ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢, ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢           & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ΢ ΑΛΛΑΓΗ΢          Γ/Ν΢Η ΑΝΑΓΑ΢Ω΢ΔΩΝ & Ο.Τ  ...
Percentage % of forest land over the total         area of each prefecture                    ...
8,5% Γάζη Μαύρης Πεύκης22/3/2011
  Latitute        Longitute        Elevation        Mean annual temperature        Mean ...
22/3/2011
Region of provenances -105/1999/EU                     Περιυέρειες προέλεσσης22/3/2011
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤ΢Ζ΢                       ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ    Ζ/ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ     ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ...
Pinus nigra22/3/2011
•Δγκαηαζηάζεις εκκοκιζηηρίοσ•Δργαζηήριο Ποιοηικού Δλέγτοσ ΢πόρων     •Αποθήκες -Ψσγεία
Δγκαηαζηάζεις εκκοκιζηηρίοσ22/3/2011
Διατωριστής Βαρύτητας  Ξηραντήρας
Κεθαλληνιακή ελάηη ζε ηελάρο  Cupressus sp. in stackable trays
22/3/2011
Δργαζηήριο ελέγτοσ ποιόηηηας ζπόρων    •Προεηοιμαζία δειγμάηων για έλεγτο       •Ανάλσζη καθαρόηηηας       ...
Ποιοηικοί έλεγτοι ζε 56 δαζικά είδη2010 έγιναν 55 εργαζηηριακές αναλύζεις
Cupressus sempervirens     Fraxinus ornus
Pinus nigra  AcerPinus nigra
Acer platanoides  Fraxinus ornus Catalpa      Cedrus deodora
ΓΑ΢ΙΚΑ ΓΤΣΩΡΙΑ    Λειηοσργούν 44Σρόπος Παραγωγής: Φσηοδοτεία
Πλαζηικές ζακούλες
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
Θερμοκήπιο22/3/2011
10 SOSNA ZWYCZAJNA            W KASECIE V-1201/0 BUK ZWYCZAJNY W KASECIE V-265
ΑΝΑΓΑ΢Ω΢ΔΙ΢
  Αύμεζε ηνπ δηθηύνπ ζπνξνπαξαγωγώλ ζπζηάδωλ  Υξεζηκνπνίεζε ελδεκηθώλ εηδώλ ηα νπνία δελ έρνπλ  ρξεζηκνπνηεζεί ζην π...
Δσταριζηώ για ηην προζοτή ζας
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο

792 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παϊταρίδου βερενικη 2011-τελικο

 1. 1. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ΢, ΔΝΔΡΓΔΙΑ΢ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ΢ ΑΛΛΑΓΗ΢ Γ/Ν΢Η ΑΝΑΓΑ΢Ω΢ΔΩΝ & Ο.Τ ΣΜΗΜΑ ΓΑ΢ΙΚΩΝ ΦΤΣΩΡΙΩΝ & ΢ΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ΢ Γρ. Γ. Παϊηαρίδοσ22/3/2011
 2. 2. Percentage % of forest land over the total area of each prefecture Legend > 70% 60 - 70% 50 - 60% 40 - 50% 20 - 40%22/3/2011
 3. 3. 8,5% Γάζη Μαύρης Πεύκης22/3/2011
 4. 4.  Latitute  Longitute  Elevation  Mean annual temperature  Mean annual rainfall  Summer rainfall  Bed rock22/3/2011
 5. 5. 22/3/2011
 6. 6. Region of provenances -105/1999/EU Περιυέρειες προέλεσσης22/3/2011
 7. 7. ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΡΟΔΛΔΤ΢Ζ΢ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζ/ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΠΡΟΔΛΔΤ΢Ζ΢ ΔΘΝΗΚΟΤ ΜΖΣΡΩΟΤ ΠΛΑΣΟ΢ ΜΖΚΟ΢ ΒΑ΢ΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ pni-΢Δ pni-3ζη Λίκλεο Δπβνίαο-΢Δ 38,52,02 23,18,17 pni-3γ Μεηζόβνπ-Ζ 39,51,07 21,13,21 pni-5β Μεηζόβνπ-Ζ 39,51,13 21,14,25 pni-5γ Μεηζόβνπ-Ζ 39,51,21 21,14,25 pni-Ζ pni-5δ Μεηζόβνπ-Ζ 39,51,21 21,14,26 pni-5α Μεηζόβνπ-Ζ 39,52,12 21,13,40 pni-5β Μεηζόβνπ-Ζ 39,52,22 21,13,40 pni-Θ 24δ Καιακπάθα-Θ 39,48,00 21,17,00 pni-13δ Γξεβελά-ΓΜ 39,53,00 21,15,00 pni-13γ Γξεβελά-ΓΜ 39,53,06 21,15,07 pni-36γΚαζηνξηά-ΓΜ 40,21,00 20,55,00 pni-8ζηΚνδαλη-ΓΜ 342300 4463390 pni-ΓΜ pni-7βΚνδαλε-ΓΜ 345000 4462420 pni-7εΚνδάλη-ΓΜ 344000 4463050 pni-7δΚνδάλε-ΓΜ 343900 4462400 pni-7γΚνδάλε-ΓΜ 344540 4462660 pni-7ζηΚνδάλε-ΓΜ 343670 4463420 pni-26δ Γξάκα-ΑΜΘ 41,25,21 24,30,27 Region of provenances of Pinus nigra pni-ΑΜΘ Region of provenances of Abies cephalonica pni-30α Γξάκα-ΑΜΘ 41,24,54 24,30,18 pni-30β Γξάκα-ΑΜΘ 41,24,54 24,30,12 pni-ΓΔ pni-6γΕαξνύρια-ΓΔ 37,57,00 22,11,0022/3/2011
 8. 8. Pinus nigra22/3/2011
 9. 9. •Δγκαηαζηάζεις εκκοκιζηηρίοσ•Δργαζηήριο Ποιοηικού Δλέγτοσ ΢πόρων •Αποθήκες -Ψσγεία
 10. 10. Δγκαηαζηάζεις εκκοκιζηηρίοσ22/3/2011
 11. 11. Διατωριστής Βαρύτητας Ξηραντήρας
 12. 12. Κεθαλληνιακή ελάηη ζε ηελάρο Cupressus sp. in stackable trays
 13. 13. 22/3/2011
 14. 14. Δργαζηήριο ελέγτοσ ποιόηηηας ζπόρων •Προεηοιμαζία δειγμάηων για έλεγτο •Ανάλσζη καθαρόηηηας •¨Έλεγτος σγραζίας •Βάρος 1000ζπόρων •Έλεγτος θσηρωηικόηηηας •Έλεγτος βιωζιμόηηηας
 15. 15. Ποιοηικοί έλεγτοι ζε 56 δαζικά είδη2010 έγιναν 55 εργαζηηριακές αναλύζεις
 16. 16. Cupressus sempervirens Fraxinus ornus
 17. 17. Pinus nigra AcerPinus nigra
 18. 18. Acer platanoides Fraxinus ornus Catalpa Cedrus deodora
 19. 19. ΓΑ΢ΙΚΑ ΓΤΣΩΡΙΑ Λειηοσργούν 44Σρόπος Παραγωγής: Φσηοδοτεία
 20. 20. Πλαζηικές ζακούλες
 21. 21. 22/3/2011
 22. 22. 22/3/2011
 23. 23. 22/3/2011
 24. 24. 22/3/2011
 25. 25. Θερμοκήπιο22/3/2011
 26. 26. 10 SOSNA ZWYCZAJNA W KASECIE V-1201/0 BUK ZWYCZAJNY W KASECIE V-265
 27. 27. ΑΝΑΓΑ΢Ω΢ΔΙ΢
 28. 28.  Αύμεζε ηνπ δηθηύνπ ζπνξνπαξαγωγώλ ζπζηάδωλ Υξεζηκνπνίεζε ελδεκηθώλ εηδώλ ηα νπνία δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζόλ ζε πξνγξάκκαηα αλαδαζώζεωλ θαη δαζώζεωλ Ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θαηάιιειεο δαζηθέο πξαθηηθέο ζηε ρξήζε ‘ηνπηθώλ’ πιεζπζκώλ θαη πξνειεύζεωλ Πξνζνρή ζηελ ρξήζε μεληθώλ εηδώλ Όρη κεηαθνξά δαζηθνύ πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ πέξαλ ηελ δώλεο εμάπιωζεο ηνπ ρωξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί ζπζηεκαηηθέο δνθηκέο Ίδξπζε Σξάπεδαο Γαζηθνύ Γελεηηθνύ Τιηθνύ Βειηίωζε ηωλ δηαδηθαζηώλ εθθόθηζεο θαη ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνηνηηθνύ Διέγρνπ ζπόξωλ Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο ηωλ παξαγόκελωλ θπηαξίωλ ζηα Γαζηθα Φπηώξηα
 29. 29. Δσταριζηώ για ηην προζοτή ζας

×