Πολιτικές της Ε.Ε. για τα Δάση     δίνοντας έμφαση στη βιοποικιλότητα          Δρ. Πϋρη Κουρϊκλη      ...
Ποιοι είμαςτεΕλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία                  www.ornithologiki.grΣωματεύο που ιδρύθηκε τ...
Πώσ τα πάμε ςτη δαςική  πολιτική ωσ ΕΕ?       ?
Ποια η θέςη του Δαςικού Υπουργικού Συμβούλιου (FOREST EUROPE)    Η Ευρώπη δίνει  δεςμευτική υπόςχεςη να: προϊγει τη δ...
ΕΕ Στρατηγική για τη     Βιοποικιλότητα 2011-2020Μόλισ έγινε αποδεκτή από την ΕΕ (21/06/2011)Στόχοι που ςχετίζονται μ...
ΕΕ Στρατηγική για τη     Βιοποικιλότητα 2011-2020      Επίςησ περιμένουμε από ΕΕ:  Πλαύςιο κοινόσ εφαρμογόσ  ...
ΕΕ Στρατηγική για                             τα     Δάςη 2011-2020 Η ΕΕ Στρατηγικό εγκρ...
Απογραφή Δαςών ςτην ΕΕ  Κοινά δεδομένα για τα δϊςη όταν το αύτημα όλων των  κοινωνικών εταύρων που ςυμμετεύχαν ςτη δημ...
Νέα Κοινή Αγροτική ΠολιτικήΗ Επιτροπό μόλισ κυκλοφόρηςε το τελικό κεύμενο (10/2011)- η BirdLife το παρακολουθεύ > 2 χρ.Τ...
Βιοκαύςιμα20% ςτόχοσ ςτην Οδηγύα για τισ ΑΠΕ (RED)  50% από βιοκαύςιμα (60-70% ξύλο)Δεν ϋχουν αναπτυχθεύ δεςμευτικά κρι...
Νομικά Δεςμευτική     Συμφωνία(LBA) για τα ΔάςηΠρωτοβουλία τησ ΕΕ (FOREST EUROPE) υπογρϊφθηκε από 47 χώρεσ τησ Ευρώπη...
Ευχαριστώpkourakli@ornithologiki.grΔιαβάστε περισσότερα:  www.birdlife.org www.ornithologiki.gr
Peri Kourakli presentation for eu developments 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peri Kourakli presentation for eu developments 2011

937 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
937
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
50
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Peri Kourakli presentation for eu developments 2011

 1. 1. Πολιτικές της Ε.Ε. για τα Δάση δίνοντας έμφαση στη βιοποικιλότητα Δρ. Πϋρη Κουρϊκλη Συντονύςτρια για τα Δϊςη & Υπεύθυνη Βορεύου Ελλϊδοσ Birdlife Europe & Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 2. 2. Ποιοι είμαςτεΕλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία www.ornithologiki.grΣωματεύο που ιδρύθηκε το 1982Η μεγαλύτερη περιβαλλοντικό Οργϊνωςη με αποκλειςτικό αντικεύμενο τα πουλιϊΣκοπόσ μασ η προςταςύα των πουλιών και των βιοτόπων τουσ, η ενημϋρωςη των πολιτών και η παρϋμβαςη ςε περιπτώςεισ παραβύαςησ τησ περ/ντικόσ νομοθεςύασ- προώθηςη θϋςεων για κρύςιμα περ/ντικα ζητόματαΟ ελληνικόσ εταύροσ τησ BirdLife International, τησ μεγαλύτερησ παγκόςμια περιβαλλοντικόσ ςυνομοςπονδύασ
 3. 3. Πώσ τα πάμε ςτη δαςική πολιτική ωσ ΕΕ? ?
 4. 4. Ποια η θέςη του Δαςικού Υπουργικού Συμβούλιου (FOREST EUROPE) Η Ευρώπη δίνει δεςμευτική υπόςχεςη να: προϊγει τη δαςικό διαχεύριςη (…),πρακτικϋσ (…) που εύναι ειδικευμένεσςτο να διατηρούν, προςτατεύουν,επαναφέρουν και ενιςχύουν τη δαςικόβιοποικιλότητα, αξιοποιώντασ τισφυςικέσ διεργαςίεσ του δάςουσ.4ο FOREST EUROPE, Άρθρο 4, Βιϋννη 2003 5//19
 5. 5. ΕΕ Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2011-2020Μόλισ έγινε αποδεκτή από την ΕΕ (21/06/2011)Στόχοι που ςχετίζονται με τα δάςη: 1.Διατόρηςη τησ φύςησ 2.Διατόρηςη και αποκατϊςταςη οικοςυςτόματοσ 3b. Αειφορικό Δαςοπονύα 5.Συνδυαςμϋνα Αλλόχθονα Ειςβϊλλοντα 6. Συμβολό ςτην ανϊςχεςη τησ απώλειασ τησ παγκόςμιασ βιοποικιλότητασΓια το 2012 έχουν ξεκινήςει διεργαςίεσ (– η BL ςυμμετέχει):  Ολοκλόρωςη των Οδηγιών για Natura 2000 δϊςη  Στρατηγικό για τισ Πρϊςινεσ Υποδομϋσ  Στρατηγικό για τα Αλλόχθονα Ειςβϊλλοντα Εύδη  Βιογεωγραφικϋσ διεργαςύεσ για τισ περιοχϋσ Natura2000
 6. 6. ΕΕ Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα 2011-2020 Επίςησ περιμένουμε από ΕΕ:  Πλαύςιο κοινόσ εφαρμογόσ  Ολοκληρωμϋνο πλαύςιο παρακολούθηςησ, αξιολόγηςησ και αναφορϊσ  Ενιαύα βϊςη δεδομϋνων Η BirdLife ζητά για τουσ επόμενουσ 12 μήνεσ: Επακριβώσ ςχεδιαςμό εφαρμογόσ τησ Στρατηγικόσ Χρηματοδότηςη των περιοχών Natura 2000 Βελτιωςη ςτην εφαρμογό τησ περ/ντικόσ νομοθεςύασ Νομοθετικό πρόταςη ενδυνϊμωςησ του εργαλεύου LIFE Νομοθετικό πρόταςη για τα Αλλόχθονα Ειςβϊλλοντα Εύδη
 7. 7. ΕΕ Στρατηγική για τα Δάςη 2011-2020 Η ΕΕ Στρατηγικό εγκρύθηκε το 1998 (EU Forestry Strategy) και το Σχϋδιο Δρϊςησ (2007-2011) Ξεκύνηςε η επανέκδοςη τησ (04/2011) και θα ολοκληρωθεύ την ϊνοιξη του 2012 – η BL ςυμμετϋχει Η νϋα ςτρατηγικό θα εύναι Forest και όχι Forestry Strategy Ανηςυχούμε:  Μϋχρι ςτιγμόσ δεν ϋχει ενιαύο κεύμενο, αλλϊ 8 κεύμενα με διαφορετικό περιεχόμενο- όχι ενιαύοι ςτόχοι  Έχει φρϊςεισ «περύεργεσ» ό απουςιϊζουν ϊλλεσ (“carbon neutrality of sustain ably produced biomass”, δεν περιϋχει τη Στρατηγικό τησ Βιοποικιλότητασ, οι οικοςυςτημικϋσ λειτουργύεσ δεν εύναι ψηλϊ ςτην ατζϋντα, αςτικϊ δϊςη? κοκ) Το Ευρωπαώκό Δαςικό Ινςτιτούτο ϋχει ξεκινόςει την αξιολόγηςη του Σχεδύου Δρϊςησ για τα Δϊςη (03-04/2012)
 8. 8. Απογραφή Δαςών ςτην ΕΕ Κοινά δεδομένα για τα δϊςη όταν το αύτημα όλων των κοινωνικών εταύρων που ςυμμετεύχαν ςτη δημόςια διαβούλευςη τησ Πρϊςινησ Βύβλου για την Προςταςύα των Δαςών και τη ςχετικό πληροφόρηςη ςτην ΕΕ: Προετοιμαςύα των δαςών ενόψει τησ κλιματικόσ αλλαγόσ Ολοκληρώνονται οι διεργαςύεσ Ομϊδασ Ειδικών 01/2012 – η BL ςυμμετϋχει Έχει καταρτιςτεύ μια εκτεταμένη λίςτα με δεύκτεσ παρακολούθηςησ για όλεσ τισ λειτουργύεσ του δϊςουσ – ςύνδεςη με τισ ευρωπαώκϋσ υποχρεώςεισ των μελών Για το μϋλλον, αναμϋνονται εθελοντικϋσ ςυνεργαςίεσ για ανταλλαγό δεδομϋνων και ενιαύεσ μεθοδολογύεσ Η Γενικό Δ/νςη Αγροτικών Υποθϋςεων & η FOREST EUROPE
 9. 9. Νέα Κοινή Αγροτική ΠολιτικήΗ Επιτροπό μόλισ κυκλοφόρηςε το τελικό κεύμενο (10/2011)- η BirdLife το παρακολουθεύ > 2 χρ.Τα δϊςη εντϊχθηκαν ςε 13 μέτρα μόλισ το καλοκαύρι – Περύμεναν την τελικό ϋκδοςη τησ Πρϊςινου Βύβλου για τα ΔϊςηΔε ςυμπεριλαμβϊνονται Στρατηγικέσ για τη Βιοποικιλότητα και τα ΔϊςηΤα δημόςια δάςη αποκλεύονταιΔε μιλϊ για κριτήρια αειφορύασ βιοκαυςύμωνΜπορούν να μεταφερθούν χρόματα ανϊμεςα ςτα μϋτραΕιςαγωγό του όρου “Forest Protection Plan” και δεν αναφϋρει τον όρο “Forest Management Plan”
 10. 10. Βιοκαύςιμα20% ςτόχοσ ςτην Οδηγύα για τισ ΑΠΕ (RED) 50% από βιοκαύςιμα (60-70% ξύλο)Δεν ϋχουν αναπτυχθεύ δεςμευτικά κριτήρια αειφορίασ βιοκαυςύμων μόνο μια αναφορϊ υποδεύξεων (2010) – τα Κρϊτη Μϋλη δεν την υιοθϋτηςανΟι περιβαλλοντικέσ & ανθρωπιςτικέσ ΜΚΟ τησ Ευρώπησ ανϋπτυξαν κοινό ςυμμαχύα για την αειφορύα των βιοκαυςύμωνΗ BirdLife επενδύει πολύ χρόνο ςε αυτό το ςκοπό- πρόςφατα εξϋδωςε το “Meeting Europe’s Renewable Energy Targets in harmony with nature”
 11. 11. Νομικά Δεςμευτική Συμφωνία(LBA) για τα ΔάςηΠρωτοβουλία τησ ΕΕ (FOREST EUROPE) υπογρϊφθηκε από 47 χώρεσ τησ Ευρώπησ & Αςύασ (06/2011) που περιλαμβϊνει τισ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ που ςχετύζονται με δϊςηΞεκινϊ με αναβολή αρχϋσ 2012 και θα ολοκληρωθεύ το 2013Πριν την απόφαςη για έναρξη, οι περιβαλλοντικϋσ ΜΚΟ τησ Ευρώπησ ςτεύλαμε επιςτολό που ζητούςαμε να μην ξεκινόςουν οι διεργαςύεσ – πυροδότηςε αντιδρϊςεισ, η πιο φανερό αυτό τησ δαςικόσ βιομηχανύασΗ BirdLife αποφϊςιςε να ακολουθόςει τισ ςυζητόςεισ μετά την απόφαςη έναρξησ, ϊλλεσ ΜΚΟ αποφϊςιςαν εύτε να απϋχουν εύτε να ςυμμετϋχουν ενεργϊ
 12. 12. Ευχαριστώpkourakli@ornithologiki.grΔιαβάστε περισσότερα: www.birdlife.org www.ornithologiki.gr

×