ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

2,754 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,754
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบความรู้ 1.3ตัวอย่างชื่อโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. ตัวอย่ างชื่อโครงงานตัวอย่างชื่อโครงงานต่อไปนี้เป็ นโครงงานที่ชนะการประกวดซอฟต์แวร์ในรางวัลต่างๆ ที่จดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสถาบันส่งเสริ มการสอน ัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือใช้เป็ นแนวทางในการตั้งชื่อโครงงานในประเภทต่างๆ ของผูเ้ รี ยนต่อไป ่โครงงานพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา1. โปรแกรม ดนตรีไทยแสนสนุก 2. โปรแกรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตผูพฒนา นางสาว อัญชลี เตมีประเสริ ฐกิจ ้ ั ผูพฒนา นาย เทพ รัตนเรื องจารู ญ ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ชนารัตน์ คาอ่อน และนายพงศกร พันธุพงษ์สิทธิ์ ์สถานศึกษา โรงเรี ยนระยองวิทยาคม อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์สโรชา สายเนตร3. โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ สถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนอัสสัมชัญผูพฒนา เด็กหญิงวรรณรวัส ยินดีเดช ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ศรา หรู จิตตวิวฒน์ ัสถานศึกษา โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์กรุ งเทพฯ4.โปรแกรมสานวนไทยพาสนุกผูพฒนา เด็กหญิงจิราพร แจ้งไพร ้ ัและเด็กหญิงกนิษฐา สุริเมืองอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์วรุบล จันตา ิสถานศึกษา โรงเรี ยนภัทรวิทยา จ.ตาก 6.โปรแกรมเรียนรู้ คณิตศาสตร์5.โปรแกรมสนุกไปกับตารางธาตุ ผูพฒนา เด็กหญิงวราภรณ์ ปั ตแวว ้ ัผูพฒนา เด็กหญิงวริ ศรา พรหมมณี และเด็กหญิง ้ ักมลวรรณ ทองงาน และเด็กหญิงชไมพร แคะมะดันอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ทศนีย ์ ระลึกมูล ั อาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์แพรุ่ ง สีโนรักษ์สถานศึกษา โรงเรี ยนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก สถานศึกษา โรงเรี ยนสีคิ้วหนองหญ้าขาว จ.นครราชสีมา
  2. 2. โครงงานประยุกต์ ใช้ งาน1. โปรแกรมระบบงานการกีฬาผูพฒนา นายนพรัตน์ ลีลาวณิ ชย์ ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์วชระ การสมพจน์ ัสถานศึกษา โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม2. โปรแกรม สารบรรณสาเร็จรู ป : Readymade Archivistผูพฒนา นางสาวคณิ ตา ดวงแจ่มกาญจน์ และนายปิ ฐิพงศ์ กันทะวงศ์ ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์วชระ การสมพจน์ ัสถานศึกษา โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม3. โปรแกรมระบบฐานข้ อมูลทางการแพทย์ เบืองต้ น ้ผูพฒนา นางสาวปานชีวน ฤกษ์สมบูรณ์ นายทวีธรรม ลิมปานุภาพ และนายปั ถย์ ศักดิ์ธนากูล ้ ั ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์เลาขวัญ งามประสิทธิ์สถานศึกษา โรงเรี ยนมหิดลวิทยานุสรณ์4. โปรแกรมระบบแฟมฐานข้ อมูลผู้เรียน 2001 ้ผูพฒนา นายกิตติพงษ์ หิริโอตัปปะ นายภาณุ พรหมมินทร์ และนายมณฑล สขศุภชัย ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ชนารัตน์ คาอ่อนสถานศึกษา โรงเรี ยนระยองวิทยาคม5.เครื่องช่ วยคนพิการแขนอ่ านหนังสือผูพฒนา นายเกรี ยงไกร แก้วชัยภูมิ และนายกฤษฏา สุวรรณกูฎ ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์สกล ธรรมวงศ์สถานศึกษา โรงเรี ยนชัยภูมิภกดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ั6. เครื่องรดน้าต้ นไม้ และให้ อาหารปลาผ่ านโทรศัพท์ มือถือผูพฒนา นายภัคชนม์ หุ่นสุวรรณ์ และนายวรสิทธิ์ เตชะวีรพงศ์ ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์พชรี เนตรน้อย ัสถานศึกษา โรงเรี ยนวัดสุทธิวราราม กรุ งเทพฯ 2ที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1.html
  3. 3. 7. เครื่องให้ อาหารไก่ ไข่ อัตโนมัติผูพฒนา นายต่อสกุล โกศัยกุล และนายสันติภาพ ไชยชนะ ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์นิพนธ์ สมัครค้าสถานศึกษา โรงเรี ยนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมาโครงงานพัฒนาเกม1. โปรแกรมเกมเพื่อความบันเทิง War of Oracleผูพฒนา นายปรัชญา ไพศาลวิภชพงศ์ นายณัชฌา พาณิ ชย์ชะวงศ์ และนายสรรศิลป์ ตั้งนิรันดร์กุล ้ ั ัอาจารย์ที่ปรึ กษา นายคมณัษฐ์ แซ่เฮ้งสถานศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ2. โปรแกรม ต่ อให้ เพิม เติมให้ เต็ม (Magic Puzzle) ่ผูพฒนา นายสันติ สุรมิตรไมตรี ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา นายชนารัตน์ คาอ่อนสถานศึกษา โรงเรี ยนระยองวิทยาคม3. โปรแกรม เกมผู้รอดชีวต ิผูพฒนา นายเจษฎา หงษ์สี่ นายปภาธร นามรัตน์ และ นายโชติวิชช์ กิจพิทกษ์ ้ ั ัอาจารย์ที่ปรึ กษา นางสาวศิวาพร พงษ์นิลละอาภรณ์สถานศึกษา โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย4. โปรแกรม Maths&Photo Hunt 2 in 1ผูพฒนา เด็กชายวิทญ์ ยินดีเดช ้ ั ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์กนญา สุนทรชัยสถานศึกษา โรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล กรุ งเทพฯ 3ที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1.html
  4. 4. 5. โปรแกรมโลโก้ บิงโกผูพฒนา เด็กชายภัทร ลาดับพงศ์ และเด็กชายวรวุฒิ อังคณานนท์ ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์พรทิพย์ สุวพันธุ์สถานศึกษา โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรี ธรรมราช6. โปรแกรมเกมทศกัณฑ์ผูพฒนา เด็กหญิงวรรรวัส ยินดีเดช และเด็กหญิง วริ ษฐา นามศิริพงศ์พนธุ์ ้ ั ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ศรา หรู จิตตวิวฒน์ ัสถานศึกษา โรงเรี ยนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์7. โปรแกรมรองเท้าอาถรรพ์ผูพฒนา นางสาวแสงระวี พลภูเมือง และนางสาวพรรณวิไล ดาบพิมพ์ศรี ้ ัอาจารย์ที่ปรึ กษา อาจารย์ทองพูล พันธ์เลิศสถานศึกษา โรงเรี ยนกุดบากพัฒนาศึกษา จ.สกลนคร 4ที่มา http://www.rayongwit.ac.th/chanarat/unit1/unit1.html

×