Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FORMARE ŞI INFORMARE PE PIAŢA MUNCII!

3,344 views

Published on

FORMARE ŞI INFORMARE PE PIAŢA MUNCII! - Dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru integrare şi reintegrare în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Galaţi şi Brăila, contract POSDRU/100/5.1/G/77923

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

FORMARE ŞI INFORMARE PE PIAŢA MUNCII!

 1. 1. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 “ FORMARE ŞI INFORMARE PE PIAŢA MUNCII!” Dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru integrare şi reintegrare în viaţa activă a şomerilor, persoanelor inactive şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din judeţele Galaţi şi Brăila     www.caut-job.ro Investeşte în oameni ! ID proiect: POS DRU/100/5.1/G/77923 Parteneriatul : Beneficiar/lider de parteneriat: Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România Partener : S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L.
 2. 2. ECHIPA DE MANAGEMENT www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni ! Coordonator activităţi logistice şi raportare Celmare Lidia Manager de proiect Rotilă Viorel Consilier juridic Jr. Palade Traian Responsabil financiar Ec. Lungu Gherghina Director tehnic Andrieş Vasile Coordonatorul subechipelor de implementare a activitatilor partenerului Petcu Cornelia
 3. 3. EXPERTI PE TERMEN LUNG www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni ! Responsabil activităţi de informare şi consiliere Bumbaru Aurora Expert IT Marin Georgian Expert în cercetare Mihail Rariţa Agent informare privind cariera Tetiva Elena Asistent manager Ilcu Geogiana
 4. 4. Regiunea de desfăşurare: Sud-Est, respectiv judeţele: Galaţi şi Brăila Durata proiectului: 22 luni Data de începere a proiectului: 01.11.2010 Valoarea totală a proiectului: 2.250.762 lei www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 5. 5.   Obiectivul general al proiectului este facilitarea integrării pe piaţa muncii şi în viaţa activă a şomerilor, şomerilor de lungă durată, şomerilor tineri şi somerilor peste 45 de ani, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi persoane inactive din cele două judeţe prin găsirea direcţiilor cele mai potrivite de formare şi completare a compeţentelor pentru aceştia, în stransă legătură cu evoluţia pieţei muncii din cele două judeţe. Proiectul îşi propune să îmbunătăţească competenţele grupului ţintă din cele două judete, în vederea facilitarii accesului la ocupare şi a integrarii durabile pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă, creşterea gradului de ocupare prin oferirea serviciilor integrate de măsuri active de ocupare. OBIECTIVELE PROIECTULUI www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 6. 6. <ul><li>Obiectivele specifice ale proiectului sunt: </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea gradului de cunoaştere a nevoilor şi a potenţialului somerilor, precum şi a </li></ul><ul><li>ofertei şi cererii pe piaţa muncii din cele două judeţe vizate de proiect; obţinerea unei analize </li></ul><ul><li>Clare şi a unor tendinţe sigure în privinţa cererilor de pe piaţa muncii din judeţele în care se va </li></ul><ul><li>desfăşura proiectul pentru o mai bună corelare a cererii de pe piaţa muncii cu oferta </li></ul><ul><li>resurselor existente. </li></ul><ul><li>2. Organizarea unei baze de date prin care vor fi alese persoanele cele mai potrivite </li></ul><ul><li>(preselecţia grupului ţintă pentru formarea profesională va fi realizată în concordanţă cu </li></ul><ul><li>pregatirea şi competenţele lor). </li></ul><ul><li>3. Furnizarea de programe de formare profesională, finalizate cu obţinerea de certificate </li></ul><ul><li>oficiale recunoscute la nivel naţional care atestă dobândirea de competenţe profesionale; </li></ul><ul><li>dezvoltarea competitivităţii profesionale în vederea accesului pe piaţa muncii. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 7. 7. 4. Îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă prin sprijinirea şi promovarea utilizării noilor tehnologii de informaţie şi comunicare în rândurile şomerilor; utilizarea metodologiilor bazate pe TIC în vederea accesului la informaţie şi la schimbul de informaţii, a creşterii flexibilităţii şi adaptabilităţii la cerinţele unei pieţe moderne a muncii; dezvoltarea abilităţilorde participare la procese de învăţare continuă, utilizand facilităţile oferite de Internet. 5. Creşterea gradului de ocupare prin oferirea serviciilor integrate de măsuri active de ocupare, furnizarea de servicii de ocupare personalizate, inclusiv elaborarea şi implementarea planurilor individuale de acţiune, şi consiliere în vederea ocupării, instruirea în tehnici de căutare a unui loc de muncă www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 8. 8. PREZENTAREA PARTENERILOR FEDERAŢIA “SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA BENEFICIAR/LIDER DE PARTENERIAT www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 9. 9. FEDERAŢIA “SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România este o federaţia sindicală din sectorul sanitar, membră a Centralei Naţionale Sindicale din Sănătate şi Asistenţă Socială „SAN.ASIST”, afiliată la nivel naţional Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa” şi la nivel european la EUROFEDOP, având o bogată experienţă în activităţile specifice acestui sector. Federaţia are afiliate organizaţii sindicale din sectorul sanitar din peste jumătate din judeţele ţării desfăşurându-şi activităţile atât la nivel naţional cât şi la nivel regional. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 10. 10. FEDERAŢIA “SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA <ul><li>De-a lungul celor 9 ani de existenţă s-a făcut remarcată în special prin următoarele acţiuni: </li></ul><ul><li>prezentarea unor propuneri legislative şi participarea la dezbaterea proiectelor de legi specifice domeniului sanitar; </li></ul><ul><li>intervenţii publice atât în interesul salariaţilor din sectorul sanitar cât şi al beneficiarilor serviciilor prestate de unităţile sanitare; </li></ul><ul><li>reprezentaţii federaţiei au participat în mod activ la negocierea contractelor colective la nivel de ramură sanitară, implicându-se de asemenea şi la negocierea contractelor colective la nivel de unitate; </li></ul><ul><li>Din 2006 federaţia a desfăşurat numeroase proiecte de cercetare sociologică, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Ministerul Sănătăţii şi EUROFEDOP, privind calitatea vieţii profesionale a personalului din sănătate şi privind punctul de vedere al managerilor din sistemul sanitare asupra situaţiei acestui sistem. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 11. 11. FEDERAŢIA “SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA <ul><li>Federaţia este de asemenea implicată în calitate de promotor sau de partener în mai multe proiecte aflate în derulare, în acest moment federația având în derulare 3 proiecte pe POS DRU și altele 3 în curs de contractare. </li></ul><ul><li>Experienţa relevantă a beneficiarului pentru domeniul proiectului: </li></ul><ul><li>Federația are experienţă în implementarea unor proiecte similare: </li></ul><ul><li>proiect de formare profesională şi perfecţionare a personalului din sectorul sanitar, </li></ul><ul><li>proiecte de cercetare privind nevoile de formare profesională la nivel de ramură, </li></ul><ul><li>proiect de cercetare privind nevoile de formare profesională în cadrul judeţului de implementare, </li></ul><ul><li>proiect de formare compentenţe specifice pentru liderii de sindicat, </li></ul><ul><li>proiect de formare profesională a membrilor de sindicat. </li></ul><ul><li>  </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 12. 12. FEDERAŢIA “SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA <ul><li>Federația are experienţă în activităţile de cercetare sociologică şi formare profesională deţinând un centru, “Centrul de Cercetare şi Dezvoltare Socială Solidaritatea”, specializat cu specialiştii necesari şi foarte bune rezultate în domeniu. </li></ul><ul><li>În cadrul “Centrului de Cercetare şi Dezvoltare Socială Solidaritatea” s-au desfăşurat următoarele proiecte: </li></ul><ul><li>Studiul Calitatea vieţii profesionale a persoanlului din sectorul sanitar </li></ul><ul><li>Situaţia forţei de muncă din sistemul sanitar </li></ul><ul><li>Consecinţe ale migraţiei personalului medical din România. Punctul de vedere al managerilor din sistemul sanitar </li></ul><ul><li>Tendinţe de migrare a personalului din sistemul sanitar </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 13. 13. FEDERAŢIA “SOLIDARITATEA SANITARĂ” DIN ROMÂNIA Federaţia “Solidaritatea Sanitară” din România deţine expertiza relevantă în domeniul managementului de proiecte şi în domeniul dialogului social, iar resursele umane implicate de solicitant în proiect aduc o experienţă individuală relevantă pentru implementarea activităţilor repartizate. Federația contribuie cu experienţă în domeniul organizării şi desfăşurării cursurilor Sănătate şi securitate în muncă, educaţie antreprenorială, comunicare în limba romană pe care urmează să le autorizeze CNFPA alături de cursurile deja acreditate. De asemenea, aduce în proiect experienţa şi specialiştii necesari pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare. În acelaşi timp are personal cu experienţă în tehnologii TIC şi dezvoltarea de instrumente informatice suport – expert în dezvoltarea software, specializat în siteuri care sa asigure accesul facil al grupului ţintă atât la funcţionalităţi specifice proiectului cât şi la facilităţile deja existente la ora actuală, dar inaccesibile într-un mod integrat. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 14. 14. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. PARTENER www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 15. 15. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. În februarie 2005 a luat fiinţă SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL care face parte dintr-un holding alături de Centrul de Calificare şi Recalificare Profesională Social Trade, Asociaţia Centrul de Consultanţă şi Studii Europene, cu obiect principal de activitate – alte forme de învăţământ. Firma îşi concentrează activitatea pe asigurarea de servicii de formare profesională, completată de servicii de informare şi consiliere, oferind astfel soluţii concrete pentru activitatea de mediere a muncii. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 16. 16. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. . În acest context programele de formare profesională oferite sunt deschise pentru o secvenţă largă din populaţia activă sau aflată în căutarea unui loc de muncă, de exemplu: • Absolvenţi de învăţământ preuniversitar şi universitar; • Persoanele disponibilizate în căutarea unui loc de muncă; • Salariaţi care doresc să schimbe locul de muncă; • Salariaţii care solicită diverse formări sau perfecţionări; • Persoane casnice care caută un loc de muncă; • Persoane care se află în evidenţa AJOFM ca şomeri; • Personalul din societăţile de stat sau private care intră într-un program de perfecţionare sau calificare la iniţiativa societăţii. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 17. 17. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. În 2007 Centrul de Consultanţă şi Studii Europene a fost certificat de Germanischer Lloyd , conform condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001-2000, privind implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii, în baza certificatului numărul QS-4734 HH, pentru organizarea programelor de formare profesională.  Din punctul de vedere al numărului de cursanţi şi al programelor de formare profesională derulate SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL a obţinut de la înfiinţare în fiecare an locul I in Clasamentele de specialitate. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 18. 18. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene Galaţi este furnizor de formare profesională autorizat să desfaşoare aproximativ 80 programe de formare pentru diverse meserii/ocupaţii. Încă din anul 2006, Centrul de Consultanţă şi Studii Europene este Unitate protejată pentru pesoanele cu handicap, autorizată de către Autoritatea Natională pentru Persoanele cu Handicap, având în structura sa 30% personal cu dizabilităţi angajaţi. Strategia de dezvoltare a firmei are în vedere adaptarea permanentă la cerinţele pieţei forţei de muncă, la schimbările intervenite atât la nivel economic cât şi social, dar şi la cerinţele pieţii forţei de muncă europene, aliniind astfel activitatea de formare profesională la standarde europene. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 19. 19. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Activitatea Centrului de Consultanţă şi Studii Europene este completată de servicii de informare şi consiliere fiind furnizor autorizat conform Deciziei nr 112/23.06.2010 eliberată de Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei De Muncă Galaţi, oferind astfel soluţii concrete pentru activitatea de mediere a muncii fiiind furnizor autorizat conform Deciziei nr 111/23.06.2010 eliberată de Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei De Muncă Galaţi. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 20. 20. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene a participat în calitate de partener la următoarele proiecte cu finanţare externă: 1) 2007 - “Centrul de instruire în sistem e-Learning pentru personalul angajat”, solicitant principal ALTFACTOR Galaţi – PHARE 2004 – Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect ce a avut ca obiectiv instruirea unui număr de 40 angajaţi din cadrul IMM-urilor în ocupaţia Manager de proiect; 2) 2008 – “Instruirea continuă pentru toate nivelurile în cadrul SC AROMET SA Buzău” solicitant principal SC AROMET SA Buzău – PHARE 2006 - Dezvoltarea Resurselor Umane, proiect ce are ca obiectiv instruirea a 20 persoane în meseria “Sudor”, si 15 persoane în meseria “Operator la maşini unelte cu comandă numerică”, toţi fiind angajaţi ai SC AROMET SA Buzău www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 21. 21. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. 3) 2009 –Partener cu AJOFM Brăila “O şansă în plus ” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, proiect ce are ca obiectiv realizarea următoarelor activităţi: recrutarea, selecţia şi înscrierea grupurilor ţintă, furnizarea serviciilor personalizate de informare şi consiliere profesională, furnizare de servicii de formare profesională, furnizarea serviciilor de mediere a muncii; 4) 2009- Partener cu Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor în proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 - “Adaptează-te şi fii flexibil permanent la nou”; www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 22. 22. S.C. Centrul de Consultanţă şi Studii Europene S.R.L. 5) 2009- Partener cu Fundaţia SATEAN în proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Ocuparea garantată prin formarea de competenţe specific aliniate la necesităţile operatorilor economici din domeniul construcţiilor activi în regiunea de Sud – Est”, Axa Prioritară 5/DMI 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare. Proiect ce are ca obiectiv realizarea următoarelor activităţi de formare profesională realizate de către partenerul SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene: 6) 2009- Partener cu Fundaţia SATEAN, în proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Antreprenoriatul, o alternativă de carieră” Axa prioritara3/ DM 3.1 7) 2009-Partener cu SC CEPROHART SA şi SC VRANCART SA, în proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 “Capital uman- investiţie pentru prezent şi viitor în regiunea de Sud – Est”. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 23. 23. ACTIVITATEA DE CERCETARE www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 24. 24. SERVICIUL LINIA VERDE PENTRU IMPLEMENTARE <ul><li>serviciu gratuit </li></ul>Linia verde pentru ocupare este constituita de catre Federația „Solidaritatea Sanitară” din România, funcționând la sediul acesteia <ul><li>program intre orele 8.00 si 20.00 </li></ul>Apelarea la serviciul Linia verde pentru ocupare va fi gratuit din rețele fixe și mobile <ul><li>Linie de intrare prin apelurile primite </li></ul><ul><li>Linie de ieşire intrucât prin intermediul acesteia se vor realiza apeluri catre persoanele inregistrate in baza de date a proiectului </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 25. 25. CONSILIERE SI ORIENTARE www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 26. 26. ACTIVITATEA 7 ACTIVITATEA DE SELECTIE SI INFORMAREA GRUPULUI TINTA SI DE DESFASURARE A CONSILIERII INDIVIDUALE www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 27. 27. <ul><li>Subactivitatea 7.1 Selectia grupului tinta prin colectarea si prelucarea datelor persoanelor in somaj si din baza de date cu persoanele inscrise voluntar in proiect. </li></ul><ul><li>Subactivitatea 7.2 Informarea privind selectia si convocarea grupului tinta </li></ul><ul><li>Subactivitatea 7.3 Consilierea individuala </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 28. 28. REZULTATELE ACTIVITATII DE INFORMARE SI CONSILIERE - 1000 DE PERSOANE INFORMATE SI ANUNTATE - 300 DE PERSOANE CONSILIATE www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 29. 29. ACTIVITATEA 8 ACTIVITATEA DE DESFASURARE A WORKSHOPURILOR DE ORIENTARE , INFORMARE SI CONSILIERE www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 30. 30. <ul><li>Subactivitatea 8.1 Pregatirea logistica </li></ul><ul><li>Subactivitatea 8.2 Desfasurarea workshop-urilor: 3 tematici/workshop a cate 8 ore fiecare </li></ul><ul><li>Subactivitatea 8.3 Evaluarea fiecarui </li></ul><ul><li>workshop in vederea imbunatatirii procesului de informare si consiliere. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 31. 31. Selectia finala pentru cursuri se va face in cadrul workshopurillor de orientare informare si consiliere Workshop-urile vor avea durata de 24 ore fiecare si se vor organiza pe tematici diferite www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 32. 32. Selectia finala pentru cursuri se va face in cadrul workshopurillor de orientare informare si consiliere Workshop-urile vor avea durata de 24 ore fiecare si se vor organiza pe tematici diferite www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 33. 33. ACTIVITATEA 9 ACTIVITATEA DE FORMARE PROFESIONALA www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 34. 34. <ul><li>Subactivitatea 9.1 Dezvoltarea planului de formare a competentelor - pe baza rezultatelor studiilor din A5 </li></ul><ul><li>Subactivitatea 9.2 Organizarea logistica a programelor de formare </li></ul><ul><li>Subactivitatea 9.3 Furnizarea programelor de formare </li></ul><ul><li>Subactivitatea 9.4 Evaluarea si certificarea competentelor dobandite in urma formarii fiecarui curs in scopul imbunatatirii procesului de formare </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 35. 35. <ul><li>Inspector Resurse Umane </li></ul><ul><li>(100 h /curs, 4 cursuri), </li></ul><ul><li>Operator introducere validare si prelucrare date </li></ul><ul><li>(100h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Operator calculator electronic si retele date </li></ul><ul><li>(100h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Initiere TIC (50h/curs, 2 cursuri). </li></ul><ul><li>Asistent manager (100h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Inspector de specialitate protectia muncii </li></ul><ul><li>(80h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Contabilitate primara (50h/curs, 2 cursuri), </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 36. 36. <ul><li>Inspector Resurse Umane </li></ul><ul><li>(100 h /curs, 4 cursuri), </li></ul><ul><li>Operator introducere validare si prelucrare date </li></ul><ul><li>(100h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Operator calculator electronic si retele date </li></ul><ul><li>(100h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Initiere TIC (50h/curs, 2 cursuri). </li></ul><ul><li>Asistent manager (100h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Inspector de specialitate protectia muncii </li></ul><ul><li>(80h/curs, 2 cursuri), </li></ul><ul><li>Contabilitate primara (50h/curs, 2 cursuri), </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 37. 37. REZULTATELE ACTIVITATII DE FORMARE PROFESIONALA 16 CURSURI 240 PARTICIPANTI 192 CERTIFICATE (80%) www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 38. 38. MEDIEREA MUNCII www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 39. 39. EFECTELE CRIZEI ECONOMICE ASUPRA LOCURILOR DE MUNCA Partea I – Solutii pentru sprijinirea angajatorilor in vederea mentinerii si dezvoltarii locurilor de munca www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 40. 40. Fondurile structurale ca formă de sprijin a angajatorilor Ilcu Georgiana Membru al Centrului de Cercetare Socială “ Solidaritatea ” www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 41. 41. AVANTAJE 1. Fondul Structural European= mijloc de creare a locurilor de muncă noi și îmbunătățite (promovarea coeziunii sociale/economice); 2. Acordarea finanțărilor indiferent de zona geografică sau de gradul de dezvoltare; 3.Încurajarea dezvoltării competențelor profesionale a angajaților. 4. Adaptarea ofertei de muncă a angajatorilor la o piață a muncii în permanentă schimbare; 5. Investirea în formare profesională continuă (creșterea eficienței angajaților). www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 42. 42. <ul><li>Avantaje în cadrul domeniilor majore de intervenție </li></ul><ul><li>DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă </li></ul><ul><li>- creștere nivel calificare angajați, activități de învățare la locul de muncă; </li></ul><ul><li>Proiecte: 3 Galați, 0 Brăila. </li></ul><ul><li>DMI 2.3 Acces şi participare la FPC </li></ul><ul><li>- Cursuri calificare/recalificare angajați; </li></ul><ul><li>- Stimulări financiare; </li></ul><ul><li>Proiecte: 3 Galați, 4 Brăila. </li></ul><ul><li>DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii </li></ul><ul><li>- Adaptabilitatea IMM-urilor la condițiile de schimbare; </li></ul><ul><li>Creșterea capacității interne de specializare RU; </li></ul><ul><li>Proiecte: 5 Galați*, 5 Brăila. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 43. 43. <ul><li>Avantaje în cadrul domeniilor majore de intervenție </li></ul><ul><li>DMI 3.3 Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile </li></ul><ul><li>- Investiții în resursele umane; </li></ul><ul><li>Proiecte: 1 Galați, 2 Brăila. </li></ul><ul><li>DMI 4.1- Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare </li></ul><ul><li>Metode inovatoare de recrutare și și plasare a forței de muncă; </li></ul><ul><li>Dezvoltarea unor baze de date (locuri muncă, angajatori); </li></ul><ul><li>Proiecte: 0 Galați, 0 Brăila. </li></ul><ul><li>DMI 4.2- Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare </li></ul><ul><li>Creșterea calității serviciilor ANOFM; </li></ul><ul><li>Proiecte: 0 Galați, 0 Brăila. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 44. 44. <ul><li>Avantaje în cadrul domeniilor majore de intervenție </li></ul><ul><li>DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare </li></ul><ul><li>Acordare credite avantajoase pentru creare de locuri de muncă, facilități; </li></ul><ul><li>Corelare aptitudini/oportunități; </li></ul><ul><li>Proiecte: 9 Galați, 15 Brăila. </li></ul><ul><li>DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii </li></ul><ul><li>Stimulente pentru crearea de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități, romi; </li></ul><ul><li>Proiecte: 2 Galați, 0 Brăila. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 45. 45. <ul><li>Avantaje în cadrul domeniilor majore de intervenție </li></ul><ul><li>DMI 5.1 Dezvoltarea si implementarea măsurilor active de ocupare </li></ul><ul><li>Acordare credite avantajoase pentru creare de locuri de muncă, facilități; </li></ul><ul><li>Corelare aptitudini/oportunități; </li></ul><ul><li>Proiecte: 9 Galați, 15 Brăila. </li></ul><ul><li>DMI 6.2 Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii </li></ul><ul><li>Stimulente pentru crearea de locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități, romi; </li></ul><ul><li>Proiecte: 2 Galați, 0 Brăila. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 46. 46. FORMAREA PROFESIONALA SI PIATA MUNCII ASTEPTARILE ANGAJATORILOR SI PROBLEMELE FORMATORILOR www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 47. 47. Consideratii generale Formarea profesională continuă are ca obiectiv asigurarea cunoştinţelor şi competenţelor necesare persoanelor adulte pentru ca acestea să aibă perspectiva unui loc de muncă şi să-şi dezvolte o carieră profesională proprie. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 48. 48. Principalele provocări ale societăţii contemporane sunt: - noile modele de consum, - noile stiluri de viaţă, - probleme de mediu, - utilizarea resurselor naturale, - utilizarea resurselor umane www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 49. 49. Principalele provocări ale societăţii contemporane sunt: - noile modele de consum, - noile stiluri de viaţă, - probleme de mediu, - utilizarea resurselor naturale, - utilizarea resurselor umane Factorii majori care joaca un rol decisiv in formarea profesionala sunt: - impactul societăţii informaţionale; - impactul cunoaşterii ştiinţifice şi tehnice; - impactul internaţionalizării. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 50. 50. Sistemele de formare profesională trebuie să: - sa se adapteze la cerinţele societăţii cunoaşterii - sa se adapteze la nevoile de ridicare a nivelului şi calităţii locurilor de muncă. - sa ofere oportunităţi de învăţare şi formare profesională adaptate diverselor grupuri ţintă, aflate în diferite stadii ale vieţii lor , precum şi cei angajaţi ale căror competenţe sunt în pericol de a fi depăşite de schimbările rapide intervenite pe piaţa muncii. www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 51. 51. Cunoştinţele de bază sunt în principal oferite prin sistemele de învăţământ şi de formare profesională şi reprezintă fundamentul pe care se bazează perspectivele de angajare ale individului. Cunoştinţele tehnice sunt achiziţionate parţial în cadrul sistemelor de învăţământ şi formare profesională şi parţial la locul de muncă, permiţând o identificare clară cu o ocupaţie. Competenţele sociale se dobândesc în general într-un mediu de lucru şi, în special, la locul de muncă. Posibilităţile de angajare şi capacitatea de adaptare a persoanelor sunt legate de modul în care acestea sunt capabile de a combina diferite tipuri de cunoştinţe şi competenţe şi de a le valorifica. Competenţelor necesare angajării: www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 52. 52. Organisme reprezentative în cadrul formării profesionale a adulţilor <ul><li>Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor </li></ul><ul><li>Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei </li></ul><ul><li>Ministerele diverselor sectoare economico-sociale </li></ul><ul><li>Agentia Nationala pentru Ocupare si Formare Profesionala </li></ul><ul><li>Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesionala </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 53. 53. Furnizori de formare profesională a adulţilor <ul><li>Furnizori din sectorul public </li></ul><ul><li>Furnizorii din sectorul privat </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 54. 54. Furnizori din sectorul public <ul><li>Unitati de Invatamant aflate in subordinea Ministerului Educatiei Cercetarii si Tineretului care ofera cursuri adaptate solicitarilor agentilor economici si pietii muncii. </li></ul><ul><li>Centre de Formare Profesionale aflate in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala,care ofera cursuri de calificare sau recalificare , in special somerilor sau persoanelor amenintate de somaj, in functie de solicitarile pietei muncii </li></ul><ul><li>Centre de pregatire specifice unor anumite domenii de activitate, care functioneaza si ofera cursuri de formarea profesionala in baza unei legislatii nespecifice.Programele corespunzatoare sunt organizate sub egida:CCD, Centrului de Pregatire si Perfectionare a Grefierilor,etc. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 55. 55. Forme de pregătire profesională a adulţilor <ul><li>iniţierea reprezintă dobândirea unor priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei activităţi; </li></ul><ul><li>calificarea reprezintă ansamblul de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice unei ocupaţii sau profesii; </li></ul><ul><li>perfecţionarea constă în dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul aceleiaşi calificări; </li></ul><ul><li>specializarea este o formă specifică de formare profesională care urmăreşte obţinerea de cunoştinţe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii; </li></ul><ul><li>recalificarea constă în obţinerea competenţelor specifice unei alte ocupaţii sau profesii, diferită de cele dobândite anterior. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 56. 56. Recomandări privind rolul şi responsabilităţile furnizorilor de formare profesională <ul><li>Înţelegerea principiilor de funcţionare şi a cerinţelor economiei de piaţă. </li></ul><ul><li>Trecerea de la modelul de formare bazat pe transferarea informaţiilor şi cunoştinţelor de la profesor la cursant, la cel bazat pe dezvoltarea competenţelor, ceea ce presupune schimbarea statutului cursantului, de la o dependenţă pasivă, la o participare activă. </li></ul><ul><li>Renunţarea la metodele tradiţionale şi dezvoltarea şi utilizarea unor metode noi de formare profesională corespunzătoare noilor cerinţe (presupunând conţinuturi, metode de predare şi materiale didactice noi). </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 57. 57. Recomandări privind rolul şi responsabilităţile furnizorilor de formare profesională <ul><li>Motivarea personalului didactic de calitate pentru a rămâne în sistemul de formare profesională şi de a nu fi tentaţi să caute un alt loc de muncă; în acest sens furnizorii de formare profesională din sectorul privat pot juca un rol forate important. </li></ul><ul><li>Pregătirea continuă a personalului implicat în formarea profesională (continuă) pentru a-şi asuma corect rolul încredinţat, pe baza unui parteneriat între guvern, patronate şi furnizorii de formare profesională, care să stabilească un sistem de asigurare a calităţii formării formatorilor. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 58. 58. Recomandări privind rolul şi responsabilităţile furnizorilor de formare profesională <ul><li>Introducerea unui sistem intern de asigurare a calităţii serviciilor furnizate. </li></ul><ul><li>Flexibilizarea modalităţilor de participare la formarea profesională continuă, prin orare flexibile şi introducerea învăţământului la distanţă. </li></ul><ul><li>Adaptarea metodelor de predare/învăţare la specificul adulţilor şi considerarea acestora ca o resursă importanţă în procesul de instruire. </li></ul><ul><li>Păstrarea legăturii cu agenţii economici şi crearea de parteneriate în vederea dezvoltării formării profesionale continue. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 59. 59. Recomandări privind rolul şi responsabilităţile furnizorilor de formare profesională <ul><li>Introducerea unui sistem intern de asigurare a calităţii serviciilor furnizate. </li></ul><ul><li>Flexibilizarea modalităţilor de participare la formarea profesională continuă, prin orare flexibile şi introducerea învăţământului la distanţă. </li></ul><ul><li>Adaptarea metodelor de predare/învăţare la specificul adulţilor şi considerarea acestora ca o resursă importanţă în procesul de instruire. </li></ul><ul><li>Păstrarea legăturii cu agenţii economici şi crearea de parteneriate în vederea dezvoltării formării profesionale continue. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 60. 60. Recomandări privind rolul şi responsabilităţile indivizilor <ul><li>Asumarea responsabilităţii privind managementul propriei formări şi cariere profesionale, ca urmare a schimbărilor intervenite în natura muncii, a îmbătrânirii populaţiei active şi a diminuării posibilităţilor de păstrare a unui singur loc de muncă toată viaţa. </li></ul><ul><li>Înţelegerea necesităţii de a acţiona pe baza forţelor proprii şi de a nu rămâne dependent de opiniile, structurile şi sprijinul acordat de angajatori, ceea ce presupune o mare provocare pentru cei care au fost instruiţi toată viaţa să rămână pasivi şi dependenţi. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !
 61. 61. Recomandări privind rolul şi responsabilităţile indivizilor <ul><li>Sesizarea şi profitarea de oportunităţile de dezvoltare a carierei profesionale prin formare profesională continuă. </li></ul><ul><li>Utilizarea serviciilor de consiliere existente. </li></ul><ul><li>Utilizarea facilităţilor financiare oferite pentru participarea la cursuri de formare profesională continuă (în cazul în care se aprobă astfel de facilităţi) </li></ul><ul><li>Împărtăşirea cunoştinţelor referitoare la principiile de organizare şi de funcţionare ale noii societăţi către alte persoane, care nu înţeleg corect aceste principii, societatea civilă având un important rol în acest sens. </li></ul>www.caut-job.ro Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni !

×