ครูดี่เด่นของครุสภา

2,782 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,782
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ครูดี่เด่นของครุสภา

 1. 1. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2554 ............................................ ด้วยคุรุสภาได้กําหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่น ประจําปี 2554 เพื่อส่งเสริม สมรรถนะ และประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี ให้มีศกยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ เป็นแบบอย่างที่ดในวิชาชีพครู ั ีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครูผู้สอนดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ " ครูผู้สอนดีเด่น " และเกียรติบัตรประจําปี 2554 จํานวน 2,355 คน ดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร 1. นางคณัชมณฑน์ คชวัตร โรงเรียนวัดยางสุทธาราม สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 2. นายคนอง ชาญอาวุธ โรงเรียนประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 3. นายจําลอง ฉิมคล้าย โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 4. นางนพลักษณ์ บูรณวนิช โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 5. 5 นายนริิศ รอดเชืื้อ โรงเรีี โ ยนวััดใ ่ศรีีสุพรรณ ใหญ่ สํํานัักการศึึกษากรุงเทพมหานคร 6. นายประจวบ ใจด้วง โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 7. นางรัชนี รัตนกุล โรงเรียนประชานิเวศน์ สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 8. นางอัญชลี นพหิรัญ โรงเรียนคลองกลันตัน(มีสุวรรณอนุสรณ์) สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร 9. นางจิตราภรณ์ บัวจํารัส โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชนูปถัมภ์ ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 10. นางสาวทมยันต์ อยู่สน ิ โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 11. นางสาวพิกุล แสนชัยนาท โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 12. นางยิ่งพิศ ประยูรสุข โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสกหวาดจวนอุปถัมภ์" ุ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 13. นางเรวดี บุญแย้ม โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชนูปถัมภ์ ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 14. นางสาววรรณภา ทองสีไพล โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสกหวาดจวนอุปถัมภ์" ุ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ุ 15. นางวรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 16. นายสายัณห์ ต่ายหลี โรงเรียนเทพศิรินทร์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 17. นางอาภรณ์ วิภารังสี โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชนูปถัมภ์ ฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 18. นางกรองทิพย์ ทวีสุข โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 19. นางสาวกัลยาณี แคนยุกต์ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 20. นางจิระนิตย์ สายจันทร์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 21. นางจิราวรรณ สังวรปทานสกุล โรงเรียนสตรีศรีสุรโยทัย ิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 22. นางแน่งน้อย เพ็งน้ําผึ้ง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ุ 23. นางไพรวัลย์ วงศ์ดี โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 24. นางสาวภาวนียา ดวงประดิษฐ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 25. นางวิชยาพร วิริยะชัย โรงเรียนสตรีวิทยา 2 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 26. นายสมศักดิ์ สนกนก โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 27. นางทัศนีย์ ยงเจริญชัยสิทธิ์ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 28. นางบุษยา ทองมี โรงเรียนประถมนนทรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3
 2. 2. 29. นางปทุมพร วาดเขียน โรงเรียนสายน้ําทิพย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 330. นางพิมพ์ศิลป์ การสนัด โรงเรียนโฆสิตสโมสร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 331. นางสาวภัทรดรา พันธุ์สีดา โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ุ32. นางสาววัฒณี วันรอด โรงเรียนสายน้ําทิพย์ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ุ33. นางแววนภา กาญจนาวดี โรงเรียนพญาไท คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ุ34. นางสุชาดา ขอล้อมกลาง โรงเรียนวัดหนัง คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ุ35. นางสุนทรี ทองชิตร์ โรงเรียนสายน้ําทิพย์ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ุ36. นางเหมวรรณ หนูเกตุ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ุ37. นายชานนท์ บุรี วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา38. นางประภาพรรณ เบญจรัตนาภรณ์ วิทยาลัยพานิชยการบางนา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา39. นางวิภา ปิติยานุวัฒน์ วิทยาลัยชยการอินทราชัย สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา40. นางสายพิณ ธรรมประศาสน์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา41. นายสุรพงษ์ พัวศรีไพบูลย์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42. นางสาวอมรรัตน์ กรีธาธร วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา43. นางอุมาพร ไชยจําเริญ วิทยาลัยพณิชการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา44. นางสาวกนกวรรณ สิงห์ภา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน45. นายขจรพรรณ แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน46. นางสาวจีราวรรณ์ สิทธิภักดี โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน47. นายชยกรณัฏฐ์ สิริกุลบริวตร ั โรงเรียนอัสสัมชัญ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน48. นางสาวธัญภา อุปจันทร์ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน49. นายนันทพล มียิ่ง นายนนทพล มยง โรงเรยนวฒนาวทยาลย โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน50. นางศิริกร ห้าวหาญ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกระบี่51. นางเจ๊ะดาเสียะ ทับทอง โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่52. นางผ่องศรี นิลยาภรณ์ โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่53. นางลัดดาวัลล์ เกิดสมกาล โรงเรียนพนมเบญจา คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ุ54. นางวนิดา บ้านเพิง โรงเรียนพนมเบญจา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่55. นางวรรณี แซ่ตั๋น โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่56. นางศรีวิภา ศรีขวัญแก้ว โรงเรียนอุตรกิจ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่57. นางสุพร วิเชียรมณี โรงเรียนอนุบาลกระบี่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่58. นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทิน โรงเรียนบ้านหนองจูด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่59. นางอมรทัต เอียดศรีชาย โรงเรียนเมืองกระบี่ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ุ60. นางเบญจมาศ สมจิตต์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา61. นางระพีพรรณ เลาหบรรจง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา62. นางศุภลักษณ์ แสนยาพันธุ์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา63. นางสาวสุภากร พูลสุข วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี64. นายกฤษณะ แสงนวล โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น65. นางสาวจุฑามาศ จันทนวิสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น66. นางฐิติพร รุ่งเช้า นางฐตพร เชา โรงเรยนเทศบาล โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) คราะห) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสงเสรมการปกครองทองถน
 3. 3. 67. นางน้ําวน ฝักบัว โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น68. นางนิตยา หลวงศิลป โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น69. นางปิยวรรณ ธีรธรรมนุวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น70. นางสาวเพ็ญนภา สีหาโคตร โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น71. นางรุ่งนภา ไชยะ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น72. นางสมศรี อ่ําสกุล โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น73. นางสาวสาวนี คุ่ยเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3(บ้านบ่อ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น74. นางจันทร์ฉาย ภิญญาคง โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 175. นางเบ็ญจณี ธรรมเกสร โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 176. นางสาวพรรณี ฉัตรศรีทองกุล โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 177. นางมยุรี ดวงจิตต์ โรงเรียนบ้านแก่งหลวง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 178. นางสุธิรา กัมพลาศิริ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 179. นางสุธีรา ท้าวเวชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 180. นางอารมย์ เหลืองแดง โรงเรียนบ้านวังตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 181. นางจุติพร สุขกรม โรงเรียนบ้านหนองจอก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 282. นางพรวรินทร์ เจริญจิตต์ โรงเรียนวัดคร้อพนัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 283. นายวิรช สว่างอรุณ ั โรงเรียนวัดตะคร้ําเอน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 284. นางอําพร รัตนเดชกําจาย โรงเรียนบ้านหนองลาน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 285. นายอิสระ ถิ่นใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 386. นางขวัญยืน เรืองรัตนภูมิ โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 487. นางจุรีพร สุทธไส พร ธิไส โรงเรยนชุ ชนบานหนองฝาย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คุรุสภาเขตพนทการศกษากาญจนบุรี เขต 4 ภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุ88. นางโชติวรรณ วิเศษสิงห์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ุ89. นางนัดดา สุคนธมณี โรงเรียนบ้านวังใหญ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 490. นางเนตรา ตระกูลราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 491. นางสาววชิรา บุญเกื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ุ92. นางวิจิตรา ภควิกรัย โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงําอุปถัมภ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 493. นายสุชย สุสวัสดิ์ทองคํา ั โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 494. นางจันทร์ทิพย์ สมประสงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา95. นายทศพร ดวงสวัสดิ์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา96. นางนิศรา ศรีอุ่นศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา97. นางวันดี ชนะบูรณาศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา98. นายวีระ สําเนียงแจ่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา99. นายอนุชิด อรรถานิธี วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา100. นางกฤษณา ดอกบัว โรงเรียนถาวรวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน101. นางจรรญา พลายเพ็ชร โรงเรียนถาวรวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน102. นายประชา ธระเสนา โรงเรียนถาวรวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน103. นางสาวพรศิริ สําเนียงหวาน โรงเรียนถาวรวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน104. นางรัชดาพร เหลืองสุดใจชื้น โรงเรียนถาวรวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน105. นางวรรณี ดีประชา โรงเรียนวีรศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน106. นางสุชาดา สุขประเสริฐ โรงเรียนถาวรวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน107. นายสุธน ดีประชา โรงเรียนวีรศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน108. นางสาวโสรฎา อัคราพร โรงเรียนวีรศิลป์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 4. 4. จังหวัดกาฬสินธุ์109. นายจรูญ ภูกันดาน โรงเรียนลําปาววิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น110. นางทิพศร จอมทรักษ์ โรงเรียนบัวขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น111. นางสาวพัชราภรณ์ คนกล้า โรงเรียนลําปาววิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น112. นายมานิต เหลื่อมกุมมาร โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว่างคงคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น113. นางวราภรณ์ ภูผาสุข โรงเรียนบัวขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น114. นางสาวศันสนีย์ พลเสนา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น115. นางสุดสวาท มีไชโย โรงเรียนบัวขาว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น116. นางสุพรรณี ถนอมสงัด โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น117. นายอดินันต์ บัณฑิตา โรงเรียนลําปาววิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น118. นางอรวรรณ สุวรรณสังข์ โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น119. นางกาญจนา ลาภบุญเรือง โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1120. นางทัศนีย์ เมษสุวรรณ โรงเรียนหามแห่โพนทองวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1121. นางธิชาพร มหาแสน โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1122. นางนงนุช เขียวไกร โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1123. นางบังอรรัตน์ มูลมาตย์ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1124. นางพรชัย พิกลหอม ุ โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1125. ว่าที่ ร้อยตรีศริพงษ์ ศิริชยวัฒนกุล ิ ั โรงเรียนอนุกูลนารี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1126. นางอรนันท์ เชาว์พานิช โรงเรียนอนุกูลนารี คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ุ127. นางอุบล อังคะรุด โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1128.128 นางนพพร ศรีมงคล ร โรงเรี ่ ั โทวิ โร รียนท่าคันโ ิทยาคาร ร คุรสภาเขตพืื้นทีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รุส ี่ รศึ ฬสิ129. นางบังอร เทพบาท โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2130. นางพนิตสุดา โกศิลา โรงเรียนคําใหญ่วิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2131. นายพิพฒน์ ปารมีชัย ั โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2132. นายพิพฒน์พงศ์ ศรีวิศร ั โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2133. นางรัชต์ใจ เขียวเงิน โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2134. นางรัตนี คงน้อย โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2135. นางวรรณา โพธิ์หล้า โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2136. นางวาสนา ไชยชํา โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2137. นายสมัย ธรรมเกษ โรงเรียนสว่างกิจวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2138. นางจิรภา แสนณรงค์ โรงเรียนบ้านกกตาล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3139. นางชุตกาญจน์ สกุลเดช ิ โรงเรียนนาขามวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3140. นายปราโมทย์ สกุลเดช โรงเรียนนาขามวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3141. นางพนมวัลย์ มูลอําคา โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3142. นางรัชพรรณ ทองเกตุ โรงเรียนนาขามวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3143. นางวารี บุษบงค์ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฏร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3144. นางศิรจนทร์ ไชยเดช ิั โรงเรียนนาขามวิทยา คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ุ145. นางสํารวย ภูมิเขตร โรงเรียนนาขามวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3146. นายสุขสันต์ จุทารัตน์ โรงเรียนบ้านคําป่าหว้าน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3147. นางเสาวคนธ์ ปุณณขันธ์ โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บํารุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3148. นางสาวกรรณิการ์ โมลาขาว วิทยาลัยเทคนิคเขาวง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา149. นายดาวไทย เบาราญ วิทยาลัยการอาชีพคําม่วง สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา150. นางคลองสวรรค์ ทองคําห่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 5. 5. 151. นางณัฐาศิริ ภูตาโก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน152. นางเนตรนภา ประทุมมา โรงเรียนอนุบาลชุลพร ี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน153. นางบุญเมือง ฉันทะกลาง โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน154. นางบุษราคํา อิ่มเจือ โรงเรียนเซนต์ยอเเซฟกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน155. นางสาวปนัดดา คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน156. นางพัชรินทร์ วังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลทุ่งมน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน157. นางวะรีรัตน์ ยงค์คําชา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน158. นางวิไล พุทธนาวงศ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟกาฬสินธุ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน159. นางสุภาภรณ์ ปัดชาติ โรงเรียนอนุบาลชุลีพร สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดกําแพงเพชร160. นางทัตฌา ไชยศรีษะ โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น161. นางสาวนันทวัน ปิ่นทอง โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น162. นายบวงสวง น้อมเศียร โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดสารอุปถัมภ์) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น163. นางพรจิตร นาคนาม โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น164. นายไพรัช ตรงสกุล โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น165. นางยินนี่ ดวงสุภา โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น166. นางสมหมาย เกิดเทพ โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น167. นางสุภารัตน์ โพธิ์น้อย โรงเรียนชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์ ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น168. นายชัยพร อภัยราช โรงเรียนสาธิตฯ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1169. ชั169 นายชัยฤทธิิ์ อ่่อนสิงห์์ สิ โรงเรี ้ ร รร โร รียนบ้านทรงธรรม คุรุสภาเขตพืื้นทีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 รส ี่ รศึ ํ ชร170. นายนวรัตน์ ผลาภิรมย์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1171. นางเนาวรัตน์ ภูโสดา โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1(ทุ่งโพธิ์ทะเล) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1172. นางปวีณา บังควร โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1173. นายพิรฬห์ สิงหราช ุ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1174. นางพิสมัย กงจักร์ โรงเรียนบ้านทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1175. นางสาวลําพรรณ บัวเผื่อน โรงเรียนบ้านทรงธรรม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1176. นางวันเพ็ญ เกิดมีโภชน์ โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1177. นางสาวอุษณี สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลกําแพงเพชร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1178. นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิช โรงเรียนบ้านท่าขึ้น คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2179. นางอมรรัตน์ มีขวัญรัก โรงเรียนบ้านเขาพริกอนุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 2180. นางสาวปรานอม พัสถาน โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน181. นางพรทิพย์ ไชยศิริ โรงเรียนเจริญสุชอุดมวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน182. นางรัดเกล้า โกกิฬา โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน183. นางสุภาวดี กลิ่นหอม โรงเรียนศรีวรลักษณ์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น184. นางกิ่งกาญจน์ ปัจจุทรา โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น185. นางเฉลิมขวัญ อาจเวทย์ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น186. นายเดวิทย์ ไกยผ่าย โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกล ู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น187. นางพรทิพย์ พลธงชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น188. นายพีรเดช เสนไสย นายพรเดช โรงเรยนเมองพลพทยาคม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสงเสรมการปกครองทองถน189. นางละมัย เชิญกลาง โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกล ู กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 6. 6. 190. นางศุภลักษณ์ เรืองเรื่อ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น191. นายสถาพร เพิ่มพูน โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น192. นางอรวรรณ ธรรมทอง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น193. นางอุบล สมท่า โรงเรียนโนนหันวิทยายน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น194. นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1195. นางฐานิตา ไชยกาล โรงเรียนขามแก่นนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1196. นางทองสมัย เหล่าอุด โรงเรียนโนนข่าวิทยา คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 ุ197. นางธันยพร แบนอภัย โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1198. นายนครินทร์ แก้วเกิด โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1199. นางนภธร อัครธรสกุล โรงเรียนขามแก่นนคร คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1200. นางราณี พิทยาภาพงศ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1201. นางไสว ภักดิ์ศรีแพง โรงเรียนน้ําพองศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1202. นางอุดมศิลป์ เพชรนาค โรงเรียนบ้านดอนยาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1203. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลาง โรงเรียนชนบทศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2204. นางสาวชุติมา นันตื้อ โรงเรียนชนบทศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2205. นายชูชาติ สุทธิบุตร โรงเรียนชนบทศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2206. นางนงลักษณ์ ศรีนาง โรงเรียนชนบทศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2207. นางนฤมล บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2208. นางเนตรนภิส ลอกไธสง โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2209. นางบงกช วิลาศรี โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2210. นางวาสนา เจริญวิภารัตน์ เจรญวภารตน โรงเรยนชนบทศกษา โรงเรียนชนบทศึกษา คุรุสภาเขตพนทการศกษาขอนแกน เขต 2 ภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น211. นายวิษณุกร เชื้อสีดา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ุ212. นางสาวสุปราณี ข้าวบ่อ โรงเรียนบ้านไผ่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2213. ว่าที่ ร.ต.หญิงดุษฎี นาหาร โรงเรียนบ้านหันศิลางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3214. นายถาวร ศรีโฮมจันทร์ โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ุ215. นางนันทิยา นนท์อาสา โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3216. นายไพศาล พลสําโรง โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3217. นางวันเพ็ญ ภูมิพาน โรงเรียนบ้านกุครู คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3218. นางศิรนธร ตังคณิตานนท์ ิ โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3219. นางสังวาลย์ บัวขวา โรงเรียนบ้านหันศิลางาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3220. นางสุทธิณี ยศม้าว โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3221. นางสุพักตรา ลุนบง โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3222. นางอรไท ทองสุพรรณ โรงเรียนชุมชนหนองสองห้อง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3223. นางกรวรรณ ศรีดาวงษ์ โรงเรียนบ้านโคกกลาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4224. นางไข่มก จันทรจตุรภัทร ุ โรงเรียนบ้านคําบง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4225. นางพรรณี จันทร์เกิ้น โรงเรียนบ้านบ่อ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4226. นางพวงพรรณ อรรคธรรม โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4227. นายไพโรจน์ ปฏิเตนัง โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4228. นางสาวเยาวลักษณ์ ดวงทองพล โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4229. นางรติกร เนื่องภักดี โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4230. นางวลัยพร ศิลาแก้ว โรงเรียนบ้านหนองโก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4231. นางวิญญู ศรีมลผา ู โรงเรียนบ้านคําแก่นคูณ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4232. นางอนงลกษณ ศรเวยงราช232 นางอนงลักษณ์ ศรีเวียงราช โรงเรยนทุ บอวทยา โรงเรียนท่งบ่อวิทยา คุรุสภาเขตพนทการศกษาขอนแกน เขต 4 ครสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น233. นางชวนชื่น มลิลา โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ุ
 7. 7. 234. นายปาณท เวียงเหล็ก โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ุ235. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติ โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5236. นางยุพิน คําภา โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ุ237. นางรุ่งนภา อารยะธรรมโสภณ โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ุ238. นายวุฒิชัย มหานาม โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ุ239. นางสาคร พันธะลี โรงเรียนชุมแพศึกษา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5240. นายสาคร สามารถ โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5241. นางสายพิณ โสมคํา โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5242. นางญาดา สัยงาม วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา243. นางสาวดวงมาลย์ แสงไกร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา244. นายไตรภพ เทียบพิมพ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา245. นายบัณฑิต สิ้นภัย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา246. นางประณีต ศรีนุกูล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา247. นายวัชร ไกรสินธุ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา248. นางวัฒนา หงษ์กา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา249. นายสําอาง สิมมาโคตร วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา250. นางกาญจนา แหมไธสง โรงเรียนอนุบาลไพศาลวิทย์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน251. นางเกษร พิมพะทิตย์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน252. นายจงเสถียร อุณชาติ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน253. นางณัฏฐา ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน254. นางเดือนเต็ม แพงไทย นางเดอนเตม โรงเรยนมหาไถศกษาบานไผ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน255. นางบุญเลิศ แสงคํา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน256. นางรจนา ชะฎาทอง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน257. นางสาวรุ่งนภา เอ่นลุน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน258. นางรุ่งรัตน์ บุตรพุฒ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน259. นายรุ่งเรือง มีดินดํา โรงเรียนเทคโนโลยีพลพณิชยการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดจันทบุรี260. นางชัชชญา โรจน์พานิช โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น261. นางสาวณัฐฐิรา คําสุข โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น262. นายนิยม พานิชกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น263. นางเบญญาดา สละชั่ว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น264. นางรจนา เมธวัน โรงเรียนเทศบาลขลุง (บุรวิทยาคาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น265. นางสาวรัชนีกร ใจปาน โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น266. นางสาววิภาวัลย์ พงศาบวรลักษณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญวาสวิหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น267. นางสาวสังวาลย์ เฉียบแหลม โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น268. นางอําพรรณ์ คันถี โรงเรียนเทศบาลขลุง (บูรวิทยาดาร) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น269. นางพีรญา นิลผาย โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1270. นางไพเราะ ปั๋งลิขิต โรงเรียนวัดรําพัน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1271. นางวิชดา ช้างแก้วมณี ุ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1272. นางวิไลรัตน์ เสนารักษ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1273. นางสมทรง พงษ์เจริญ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1274. นางจันศรี ชํานาญศิลป์ โรงเรียนบ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอําเภอสอยดาว) คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 ุ
 8. 8. 275. นางสาวกิ่งทอง สัตยาอภิธาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา276. นายธนวัฒน์ โยมญาติ วิทยาลัยอาชีวจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา277. นายประสาร ธาราพรรค์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา278. นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา279. นางสาวจิรารัตน์ แสงพันธ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน280. นางนิรมล โชติช่วง โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน281. นายมนตรี พ่อค้า โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน282. นางสมจิตร์ ขุนจันทึก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน283. นายสํารวม ไชยเผือก โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน284. นางหทัยรัตน์ ตาแก้ว โรงเรียนยอแซฟวิทยา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา285. นางกัลยา มหาศาล โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1286. นางยุพิน ธนธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1287. นางสาววิไล มานะวะ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1288. นายสันติ ศรีอุราม โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1289. นางสาวสายทิพย์ ขจรเวหาศน์ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ คุรสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ุ290. นางจีรนันท์ วังขุนพรหม โรงเรียนวัดชําป่างาม(สายรัฐประชาสรรค์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2291. นายทวี สายแสง โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด(บุญมีอนุสรณ์) คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2292. นางมาลีวรรณ บริสทธิ์ ุ โรงเรียนบ้านหินแร่ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2293. ส293 นางสมคิิด ภูมิพล โรงเรี โร รียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา ิ ิ ั ชิ ร คุรุสภาเขตพืื้นทีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 รส ี่ รศึ ชิ ร294. นางสายันห์ นาน้ําเชี่ยว โรงเรียนพนมสารคาม คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2295. นายกรีฑาพล พุกภิญโญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา296. นายเดชอุดม พาดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา297. นายนิพนธ์ ชิงชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา298. นายวัฒนะ อุดมสุข วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา299. นางศุทธิกมล นวลแดง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา300. นางสาวสําราญจิตร์ ภูมี วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา301. นางสุกัญญา โหมดศิริ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์(ลาดขวาง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา302. นางสุพร ไวยกิจจา วิทยาลัยอาชีศึกษาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา303. นางเสาวลักษณ์ บุญบํารุง วิทยาลัยอาชีวศึกาฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา304. นางสาวขวัญหทัย โตสุขเจริญ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน305. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน306. นายเจด็จ ชนะประสพ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน307. นางรําพึง ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน308. นางสาวสุพัตรา แก้วแสนสุข โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน309. นางอาภรณ์ วิริยะรัมภ์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน310. นางอารีย์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชลบุรี311. นายคุณากร จงสดกมล โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น312. นางนวพร เรืองแจ่ม เรองแจม โรงเรยนเทศบาลบานศรมหาราชา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมสงเสรมการปกครองทองถน313. นางสาวน้ําฝน คงสกุล โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 9. 9. 314. นายเมธีพล โสภา โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น315. นางวิภา ทองหยด โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น316. นายสมบูรณ์ สุขเมือง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น317. นางสุทธิลักษณ์ ลายเงิน โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น318. นายอภิชาต เจือจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น319. นางอรสา ตรีฤกษ์ฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น320. นางสาวอุบลรัตน์ อรุโณ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น321. นางสาวกัณย์สณี สุดประเสริฐ ิ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1322. นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1323. นายภัทรชัย ภัสสรปภาชัย โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1324. นางสมรัก พงษ์ทองเจริญ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1325. ว่าที่ ร้อยตรีสมาน ศรีมงคล โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1326. นางสุชาดา ทองยิ่ง โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1327. นางสุนันทา มีประสงค์ โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1328. นางสาวสุนีย์ ลดาอัมพร โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1329. นางอรวรรณ แย้มเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1330. นางทองเปลว แผลงเดช โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2331. นายจุตติ ประนมศรี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา332. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร์ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา333. นายโสภณ จิตต์เจียรนัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา334. นางสาวจริยา นิวรณ์ นางสาวจรยา นวรณ โรงเรยนวฒนานุ าสน โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานกงานคณะกรรมการสงเสรมการศกษาเอกชน335. นางปรัชญ์ฐมา บัวแก้ว โรงเรียนชลราษฏรอํารุง สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน336. นางเพลินพิศ เสมาคํา โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน337. นางวิลาวรรณ เตร์ยาซิงห์ โรงเรียนเทคโนโลยีชบบุรี สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน338. นางสาวอัมพร รักจรรยาบรรณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน339. นางอัมพร อภิปรัชญา โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชัยนาท340. นางคนึงนิจ ชลอปัญจศิลป์ โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น341. นางชลธิชา วรรณา โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย กรม฀

×