafik (graphickemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untukLawatan dan Penggunaan Sumber Luar menganalisis dan mempersembahkan data. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalamPembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. eksperimen dan projek dapat membantu pengajaran danPembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo, pembelajaran sains berkesan.muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikanpembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untukmengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancangsecara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16
 23. 23. ORGANISASI KANDUNGAN Walaubagaimanapun, dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik danKurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capaitema mengandungi beberapa bidang pembelajaran, setiap bidang mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategipembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Objektif pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secarapembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran.Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalamankognitif dan afektif. Peringkat dalam domain kognitif adalah pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatumengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis hasil pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untukdan menilai. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagimenghargai, menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Satu aktiviti mungkinmendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran.adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Pada masa yang sama, lebih daripada satu aktiviti mungkinPenerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru bolehsetiap aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan,nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Hasil pembelajaran tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Gurudalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaranHasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh sains.diukur. Secara am, Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektifpembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepadayang lebih kompleks. 17
 24. 24. TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN: 1. DUNIA MELALUI DERIA KITA Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran1.1 Menjalankan aktiviti untuk Murid boleh: Lima organ deria brain – otakMemahami menghubungkait lima deria, organ telah diperkenalkan nerve – saraforgan deria deria dan rangsangan.  mengenal pasti dan mengaitkan dalam Sains response – gerakbalasdan fungsinya. organ deria dengan Rendah stimuli – rangsangan Membincangkan apa yang berlaku rangsangannya. sensory organ – organ dalam badan kita apabila  menyatakan laluan daripada deria rangsangan dikesan. rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas1.2 Menjalankan aktiviti untuk Murid boleh: Struktur reseptor cold – kesejukanMemahami mengkaji yang berikut: tidak perlu heat – kepanasanderia a) struktur kulit manusia yang  mengenal pasti struktur kulit diperkenalkan pain – kesakitansentuhan. terlibat dalam pengesanan manusia yang terlibat dalam pressure – tekanan rangsangan. pengesanan rangsangan. receptor – hujung saraf b) kepekaan kulit pada bahagian  menyatakan fungsi reseptor sensitivity – kepekaan badan yang berlainan yang berbeza – tekanan, haba, skin – kulit terhadap rangsangan. sakit. touch – sentuhan  membuat kesimpulan tentang Membincangkan kepekaan kulit kepekaan kulit pada bahagian berhubung situasi berikut: badan yang berlainan terhadap a) menerima suntikan. rangsangan. b) menggunakan Braille. 18
 25. 25. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran1.3 Membincangkan struktur hidung Murid boleh: nose – hidungMemahami dan kedudukan sel-sel deria bau sensory cells – sel deriaderia bau. menggunakan model, carta,  mengenal pasti struktur hidung. perisian komputer dan bahan  mengenal pasti kedudukan sel bantu mengajar yang lain. deria bau dalam pengesanan bau.1.4 Menjalankan aktiviti untuk Murid boleh: bitter – pahitMemahami mengesan kawasan berbeza pada salty – masinderia rasa. lidah yang bergerak balas  mengenal pasti kawasan sour – masam terhadap rasa yang berbeza. berbeza pada lidah yang sweet – manis bergerak balas terhadap rasa taste – rasa Menjalankan aktiviti untuk yang berbeza. tongue – lidah menghubungkaitkan deria rasa  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. dengan deria bau.1.5 Memerhati dan mengenal pasti Murid boleh: cochlea – kokleaMemahami struktur telinga manusia. Guru digalakkan ear – telingaderia  mengenal pasti struktur telinga menggunakan ear drum – gegendangpendengaran. Membincangkan fungsi setiap manusia. simulasi komputer telinga bahagian pada struktur telinga  menerangkan fungsi bahagian untuk menerangkan manusia. berbeza pada telinga manusia. mekanisme  memerihalkan bagaimana kita pendengaran. Membincangkan mekanisme mendengar. pendengaran. 19
 26. 26. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran1.6 Memeriksa mata lembu atau Murid boleh;Memahami model mata manusia.deria  mengenal pasti struktur matapenglihatan. Mengumpul maklumat tentang manusia. struktur dan fungsi setiap  menerangkan fungsi bahagian bahagian mata. yang berbeza pada mata.  memerihalkan bagaimana kita Membincangkan bagaimana kita melihat. melihat.1.7 Menjalankan aktiviti untuk Murid boleh: Menghubungkaitkan density – ketumpatanMemahami mengkaji: sifat cahaya dengan medium –cahaya dan  memerihalkan sifat-sifat cahaya fenomena bahantara/mediumpenglihatan. a) pantulan cahaya. (iaitu: pantulan dan pembiasan). semulajadi dan reflection – pantulan b) pembiasan cahaya di antara  menyatakan pelbagai jenis penggunaan harian. refraction – pembiasan dua medium yang berbeza kecacatan penglihatan. ketumpatan.  menerangkan cara pembetulan Sudut tuju, sudut kecacatan penglihatan. pantulan, sudut Mengumpul maklumat tentang  menyatakan dan memberi biasan dan garis jenis kecacatan penglihatan dan contoh had deria penglihatan. normal tidak sumbangan/penggunaan teknologi  mengaitkan penglihatan diperlukan. untuk membetulkannya. stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Astigmatisme, ilusi  mengenal pasti alat-alat yang optik, titik buta, sesuai untuk mengatasi had penglihatan deria penglihatan. monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. 20
 27. 27. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran Menjalankan aktiviti untuk astigmatism – menunjukkan rabun jauh dan astigmatisme rabun dekat serta cara blind spot – bintik (or titik) membetulkanannya. buta long sightedness – rabun Membincangkan maksud dekat astigmatisme dan cara monocular vision – membetulkannya. penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik Menjalankan aktiviti untuk periscope – periskop mengkaji: short sightedness – rabun a) ilusi optik. jauh b) titik buta. stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang alat Mikroskop, kanta untuk mengatasi had deria pembesar, teleskop, penglihatan. binokular, alat pengesan ultrabunyi, sinar-X, periskop patut dinyatakan. 21
 28. 28. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Notes Perbendaharaan Katapembelajaran1.8 Menjalankan aktiviti untuk Murid boleh:Memahami mengkaji:bunyi dan a) penghasilan bunyi.  memerihalkan sifat bunyi.pendengaran. b) keperluan medium untuk  menerangkan pantulan dan pemindahan bunyi. penyerapan bunyi. c) pantulan dan penyerapan  menerangkan kecacatan bunyi. pendengaran.  menerangkan cara pembetulan Mengumpulkan maklumat tentang: kecacatan pendengaran. a) kecacatan pendengaran.  menyatakan had pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang Masukkan alat pendengaran. digunakan untuk mengatasi had seperti alat bantu pendengaran. pendengaran dan Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran stetoskop. dan cara meningkatkan stereofonik. keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. 22
 29. 29. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran1.9 Menjalankan eksperimen untuk Murid boleh: Gerak balasMemahami mengkaji dan mengenal pasti: termasukrangsangan  menyatakan rangsangan yang fototropisme,dan gerak a) rangsangan-rangsangan yang menyebabkan gerak balas geotropisme,balas dikesan oleh tumbuhan. tumbuhan. hidrotropisme,tumbuhan b) bahagian-bahagian tumbuhan  mengenal pasti bahagian gerakan nastik, yang peka terhadap tumbuhan yang peka terhadap tigmotropisme. rangsangan yang tertentu. rangsangan tertentu.  menghubungkait gerak balas Membincangkan bagaimana gerak tumbuhan dengan balas terhadap ransangan- kemandiriannya. rangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. 23
 30. 30. BIDANG PEMBELAJARAN: 2. NUTRISI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Notes Perbendaharaan Katapembelajaran2.1 Membincangkan kelas makanan Murid boleh: Hanya vitamin fats – lemakMenganalisa iaitu karbohidrat, protein, lemak, utama (A, B, C, D, fibre – pelawaskelas-kelas vitamin, mineral, pelawas dan air  menerangkan melalui contoh E dan K) dan potassium – kaliummakanan. serta menyatakan fungsinya. kelas makanan. mineral (kalsium, starch – kanji  menyatakan fungsi setiap kelas natrium, besi, iodin, sodium – natrium Menjalankan aktiviti untuk makanan. fosforus dan menguji kanji (larutan iodin),  menguji kanji, glukosa, protein kalium) diperlukan. glukosa (larutan Benedict), dan lemak. Vitamin B tidak protein (bahan uji Millon) dan perlu dikelaskan lemak (ujian alkohol-emulsi). kepada B1, B2 dan dsb. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak.2.2 Membincangkan: Murid boleh: balanced diet – giziMenilai a) apa maksud diet seimbang. seimbangkepentingan b) faktor yang menentukan gizi  menyatakan maksud gizi calorific value – nilai kalorigizi seimbang. seimbang seseorang: umur, seimbang. climate – cuaca saiz, jantina, pekerjaan,  menyatakan faktor yang mesti Unit untuk tenaga food wrapper – bungkusan iklim, keadaan kesihatan. dipertimbangkan apabila dalam makanan makanan merancang gizi seimbang. boleh diukur  menerangkan bagaimana faktor samada dalam berkenaan memberi kesan joule atau kalori. kepada gizi seimbang. 24
 31. 31. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Notes Perbendaharaan Katapembelajaran Mengumpul pembungkus  menyatakan kuantiti tenaga makanan yang menunjukkan nilai dalam setiap gram karbohidrat, kalori makanan dan membuat protein dan lemak. senarai untuk menunjukkan nilai  menganggar kalori makanan kalori bagi setiap jenis makanan. yang diambil dalam setiap hidangan. Membincangkan untuk  merancang satu gizi seimbang. menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan, makan tengahari dan makan malam).2.3 Membincangkan pencernaan Murid boleh: alimentary canal – salurMemahami sebagai penguraian molekul penghadamansistem makanan yang besar kepada  menerangkan maksud anus – duburpencernaan molekul yang lebih kecil yang pencernaan. appendix – umbai ususmanusia. boleh larut dan sedia diserap  mengenal pasti bahagian sistem bile – jus hempedu oleh badan. pencernaan. digestion – penghadaman  memerihalkan aliran makanan enzyme – enzim Mengenal pasti bahagian sistem melalui salur pencernaan. gall bladder – pundi pencernaan dan aliran makanan  menyatakan fungsi organ dalam hempedu melalui salur pencernaan dengan sistem pencernaan. Enzim hanya perlu gut – salur penghadaman menggunakan model/carta/CD  memerihalkan proses melibatkan insoluble – tidak larut ROM pencernaan dalam salur amilase, protease large intestine – usus pencernaan. dan lipase. besar 25
 32. 32. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Notes Perbendaharaan Katapembelajaran liver – hati Membincangkan fungsi organ  menyenaraikan hasil saliva – air liur dalam sistem pencernaan dan pencernaan karbohidrat, protein small intestine – usus kecil enzim yang terlibat. dan lemak. stomach – perut Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji.2.4 Membincangkan proses Murid boleh: Struktur vilus tidak absorption – penyerapanMemahami penyerapan hasil pencernaan diperlukan. Hanya analogise – membuatproses dalam usus kecil.  menerangkan proses perlu nyatakan analogipenyerapan penyerapan hasil pencernaan. vilus menambah blood stream – aliranmakanan Menjalankan eksperimen untuk  membuat inferens tentang luas permukaan darahtercerna. menunjukkan penyerapan penyerapan glukosa melalui tiub penyerapan. diffusion – resapan glukosa melalui tiub Visking. Visking.2.5 Membincangkan penyerapan Murid boleh: constipation – sembelitMemahami semula air oleh usus besar dan defecation – penyahtinjaanpenyerapan proses penyahtinjaan.  menyatakan bagaimana air large intestine – usussemula air dan diserap semula dalam usus besarpenyahtinjaan. Membincangkan kepentingan besar. reabsoption – penyerapan amalan pemakanan yang baik  menerangkan penyahtinjaan. semula untuk mengelakkan sembelit.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. 26
 33. 33. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran2.6 Merancang dan melaksanakan Murid boleh: habits – amalanMempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. needy – sangat miskinamalan  mewajarkan kepentingan nutritious food – makananpemakanan Membincangkan topik berikut: makan makanan berkhasiat. berkhasiatyang sihat. a) mempraktikkan amalan  mempraktikkan amalan underprivileged – kurang pemakanan sihat (contoh: pemakanan yang betul. bernasib baik makan makanan seimbang  mewajarkan pengagihan religious beliefs – dan makan secara makanan kepada yang kurang kepercayaan agama sederhana). bernasib baik/memerlukan. b) pengagihan makanan  mengaitkan adab makan yang kepada yang kurang menepati sensitiviti dan bernasib baik/memerlukan. kepercayaan agama. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. 27
 34. 34. TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUPBIDANG PEMBELAJARAN: 1. BIODIVERSITI Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran1.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Murid boleh: Konsep asas amphibian – amfibiaMemahami umum organisma hidup. tentang bird – burungkepelbagaian  menerangkan kepelbagaian kepelbagaian dicotyledon – dikotiledonorganisma Mengumpul dan mengelaskan organisma hidup dalam satu benda hidup telah diversity – kepelbagaianhidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan habitat. diperkenalkan fish – ikanpengelasannya berdasarkan ciri sepunya.  mengelaskan kepelbagaian dalam sains flowering plant – tumbuhan. - Haiwan: invertebrata, vertebrata, haiwan berdasarkan ciri sekolah rendah. berbunga mamalia, ikan, burung, amfibia, sepunya. invertebrate – reptilia.  mengelaskan kepelbagaian Hanya perlu invertebrata - Tumbuhan: Tumbuhan tumbuhan berdasarkan ciri menekankan pada living organism – berbunga, tumbuhan tidak sepunya. pengelasan dalam organisma hidup berbunga, monokotiledon,  menerangkan kepentingan cadangan aktiviti mammal – mamalia dikotiledon. kepelbagaian kepada pembelajaran. monocotyledon – - Membina peta konsep tentang persekitaran. monokotiledon organisma hidup berdasarkan Malaysia sebagai non-flowering plant – pengelasan di atas. salah satu daripada tumbuhan tidak berbunga dua belas negara reptile – reptilia Membincangkan kepentingan ‘mega-biodiversiti’ vertebrates – vertebrata kepelbagaian biologi sebagai satu di dunia harus warisan semulajadi negara. ditonjolkan. 28
 35. 35. BIDANG PEMBELAJARAN: 2. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata pembelajaran Pembelajaran2.1 Menjalankan kajian lapangan Murid boleh: Konsep asas community – komunitiMenganalisa untuk mengkaji spesis, habitat, habitat telah ecosystem – ekosistemsaling populasi, komuniti dalam suatu  menyatakan maksud spesis, diperkenalkan di environment –bersandaran ekosistem. populasi dan komuniti. sekolah rendah. persekitaranantara  menyatakan maksud habitat dan habitat – habitatorganisma hidup. Menjalankan perbincangan ekosistem. Konsep ekologi interdependence – saling tentang saling bersandaran  mengenal pasti pelbagai habitat dibina melalui bersandaran antara organisma hidup dan dalam satu ekosistem. pembelajaran predict – meramal persekitaran untuk mewujudkan  menerangkan melalui contoh kontekstual population – populasi ekosistem yang seimbang. saling bersandaran organisma semasa kajian species – spesis hidup dan persekitaran untuk lapangan. mewujudkan ekosistem yang seimbang. 29
 36. 36. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran2.2 Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh: Konsep asas advantage – kebaikanMenilai tentang jenis interaksi antara mangsa-pemangsa biological control –interaksi organisma hidup seperti berikut:  menyenaraikan jenis interaksi dan persaingan kawalan biologiantara a) mangsa-pemangsa. antara organisma hidup. telah diajar di competition – persainganorganisma b) simbiosis: komensalisme,  menerangkan dengan contoh sekolah rendah. disadvantage – keburukanhidup. mutualisme, parasitisme interaksi antara organisma interaction – interaksi (contoh: ikan remora dan hidup. Rujuk kepada isu parasitism – parasitisme jerung, alga dan kulat, cacing  mewajarkan kepentingan tempatan seperti pest – perosak pita dan manusia). interaksi antara organisma hidup masalah burung prey predator – c) persaingan. dan persekitaran. gagak di Klang. mangsa pemangsa  menerangkan melalui contoh regulate – mengawal Menjalankan satu aktiviti untuk kebaikan dan keburukan symbiosis – simbiosis menunjukkan kepentingan kawalan biologi dalam interaksi antara organisma dan mengawal bilangan musuh persekitaran. tanaman di kawasan tertentu. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. 30
 37. 37. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran2.3 Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh: balance in nature-Mensintesis tentang pengeluar, pengguna, keseimbangan alamsiratan pengurai dan piramid nombor.  menerangkan maksud consumer- penggunamakanan. pengeluar, pengguna dan decomposer-pengurai Membina siratan makanan pengurai. food web-siratan makanan. daripada beberapa rantai  menggabungkan beberapa primary consumer – makanan dan mengenal pasti rantai makanan untuk membina Rantai makanan pengguna primer pengeluar, pengguna dan siratan makanan. telah diajar di producer-pengeluar pengurai.  mengenal pasti pengeluar, sekolah rendah. pyramid number-piramid pengguna dan pengurai dalam nombor Membincangkan aliran tenaga siratan makanan. secondary consumer – dalam siratan makanan yang  membina piramid nombor pengguna sekunder dibina. daripada rantai makanan. Rujuk kepada tertiary consumer –  mengaitkan siratan makanan masalah tapak pengguna tertier Mengendalikan satu permainan dan piramid nompor dengan sulaiman iaitu untuk menunjukkan kesan aliran tenaga. mahkota duri di penambahan atau pengurangan  meramal akibat sekiranya satu taman laut. bilangan organisma dalam piramid komponen organisma hidup nombor. Membincangkan akibat dalam satu ekosistem tiada. sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. 31
 38. 38. Objektif Cadangan Aktiviti Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran Pembelajaran2.4 Menjalankan perbincangan Murid boleh: balanced ecosystem –Menganalisa tentang fotosintesis. ekosistem yang seimbangfotosintesis.  menyatakan maksud Kitar karbon dan oxygen cycle - kitar Menjalankan eksperimen fotosintesis. oksigen harus oksigen menentukan faktor yang  menyatakan faktor yang dimasukkan. carbon cycle – kitar karbon diperlukan untuk fotosintesis diperlukan untuk fotosintesis. photosynthesis-fotosintesis (contoh: karbon dioksida, air,  menyatakan hasil fotosintesis. cahaya dan klorofil).  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Membincangkan kepentingan  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. 32
 39. 39. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran2.5 Mengumpul dan mentafsir data Murid boleh: conservation-pemuliharaanMenilai tentang memulihara dan reserve forest – hutankepentingan memelihara organisma hidup.  menerangkan maksud Peranan manusia simpanpemuliharaan pemuliharaan dan pemeliharaan dalam highland forest – hutandan Menjalankan kajian lapangan di organisma hidup. pemuliharaan dan tanah tinggipemeliharaan hutan simpan semulajadi (tanah  menerangkan langkah yang pemeliharaan telah indigenous people – orangorganisma lembap, hutan tanah tinggi atau diambil untuk memelihara dan ditekankan di aslihidup. hutan hujan tropika) atau santuari memulihara organisma hidup. sekolah rendah. preservation-pemeliharaan haiwan untuk mengkaji  mewajarkan kepentingan sanctuary-santuari pemuliharaan dan pemeliharaan pemuliharaan dan pemeliharaan Nyatakan juga tropical rainforest – hutan organisma hidup. organisma hidup. hutan merupakan hujan tropika  menyokong aktiviti yang tempat tinggal bagi wetlands – tanah bencah / Menjalankan perbincangan dianjurkan oleh pelbagai pihak orang asli. lembap tentang bagaimana kemajuan memelihara dan memulihara dalam sains dan teknologi organisma hidup. membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 33
 40. 40. Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Katapembelajaran2.6 Menjalankan sesi sumbangsaran Murid boleh: Contoh isu acid rain – hujan asidMenilai untuk membincangkan isu persekitaran: brainstorming –peranan persekitaran yang memberi kesan  menerangkan kesan aktiviti Perubahan iklim sumbangsaranmanusia dalam kepada keseimbangan semulajadi manusia terhadap global, climate change –mengekalkan dan cara menyelesaikannya. keseimbangan semulajadi. kemusnahan perubahan iklimkeseimbangan  memerihalkan cara manusia habitat, kepupusan deforestation –semulajadi. Menjalankan perbincangan untuk menyelesaikan masalah yang spesis, penebangan hutan mewajarkan bahawa manusia berhubungkait dengan pencemaran udara, excessive – berlebihan memerlukan ekosistem yang stabil persekitaran. tanah dan air, land overuse – dan produktif untuk memastikan  mewajarkan bahawa manusia kehilangan tanah penggunaan tanah yang kehidupan yang harmoni. memerlukan ekosistem yang lembap, tidak terkawal stabil, produktif dan seimbang. pengurusan sisa green house effect – kesan pepejal, rumah hijau penebangan hutan, over fishing – penggunaan tanah penangkapan ikan tidak yang tidak terkawal terkawal, pollution – pencemaran penangkapan ikan solid waste management – tidak terkawal, pengurusan sisa pepejal toksin dalam pesticides – pestisid persekitaran species extinction – (membebaskan kepupusan spesis bahan kimia toxin – toksin lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid, baja dan bahan cemar) 34

×