μασλαρινού η συλλογη δασικων σπορων

830 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
830
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

μασλαρινού η συλλογη δασικων σπορων

 1. 1. Τρόποσ ςυλλογισ δαςικϊνςπόρων ωσ βαςικιπροχπόκεςθ πετυχθμζνωναναδαςϊςεωνΌλγα Μαςλαρινοφ,Δ/νςθ Αναδαςϊςεων Κεντρικισ Μακεδονίασ
 2. 2. Το ϋϋπρόβλθμαϋϋτων αναδαςϊςεωνΦυςική αναγζννηςη Τεχνητή ίδρυςη ςυςτάδωνΑρχικό υλικό άφκονο (~ Αρχικό υλικό 500.000 φυτά ςτο περιοριςμζνο (2.500- εκτάριο) 10.000 φυτά ςτο Καλλιζργεια, επιλογι εκτάριο) Καλλιζργεια, Ποιοτικϊσ περιοριςμζνθ άριςτα άτομα (400- δυνατότθτα επιλογισ 500 φυτά ςτο Ποιοτικϊσ εκτάριο) μζτρια άτομα
 3. 3. Φυςικι αναγζννθςθΠζντε χρόνια μετά τθν πυρκαγιά ςτθν Καςςάνδρα Χαλκιδικισ ζχει αναδαςωκείφυςικά περίπου το 70% των καμζνων
 4. 4. Σπορά ςε πινάκιαΑποτυχία των ςπορϊν ςε πινάκια. Διερευνοφνται τα αίτια. Πικανολογείταιακαταλλθλότθτα του ςπόρου
 5. 5. Η επιτυχία τθσ αναδάςωςθσκρίνεται από:1) Γενετικζσ προδιαγραφζσ του φυτευτικοφ υλικοφ
 6. 6. Η επιτυχία τθσ αναδάςωςθσκρίνεται από:2) Ποιότθτα φυταρίων, ςυνκικεσ και τεχνικζσ φφτευςθσ, φροντίδεσ που κα ακολουκιςουν
 7. 7. Προετοιμαςία ςυλλογισ ςπόρων Προςδιοριςμόσ των ειδϊν, για τα οποία κα ςυλλζξουμε ςπόρουσ, καρποφσ ι κϊνουσ Υπολογιςμόσ των ποςοτιτων που χρειαηόμαςτε να ςυλλζξουμε. Συγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για τθν εποχι ωρίμανςθσ κάκε είδουσ Προετοιμαςία εξοπλιςμοφ: κουβάδεσ, ςακιά, πανιά, κλαδευτιρια, πριόνια, ράβδοι, γάντια κ.λπ. Ζρευνα και επιλογι των φυτϊν - γονζων
 8. 8. Επιλογι των φυτϊν - γονζων Φαινοτυπικι υπεροχι ςε ζνα ι περιςςότερα γνωρίςματα από το μζςο όρο Υγιι άτομα Να είναι άτομα μζςθσ θλικίασ Να βρίςκονται ςε αυτόχκονεσ ςυςτάδεσ, που προιλκαν από φυςικι αναγζννθςθ, Να φφονται ςε οικολογικό περιβάλλον όμοιο ι παρεμφερζσ με τθν περιοχι που κζλουμε να αναδαςϊςουμε
 9. 9. Φαινοτυπικι υπεροχιΥπεροχι-ςτθν αφξθςθΚατακόρυφα-ΠλθρόμορφοκορμόΌχιςτρεψόιναΙκανοποιθτικιπαραγωγικαρποφΥγιι
 10. 10. Αυτόχκονεσ, φυςικζσ ςυςτάδεσ
 11. 11. Τι ςυμβαίνει όταν χρθςιμοποιοφμεςπόρο άλλθσ προζλευςθσ Μθ τοπικοί γενότυποι ενδζχεται να μθν είναι προςαρμοςμζνοι ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ και δίνουν άτομα καχεκτικά ι αποτυχία των φυτεφςεων. Γενετικι μόλυνςθ, μζςω του υβριδιςμοφ των τοπικϊν γενοτφπων με τουσ ειςαγόμενουσ, που γίνεται ορατι μετά από αρκετζσ γενιζσ Περιςταςιακά οι ειςαγόμενοι γενότυποι είναι ιςχυρότεροι των τοπικϊν και εξελίςςονται ςε ειςβολείσ Η ειςαγωγι γονιδιακοφ υλικοφ μπορεί να ζχει επιπτϊςεισ και ςε ςχετιηόμενα είδθ φυτϊν ι ηϊων
 12. 12. Πόςοσ ςπόροσ μασ χρειάηεται Προχπολογίηουμε τον αρικμό των φυτϊν που κζλουμε να παράγουμε Με βάςθ τον αρικμό ςπόρων ανά κιλό υπολογίηουμε το βάροσ του ςπόρου που χρειαηόμαςτε Προςαυξάνουμε ανάλογα με το ποςοςτό κακαρότθτασ, φυτρωτικότθτασ, επιβίωςθσ ςτο φυτϊριο Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αναλογία καρποφ ςπόρου υπολογίηουμε το βάροσ των καρπϊν προσ ςυλλογι
 13. 13. Πόςοσ ςπόροσ μασ χρειάηεταιΔαςοπονικό είδοσ Αριθμόσ Αριθμόσ φυτϊν Βάροσ ςπόρου Προςαφξηςη προςαφξηςη Επιβίωςη ςτο βάροσ ςπόρων βάροσ ςπόρων Αναλογία Βάροσ καρπϊν ςπόρων/Κg που πρζπει να (γρ.) που καθαρότητασ φυτρωτικότητασ φυτϊριο δείγματοσ για προσ ςυλλογή καρποφ ςπόρου προσ ςυλλογή παραχθοφν αντιςτοιχεί ςτον ανάλυςη (γρ.) (γρ.) (γρ.) αριθμό φυτϊνCercis siliquastrum 41.000 1.100 27 28 42 63 150 213 30% 711Quercus ilex 375 200 533 544 653 849 1.500 2.349 98% 2.396Quercus pubescens 314 1.600 5.096 5.197 6.757 8.784 1.600 10.384 98% 10.595Quercus frainetto 300 400 1.333 1.360 1.768 2.298 1.700 3.998 98% 4.080Myrtus communis 122.500 900 7 8 10 15 100 115 90% 127Phillyrea latifolia 41.000 900 22 23 39 67 150 217 20% 1.083Rosa canina 60.500 900 15 16 27 45 50 95 16% 594Erica arborea 333.636 900 3 5 9 17 50 67 5% 1.332Buxus sempervirens 100.000 200 2 2 4 5 50 55 50% 110Pyrus pyraster 33.000 250 8 8 12 18 180 198 10% 1.978Prunus spinosa 17.000 550 32 34 51 76 1.000 1.076 9% 11.960Prunus avium 5.700 400 70 74 96 125 900 1.025 15% 6.830Cornus mas 4.500 900 200 210 378 680 1.000 1.680 50% 3.360Cornus sanguinea 25.000 600 24 25 30 33 300 333 50% 666Tilia tomentosa 12.000 800 67 70 126 227 200 427 50% 853Acer pseudoplatanus 10.500 400 38 42 63 94 600 694 50% 1.388Fraxinus ornus 52.000 450 9 10 13 19 400 419 50% 837Celtis australis 5.000 1.350 270 284 397 556 1.000 1.556 35% 4.444Pinus brutia 21.000 600 29 30 38 45 100 145 3% 4.833Pinus nigra 65.000 600 9 10 13 15 100 115 3% 3.837Pinus halepensis 52.000 600 12 12 16 19 100 119 3% 3.963Pinus pinea 1.500 400 267 280 336 403 1.000 1.403 20% 7.016Cupressus 140.000 1.000 7 8 12 20 40 60 8% 755sempervirensArbutus unedo 400.000 600 2 3 4 7 50 57 1% 5.736Arbutus adrachne 400.000 600 2 3 4 7 50 57 1% 5.736Platanus orientalis 300.000 800 3 3 5 9 25 34 6% 564
 14. 14. Πϊσ ςυλλζγουμε δαςικοφσ ςπόρουσΣυλλογι μετά τθν πτϊςθ ςτο ζδαφοσ (δρυσ, οξιά, καςτανιά, καρυδιά)
 15. 15. Πϊσ ςυλλζγουμε δαςικοφσ ςπόρουσΣυλλογι Γλυςτροκουμαριάσ με κλάδεμα των καρποφόρων κλαδιϊν πάνω ςτοδζντρο
 16. 16. Πϊσ ςυλλζγουμε δαςικοφσ ςπόρουσΣυλλογι καρποφ Αγριοτριανταφυλλιάσ κατευκείαν από το φυτό ι με κόψιμο τωνκαρποφόρων κλαδιϊν
 17. 17. Τοποκετοφμε ξεχωριςτά το ςπόρο απόδιαφορετικά φυτά - γονείσΕπιςθμαίνουμε τθ κζςθ κάκε φυτοφ γονζα με τθ λιψθ των ςυντεταγμζνων του
 18. 18. Περιοχή ςυλλογήσ περιοχή Ξυλοφπολησ δήμοσ Λαχανά νομόσ ΘεςςαλονίκησΣυλλζκτησ Χρήςτοσ Πάτλησ, επιςτάςησ φυτωρίου Ξυλοφπολησ τηλ 6942440960 17/8/2010Ημερομηνία ςυλλογήσ Σημείο Υψόμετρο ςυλλογήσΕίδοσ Ποςότητα καρποφ Θζςη φυτοφ (GPS) (μ.) Ευρόσ κόμησ (μ.) Υψοσ δζνδρου (μ.) καρπϊνCornus masΚράνα 5,5 429737, 4530020 (ΕΓΣΑ) 529 2,00 1,50 Όλθ τθν κόμθCornus masΚράνα 4,5 429743, 4530022 530 2,50 2,00 Όλθ τθν κόμθCornus mas 5Κράνα 429705, 4530036 529 2,50 2,00 Όλθ τθν κόμθΣΦΝΟΛΑ 15 κιλάΣυμπλθρϊνουμε τα ςχετικά πρωτόκολλαςυλλογισΚαταγράφουμε θμερομθνία ςυλλογισ, τοποκεςία, ποςότθτεσ, χαρακτθριςτικάφυτϊν – γονζων
 19. 19. Από ποφ ςυλλζγουμε Τοπικά - Όςο το δυνατό πλθςιζςτερα ςτθν περιοχι που κζλουμε να αναδαςϊςουμε Αλλιϊσ περιοχζσ με παρόμοιεσ οικολογικζσ ςυνκικεσ – τφπουσ ενδιαιτθμάτων Αποφεφγουμε μεμονωμζνα άτομα και απομονωμζνουσ μικροφσ πλθκυςμοφσ Ο αρικμόσ των φυτϊν γονζων προτείνεται να είναι 10-50 ανάλογα με τθ γενετικι ποικιλότθτα που επικυμοφμε
 20. 20. Πότε ςυλλζγουμε;Κατά κανόνα μετά τθν πλιρθ ωρίμανςθ, εκτιμϊντασ: - Το χρϊμα καρπϊν και κϊνων - Τθ ςκλθρότθτα ςτουσ ςαρκϊδεισ καρποφσ - Το βάροσ καρπϊν και κϊνων και τθν περιεχόμενθ υγραςία - Τθ μείωςθ των περιεχόμενων ςακχάρων - Τθ μεταβολι κλιματικϊν δεικτϊν
 21. 21. Δε ςυλλζγουμε πριν τθν ωρίμανςθ Γιατί ο ςπόροσ ζχει μικρότερθ φυτρωτικι ικανότθτα Γιατί θ φυτρωτικι ικανότθτα μειϊνεται πιο γριγορα από ότι αν οι ςπόροι ςυλλζγονταν ϊριμοι Γιατί δίνει φυτάρια με μειωμζνθ ευρωςτία και ευαιςκθςία ςτισ αςκζνειεσ
 22. 22. Πότε ςυλλζγουμε;Σε μερικά είδθ απαιτείται ςυλλογι πριν τθν πλιρθ ωρίμανςθ, διαφορετικά ο λικαργοσ διαρκεί ζνα ι περιςςότερα χρόνια Κρανιζσ Γαφροσ Κουτςουπιά Βιβοφρνο Μανόλια Άρκευκοσ
 23. 23. Ζρευνα ςε βάςεισ δεδομζνων και ςτθ ςχετικι βιβλιογραφία για τθν εποχι ωρίμανςθσTable 1. Species Evergreen Reculcitrant (R) /N Scientific name Greek common name English common name (E)/Decidious(D) Tree (T)/ Shrub (S) Orthodox (O) Seed collection Photo φκινόπωρο (Σεπτζμβριο - Οκτϊβριο)1 Acer pseudoplatanus L. Σφενδάμι ψευδοπλάτανοσ Sycamore D T R Άρβουτοσ θ αδράχνθ,2 Arbutus andrachne L. γλιςτροκουμαριά Grecian Strawberry Tree E T O Σεπτζμβριο ζωσ Οκτϊβριο3 Arbutus unedo L. Άρβουτοσ θ κοινι, κουμαριά Strawberry Tree E T O Οκτϊβριο ζωσ Δεκζμβριο4 Buxus sempervirens L. Πυξόσ ο αεικαλισ, πυξάρι Box E S O Σεπτζμβριο Οκτϊβριο-Νοζμβριο5 Celtis australis L. Κελτίσ Nettle Tree D T O Κερκίσ θ κερατοειδισ, Ο (περιβλθμα + Σεπτζμβριο-Οκτϊβριο ζωσ αργά6 Cercis siliquastrum L. κουτςουπιά Judas Tree D T εμβρυο) το χειμϊνα Ο (εμβρυο + ςκλθρο Αφγουςτο-Σεπτζμβριο (πριν τθν7 Cornus mas L. Κρανιά, Κρανιά θ αρςενικι Cornelian Cherry D S περίβλθμα) πλιρθ ωρίμανςθ) Κρανιά θ αιματϊδθσ, Ο (εμβρυο + ςκλθρο8 Cornus sanguinea L. αγριοκρανιά Dogwood D S περίβλθμα) Ιοφνιο-Ιοφλιο Κυπάριςςοσ θ αεικαλισ, Αργά το χειμϊνα-νωρίσ τθν9 Cupressus sempervirens L. κυπαρίςςι Italian Cypress E T O άνοιξθ
 24. 24. Προςοχι ςτθ λεπτομζρεια
 25. 25. Μεταφορά Σε ςακιά από φφαςμα, λινάτςα ι πλαςτικό ανάλογα με το μζγεκοσ και το είδοσ του ςπόρου Τοποκζτθςθ ςε κάκε ςάκο από 10-20 κιλά Τοποκζτθςθ ετικετϊν μζςα και ζξω από το ςάκο με πλθροφορίεσ για το είδοσ, περιοχι, θμερομθνία, φυτό-γονζα.
 26. 26. Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ

×