Η ζποςδαιόηηηα ηων ζποποθύηων    ζηην Δαζοπονία     Το ππόγπαμμα
Βιοποικιλόηηηα Μέζα ζηο ίδιο είδορ Μεηαξύ ηων ειδών Μέζα ζηο οικοζύζηημα
Φςζική αναγέννηζηΔνιζσύει βιοποικιλόηηηα ζε όλα ηα επίπεδαΟδηγεί ζε ζηαθεπά οικοζςζηήμαηα
Τεσνική Ίδπςζη Σςζηάδυν-      ΑναδαζώζειρΠπέπει ενιζσύοςν ηην βιοποικιλόηηηαμέζα ζηο είδορ (ζποπόθςηα)Μεηαξύ ηυν ει...
ΑπαιηούνηαιΓιαθεζιμόηηηα ζπόπυν (Σςλλογή –ποιόηηηαζπόπυν-διαηήπηζη)Γιαθεζιμόηηηα θςηαπίυν (ςτηλήρ ποιόηηηαρθςηαπίυν πολλ...
Αναδαζώζεις ΦσηεύζειςΑπαιτήσεις σε φυτικά είδη:                Σκοποί παραγωγήςΚωνοφόρα (παραγωγή ξύλου) ...
Περιβαλλονηικές            ζσνθήκες Ποιόηηηαθσηεσηικού  Μεηαθύηεσζη    Εγκαηάζηαζη σλικού        ...
Χειριζμοί    Καλλιεργηηικά       διακοπής ληθάργοσ  πρωηόκολλα  Σπόροι              ΣποράΣσλλογή...
Καηηγορίες θσηεσηικού σλικούΓυμνόρριζαφυτάρια  Ακακία       Λεύκη
Καηηγορίες θσηεσηικού σλικού               Συστροφή ριζών σεPaper pot             φυτάρια    ...
Παραγωγή φυταρίων σε τελάρα
Παραγωγή φυταρίων σε   μικροθήκες (mini-plugs)Μεταφύτευση:• στο έδαφος• σε μεγαλύτερα τελάρα
Φυτϊρια ςτην ΕλλάδαΔημόζια θσηώρια (Δαζική Υπηρεζία)      Αναδαζώζεις              Αποκαηαζηάζεις    ...
LIFE +Nature & Biodiversity VERENIKE            Σίτλοσ:Η χριςθ καινοτόμων μεκόδων και τεχνολογιϊν ςτθνπαραγωγι ...
H αναγκαιότητα του προγράμματοσ    VERENIKE προκφπτει από: Πιο οικονομικοί μζκοδοι παραγωγισ αναδαςωτικοφ υλικοφ Αυξ...
Έρεσνα        Σσμβοσλεσηικό έργο                              Μεηαθορά Γνώζης Τπεφθυ...
Διεφθυνςη Αναδαςϊςεων Κεντρικήσ    Μακεδονίασ –Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη    Μ-Θ (RCM/REDETH) 3 Δημόςια Δαςικά φυτϊρια...
Διεφθυνςη ΢υντονιςμοφ & Επιθεϊρηςησ      Δαςϊν, Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Μ-Θ      (FoDi)Υπεύθςνορ θοπέα:Α. Αναζηα...
Φυτϊριο Vivai Torsanlorenzo (VT) Τπεφθυνοσ φορζα: M. Margheriti Ερευνητική ομάδα: Dott. Agr. E. Margheriti,S. Viviani, S...
26 Γαζικά είδηAcer pseudoplatanus L. (ψευδοπλάτανοσ)Arbutus andrachne L. (γλιςτροκουμαριά)Arbutus unedo L. (κουμαριά)Buxus...
26 Γαζικά είδηPinus brutia Ten. (τραχεία πεφκη)Pinus halepensis Mill. (χαλζπιοσ πεφκη)Pinus nigra J.F.Arnold. (μαφρη πεφκη...
΢τόχοι     Η χριςθ καινοφργιασ τεχνολογίασ για παραγωγι ςε     «mini-plugs» μεγάλων ποςοτιτων φυτευτικοφ υλικοφ3...
΢τόχοι  Δθμιουργία πρωτοκόλλων  φφτρωςησ πολφτιμων δαςικϊν  ειδϊν  Εκπαίδευςθ και χριςθ νζασ  τεχνολογίασ για τθ...
΢τόχοι               RGP bath  Δθμιουργία πρωτοκόλλων  καλλιζργειασ πολφτιμων  δαςικϊν ειδϊν
΢τόχοι  Ενςωμάτωςθ νζασ τεχνολογίασ ςε ζνα λειτουργικό και  ευζλικτο ςφςτθμα για μεγάλθσ κλίμακασ παραγωγι  φυτευτικ...
΢τόχοι  Εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ φυταρίων που κα  χρθςιμοποιθκοφν για αναδαςϊςεισ
Πειραματικζσ Επιφάνειεσ, 5 ha                  The fire of 3000 ha              1997 burned ...
Πειραματικζσ Επιφάνειεσ, 5 ha                 190 ha200 ha.              burned in     ...
Πειραματικζσ Επιφάνειεσ, 5 ha3000 ha               190 ha                   burned in  ...
ΔΡΑ΢Η A{Προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ, επεξεργαςία ςχεδίων διαχείριςησ και/ή ςχεδίων δράςησ } ΔΡΑΣΗ A.1: Kick-off ςυνάντθς...
ΔΡΑ΢Η A{Προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ, επεξεργαςία ςχεδίων διαχείριςησ και/ή ςχεδίων δράςησ } ΔΡΑΣΗ A.2: ΢υλλογι ςπόρων  ...
ΔΡΑ΢Η C        {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.1: Προςδιοριςμόσ κατάλλθλων μζςων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ...
ΔΡΑ΢Η C       {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.2: Μεταφορά τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τα πρωτόκολλα παραγωγισ...
ΔΡΑ΢Η C       {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.3: Προςδιοριςμόσ των κατάλλθλωνςυςτθμάτων mini-plug για με...
ΔΡΑ΢Η C       {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.4: Εγκατάςταςθ μονάδασ πρωτοτφπου για τθ μεγάλθσ-κλίμακασπ...
ΔΡΑ΢Η C       {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.5: Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των φυταρίων 2011
ΔΡΑ΢Η C        {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.6: Αξιολόγθςθ απόδοςθσ φυταρίων κάτω από ςυνκικεσ υπαίκρ...
ΔΡΑ΢Η D    {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.1: Πίνακεσ ανακοινϊςεων  Ζχοςν γίνει
ΔΡΑ΢Η D    {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.2: Ιςτοςελίδα προγράμματοσ WWW.VEENIKELIFE2009.GR
ΔΡΑ΢Η D     {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.3: Layman’s reportΔΡΑΣΗ D.4: ΢υναντιςεισ με τισ ενδιαφ...
ΔΡΑ΢Η D     {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.5: Διεκνισ ςυνζδριο ςχετικά με τθ βιοποικιλότθταΣζλοσ 2...
ΔΡΑ΢Η D     {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.7: Οργανωμζνεσ επιςκζψεισΔΡΑ΢Η D.8: Φυλλάδιο του προγρ...
ΔΡΑ΢Η Ε   {Γενικοί λειτουργία προγράμματοσ και παρακολοφθηςη}ΓΡΑ΢Η E.1: Σςνηονιζμόρ και διασείπιζη ηος ππογπάμμαηορΔΡΑΣΗ...
ΔΡΑ΢Η Ε  {Γενικοί λειτουργία προγράμματοσ και παρακολοφθηςη}ΔΡΑΣΗ E.4: Λογιςτικόσ ζλεγχοσΔΡΑΣΗ E.5: ΢χζδιο επικοινωνίασ ...
Dr.Radoglou seminario.1.presentation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dr.Radoglou seminario.1.presentation

576 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dr.Radoglou seminario.1.presentation

 1. 1. Η ζποςδαιόηηηα ηων ζποποθύηων ζηην Δαζοπονία Το ππόγπαμμα
 2. 2. Βιοποικιλόηηηα Μέζα ζηο ίδιο είδορ Μεηαξύ ηων ειδών Μέζα ζηο οικοζύζηημα
 3. 3. Φςζική αναγέννηζηΔνιζσύει βιοποικιλόηηηα ζε όλα ηα επίπεδαΟδηγεί ζε ζηαθεπά οικοζςζηήμαηα
 4. 4. Τεσνική Ίδπςζη Σςζηάδυν- ΑναδαζώζειρΠπέπει ενιζσύοςν ηην βιοποικιλόηηηαμέζα ζηο είδορ (ζποπόθςηα)Μεηαξύ ηυν ειδών (σπήζη πεπιζζοηέπυνειδών )Δίδη καηάλληλα για ηα πεπιβάλλονηα (κλίμαέδαθορ) πος θςηεύονηαι (είδη πος ανήκοςνζηο οικοζύζηημα
 5. 5. ΑπαιηούνηαιΓιαθεζιμόηηηα ζπόπυν (Σςλλογή –ποιόηηηαζπόπυν-διαηήπηζη)Γιαθεζιμόηηηα θςηαπίυν (ςτηλήρ ποιόηηηαρθςηαπίυν πολλών ειδών με γνυζηάππυηόκολλα παπαγυγήρ ηύποι θςηαπίυν)Δπιηςσία εγκαηάζηαζηρ (επιβίυζηρ) ζηιραναδαζώζειρ
 6. 6. Αναδαζώζεις ΦσηεύζειςΑπαιτήσεις σε φυτικά είδη: Σκοποί παραγωγήςΚωνοφόρα (παραγωγή ξύλου) φστεστικού σλικού: αναδαζώζειςΠλατύφυλλα αναυστήΠολύτιμα πλατύφυλλα είδη αποκαηαζηάζειςΕίδη πολύτιμα για την πανίδα Διακοζμηηική τρήζηΣπάνια/προστατευόμενα είδη
 7. 7. Περιβαλλονηικές ζσνθήκες Ποιόηηηαθσηεσηικού Μεηαθύηεσζη Εγκαηάζηαζη σλικού ζηο πεδίο
 8. 8. Χειριζμοί Καλλιεργηηικά διακοπής ληθάργοσ πρωηόκολλα Σπόροι ΣποράΣσλλογή ποιοηικός Ποιόηηηα έλεγτος, (ηύποι θσηαρίων διαηήρηζη θσηαρίων)
 9. 9. Καηηγορίες θσηεσηικού σλικούΓυμνόρριζαφυτάρια Ακακία Λεύκη
 10. 10. Καηηγορίες θσηεσηικού σλικού Συστροφή ριζών σεPaper pot φυτάρια παραγόμενα σε σακούλες πολυαιθυλενίου Συστροφή ριζών
 11. 11. Παραγωγή φυταρίων σε τελάρα
 12. 12. Παραγωγή φυταρίων σε μικροθήκες (mini-plugs)Μεταφύτευση:• στο έδαφος• σε μεγαλύτερα τελάρα
 13. 13. Φυτϊρια ςτην ΕλλάδαΔημόζια θσηώρια (Δαζική Υπηρεζία) Αναδαζώζεις Αποκαηαζηάζεις ΑναυστήΙδιωηικά θσηώρια Διακοζμηηική τρήζη Αναδαζώζεις
 14. 14. LIFE +Nature & Biodiversity VERENIKE Σίτλοσ:Η χριςθ καινοτόμων μεκόδων και τεχνολογιϊν ςτθνπαραγωγι μεγάλθσ ποικιλίασ και υψθλισ ποιότθτασδαςικϊν φυταρίων για τθν επιτυχι εγκατάςταςθ δάςουσκαι αφξθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ 2010-2013. Title:Use of innovative practices and new technology in theproduction of wide variety and high quality forestry seedlings inorder to enhance regeneration success and increasebiodiversity
 15. 15. H αναγκαιότητα του προγράμματοσ VERENIKE προκφπτει από: Πιο οικονομικοί μζκοδοι παραγωγισ αναδαςωτικοφ υλικοφ Αυξθμζνθ ηιτθςθ μεγάλθσ ποςότθτασ φυταρίωνΒελτιωμζνθ ποιότθτα φυταρίων για επιτυχείσ αναδαςϊςεισ Ενίςχυςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ με διεφρυνςθ του αρικμοφτων φυτικϊν ειδϊν για αναδάςωςθ Σθ ςφγχρονθ ανάγκθ ανόρκωςθσ και αποκατάςταςθσδαςικϊν οικοςυςτθμάτων, όπου είναι δυνατό
 16. 16. Έρεσνα Σσμβοσλεσηικό έργο Μεηαθορά Γνώζης Τπεφθυνοσ φορζα : Δρ. Καλλιόπθ Ραδόγλου Ερευνητική ομάδα: κ. Γ. Χαλυβόπουλοσ, Δρ. Γ. ΢πφρογλου, Δρ. Β. Ιακωβόγλου, Δρ. Π. Κωςτοποφλου Ομάδα υποςτήριξησ: Μ.Γιαντηι, Ε. Χαβαλζσ, Α. Κλίμθ, Θ. Παλατηίδθσ, Α. Σακουρίδθσ
 17. 17. Διεφθυνςη Αναδαςϊςεων Κεντρικήσ Μακεδονίασ –Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Μ-Θ (RCM/REDETH) 3 Δημόςια Δαςικά φυτϊρια Χαλκηδόνασ Λαγκαδά Ξυλοφπολησ Τπεφθυνοσ φορζα :Γ. Βιγλάκθ, Φ. Κιουρτςισ Ερευνητική ομάδα: Ο. Μαςλαρινοφ,΢. Καραϊςαρίδθσ, ΢. Γιαννάκοσ, Α. Καρακάςθσ Ομάδα υποςτήριξησ : Θ. Χαλκίδθσ,Χ. Πάτλθσ, Α. Μπρεντάκθσ
 18. 18. Διεφθυνςη ΢υντονιςμοφ & Επιθεϊρηςησ Δαςϊν, Αποκενηπυμένη Γιοίκηζη Μ-Θ (FoDi)Υπεύθςνορ θοπέα:Α. ΑναζηαζίοςΔπεςνηηική ομάδα:Δπ. Α. ΑϊναλήρΟμάδα Υποζηήπιξηρ:Α. Πολςζώνηρ
 19. 19. Φυτϊριο Vivai Torsanlorenzo (VT) Τπεφθυνοσ φορζα: M. Margheriti Ερευνητική ομάδα: Dott. Agr. E. Margheriti,S. Viviani, S. Giannisi
 20. 20. 26 Γαζικά είδηAcer pseudoplatanus L. (ψευδοπλάτανοσ)Arbutus andrachne L. (γλιςτροκουμαριά)Arbutus unedo L. (κουμαριά)Buxus sempervirens L. (πυξάρι)Celtis australis L. (κελτίσ)Cercis siliquastrum L. (κουτςουπιά)Cornus mas L. (κρανιά)Cornus sanguinea L. (αγριοκρανιά)Cupressus sempervirens L. (κυπαρίςςι)Erica arborea L. (ερείκη)Fraxinus ornus L. (φράξοσ όρνοσ)Myrtus communis L. (μυρτιά κοινή)Phillyrea latifolia L. (φιλλυρζα)
 21. 21. 26 Γαζικά είδηPinus brutia Ten. (τραχεία πεφκη)Pinus halepensis Mill. (χαλζπιοσ πεφκη)Pinus nigra J.F.Arnold. (μαφρη πεφκη)Pinus pinea L. (κουκουναριά)Platanus orientalis L. (πλάτανοσ ο ανατολικόσ)Prunus avium L. (αγριοκεραςιά)Prunus spinosa L. (Προφνοσ η ακανθϊδησ)Pyrus pyraster (πφροσ)Quercus frainetto (πλατφφυλλη Δρυσ)Quercus ilex L. (αριά)Quercus pubescens (χνοϊδησ Δρυσ)Rosa canina L. (αγριοτριανταφυλλιά)Tilia tomentosa (φλαμουριά )
 22. 22. ΢τόχοι  Η χριςθ καινοφργιασ τεχνολογίασ για παραγωγι ςε «mini-plugs» μεγάλων ποςοτιτων φυτευτικοφ υλικοφ3500/m2 1820/m2 1460/m2 975/m2
 23. 23. ΢τόχοι Δθμιουργία πρωτοκόλλων φφτρωςησ πολφτιμων δαςικϊν ειδϊν Εκπαίδευςθ και χριςθ νζασ τεχνολογίασ για τθν παραγωγι ευρζοσ φάςματοσ δαςικϊν ειδϊν του προςωπικοφ των δαςικϊν φυτωρίων
 24. 24. ΢τόχοι RGP bath Δθμιουργία πρωτοκόλλων καλλιζργειασ πολφτιμων δαςικϊν ειδϊν
 25. 25. ΢τόχοι Ενςωμάτωςθ νζασ τεχνολογίασ ςε ζνα λειτουργικό και ευζλικτο ςφςτθμα για μεγάλθσ κλίμακασ παραγωγι φυτευτικοφ υλικοφ για ζνα ευρφτερο φάςμα ειδϊν Συνολικός αριθμός παραγόμενων φυταρίων: 20,000-75,000
 26. 26. ΢τόχοι Εκτίμθςθ τθσ ποιότθτασ φυταρίων που κα χρθςιμοποιθκοφν για αναδαςϊςεισ
 27. 27. Πειραματικζσ Επιφάνειεσ, 5 ha The fire of 3000 ha 1997 burned 55% of the total area 50% reforested20% can be by RCM-reforested REDETH 30% naturally regenerated1. Περιαςτικό δάςοσ, Θεςςαλονίκη
 28. 28. Πειραματικζσ Επιφάνειεσ, 5 ha 190 ha200 ha. burned in 200780% can be 10%reforested naturally regenerated 2. Δάςοσ, Άςςηροσ
 29. 29. Πειραματικζσ Επιφάνειεσ, 5 ha3000 ha 190 ha burned in 2007 5% reforested 45% can be 50% reforested naturally regenerated 3. Δάςοσ, Καςςάνδρα
 30. 30. ΔΡΑ΢Η A{Προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ, επεξεργαςία ςχεδίων διαχείριςησ και/ή ςχεδίων δράςησ } ΔΡΑΣΗ A.1: Kick-off ςυνάντθςθ (09-11-2010)
 31. 31. ΔΡΑ΢Η A{Προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ, επεξεργαςία ςχεδίων διαχείριςησ και/ή ςχεδίων δράςησ } ΔΡΑΣΗ A.2: ΢υλλογι ςπόρων Ζχει ήδη προχωρήςει
 32. 32. ΔΡΑ΢Η C {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.1: Προςδιοριςμόσ κατάλλθλων μζςων για τθν εξαςφάλιςθ τθσηωτικότθτασ των ςπόρων και τθν διακοπι του λικαργου των επιλεγμζνων ειδϊν Βπίζκεηαι ζε εξέλιξη
 33. 33. ΔΡΑ΢Η C {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.2: Μεταφορά τθσ γνϊςθσ ςχετικά με τα πρωτόκολλα παραγωγισ τωνοικολογικά ςθμαντικϊν δαςικϊν ειδϊν(Ιταλία, Μάιοσ 2011, ‘Ανοιξη 2012 και 2013)
 34. 34. ΔΡΑ΢Η C {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.3: Προςδιοριςμόσ των κατάλλθλωνςυςτθμάτων mini-plug για μεγάλθσ κλίμακαπαραγωγι των επιλεγμζνων ειδϊν 2011 3500/m2 1820/m2 1460/m2 975/m2
 35. 35. ΔΡΑ΢Η C {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.4: Εγκατάςταςθ μονάδασ πρωτοτφπου για τθ μεγάλθσ-κλίμακασπαραγωγισ των οικολογικά ςθμαντικϊν δαςικϊν ειδϊν. Ζσει απσίζει 2011
 36. 36. ΔΡΑ΢Η C {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.5: Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των φυταρίων 2011
 37. 37. ΔΡΑ΢Η C {΢υγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςυντήρηςησ}ΔΡΑΣΗ C.6: Αξιολόγθςθ απόδοςθσ φυταρίων κάτω από ςυνκικεσ υπαίκρου.
 38. 38. ΔΡΑ΢Η D {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.1: Πίνακεσ ανακοινϊςεων Ζχοςν γίνει
 39. 39. ΔΡΑ΢Η D {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.2: Ιςτοςελίδα προγράμματοσ WWW.VEENIKELIFE2009.GR
 40. 40. ΔΡΑ΢Η D {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.3: Layman’s reportΔΡΑΣΗ D.4: ΢υναντιςεισ με τισ ενδιαφερόμενεσ ομάδεσ ςτα ηθτιματαβιοποικιλότθτασ Σζλοσ 2011 (πρϊτη)
 41. 41. ΔΡΑ΢Η D {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.5: Διεκνισ ςυνζδριο ςχετικά με τθ βιοποικιλότθταΣζλοσ 2013ΔΡΑΣΗ D.6: ΢εμινάρια(Ελλάδα, Αρχι 2011, 2012 και 2013)Μάρτιοσ 2011 (πρϊτο) «Δνίζτσζη Βιοποικιλόηηηας Αναδαζωηέων Περιοτών με ηη Χρήζη ΢ποροθσηαρίων»
 42. 42. ΔΡΑ΢Η D {Δημοςιότητα και διάδοςη των αποτελεςμάτων}ΔΡΑΣΗ D.7: Οργανωμζνεσ επιςκζψεισΔΡΑ΢Η D.8: Φυλλάδιο του προγράμματοσΔΡΑΣΗ D.9: Επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ
 43. 43. ΔΡΑ΢Η Ε {Γενικοί λειτουργία προγράμματοσ και παρακολοφθηςη}ΓΡΑ΢Η E.1: Σςνηονιζμόρ και διασείπιζη ηος ππογπάμμαηορΔΡΑΣΗ E.2: Επιςτθμονικι παρακολοφκθςθ τθσ απόδοςθσ των φυταρίωνΔΡΑΣΗ E.3: Δικτφωςθ με άλλα προγράμματα Life
 44. 44. ΔΡΑ΢Η Ε {Γενικοί λειτουργία προγράμματοσ και παρακολοφθηςη}ΔΡΑΣΗ E.4: Λογιςτικόσ ζλεγχοσΔΡΑΣΗ E.5: ΢χζδιο επικοινωνίασ μετά-Life.

×