ΘΕΜΑ : Η Αποκαηάζηαζη Τοπίοσ ζηην   Εγναηία Οδό με Φσηεσηικό Υλικό     Ασηοθσούς ΦλωρίδαςΓΓΚΑΣΖΑ ΟΔΟ΢ Α.Γ.  ΢ηειέπ...
ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ΢ - ΚΑΘΓΣΟΙ ΑΞΟΝΓ΢                2
Ανμμδηόηεηεξ ηεξ Γηαηνείαξ Ε Γηαηνία έπεη ζθμπυ ηε μειέηε, θαηαζθεοή, ιεηημονγία θαη εθμεηάιιεοζε ηεξ Γγκαηίαξ Οδμφ θαη...
Γγκαηία Οδόξ Ακώκομε Γηαηνία:     Σμ Ένγμ θαη ε Γηαηνία Ο ζφγπνμκμξ αοημθηκεηυδνμμμξ Γγκαηία, μήθμοξ 670 πιμ., είκαη...
5
Δοζθμιίεξ θαηά ηεκ θαηαζθεοή  Ηαηά ηεκ θαηαζθεοή ημο έπνεπε κα  ακηημεηςπηζημφκ ζμβανέξ  πενηβαιιμκηηθέξ θαη ζεζμηθέ...
7
17 Πενημπέξ Πνμζηαζίαξ ημο Γονωπαϊθμύ Δηθηύμο        “Φύζε 2000”                      8
4 Τγνόημπμη πνμζηαηεοόμεκμη από ηε Δηεζκή       ΢ύμβαζε Ramsar                    9
70 πενημπέξ πνμζηαζίαξ άγνηαξ δωήξ                   10
ηα μεγαιύηενα πμηάμηα ηεξ Γιιάδαξ                  11
΢ΥΓ΢Η ΔΡΟΜΟΤ - ΣΟΠΙΟΤ Ε απμοζία ηεξ δηενεφκεζεξ αοηήξ ηεξ ζπέζεξ έπεη μδεγήζεη ζηα γκςζηά ηναομαηηθά απμηειέζμαηα υπη μ...
Δεμημονγία ημο Οδεγμύ΢πεδηαζμμύ ΑπμθαηάζηαζεξΣμπίμο (Ο.΢.Α.Σ.) γηα ηεκ    Γγκαηία Οδό              13
Ο Ο΢ΑΣ Ω΢ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ε «Γ.Ο.Α.Γ» πήνε ηεκ πνςημβμοιία θαη μειέηεζε ηε ζπέζε ημο δνυμμο , με ημ ημπίμ, με ημ θοζηθυ πεν...
ΣΙ ΓΙΝΑΙ Ο Ο΢ΑΣ  Ο Ο΢ΑΣ δεκ απμηειεί  πνμδηαγναθή.  Ο Ο΢ΑΣ πενηιαμβάκεη  θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ γηα  ημοξ ηνυπμο...
Οδεγία Νμ 5    Βιάζηεζε          Ηαζμνίζηεθακ:                  Οη μεζμδμιμγίεξ εγθαηάζηαζεξ...
Οδεγία Νμ 10            ΈκηαλεΚονηόηενμη ζηόπμη Έκηαλε ζημ ημπίμ Οιμθιενωμέκμξ ζπεδηαζμόξ μδμύ   Γηα ηεκ ε...
Ε απμθαηάζηαζε ημπίμο ζηα δεμυζηα ένγα ηεξ        πχναξ μαξ• Ε πναθηηθή πμο αθμιμοζείηαη ζηε πχνα μαξαπυ υιμοξ ημοξ...
Ε απμθαηάζηαζε ημπίμο ζηεκ Γγκαηία Οδυ ΢οκμιηθή ακηημεηχπηζε θαη εκηαία ζηναηεγηθή γηα υιμ ημκ αοημθηκεηυδνμμμ ΢ηναηεγη...
ηα ζηάδηα ηεξ απμθαηάζηαζεξ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΖΑ ΣΩΚ ΠΡΑΚΩΚ ΑΠΟ ΣΕΚ ΓΠΖΦΑΚΓΖΑΗΕ ΔΖΑΒΡΩ΢Ε ΓΠΑΚΓΓΗΑΣΑ΢ΣΑ΢Ε ΣΕ΢ ΒΘΑ΢ΣΕ΢Ε΢ ΙΓ ΥΡΕ΢Ε Φ...
βαζηθέξ θαηκμημμίεξ ηεξ ΓΟΑΓ γηα ηεκ     απμθαηάζηαζε ημο ημπίμο Γπακεγθαηάζηαζε ηεξ βιάζηεζεξ με πνήζε θοηχκ αοημθ...
Πναθηηθέξ πμο απμννέμοκ από ηεκ εθανμμδόμεκεζηναηεγηθή Απμθαηάζηαζεξ Σμπίμο ζηεκ Γγκαηία Οδό ΢οιιμγή πμιιαπιαζηαζηηθμφ οι...
΢οιιμγή πμιιαπιαζηαζηηθμύ οιηθμύ (ζπόνωκ θαη  μμζπεομάηωκ) αοημθοώκ εηδώκ ημπηθήξ πιωνίδαξΘυγμη πμο οπαγμνεφμοκ ηεκ ακαγ...
΢οιιμγή πμιιαπιαζηαζηηθμύ οιηθμύ (ζπόνωκ θαη  μμζπεομάηωκ) αοημθοώκ εηδώκ ημπηθήξ πιωνίδαξ Απυθηεζε ηεπκμγκςζίαξ ζε ζοκ...
Γνγαζίεξ πμο πναγμαημπμημφκηαη μεηά ηε       ζοιιμγή ηςκ θανπχκ Γλαγςγή θαη θαζανηζμυξ ηςκ ζπυνςκ Γθανμμγή  ηςκ ...
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφΔεμημονγία οιηθμηεπκηθήξ οπμδμμήξ ζε δφμθοηχνηα ζηα Γνεβεκά θαη ηεκ Ημμμηεκή μεζοκμιηθή  δοκαμη...
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ Έπμομε ήδε επηηφπεη ηεκ θφηνςζε θαη παναγςγή πενηζζυηενςκ απυ 70 θοηηθχκ εηδχκ αοημθομφξ πις...
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ  Quercus Coccifera, Q. Ilex, Q. Macedonica, Q.  Pubescens, Q. cerris, Q. aegilops, Castanea...
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ  Podocytisus caramanicus, Viburno lantana,  Cotinus coggygria, Phillyrea latifolia, Rhus  ...
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ  Ostrya carpinifolia, Sorbus domestica, S.  torminalis, Fraxinus angustifolia, F. ornus,  ...
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ  Ονγάκςζε παναγςγήξ θοηχκ,  ζφμθςκα με ηηξ ακάγθεξ ημο  ένγμο, θάζε έημξ (ηεκ ηνέπμοζα  ...
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ             32
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ             33
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ             34
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ             35
Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ             36
Μεηαθμνά θοηώκ γηα θύηεοζε ζε πνακή ηεξ Γγκαηίαξ μδμύ                        37
ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ            38
ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ            39
ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ            40
ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ          41
ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ          42
΢αξ εοπανηζηχ !         43
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1

456 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eγνατια οδος αποκατασταση τοπιου-ημερίδα 1

 1. 1. ΘΕΜΑ : Η Αποκαηάζηαζη Τοπίοσ ζηην Εγναηία Οδό με Φσηεσηικό Υλικό Ασηοθσούς ΦλωρίδαςΓΓΚΑΣΖΑ ΟΔΟ΢ Α.Γ. ΢ηειέπε :ΣΟΙΓΑ΢ ΓΡΓΩΚ ΗΑΣΡΖΣΔΖΔΑΗΕ΢ ΙΖΥΑΘΕ΢ΔΖΓΤΘΤΚ΢Ε ΙΓΘΓΣΩΚ ΘΖΑΠΕ΢ ΑΡΓΤΡΕ΢ΣΙΕΙΑ ΠΡΑ΢ΖΚΟΤ ΢ΣΑΘΑΗΟΠΟΤΘΟ΢ ΖΩΑΚ. 1
 2. 2. ΓΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ΢ - ΚΑΘΓΣΟΙ ΑΞΟΝΓ΢ 2
 3. 3. Ανμμδηόηεηεξ ηεξ Γηαηνείαξ Ε Γηαηνία έπεη ζθμπυ ηε μειέηε, θαηαζθεοή, ιεηημονγία θαη εθμεηάιιεοζε ηεξ Γγκαηίαξ Οδμφ θαη βαζηθχκ Ηαζέηςκ Αλυκςκ ηεξ. Έπεη μέημπμ ημ Δεμυζημ θαη ιεηημονγεί με ηδηςηηθμμηθμκμμηθά θνηηήνηα. Ε Γηαηνία άνπηζε κα ιεηημονγεί μοζηαζηηθά ημκ Φεβνμοάνημ ημο 1996 θαη ακέιαβε ηεκ εοζφκε οιμπμίεζεξ ηςκ ένγςκ ημκ Φεβνμοάνημ ημο 1997. 3
 4. 4. Γγκαηία Οδόξ Ακώκομε Γηαηνία: Σμ Ένγμ θαη ε Γηαηνία Ο ζφγπνμκμξ αοημθηκεηυδνμμμξ Γγκαηία, μήθμοξ 670 πιμ., είκαη ημ μεγαιφηενμ απυ ηα μεγάια ένγα ηεξ πχναξ μαξ. Ιαδί με ημοξ θάζεημοξ άλμκεξ ημ ένγμ λεπενκά ζοκμιηθά ηα 1000 πιμ. Πνυθεηηαη γηα ελαηνεηηθά ζφκζεημ ηεπκηθά ένγμ ελ αηηίαξ ημο ηδηαίηενα δοζπενμφξ ακάγιοθμο θαη ηςκ γεςιμγηθχκ πνμβιεμάηςκ. 4
 5. 5. 5
 6. 6. Δοζθμιίεξ θαηά ηεκ θαηαζθεοή Ηαηά ηεκ θαηαζθεοή ημο έπνεπε κα ακηημεηςπηζημφκ ζμβανέξ πενηβαιιμκηηθέξ θαη ζεζμηθέξ δοζθμιίεξ, ιυγς δηέιεοζεξ απυ πμιιέξ μηθμιμγηθά εοαίζζεηεξ πενημπέξ θαη ανπαημιμγηθμφξ πχνμοξ. 6
 7. 7. 7
 8. 8. 17 Πενημπέξ Πνμζηαζίαξ ημο Γονωπαϊθμύ Δηθηύμο “Φύζε 2000” 8
 9. 9. 4 Τγνόημπμη πνμζηαηεοόμεκμη από ηε Δηεζκή ΢ύμβαζε Ramsar 9
 10. 10. 70 πενημπέξ πνμζηαζίαξ άγνηαξ δωήξ 10
 11. 11. ηα μεγαιύηενα πμηάμηα ηεξ Γιιάδαξ 11
 12. 12. ΢ΥΓ΢Η ΔΡΟΜΟΤ - ΣΟΠΙΟΤ Ε απμοζία ηεξ δηενεφκεζεξ αοηήξ ηεξ ζπέζεξ έπεη μδεγήζεη ζηα γκςζηά ηναομαηηθά απμηειέζμαηα υπη μυκμ γηα ημ πενηβάιιμκ θαη γηα ηεκ πμηυηεηα ηςκ δνυμςκ αιιά θαη ζε ειαηηςμαηηθά ηεπκηθά παναθηενηζηηθά ηςκ δνυμςκ. ΢ηε μειέηε θαη δηαπείνηζε ημο ένγμο πενηβαιιμκηηθμί θαη πμιηηηζηηθμί πανάγμκηεξ θαη πανάμεηνμη παίνκμοκ μένμξ με ηεκ ίδηα πνμηεναηυηεηα θαη έκηαζε υπςξ θαη μη θαηαζθεοαζηηθμί θαη μηθμκμμηθμί πανάμεηνμη. 12
 13. 13. Δεμημονγία ημο Οδεγμύ΢πεδηαζμμύ ΑπμθαηάζηαζεξΣμπίμο (Ο.΢.Α.Σ.) γηα ηεκ Γγκαηία Οδό 13
 14. 14. Ο Ο΢ΑΣ Ω΢ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ε «Γ.Ο.Α.Γ» πήνε ηεκ πνςημβμοιία θαη μειέηεζε ηε ζπέζε ημο δνυμμο , με ημ ημπίμ, με ημ θοζηθυ πενηβάιιμκ. Γηα πνχηε θμνά ζημκ ηυπμ μαξ δηαμμνθχζεθε θαη δηαηοπχζεθε έκα ζεςνεηηθυ θαη μηθμκμμμηεπκηθυ πιαίζημ θαη έκαξ Οδεγυξ γηα ηε ζπέζε ημο ημπίμο με ημ δνυμμ. 14
 15. 15. ΣΙ ΓΙΝΑΙ Ο Ο΢ΑΣ Ο Ο΢ΑΣ δεκ απμηειεί πνμδηαγναθή. Ο Ο΢ΑΣ πενηιαμβάκεη θαηεοζοκηήνηεξ μδεγίεξ γηα ημοξ ηνυπμοξ, ηηξ δοκαηυηεηεξ θαη ηηξ μεζυδμοξ πμο μπμνμφκ κα μδεγήζμοκ ζε ηθακμπμηεηηθέξ ιφζεηξ ειαπηζημπμίεζεξ ηςκ επηπηχζεςκ ζημ πενηβάιιμκ θαηά ηα ζηάδηα θαηαζθεοήξ θαη ιεηημονγίαξ ημο αοημθηκεημδνυμμο 15
 16. 16. Οδεγία Νμ 5 Βιάζηεζε Ηαζμνίζηεθακ:  Οη μεζμδμιμγίεξ εγθαηάζηαζεξ ηεξ Βιάζηεζεξ με πνήζε αοημθομφξ πιςνίδαξ  Σμ Πενηεπυμεκμ θαη ε δμμή ηςκ Ιειεηχκ Απμθαηάζηαζεξ Σμπίμο Οη Φοημθμηκςκημιμγηθέξ δχκεξ ηεξ Γγκαηίαξ Οδμφ Ηαηάιμγμξ επηιμγήξ θοηχκ θαηά θοημθμηκςκημιμγηθή δχκε Γεκηθά θνηηήνηα ζπεδηαζμμφ θοηεφζεςκ & Γηδηθά Ηνηηήνηα (Αζθάιεηα ηεξ Οδμφ) Ιίγμαηα ζπυνςκ οδνμζπμνάξ Σεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ απμζήθεοζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ζπυνςκ Οδεγίεξ Γθανμμγήξ Τδνμζπμνάξ ζε πνακή ηεξ Γγκαηίαξ Οδμφ 16
 17. 17. Οδεγία Νμ 10 ΈκηαλεΚονηόηενμη ζηόπμη Έκηαλε ζημ ημπίμ Οιμθιενωμέκμξ ζπεδηαζμόξ μδμύ Γηα ηεκ επίηεολε ηωκ ζηόπωκ:  Γθπόκεζε εμπενηζηαηωμέκωκ ΜΠΓ  Γπακεθηημήζεηξ ηεξ δηαδηθαζίαξ ζπεδηαζμμύ  Γθανμμγή ηωκ Οδεγηώκ ΢πεδηαζμμύ Απμθαηάζηαζεξ Σμπίμο, ηεξ ΢ηναηεγηθήξ Απμθαηάζηαζεξ Σμπίμο θαη ηεξ Γθηίμεζεξ Σμπίμο 17
 18. 18. Ε απμθαηάζηαζε ημπίμο ζηα δεμυζηα ένγα ηεξ πχναξ μαξ• Ε πναθηηθή πμο αθμιμοζείηαη ζηε πχνα μαξαπυ υιμοξ ημοξ ανμυδημοξ θμνείξ, υζμκ αθμνάζηεκ απμθαηάζηαζε δηαηαναγμέκςκ επηθακεηχκθαηά ηεκ θαηαζθεοή μδηθχκ, ζηδενμδνμμηθχκ θαηιμηπχκ ένγςκ ζοκίζηαηαη ζηεκ πνμμήζεηα θοηχκαπυ ημ εμπυνημ• Ιεημκεθηήμαηα ηεξ πναθηηθήξ αοηήξ είκαη:• Ο πενημνηζμυξ ηςκ δοκαημηήηςκ επηιμγήξθοηηθχκ εηδχκ• Ε πνήζε, ζοπκά, θοηηθχκ εηδχκ με αοημθομφξπιςνίδαξ 18
 19. 19. Ε απμθαηάζηαζε ημπίμο ζηεκ Γγκαηία Οδυ ΢οκμιηθή ακηημεηχπηζε θαη εκηαία ζηναηεγηθή γηα υιμ ημκ αοημθηκεηυδνμμμ ΢ηναηεγηθή θαη εθανμμδυμεκεξ μέζμδμη πμο απμηειμφκ πνμσυκ εθηεηαμέκεξ ζπεηηθήξ ένεοκαξ ζε ζοκενγαζία με ανμυδημοξ επηζηεμμκηθμφξ θμνείξ Απμθαηάζηαζε ημπίμο με ακελάνηεηεξ ενγμιαβίεξ Πναζίκμο Γπακεγθαηάζηαζε βιάζηεζεξ βάζεη Ιειεηχκ Απμθαηάζηαζεξ Σμπίμο θαη με πνήζε αοημθοχκ θοηηθχκ εηδχκ ηεξ ημπηθήξ πιςνίδαξ Ηαζεημπμίεζε ηεξ παναγςγήξ θοηεοηηθμφ οιηθμφ Υνήζε εκαιιαθηηθχκ μεζυδςκ εγθαηάζηαζεξ βιάζηεζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θάπμηςκ εηδηθχκ θοημηεπκηθχκ μεζυδςκ, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο αοηέξ εκδείθκοκηαη 19
 20. 20. ηα ζηάδηα ηεξ απμθαηάζηαζεξ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΖΑ ΣΩΚ ΠΡΑΚΩΚ ΑΠΟ ΣΕΚ ΓΠΖΦΑΚΓΖΑΗΕ ΔΖΑΒΡΩ΢Ε ΓΠΑΚΓΓΗΑΣΑ΢ΣΑ΢Ε ΣΕ΢ ΒΘΑ΢ΣΕ΢Ε΢ ΙΓ ΥΡΕ΢Ε ΦΤΣΩΚ ΑΤΣΟΦΤΟΤ΢ ΥΘΩΡΖΔΑ΢ 20
 21. 21. βαζηθέξ θαηκμημμίεξ ηεξ ΓΟΑΓ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε ημο ημπίμο Γπακεγθαηάζηαζε ηεξ βιάζηεζεξ με πνήζε θοηχκ αοημθομφξ πιςνίδαξ Ηαζεημπμίεζε ηεξ παναγςγήξ θοηεοηηθμφ οιηθμφ Υνήζε εκαιιαθηηθχκ μεζυδςκ εγθαηάζηαζεξ βιάζηεζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θάπμηςκ εηδηθχκ θοημηεπκηθχκ μεζυδςκ, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο αοηέξ εκδείθκοκηαη 21
 22. 22. Πναθηηθέξ πμο απμννέμοκ από ηεκ εθανμμδόμεκεζηναηεγηθή Απμθαηάζηαζεξ Σμπίμο ζηεκ Γγκαηία Οδό ΢οιιμγή πμιιαπιαζηαζηηθμφ οιηθμφ αοημθοχκ εηδχκ ημπηθήξ πιςνίδαξ Ηαζανηζμυξ, ζοκηήνεζε, έιεγπμη θαη πνμπεηνηζμμί ηςκ ζπυνςκ Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ ΢πμνέξ με μεζυδμοξ οδνμζπμνάξ, εονοζπμνάξ θαη ζπμνάξ θαηά ζέζεηξ Φοηεφζεηξ μμζπεομάηςκ Φοημηεπκηθά ένγα με ηε πνήζε θμνμχκ δέκηνςκ, θιαδμβιαζηεμάηςκ θαη θιαδμπιεγμάηςκ (eco- engineering) 22
 23. 23. ΢οιιμγή πμιιαπιαζηαζηηθμύ οιηθμύ (ζπόνωκ θαη μμζπεομάηωκ) αοημθοώκ εηδώκ ημπηθήξ πιωνίδαξΘυγμη πμο οπαγμνεφμοκ ηεκ ακαγθαηυηεηά ηεξ Ε δηαζεζημυηεηα ημο πμιιαπιαζηαζηηθμφ οιηθμφ απμηειεί, υπςξ είκαη θοζηθυ, απαναίηεηε πνμτπυζεζε γηα ηεκ παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ απυ αοημθοή είδε ηεξ ημπηθήξ πιςνίδαξ Δεκ οπάνπεη δοκαηυηεηα πνμμήζεηαξ ηέημηςκ ζπυνςκ θαη μμζπεομάηςκ απυ ημ εμπυνημ ιυγς με δηαζεζημυηεηάξ ημοξ 23
 24. 24. ΢οιιμγή πμιιαπιαζηαζηηθμύ οιηθμύ (ζπόνωκ θαη μμζπεομάηωκ) αοημθοώκ εηδώκ ημπηθήξ πιωνίδαξ Απυθηεζε ηεπκμγκςζίαξ ζε ζοκενγαζία με εηδηθμφξ επηζηήμμκεξ θαη ενεοκεηηθά ηδνφμαηα (ΓΘΖΑΓΓ-ΖΔΓ, ΑΠΘ) Δεμημονγία μηαξ ηνάπεδαξ ζπυνςκ ηςκ απαναίηεηςκ, γηα ηηξ ακάγθεξ ημο ένγμο, εηδχκ ημπηθήξ αοημθομφξ πιςνίδαξ, ζοκεπχξ εμπιμοηηδυμεκεξ ζε είδε θαη πμζυηεηεξ Ονγάκςζε ζοιιμγήξ ζπυνςκ θάζε πνυκμ (ηεκ πνμεγμφμεκε πενίμδμ ζοιιέπζεθακ ζπυνμη απυ πενίπμο 50 δηαθμνεηηθά θοηηθά είδε) 24
 25. 25. Γνγαζίεξ πμο πναγμαημπμημφκηαη μεηά ηε ζοιιμγή ηςκ θανπχκ Γλαγςγή θαη θαζανηζμυξ ηςκ ζπυνςκ Γθανμμγή ηςκ απαηημφμεκςκ ζοκζεθχκ ζοκηήνεζεξ (π.π. ζηνςμάηςζε, δηαηήνεζε οπυ ρφλε θιπ.) Γνγαζηενηαθμί έιεγπμη (πνμζδημνηζμυξ ογναζίαξ, θοηνςηηθυηεηαξ, μέζμο βάνμοξ) Πνμπεηνηζμμί (π.π. μεπακηθή απυλεζε, εμβάπηηζε ζε κενυ, πεηνηζμυξ με ζεησθυ μλφ ή άιιεξ πεμηθέξ μοζίεξ) 25
 26. 26. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφΔεμημονγία οιηθμηεπκηθήξ οπμδμμήξ ζε δφμθοηχνηα ζηα Γνεβεκά θαη ηεκ Ημμμηεκή μεζοκμιηθή δοκαμηθυηεηα μεγαιφηενε ηςκ700.000 θοηχκ εηεζίςξ 26 Φοηχνημ Ημμμηεκήξ Φοηχνημ Γνεβεκχκ
 27. 27. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ Έπμομε ήδε επηηφπεη ηεκ θφηνςζε θαη παναγςγή πενηζζυηενςκ απυ 70 θοηηθχκ εηδχκ αοημθομφξ πιςνίδαξ Σα πενηζζυηενα απυ αοηά ήδε έπμοκ πνεζημμπμηεζεί ζηηξ ενγαζίεξ απμθαηάζηαζεξ 27
 28. 28. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ Quercus Coccifera, Q. Ilex, Q. Macedonica, Q. Pubescens, Q. cerris, Q. aegilops, Castanea sativa, Aesculus hippocastanum, Juglans regia, Corylus colurna, Acer monspesulanum, A. pseudoplatanus, A. obtusatum, A. campestre, A. tataricum, Spartium junceum, Pinus nigra, P. pinea, P. brutia, Prunus cerrasifera, P. avium, P. mahaleb, P. spinosa, Colutea arborescens, Laurus nobilis, Platanus orientalis, Pyrus amygdalifornis, P. pyraster, Malus sylvestris, 28
 29. 29. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ Podocytisus caramanicus, Viburno lantana, Cotinus coggygria, Phillyrea latifolia, Rhus coriaria, Olea europea, Sambucus nigra, Celtis australis, Crataegus monogyna, Cistus incanus, C. salvifolius, Carpinus betulus, C. orientalis, Cornus mas, C. sanguinea, Jasminum fruticosa, Anthylis hermaniae, Coronila emeroides, Calycotone villosa, Phlomis fruticosa, Medicago arborea, Ulmus campestre, Hyppericum Sp., 29
 30. 30. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ Ostrya carpinifolia, Sorbus domestica, S. torminalis, Fraxinus angustifolia, F. ornus, Euonymus europaeus, Nerium oleander, Lonicera sp., Pistacia lentiscus, P. terebinthus, Arbutus adrachne, A. unedo, Myrtus comunis, Pyracantha coccinea, Paliurus spina – christi, Eleagnus angustifolia, Cercis siliquastrum, Albizzia julibrissim, Robinia pseudacacia, Pittosporum tobirra, Cupressus sempervirens, Thuja orientalis, Ligustrum vulgare, 30
 31. 31. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ Ονγάκςζε παναγςγήξ θοηχκ, ζφμθςκα με ηηξ ακάγθεξ ημο ένγμο, θάζε έημξ (ηεκ ηνέπμοζα πενίμδμ οπάνπμοκ ζηα θοηχνηα πενηζζυηενα απυ 50 δηαθμνεηηθά θοηηθά είδε) ΢οκεπήξ εμπιμοηηζμυξ ηεξ ηεπκμγκςζίαξ θαη βειηηζημπμίεζε ηεξ δηαδηθαζίαξ παναγςγήξ θαη ημο παναγυμεκμο θοηεοηηθμφ οιηθμφ Ανηίθοηα ζε πιαζηηθμφξ δίζθμοξ ζημ θοηχνημ Ημμμηεκήξ 31
 32. 32. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ 32
 33. 33. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ 33
 34. 34. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ 34
 35. 35. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ 35
 36. 36. Παναγςγή θοηεοηηθμφ οιηθμφ 36
 37. 37. Μεηαθμνά θοηώκ γηα θύηεοζε ζε πνακή ηεξ Γγκαηίαξ μδμύ 37
 38. 38. ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ 38
 39. 39. ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ 39
 40. 40. ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ 40
 41. 41. ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ 41
 42. 42. ΦΤΣΓΤ΢Ε ΙΖΗΡΩΚ ΦΤΣΩΚ 42
 43. 43. ΢αξ εοπανηζηχ ! 43

×