LIFE +Nature & Biodiversity
LIFE +         Nature & Biodiversity           VERENIKE            Title:  “Η χρήςη καινοτ...
LIFE +        Nature & Biodiversity           VERENIKE     H αναγκαιότητα του προγράμματοσ     ...
ΦΟΡΕΙ΢Εθνικό Κδρυμα Αγροτικήσ Ζρευνασ (NAGREF),Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν (FRI)Διεφθυνςη Αναδαςϊςεων ΚεντρικήσΜακεδονίασ –...
Τεσνική Ίδπςζη Σςζηάδυν-      ΑναδαζώζειρΠπέπει ενιζσύει ηην βιοποικιλόηηηαμέζα ζηο είδορ (ζποπόθςηα)Μεηαξύ ηυν ειδ...
Απαιηούνηαι για ηην ενίζσςζη ηηρβιοποικιλόηηηαρ ζηιρ αναδαζώζειρΣςλλογή –ποιόηηηα ζπόπυνΠαπαγυγή ςτηλήρ ποιόηηηαρ θςηαπί...
Χειριζμοί    Καλλιεργηηικά      διακοπής ληθάργοσ  πρωηόκολλα  Σπόροι             Σπορά  Σσλλογ...
Παραγωγή φυταρίων σε τελάρα
Παραγωγή φυταρίων σε   μικροθήκες (mini-plugs)Μεταφύτευση:• στο έδαφος• σε μεγαλύτερα τελάρα
26 Γαζικά είδηAcer pseudoplatanus L.(ψευδοπλάτανοσ)             Acer pseudoplatanus L.            ...
26 Γαζικά είδηArbutus andrachne L.(γλιςτροκουμαριά)Arbutus unedo L.(κουμαριά)Buxus sempervirens L.(πυξάρι)Celtis australis...
26 Γαζικά είδηCercis siliquastrum L.(κουτςουπιά)Cornus mas L.(κρανιά)Cornus sanguinea L.(αγριοκρανιά)Cupressus semperviren...
26 Γαζικά είδηErica arborea L. (ερείκη)Fraxinus ornus L. (φράξοσ όρνοσ) Myrtus communis L.(μυρτιά κοινή)Phillyrea latifoli...
26 Γαζικά είδηPinus brutia Ten.(τραχεία πεφκη)Pinus halepensis Mill.(χαλζπιοσ πεφκη)Pinus nigra J.F.Arnold.(μαφρη πεφκη)Pi...
26 Γαζικά είδηPlatanus orientalis L. (πλάτανοσ ο ανατολικόσ)Prunus avium L.(αγριοκεραςιά)Prunus spinosa L.(προφνοσ η ακανθ...
26 Γαζικά είδηQuercus frainetto(πλατφφυλλη Δρυσ)Quercus ilex L.(αριά)Quercus pubescens(χνοϊδησ Δρυσ)           Q...
Περιοχζσ αναδάςωςησ, 5 ha             Δάςοσ, ΆςςιροσΠεραςτικό δάςοσ,Θες/νίκη                 ...
Περιοχή Αςςίρου.
Περιοχή Καςςάνδρασ.Πεπιοσή από όπος πάπθηκε η θωηογπαθία.
Περιοχή Θεςςαλονίκησ.
΢τόχοι     Δθμιουργία πρωτοκόλλων για το ςπάςιμο του     λικαργου των ςπόρων.Σι προςπαθοφμε να επιτφχουμε μζςω τησ...
΢τόχοι΢υλλογή ςπόρων
Τεζη ζπόπυν (ISTA)  Καθαπόηηηα             Σπόροι από Βιυζιμόηηηα      άλλα είδη           ...
Τεζη ζπόπυν (ISTA)                        Καμομικοί Ξέμες ύλες                   ...
Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καθαπόηηηα  Βιυζιμόηηηα Υγπαζία ζπόπυν Βάπορ ηυν 100 ζπόπυν Φςηπυηικόηηηα
Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καθαπόηηηα Βιυζιμόηηηα  Υγπαζία ζπόπυν Βάπορ ηυν 100 ζπόπυν    103 ±2 ºC for 17±1 hrs Φςηπυηικ...
Τεζη ζπόπυν (ISTA)                   Γίδος   Περιεχόμεμη. Υγραζία %             Acer pseud...
Βάρος 100   ΑριθμόςΤεζη ζπόπυν (ISTA)        Γίδος            Acer pseudoplatanus          ...
Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καθαπόηηηα Βιυζιμόηηηα Υγπαζία ζπόπυν Βάπορ 100 ζπόπυν  Φςηπυηικόηηηα
Τεζη ζπόπυν (ISTA)• Φςηπυηικόηηηαρ  ΢πάςιμο ληθάργου-Πρωτόκολλα
Σπόποι ζε 24 ώπερ H2O              Φυτρωτηκότητα (%)       Είδη       24 ώρες H2OPinus brutia ...
Χςσπή ζηπυμάηυζη (ΧΣ)                    Φυτρωτικότητα (%)              24 hrs  1 Μήνα ...
Χςσπή ζηπυμάηυζη (ΧΣ)                   Φυτρωτικότητα (%)            24 hrs  1 Μήνα 2 Μήνα...
ΜζθοδοιΦημικά (πσ. H2SO4)
΢τόχοι  Δημιοςπγία ππωηοκόλλων για ηην παπαγωγή θςηαπίων ηων ςπό  μελέηη δαζοπονικών ειδών.             R...
Παράμετροι Μορφολογικοί(πχ. φυλλική επιφάνεια) Φυςιολογικοί(πχ. ξηρά βάρη)     3 cm3 9 cm3  18 cm3
  Εθαπμογή ππωηοκόλλων για ηην παπαγωγή θςηαπίων  μεγάληρ αξίαρ δαζοπονικών ειδών.
    Μεηαθύηεςζη δαζοπονικών θςηαπίων.  C
΢τόχοι    Πρωτοπόρων τεχνολογιών για τθν παραγωγι μεγάλθσ    ποςότθτασ φυταρίων μζςω τθσ χριςθσ «mini-plugs».Εκτίμης...
΢τόχοι  Χριςθ νζασ τεχνολογίασ για παραγωγι μεγάλων  ποςοτιτων φυταριων.
΢τόχοι  Μεταφορά γνϊςησ: Εκπαίδευςη του  προςωπικοφ του φυτωρίου και η  χρήςη καινοφργιασ τεχνολογίασ.
΢τόχοι  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος  θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος  θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος  θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος  θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος  θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
Web sites  WWW.VERENIKELIFE2009.GR      http://twitter.com/verenike2009
PROF.Radoglou 20 YEARS OF LIFE
PROF.Radoglou 20 YEARS OF LIFE
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PROF.Radoglou 20 YEARS OF LIFE

424 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
424
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PROF.Radoglou 20 YEARS OF LIFE

 1. 1. LIFE +Nature & Biodiversity
 2. 2. LIFE + Nature & Biodiversity VERENIKE Title: “Η χρήςη καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιϊν ςτην παραγωγή μεγάλησ ποικιλίασ και υψηλήσ ποιότητασδαςικϊν φυταρίων για την επιτυχή εγκατάςταςη δάςουσ και αφξηςη τησ βιοποικιλότητασ 2010-2013.”
 3. 3. LIFE + Nature & Biodiversity VERENIKE H αναγκαιότητα του προγράμματοσ VERENIKE προκφπτει από: Πιο οικονομικοί μζκοδοι παραγωγισ αναδαςωτικοφ υλικοφ Αυξθμζνθ ηιτθςθ μεγάλθσ ποςότθτασ φυταρίωνΒελτιωμζνθ ποιότθτα φυταρίων για επιτυχείσ αναδαςώςεισ Ενίςχυςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ με διεφρυνςθ του αρικμοφτων φυτικών ειδών για αναδάςωςθ Τθ ςφγχρονθ ανάγκθ ανόρκωςθσ και αποκατάςταςθσδαςικών οικοςυςτθμάτων, όπου είναι δυνατό
 4. 4. ΦΟΡΕΙ΢Εθνικό Κδρυμα Αγροτικήσ Ζρευνασ (NAGREF),Ινςτιτοφτο Δαςικϊν Ερευνϊν (FRI)Διεφθυνςη Αναδαςϊςεων ΚεντρικήσΜακεδονίασ –Αποκενηπυμένη ΓιοίκηζηΜ-Θ (RCM/REDETH)Διεφθυνςη ΢υντονιςμου & ΕπιθεϊρηςησΔαςϊν, Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Μ-Θ(FoDi)Φυτϊριο Vivai Torsanlorenzo (VT)
 5. 5. Τεσνική Ίδπςζη Σςζηάδυν- ΑναδαζώζειρΠπέπει ενιζσύει ηην βιοποικιλόηηηαμέζα ζηο είδορ (ζποπόθςηα)Μεηαξύ ηυν ειδών (σπήζη πεπιζζοηέπυνειδών )Δίδη καηάλληλα για ηα πεπιβάλλονηα (κλίμαέδαθορ) πος θςηεύονηαι (είδη πος ανήκοςνζηο οικοζύζηημα
 6. 6. Απαιηούνηαι για ηην ενίζσςζη ηηρβιοποικιλόηηηαρ ζηιρ αναδαζώζειρΣςλλογή –ποιόηηηα ζπόπυνΠαπαγυγή ςτηλήρ ποιόηηηαρ θςηαπίυνπολλών ειδών (ππυηόκολλα παπαγυγήρηύποι θςηαπίυν)μεγάλη επιηςσία επιβίυζηρ ζηιραναδαζώζειρ
 7. 7. Χειριζμοί Καλλιεργηηικά διακοπής ληθάργοσ πρωηόκολλα Σπόροι Σπορά Σσλλογή Ποιόηηηαποιοηικός έλεγτος, (ηύποι θσηαρίων διαηήρηζη θσηαρίων)
 8. 8. Παραγωγή φυταρίων σε τελάρα
 9. 9. Παραγωγή φυταρίων σε μικροθήκες (mini-plugs)Μεταφύτευση:• στο έδαφος• σε μεγαλύτερα τελάρα
 10. 10. 26 Γαζικά είδηAcer pseudoplatanus L.(ψευδοπλάτανοσ) Acer pseudoplatanus L. (Ψευδοπλάτανοσ)
 11. 11. 26 Γαζικά είδηArbutus andrachne L.(γλιςτροκουμαριά)Arbutus unedo L.(κουμαριά)Buxus sempervirens L.(πυξάρι)Celtis australis L.(κελτίσ) Arbutus andrachne L. (γλιςτροκουμαριά)
 12. 12. 26 Γαζικά είδηCercis siliquastrum L.(κουτςουπιά)Cornus mas L.(κρανιά)Cornus sanguinea L.(αγριοκρανιά)Cupressus sempervirens L.(κυπαρίςςι) Cupressus sempervirens L. (κυπαρίςςι)
 13. 13. 26 Γαζικά είδηErica arborea L. (ερείκη)Fraxinus ornus L. (φράξοσ όρνοσ) Myrtus communis L.(μυρτιά κοινή)Phillyrea latifolia L.(φιλλυρζα) Myrtus communis L. (μυρτιά κοινή)
 14. 14. 26 Γαζικά είδηPinus brutia Ten.(τραχεία πεφκη)Pinus halepensis Mill.(χαλζπιοσ πεφκη)Pinus nigra J.F.Arnold.(μαφρη πεφκη)Pinus pinea L.(κουκουναριά) Pinus halepensis Mill. (τραχεία πεφκη)
 15. 15. 26 Γαζικά είδηPlatanus orientalis L. (πλάτανοσ ο ανατολικόσ)Prunus avium L.(αγριοκεραςιά)Prunus spinosa L.(προφνοσ η ακανθϊδησ)Pyrus pyraster(πφροσ) Prunus spinosa L. (προφνοσ η ακανθϊδησ)
 16. 16. 26 Γαζικά είδηQuercus frainetto(πλατφφυλλη Δρυσ)Quercus ilex L.(αριά)Quercus pubescens(χνοϊδησ Δρυσ) Quercus pubescens (χνοϊδησ Δρυσ)
 17. 17. Περιοχζσ αναδάςωςησ, 5 ha Δάςοσ, ΆςςιροσΠεραςτικό δάςοσ,Θες/νίκη Δάςοσ, Καςςάνδρα
 18. 18. Περιοχή Αςςίρου.
 19. 19. Περιοχή Καςςάνδρασ.Πεπιοσή από όπος πάπθηκε η θωηογπαθία.
 20. 20. Περιοχή Θεςςαλονίκησ.
 21. 21. ΢τόχοι  Δθμιουργία πρωτοκόλλων για το ςπάςιμο του λικαργου των ςπόρων.Σι προςπαθοφμε να επιτφχουμε μζςω τησ χρήςησ των ςπόρων? • Τψηλή φυτρωτικότητα των ςπόρων • Μη ομοιόμορφη φυτρωτικότητα ςπόρων
 22. 22. ΢τόχοι΢υλλογή ςπόρων
 23. 23. Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καθαπόηηηα Σπόροι από Βιυζιμόηηηα άλλα είδη Άλλες Υγπαζία ζπόπυν ύλες Βάπορ ηυν 100 ζπόπυν Καθαροί Φςηπυηικόηηηα ζπόροι
 24. 24. Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καμομικοί Ξέμες ύλες Γίδος ζπόροι % % Άλλοι ζπόροι Acer pseudoplatanus 92,5 7,5 0 Καθαπόηηηα Arbutus unedo 18,5 81,5 0 Celtis australis 98,7 2,3 0 Cercis siliquastrum 88,2 11,8 0 Βιυζιμόηηηα Cornus mas 99,1 0,9 0 Cornus sanguinea 98,6 1,4 0 Fraxinis ornus 98,1 1,9 0 Υγπαζία ζπόπυν Phillyrea latifolia 98,3 1,7 0 Pinus brutia 98,3 1,7 0 Βάπορ ηυν 100 ζπόπυν Pinus halepensis 97,8 2,2 0 Pinus nigra 99,0 1,0 0 Pinus pinea 99,8 0,2 0 Φςηπυηικόηηηα Platanus orientalis 67,7 32,3 0 Prunus avium 99,5 0,5 0 Prunus cocomilia 98,9 1,1 0 Prunus mahaleb 99.4 0,6 0 Prunus spinosa 98,8 1,2 0 Pyrus pyraster 71,3 28,7 0 Quercus frainetto 100 0 0 Quercus ilex 100 0 0 Quercus pubescens 100 0 0 Rosa canina 94,5 5,5 0 Tilia tomentosa 97,8 2,2 0
 25. 25. Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καθαπόηηηα Βιυζιμόηηηα Υγπαζία ζπόπυν Βάπορ ηυν 100 ζπόπυν Φςηπυηικόηηηα
 26. 26. Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καθαπόηηηα Βιυζιμόηηηα Υγπαζία ζπόπυν Βάπορ ηυν 100 ζπόπυν 103 ±2 ºC for 17±1 hrs Φςηπυηικόηηηα
 27. 27. Τεζη ζπόπυν (ISTA) Γίδος Περιεχόμεμη. Υγραζία % Acer pseudoplatanus 31,0 Καθαπόηηηα Arbutus unnedo 17,5 Celtis australis 8,3 Βιυζιμόηηηα Cercis siliquastrum 15,5 Cornus mas 25,6 Cornus sanguinea 16,9 Υγπαζία ζπόπυν Fraxinis ornus Phillyrea latifolia 18,0 29,05 Pinus brutia 10,5 Pinus halepensis 7,5 Βάπορ ηυν 100 ζπόπυν Pinus nigra 8,0 Pinus pinea 8,3 Platanus orientalis 13,6 Φςηπυηικόηηηα Prunus avium 18,9 Prunus cocomilia 17,4 Prunus mahaleb 20,7 Prunus spinosa 16,5 Pyrus pyraster 21,5 Quercus frainetto 45,5 Quercus ilex 40,5 Quercus pubescens 50,0 Rosa canina 17,7 Tilia tomentosa 16,5
 28. 28. Βάρος 100 ΑριθμόςΤεζη ζπόπυν (ISTA) Γίδος Acer pseudoplatanus ζπόρωμ (g) 5,836 ζπόρωμ/Kg CV% 17.136 3,5 Arbutus unnedo 0,2520 397.555 4,0 Celtis australis 19,88 5.028 1,7  Καθαπόηηηα Cercis siliquastrum 2,275 43.956 3,9 Cornus mas 22,65 4.415 3,5 Cornus sanguinea 7,23 13.841 3,1  Βιυζιμόηηηα Fraxinis ornus 2,425 41.237 2,9 Phillyrea latifolia 4,450 22.472 3,7  Υγπαζία ζπόπυν Pinus brutia 50,097 19.943 3,4 Pinus halepensis 2,288 43.716 2,8 Pinus nigra 2,225 44.944 4,0  Βάπορ 100 ζπόπυν Pinus pinea Platanus orientalis 67,675 0,5280 1.478 189.300 2,2 2,9 Prunus avium 20,0 5.000 0,9 Prunus cocomilia 42,7 2.342 1,8  Φςηπυηικόηηηα Prunus mahaleb 10,825 9.238 2,8 Prunus spinosa 19,5 5.128 1,6 Pyrus pyraster 3,150 31.746 4,0 Quercus frainetto 449,0 223 4,0 Quercus ilex 169,813 589 2,7 Quercus pubescens 347,6 288 2,6 Rosa canina 1,752 57.069 2,4 Tilia tomentosa 8,763 11.412 4,0
 29. 29. Τεζη ζπόπυν (ISTA) Καθαπόηηηα Βιυζιμόηηηα Υγπαζία ζπόπυν Βάπορ 100 ζπόπυν Φςηπυηικόηηηα
 30. 30. Τεζη ζπόπυν (ISTA)• Φςηπυηικόηηηαρ ΢πάςιμο ληθάργου-Πρωτόκολλα
 31. 31. Σπόποι ζε 24 ώπερ H2O Φυτρωτηκότητα (%) Είδη 24 ώρες H2OPinus brutia Ten. 85,5Pinus halepensisMill. (1) 84Pinus halepensisMill. (2) 94Pinus nigra J.F.Arnold. 35,5Pinus pinea L. 37,5Platanus orientalis L. 89Quercus frainetto Ten. 100Quercus ilex L. 100Quercus pubescens Willd. 100
 32. 32. Χςσπή ζηπυμάηυζη (ΧΣ) Φυτρωτικότητα (%) 24 hrs 1 Μήνα 2 Μήνα 3 Μήνα 4 Μήνα Είδος H2O ΨΣ ΨΣ ΨΣ ΨΣAcer pseudoplatanus L. 13Arbutus andrachne L. 2 17,5 42,5Arbutus unedo L. 0 91Celtis australis L. 0 3,75 21,25 30 25Cornus sanguinea L. 0 0 12,5 1,25 11,25Cupressus sempervirens L. 30 31Erica arborea L. 0 0 0 0 0Fraxinus ornus L. 0 24 65 83Myrtus communis L. 49 52,5 86Platanus orientalis L. 40,5 63 53,5 58
 33. 33. Χςσπή ζηπυμάηυζη (ΧΣ) Φυτρωτικότητα (%) 24 hrs 1 Μήνα 2 Μήνα 3Μήνα Μήνα Είδη H2O ΨΣ ΨΣ ΨΣ ΨΣCercis siliquastrum L. 2 2,5 1,5 0 0Cornus mas L. 0 0 0 0 0Phillyrea latifolia L. 0 0 0 0 0Prunus avium L. 0 0 0 0 0Prunus spinosa L. 0 0 0 0 5Pyrus pyraster Burgsd. 0 30Rosa canina L. 0 0 0 0 0Tilia tomentosa Moench. 0 0 0 0 0
 34. 34. ΜζθοδοιΦημικά (πσ. H2SO4)
 35. 35. ΢τόχοι Δημιοςπγία ππωηοκόλλων για ηην παπαγωγή θςηαπίων ηων ςπό μελέηη δαζοπονικών ειδών. RGP bath
 36. 36. Παράμετροι Μορφολογικοί(πχ. φυλλική επιφάνεια) Φυςιολογικοί(πχ. ξηρά βάρη) 3 cm3 9 cm3 18 cm3
 37. 37.  Εθαπμογή ππωηοκόλλων για ηην παπαγωγή θςηαπίων μεγάληρ αξίαρ δαζοπονικών ειδών.
 38. 38.  Μεηαθύηεςζη δαζοπονικών θςηαπίων. C
 39. 39. ΢τόχοι  Πρωτοπόρων τεχνολογιών για τθν παραγωγι μεγάλθσ ποςότθτασ φυταρίων μζςω τθσ χριςθσ «mini-plugs».Εκτίμηςη mini-plugs ςφμφωνα με:Μζγεθοσ των mini-plugsΕδαφικό υπόςτρωμα 3500/m2
 40. 40. ΢τόχοι Χριςθ νζασ τεχνολογίασ για παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων φυταριων.
 41. 41. ΢τόχοι Μεταφορά γνϊςησ: Εκπαίδευςη του προςωπικοφ του φυτωρίου και η χρήςη καινοφργιασ τεχνολογίασ.
 42. 42. ΢τόχοι Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
 43. 43.  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
 44. 44.  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
 45. 45.  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
 46. 46.  Μεηαθοπά γνώζηρ: Δκπαίδεςζη ηος πποζυπικού ηος θςηυπίος και η σπήζη καινούπγιαρ ηεσνολογίαρ.
 47. 47. Web sites WWW.VERENIKELIFE2009.GR http://twitter.com/verenike2009

×